Teksti suurus:

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.299(72)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2019
Avaldamismärge:RT II, 24.10.2023, 3

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni lisa muudatused [MEPC.299(72)]

Vastu võetud 13.04.2018

Vabariigi Valitsuse 05.10.2023 korraldus nr 245 konventsiooni lisa 2018. ja 2020. aasta muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti suhtes jõustumise kohta

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvaheline konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.299(72)

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE 2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

Reeglite E-1 ja E-5 muudatused
(Lisaülevaatuste kinnitamine ballastvee käitlemise rahvusvahelisel tunnistusel)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 punkti a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on talle antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

ARVESTADES laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni (ballastvee käitlemise konventsioon) artiklit 19, milles on sätestatud muutmise kord ja millega organisatsiooni merekeskkonna kaitse komiteele tehakse ülesandeks konventsiooni muudatusi arutada, enne kui konventsiooniosalised need vastu võtavad,

OLLES ARUTANUD oma 72. istungjärgul ballastvee käitlemise konventsiooni reeglite E-1 ja E-5 muudatusettepanekuid, mis käsitlevad lisaülevaatuste kinnitamist ballastvee käitlemise rahvusvahelisel tunnistusel,

1. VÕTAB VASTU kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punktiga c reeglite E-1 ja E-5 muudatused, mille tekst on esitatud resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti e alapunktiga ii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 13. aprillil 2019, välja arvatud juhul, kui enam kui kaks kolmandikku konventsiooniosalistest on peasekretärile teatanud, et nad on muudatuste vastu;

3. JUHIB konventsiooniosaliste tähelepanu sellele, et ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti f alapunkti ii kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 13. oktoobril 2019, kui need on eelneva lõike 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. JULGUSTAB konventsiooniosalisi kaaluma ballastvee käitlemise konventsiooni eespool nimetatud muudatuste võimalikult kiiret kohaldamist oma lipu all sõitvate laevade suhtes;

5. PALUB peasekretäril ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti d kohaselt edastada käesoleva resolutsiooni ja lisatud muudatuste teksti tõestatud koopiad kõigile ballastvee käitlemise konventsiooni osalistele;

6. ÜHTLASI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad organisatsiooni liikmetele, kes ei ole ballastvee käitlemise konventsiooni osalised;

7. LISAKS PALUB peasekretäril koostada ballastvee käitlemise konventsiooni teksti konsolideeritud tõestatud versiooni.


LISA

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE
2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI LISA MUUDATUSED

(Lisaülevaatuste kinnitamine ballastvee käitlemise rahvusvahelisel tunnistusel)

E jagu – Ballastvee käitlemise ülevaatuse ja tunnistuste andmise nõuded

Reegel E-1. Ülevaatused

1. Lõike 1 punktist 5 jäetakse välja viimane lause „Sellised ülevaatused märgitakse reegli E-2 või reegli E-3 kohaselt antud tunnistusele.“

Reegel E-5. Tunnistuse kestus ja kehtivus

2. Lõike 8 sissejuhatavas lõigus asendatakse tekstiosa „iga-aastane ülevaatus“ tekstiosaga „iga-aastane või vaheülevaatus“.

3. Lõike 8 punktis 3 asendatakse tekstiosa „iga-aastast ülevaatust“ tekstiosaga „iga-aastast või vaheülevaatust“.

4. Lõike 9 olemasolev punkt 1 jäetakse välja ning lõike 9 olemasolevad punktid 2–4 nummerdatakse vastavalt ümber lõike 9 punktideks 1–3.

 

RESOLUTION MEPC.299(72)
(adopted on 13 April 2018)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

Amendments to regulations E-1 and E-5
(Endorsements of additional surveys on the International Ballast Water Management Certificate)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

NOTING article 19 of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (the BWM Convention), which specifies the amendment procedure and confers upon the Marine Environment Protection Committee of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-second session, proposed amendments to regulations E-1 and E-5 of the BWM Convention concerning endorsements of additional surveys on the International Ballast Water Management Certificate,

1. ADOPTS, in accordance with article 19(2)(c) of the BWM Convention, amendments to regulations E-1 and E-5, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 19(2)(e)(ii) of the BWM Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 13 April 2019 unless, prior to that date, more than one-third of the Parties have notified the Secretary-General that they object to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 19(2)(f)(ii) of the BWM Convention, the said amendments shall enter into force on 13 October 2019 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. INVITES FURTHER the Parties to consider the application of the aforesaid amendments to the BWM Convention as soon as possible to ships entitled to fly their flag;

5. REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 19(2)(d) of the BWM Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the BWM Convention;

6. REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to the BWM Convention;

7. REQUESTS FURTHER the Secretary-General to prepare a consolidated certified text of the BWM Convention.


ANNEX

AMENDMENTS TO THE ANNEX TO THE BWM CONVENTION
(Endorsements of additional surveys on the International Ballast Water Management Certificate)

Section E – Survey and certification requirements for ballast water management

Regulation E-1 – Surveys

1. In paragraph 1.5, the last sentence "Such surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 and E-3" is deleted.

Regulation E-5 – Duration and validity of the Certificate

2. In the chapeau of paragraph 8, the words "annual survey" are replaced by "annual or intermediate survey".

3. In paragraph 8.3, the words "annual surveys" are replaced by "annual or intermediate surveys".

4. The existing paragraph 9.1 is deleted and the existing paragraphs 9.2 to 9.4 are renumbered as paragraphs 9.1 to 9.3, respectively.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json