Teksti suurus:

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2010
Avaldamismärge:RT II, 24.11.2010, 3

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni konventsioon

Vastu võetud 14.12.1960

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

14. detsembril 1960 PARIISIS

Ameerika Ühendriikide, Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Iirimaa, Islandi Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Kanada, Kreeka Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Norra Kuningriigi, Portugali Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni, Taani Kuningriigi ning Türgi Vabariigi
VALITSUSED;

VÕTTES ARVESSE, et majanduslik tugevus ja õitseng on olulise tähtsusega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eesmärkide saavutamisel, üksikisiku vabaduse säilitamisel ja üldise heaolu suurendamisel;

USKUDES, et nad suudavad nimetatud eesmärke kõige tõhusamalt toetada, tugevdades nende vahel välja kujunenud koostöö traditsiooni;

TUNNUSTADES, et Euroopa majanduslik taastumine ja edukus, millesse on andnud suure panuse nende osalus Euroopa Majanduskoostöö Organisatsioonis, on avanud uusi väljavaateid nimetatud traditsiooni tugevdamiseks ja selle rakendamiseks uute ülesannete ja laiendatud eesmärkide suhtes;

OLLES VEENDUNUD, et ulatuslikum koostöö aitab oluliselt kaasa inimeste rahumeelsetele ja kooskõlalistele suhetele kogu maailmas;

TUNNUSTADES oma riikide majanduse suurenevat vastastikust sõltuvust;

OLLES OTSUSTANUD nõupidamise ja koostöö abil kasutada tõhusamalt oma võimeid ja potentsiaali, et edendada oma riigi majanduse võimalikult jätkusuutlikku kasvu ning suurendada riigi rahva majanduslikku ja sotsiaalset heaolu;

USKUDES, et majanduslikult arenenumad riigid peaksid tegema koostööd, et aidata oma võimete kohaselt majandusliku arengu teel olevaid riike;

TUNNUSTADES, et maailma kaubanduse edasine laienemine on üks tähtsamaid riikide majanduslikku arengut ja rahvusvaheliste majandussuhete parandamist soodustavaid tegureid, ning

OLLES OTSUSTANUD järgida nimetatud eesmärke kooskõlas oma kohustustega teistes rahvusvahelistes organisatsioonides või institutsioonides, milles nad osalevad, või lepingutega, mille osalised nad on,

ON SEETÕTTU KOKKU LEPPINUD järgmistes sätetes, mis käsitlevad Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni ümberkorraldamist Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniks.

 

Artikkel 1

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (edaspidi organisatsioon) sihiks on edendada poliitikat, mille eesmärk on:
a) saavutada suurim jätkusuutlik majanduskasv ja tööhõive ning elatustaseme tõus liikmesriikides, säilitades finantsstabiilsuse ning aidates seega kaasa maailma majanduse arengule;
b) aidata kaasa nii liikmesriikide kui ka majandusliku arengu teel olevate mitteliikmesriikide kindlale majanduskasvule ja
c) aidata kaasa maailma kaubanduse laienemisele mitmepoolselt ja võrdse kohtlemise põhimõtte alusel kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega.

 

Artikkel 2

Nende eesmärkide saavutamiseks lepivad liikmed kokku, et nad nii eraldi kui ka ühiselt:
a) edendavad oma majanduslike vahendite tõhusat kasutamist;
b) edendavad teaduse ja tehnika vallas oma vahendite arendamist, soodustavad teadustööd ja edendavad kutseõpet;
c) jätkavad poliitikat, mille eesmärgiks on saavutada majanduskasv ning sisemine ja väline finantsstabiilsus ning vältida arengut, mis võib ohustada nende endi või teiste riikide majandust;
d) jätkavad jõupingutusi eesmärgiga vähendada kaupade ja teenuste ning korrapäraste maksete vahetamisel esinevaid takistusi või need kõrvaldada ning säilitada ja edendada kapitali vaba liikumist ning
e) aidata nii liikmesriikide kui ka majandusliku arengu teel olevate mitteliikmesriikide majandusarengule kaasa sobivate vahenditega, eelkõige nendesse riikidesse kapitali suunamisega, pidades silmas nende majandusele olulist tehnilise abi saamist ja avarduvate eksporditurgude kindlustamist.

 

Artikkel 3

Artiklis 1 ettenähtud eesmärkide saavutamiseks ja artiklis 2 toodud kohustuste täitmiseks lepivad liikmed kokku, et nad:
a) vahetavad omavahel ja annavad organisatsioonile selle ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
b) peavad pidevalt üksteisega nõu, teevad uuringuid ja osalevad kokkulepitud projektides ning
c) teevad tihedat koostööd ja vajaduse korral võtavad kooskõlastatud meetmeid.

 

Artikkel 4

Selle konventsiooni osalised on organisatsiooni liikmed.

 

Artikkel 5

Organisatsioon võib oma eesmärkide saavutamiseks:
a) teha otsuseid, mis on kõikidele liikmetele siduvad, kui ei ole ette nähtud teisiti;
b) anda liikmetele soovitusi ning
c) sõlmida kokkuleppeid liikmete, mitteliikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

 

Artikkel 6

1. Otsused ja soovitused tehakse kõigi liikmete kokkuleppel, kui organisatsioon ei lepi erijuhtudel ühehäälselt kokku teisiti.

2. Igal liikmel on üks hääl. Kui liige keeldub otsuse või soovituse hääletamisest, ei muuda see otsust või soovitust kehtetuks ning asjakohast otsust või soovitust kohaldatakse teiste liikmete, mitte aga hääletamisest keeldunud liikme suhtes.

3. Ükski otsus ei ole ühegi liikme suhtes siduv enne, kui ta on täitnud põhiseaduse nõuded. Teised liikmed võivad kokku leppida, et asjakohast otsust kohaldatakse nende suhtes ajutiselt.

 

Artikkel 7

Kõikidest liikmetest moodustatud nõukogu on keham, kes võtab vastu kõik organisatsiooni aktid. Nõukogu võib koguneda ministrite või alaliste esindajate istungitel.

 

Artikkel 8

Nõukogu määrab igal aastal ametisse esimehe, kes on nõukogu ministrite istungite eesistuja, ja kaks aseesimeest. Esimehe võib ametisse nimetada veel üheks järgnevaks ametiajaks.

 

Artikkel 9

Nõukogu võib moodustada täitevkomitee ja tugiorganeid, kui seda on vaja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

 

Artikkel 10

1. Nõukogu nimetab viieks aastaks ametisse peasekretäri, kes vastutab nõukogu ees. Peasekretäri abistavad üks või mitu asepeasekretäri või abipeasekretäri, kelle nõukogu nimetab ametisse tema soovitusel.

2. Peasekretär täidab alaliste esindajate istungitel nõukogu koosoleku esimehe ametikohuseid. Ta abistab nõukogu asjakohasel viisil ja võib esitada nõukogule või muule organisatsiooni kehamile ettepanekuid.

 

Artikkel 11

1. Peasekretär nimetab ametisse organisatsioonile vajaliku personali kooskõlas nõukogu heaks kiidetud korralduskavadega. Personalieeskirja peab heaks kiitma nõukogu.

2. Võttes arvesse organisatsiooni rahvusvahelist laadi, ei küsi ega võta peasekretär, ase- või abipeasekretärid ega personal vastu juhiseid mitte üheltki liikmelt, organisatsiooniväliselt valitsuselt ega asutuselt.

 

Artikkel 12

Nõukogu kehtestatud tingimuste kohaselt võib organisatsioon:
a) pöörduda mitteliikmesriikide või -organisatsioonide poole;
b) luua ja hoida suhteid mitteliikmesriikide või -organisatsioonidega ja
c) kutsuda mitteliikmetest valitsusi või organisatsioone osalema organisatsiooni tegevuses.

 

Artikkel 13

Pariisi ja Rooma 18. aprilli 1951 ja 25. märtsi 1957 lepinguga loodud Euroopa ühenduste esindatus organisatsioonis määratakse kindlaks konventsiooni lisaprotokollis nr 1.

 

Artikkel 14

1. Allakirjutanud ratifitseerivad konventsiooni või kiidavad selle heaks kooskõlas oma põhiseadusega.

2. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Prantsuse Vabariigi valitsusele, kes määratakse käesolevaga hoiulevõtjaks.

3. Konventsioon jõustub:
a) enne 30. septembrit 1961, kui kõik allakirjutanud on andnud hoiule ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad, või
b) 30. septembril 1961 asjakohased kirjad hoiule andnud allakirjutanute suhtes, kui neid on vähemalt viisteist, ning seejärel muu allakirjutanu suhtes ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule andmisel;
c) pärast 30. septembrit 1961, kuid hiljemalt kaks aastat pärast seda kui viisteist riiki on konventsioonile alla kirjutanud, asjakohased kirjad hoiule andnud allakirjutanute suhtes ning seejärel muu allakirjutanu suhtes ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiule andmisel.

4. Allakirjutanu, kes ei ole andnud hoiule ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja konventsiooni jõustumisel, võib osaleda organisatsiooni tegevuses organisatsiooni ja asjaomase allakirjutanu kokkuleppe alusel.

 

Artikkel 15

Konventsiooni jõustumisel hakkavad kehtima Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni ümberkorraldused ning selle eesmärgid, organid, volitused ja nimi on sellest ajast alates käesoleva konventsiooni kohane. Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni juriidiline staatus läheb organisatsioonile üle, kuid Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni otsused, soovitused ja resolutsioonid peab nõukogu heaks kiitma, et need kehtiksid pärast konventsiooni jõustumist.

 

Artikkel 16

Nõukogu võib otsustada kutsuda konventsiooniga ühinema iga valitsuse, kes on valmis täitma liikmekohustusi. Nimetatud otsused peavad olema ühehäälsed, kuid nõukogu võib igal konkreetsel juhul ühehäälselt lubada hääletamata jätmist; sellisel juhul kohaldatakse otsust kõikide liikmete suhtes, olenemata artiklist 6. Ühinemine jõustub ühinemiskirja hoiuleandmisel hoiulevõtjale.

 

Artikkel 17

Konventsiooniosaline võib lõpetada konventsiooni kohaldamise, teatades sellest hoiulevõtjale kaksteist kuud ette.

 

Artikkel 18

Organisatsiooni peakorter on Pariisis, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

 

Artikkel 19

Organisatsiooni õigus- ja teovõime ning organisatsiooni, selle ametnike ja liikmete esindajate eesõigused, vabastused ja puutumatus nähakse ette konventsiooni lisaprotokollis nr 2.

 

Artikkel 20

1. Igal aastal esitab peasekretär kooskõlas nõukogu heakskiidetud rahanduseeskirjaga nõukogule heakskiitmiseks aastaeelarve, raamatupidamise aastaaruande ja nõukogu nõutavad lisaeelarved.

2. Nõukogu heakskiidetud organisatsiooni üldkulud jaotatakse kava kohaselt, mille otsustab nõukogu. Muud kulud rahastatakse nõukogu otsustest lähtuvalt.

 

Artikkel 21

Hoiulevõtja teavitab igast ratifitseerimis-, heakskiitmis- või ühinemiskirjast või lõpetamisteatest kõiki konventsiooniosalisi ja organisatsiooni peasekretäri.

EELTOODU KINNITUSEKS on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

KOOSTATUD neljateistkümnendal detsembril tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal Pariisis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule hoiulevõtjale, kes edastab tõestatud ärakirjad kõikidele allakirjutanutele.

 

OECD konventsiooni lisaprotokoll nr 1
14. detsembril 1960


Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni konventsioonile ALLAKIRJUTANUD on kokku leppinud järgmises.

1. Euroopa Ühenduste esindatus Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis määratakse kindlaks kooskõlas 18. aprillil 1951 ja 27. märtsil 1957 Pariisis ja Roomas allkirjastatud asutamislepingute institutsiooniliste sätetega.

2. Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse komisjonid ning Euroopa Söe ja Teraseühenduse Ülemamet osalevad organisatsiooni töös.

EELTOODU KINNITUSEKS on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

KOOSTATUD neljateistkümnendal detsembril tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal Pariisis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Prantsuse Vabariigi valitsusele, kes edastab tõestatud ärakirjad kõikidele allakirjutanutele.

 

OECD konventsiooni lisaprotokoll nr 2
14. detsembril 1960 PARIISIS


Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (edaspidi organisatsioon) konventsioonile ALLAKIRJUTANUD on kokku leppinud järgmises.

Organisatsioon on juriidiline isik ning selle ametnike ja liikmete esindajate suhtes kehtivad järgmised eesõigused, vabastused ja puutumatus:
a) Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni 16. aprilli 1948 konventsiooni osaliste territooriumil selle konventsiooni lisaprotokollis nr 1 kehtestatud õigusvõime, eesõigused, vabastused ja puutumatus;
b) Kanadas õigusvõime, eesõigused, vabastused ja puutumatus, mis on ette nähtud Kanada valitsuse ja organisatsiooni vahel sõlmitud õigusvõime, eesõiguste, vabastuste ja puutumatuse lepingu või kokkuleppega;
c) Ameerika Ühendriikides õigusvõime, eesõigused, vabastused ja puutumatus rahvusvaheliste organisatsioonide puutumatuse seaduse 27. juuni 1950. aasta korralduse nr 10133 kohaselt ning
d) mujal õigusvõime, eesõigused, vabastused ja puutumatus, mis on ette nähtud asjaomase valitsuse ja organisatsiooni vahel sõlmitud õigusvõime, eesõiguste, vabastuste ja puutumatuse lepingu või kokkuleppega.

EELTOODU KINNITUSEKS on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

KOOSTATUD neljateistkümnendal detsembril tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal Pariisis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Prantsuse Vabariigi valitsusele, kes edastab tõestatud ärakirjad kõikidele allakirjutanutele.

Lisa Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development