HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa muudatused [MEPC.201(62)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT II, 24.11.2015, 2

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa muudatused [MEPC.201(62)]

Vastu võetud 15.07.2011

Vabariigi Valitsuse 11.12.2014 korraldus nr 547 konventsiooni V lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni V lisa (muudetud)


Resolutsioon MEPC.201(62)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUDATUSED

(MARPOL muudetud V lisa)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artiklit 38(a), milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonidega antud ülesandeid;

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) artiklit VI, milledes määratakse 1978. aasta protokolli muutmise kord ning tehakse organisatsiooni asjakohasele organile  ülesandeks  vaadata läbi ja võtta vastu 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused (MARPOL 73/78);

OLLES arvesse võtnud MARPOL 73/78 muudetud V lisa teksti:

1. VÕTAB VASTU 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt muudetud MARPOL 73/78 V lisa, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunkti iii kohaselt lugeda muudatused vastuvõetuks 1. juulil 2012. aastal, kui vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, ei ole enne seda kuupäeva edastanud organisatsioonile muudatuste kohta vastuväiteid;

3. PALUB konventsiooniosalistel teadmiseks võtta, et 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti  g alapunkti  ii kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2013. aastal, pärast nende vastuvõtmist eelnevalt nimetatud lõike 2 kohaselt;

4. PALUB peasekretäril kooskõlas 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile MARPOL 73/78 konventsiooniosalistele käesoleva resolutsiooni tõestatud koopia  ja lisas sisalduvate muudatuste tekst;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada resolutsiooni ja selle lisa koopia organisatsiooni liikmetele, kes ei ole MARPOL 73/78 osalised.


Lisa MARPOL muudetud V lisa

Annex 13, Resolution MEPC.201(62)  Revised MARPOL Annex V

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json