Teksti suurus:

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni muudatus [MEPC.325(75)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2022
Avaldamismärge:RT II, 24.10.2023, 4

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni muudatus [MEPC.325(75)]

Vastu võetud 20.11.2020

Vabariigi Valitsuse 05.10.2023 korraldus nr 245 konventsiooni muudatuse heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti suhtes jõustumise kohta

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvaheline konventsioon

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MEPC.325(75)

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE
2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

Reegli E-1 ja I liite muudatused
(ballastvee käitlemissüsteemide kasutuselevõtueelne katsetamine ja ballastvee käitlemise rahvusvahelise tunnistuse vorm)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on IMO-le antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi ballastvee käitlemise konventsioon) artiklit 19, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse IMO merekeskkonna kaitse komiteele ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 75. istungjärgul läbi vaadanud ballastvee käitlemise konventsiooni väljapakutud muudatused seoses ballastvee käitlemissüsteemide kasutuselevõtueelse katsetamise ja ballastvee käitlemise rahvusvahelise tunnistuse vormiga,

   1. VÕTAB kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punktiga c vastu reegli E-1 ja I liite muudatused;

   2. OTSUSTAB kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti e alapunktiga ii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. detsembril 2021. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole peasekretärile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest;

   3. KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti f alapunktiga ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. juunil 2022, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

   4. SAMUTI KUTSUB osalisriike üles kaaluma nende lipu all sõitvatel laevadel kasutuselevõtueelse katsetamisega seotud reegli E-1 muudatuste võimalikult kiiret rakendamist, võttes arvesse ballastvee käitlemissüsteemide kasutuselevõtueelse katsetamise suuniseid (BWM.2/Circ.70/Rev.1) kehtivas redaktsioonis;

   5. OTSUSTAB, et kasutuselevõtueelse katsetamise kontekstis tehtav analüüs peaks olema soovituslik;

   6. PALUB peasekretäril ballastvee käitlemise konventsiooni artikli 19 lõike 2 punkti d kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile ballastvee käitlemise konventsiooni osalisriikidele;

   7. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad IMO liikmetele, mis ei ole ballastvee käitlemise konventsiooni osalisriigid.

   8. ÜHTLASI PALUB peasekretäril koostada ballastvee käitlemise konventsiooni konsolideeritud kinnitatud tekst.


LISA

LAEVADE BALLASTVEE JA SELLE SETETE KONTROLLI NING KÄITLEMISE 2004. AASTA RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

Reegel E-1
Ülevaatused

1   Lõike 1 punkt 1 asendatakse järgmisega:
   „1   algne ülevaatus enne laeva kasutuselevõtmist või enne reegli E-2 või reegli E-3 kohaselt nõutud tunnistuse esmakordset andmist. Nimetatud ülevaatusel kontrollitakse, kas reeglis B-1 nõutud ballastvee käitlemiskava ning mis tahes sellega seotud konstruktsioon, seadmed, süsteemid, tarvikud, paigaldised ja materjalid või protsessid vastavad täielikult käesoleva konventsiooni nõuetele. Ülevaatusega kinnitatakse, et ballastvee käitlemissüsteemi paigaldamise valideerimise eesmärgil on korraldatud kasutuselevõtueelne katsetamine, millega on näidatud, et selle mehaanilised, füüsikalised, keemilised ja bioloogilised protsessid toimivad nõuetekohaselt, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.*“

2   Lõike 1 punkt 5 asendatakse järgmisega:
   „5   lisaülevaatus, mis on vastavalt olukorrale üldine või osaline, tehakse pärast konventsiooniga täieliku vastavuse saavutamiseks vajaliku konstruktsiooni, seadmete, süsteemide, tarvikute, paigaldiste ja materjalide muutmist, asendamist või olulist parandamist. Ülevaatusega tagatakse, et iga selline muutus, asendamine või oluline parandamine on tehtud tõhusalt, nii et laev vastab konventsiooni nõuetele. Kui lisaülevaatus tehakse seoses ballastvee käitlemissüsteemi paigaldamisega, kinnitatakse sellega, et sellise süsteemi paigaldamise korrektsuses veendumise eesmärgil on korraldatud kasutuselevõtueelne katsetamine, millega on näidatud, et süsteemi mehaanilised, füüsikalised, keemilised ja bioloogilised protsessid toimivad nõuetekohaselt, võttes arvesse IMO väljatöötatud suuniseid.“


I liide

Ballastvee käitlemise rahvusvahelise tunnistuse vorm

3   Jaotise „Laeva andmed“ all oleva kirje „IMO-number“ joonealune märkus asendatakse järgmisega:
   „IMO resolutsiooniga A.1117(30) vastu võetud IMO laeva identifitseerimisnumbri süsteem (IMO Ship Identification Number Scheme) kehtivas redaktsioonis.“

4   Pealkirja „Andmed kasutatava(te) ballastvee käitlemise meetodi(te) kohta“ all olev tekst asendatakse järgmisega:

„Kasutatav ballastvee käitlemise meetod ..............................................................................................................

 

Paigaldamise päev (kui on kohaldatav) (pp/kk/aaaa) ..............................................................................

 

Tootja nimi (kui on kohaldatav) ................................................................................................................

Põhiline (põhilised) ballastvee käitlemise meetod(id), mida laeval kasutatakse, on:

 

□ kooskõlas reegliga D-1

 

□ kooskõlas reegliga D-2 (kirjeldada) ......................................................................................................

 

□ laevale kohaldatakse reeglit D-4

 

□ muu meetod kooskõlas reegliga ...........................................................................................................“


RESOLUTION MEPC.325(75)
(adopted on 20 November 2020)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL
AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

Amendments to regulation E-1 and Appendix I
(Commissioning testing of ballast water management systems and form of the International Ballast Water Management Certificate)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO article 19 of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (the BWM Convention), which specifies the amendment procedure and confers upon the Marine Environment Protection Committee of the Organization the function of considering amendments thereto for adoption by the Parties,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-fifth session, proposed amendments to the BWM Convention regarding commissioning testing of ballast water management systems and the form of the International Ballast Water Management Certificate,

1   ADOPTS, in accordance with article 19(2)(c) of the BWM Convention, amendments to regulation E-1 and Appendix I;

2   DETERMINES, in accordance with article 19(2)(e)(ii) of the BWM Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 December 2021 unless, prior to that date, more than one third of the Parties have notified the Secretary-General that they object to the amendments;

3   INVITES the Parties to note that, in accordance with article 19(2)(f)(ii) of the BWM Convention, the said amendments shall enter into force on 1 June 2022 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4   INVITES ALSO the Parties to consider the application of the amendments to regulation E-1 with regard to commissioning testing as soon as possible to ships entitled to fly their flag, taking into account the Guidance for the commissioning testing of ballast water management systems (BWM.2/Circ.70/Rev.1), as may be amended;

5   RESOLVES that the analysis undertaken in the context of commissioning testing should be indicative;

6   REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 19(2)(d) of the BWM Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the BWM Convention; 

7   REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to the BWM Convention;

8   REQUESTS FURTHER the Secretary-General to prepare a consolidated certified text of the BWM Convention.


ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL
AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS

Regulation E-1
Surveys

ˇ1   Paragraph 1.1 is replaced by the following:
    ".1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under regulation E-2 or E-3 is issued for the first time. This survey shall verify that the ballast water management plan required by regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the requirements of this Convention. This survey shall confirm that a commissioning test has been conducted to validate the installation of any ballast water management system by demonstrating that its mechanical, physical, chemical and biological processes are working properly, taking into account the guidelines developed by the Organization.*"

2   Paragraph 1.5 is replaced by the following:
   ".5 An additional survey, either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a change, replacement, or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full compliance with this Convention. The survey shall be such as to ensure that any such change, replacement or significant repair has been effectively made, so that the ship complies with the requirements of this Convention. When an additional survey is undertaken for the installation of any ballast water management system, this survey shall confirm that a commissioning test has been conducted to validate the installation of the system by demonstrating that its mechanical, physical, chemical and biological processes are working properly, taking into account the guidelines developed by the Organization."


Appendix I

Form of International Ballast Water Management Certificate

3   The footnote of "IMO Number" under the item "Particulars of ship" is replaced by the following:
   "IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.1117(30), as may be amended."

4   The text under the title "Details of ballast water management method(s) used" is replaced by the following:

"Method of ballast water management used .........................................................................................................

 

Date installed (if applicable) (dd/mm/yyyy) ..............................................................................................

 

Name of manufacturer (if applicable) .......................................................................................................

The principal ballast water management method(s) employed on this ship is/are:

 

□ in accordance with regulation D-1

 

□ in accordance with regulation D-2 (describe) .......................................................................................

 

□ the ship is subject to regulation D-4

 

□ other approach in accordance with regulation ......................................................................................"

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json