HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

Teksti suurus:

Rahvaraamatukogu seadus (lühend - RaRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2007
Avaldamismärge:

Rahvaraamatukogu seadus

Vastu võetud 12.11.1998
RT I 1998, 103, 1696
jõustumine 10.12.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2000RT I 2000, 92, 59701.01.2001

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seadusereguleerimisala

  Käesolevseadussätestabrahvaraamatukogudetegevuse, kogude, teeninduse, juhtimisejafinantseerimisekorraldusealused.

§ 2. Rahvaraamatukogu

 (1) Rahvaraamatukogueesmärk on tagadaelanikelevabajapiiramatujuurdepääsinformatsioonile, teadmistele, inimmõttesaavutusteleningkultuurile, toetadaelukestvatõppimistjaenesetäiendamist.

 (2) Rahvaraamatukogukäesolevaseadusetähenduses on munitsipaalraamatukogu, keskogub, säilitabjateeblugejalekättesaadavakstemalevajalikudtrükised, auvisedjateisedteavikud (edaspiditeavikud) ningavalikudandmebaasid.

§ 3. Rahvaraamatukoguõiguslikseisund

 (1) Rahvaraamatukogu on kohalikuomavalitsuse asutus.

 (2) Rahvaraamatukogujuhindub oma tegevuseskäesolevastseadusest, teistestõigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogudemanifestist ja oma põhimäärusest.

2. peatükk RAHVARAAMATUKOGU TEGEVUSE KORRALDUS  

§ 4. Rahvaraamatukoguasutamine

 (1) Rahvaraamatukoguasutamiseotsustabkohalikuomavalitsusevolikogu.

 (2) Rahvaraamatukogudevõrguloomiseltuleblähtudajärgmistestpõhimõtetest:
 1) igaskuni 10 000 elanikugalinnasvähemaltüksrahvaraamatukogu;
 2) üle 10 000 elanikugalinnasvähemaltüksrahvaraamatukogukeskmiseltiga 15 000 elaniku kohta;
 3) mujalvähemaltüksrahvaraamatukogukeskmiseltkuni 500 elanikugateeninduspiirkonna kohta.

 (3) Rahvaraamatukoguasutamisestteatabvalla-võilinnavalitsuskirjalikultKultuuriministeeriumile. Teatesnäidatakseärarahvaraamatukogunimetus, asukoht, sidevahenditenumbrid.

§ 5. Maakonnaraamatukogu ja linna võivallakeskraamatukogu

 (1) Igasmaakonnaspeab olema maakonnaraamatukogu. Maakonnaraamatukogu on rahvaraamatukogu, kestäidabtäiendavaltraamatukoguteenindusemaakondlikukoordineerimiseülesandeid.

 (2) Kultuuriministernimetabmaakonnaraamatukogumaavanemaettepanekul. Ettepanekutegemiselmaakonnaraamatukogunimetamisekslähtubmaavanemkäesolevaparagrahvilõikes 5 loetletudülesannetetäitmiseksvajaliketingimusteolemasolust ja vastavavalla-võilinnavolikogunõusolekust.

 (3) Linnasvõivallas, kus on miturahvaraamatukogu, võib linna- võivallavolikoguraamatukoguteenindusekoordineerimiseksnimetadaüherahvaraamatukogudest linna võivallakeskraamatukoguks.

 (4) Maakonnaraamatukogu ja keskraamatukoguülesandeidvõibtäita sama raamatukogu.

 (5) Maakonnaraamatukogu ja keskraamatukoguülesandedraamatukoguteenindusekoordineerimisel on:
 1) raamatukogudevaheliselaenutusekorraldamine;
 2) raamatubussiteenindusekorraldamine;
 3) kogudekomplekteerimine ja raamatukoguliktöötlemine, keskkataloogi koostamine;
 4) tööarvestuse, aruandluse ja analüüsikorraldamine;
 5) teatme-bibliograafilisetöökorraldamine;
 6) kodulookirjanduseandmebaasipidamine;
 7) vahetuskogukorraldamine;
 8) erialanenõustamine ja raamatukogutöötajatetäienduskoolitusekorraldamine.

§ 6. Rahvaraamatukogupõhimäärus ja töökorraldus

 (1) Rahvaraamatukoguülesanded, juhtimisekorraldus, juhiõigused ja kohustused, raamatukogustruktuurningmuudtegevusekorraldamiseolulisedküsimusedsätestataksepõhimääruses, mille kinnitabkohalikuomavalitsusevolikogu.

 (2) Rahvaraamatukogutöökorraldusejuhendikinnitabkultuuriministermäärusega.

§ 7. Rahvaraamatukogujuhataja ja töötajad

 (1) Rahvaraamatukogutöödjuhibjuhataja (direktor), kelle kinnitabametissevalla-võilinnavalitsusvallavanemavõilinnapeaettepanekul. Rahvaraamatukogujuhatajalpeab olema raamatukogunduslikharidus.

 (2) Raamatukoguhoidjakutsetnõudvateametikohtadeloetelu, raamatukoguhoidjateleesitatavadkutsenõuded ja vastavakutseeksamisooritamisekorrakehtestabkultuuriminister määrusega .

§ 8. Rahvaraamatukogunõukogud

 (1) Kohalikuleomavalitsuseleraamatukoguteenindusekorraldamise kohta ettepanekutetegemiseksmoodustatakserahvaraamatukogutööhindamiseks ja muuderahvaraamatukogutegevustpuudutavateolulisteküsimusteläbiarutamiseksvähemaltkolmeliikmelinerahvaraamatukogunõukogu. Rahvaraamatukogunõukogumoodustamisekord, pädevus ja töökordsätestatakserahvaraamatukogupõhimääruses.

 (2) Rahvaraamatukogudearengusuundade ja sihtprogrammideläbiarutamiseksningkoostöökorraldamiseksmoodustabkultuuriministernõuandvakogunaRahvaraamatukogudeNõukogu ja kinnitabsellepõhimääruse.

§ 9. Rahvaraamatukogu vara

  Rahvaraamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutaminetoimubvastavaltkohalikuomavalitsusevolikogukehtestatudkorrale.

§ 10. Rahvaraamatukogufinantseerimine

 (1) Rahvaraamatukogufinantseeritakse:
 1) kohalikuomavalitsuseeelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) temapõhitegevusegaseotudtasulistestteenustest;
 5) laekumistestsihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (2) Kohalikomavalitsustagab:
 1) töötajatetöötasud, väljaarvatudkäesolevaparagrahvilõike 3 punktis 3 nimetatudtöötajatepuhul;
 2) koguderegulaarsevarustatuseteavikutega, lähtuvaltrahvaraamatukoguteeninduspiirkonnaelanikearvust;
 3) rahvaraamatukogueripäralevastavadruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

 (3) ToetusenariigieelarvestfinantseeritakseKultuuriministeeriumiettepanekulkulud:
 1) teavikutesoetamiseks;
 2) riiklikeprogrammiderealiseerimiseks;
 3) maakonnaraamatukoguks oleva rahvaraamatukoguneljatöötajatöötasudeks ja ülalpidamiseks;
 4) üldkasutatavaandmesidevõrgugaühenduseloomiseks ja asjakohastetehnilistevahenditesoetamiseks.

 (4) Käesolevaparagrahvilõikes 3 nimetatudkuludejaotamisekorrakehtestabkultuuriminister määrusega .
[RT I 2000, 92, 597 - jõust. 01.01.2001]

§ 11. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli rahvaraamatukogutegevuseületeostabkohalikomavalitsus.

 (2) JärelevalvetrahvaraamatukogudevõrguületeostabKultuuriministeerium.

 (3) Järelevalvetmaakonnaraamatukoguülesannetetäitmiseületeostabmaavanem.

 (4) Rahvaraamatukoguesitab oma tegevuse kohta õigusaktidesettenähtudaruanded, sealhulgasKultuuriministeeriumilearuandedriigieelarvestfinantseeritudsummade kohta.

§ 12. Rahvaraamatukoguümberkorraldamine ja tegevuselõpetamine

 (1) Rahvaraamatukoguümberkorraldaminevõitegevuselõpetaminetoimubkohalikuomavalitsusevolikoguotsusel.

 (2) Rahvaraamatukoguümberkorraldamisestvõitegevuselõpetamisestteatabvalla-võilinnavalitsusKultuuriministeeriumilevähemaltüks kuu enne kavandatavattähtaega.

3. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA  

§ 13. Kogud

 (1) Rahvaraamatukogukogud on koostiseltuniversaalsed, sisaldadesteeninduspiirkonnaelanikepõhivajadustelevastavaiderinevateskeeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Rahvaraamatukoguvõib oma lugejatelemittevajalikketeavikuidtasutaüleandateisteleraamatukogudelevõimüüakultuuriministrimäärusega kehtestatud korras .

 (3) Rahvaraamatukogusasuvateajaloolise ja suure kultuuriväärtusegateavikutearvestus ja säilitaminetoimubõigusaktideskultuurimälestiste kohta kehtestatudtingimustel ja korras.

§ 14. Raamatukoguteenindusekorraldusomavalitsuseterritooriumil

 (1) Rahvaraamatukoguteeninduspiirkonnamäärabkohalikomavalitsusarvestusega, etükskipaikkond ei jääksraamatukoguteenindusestvälja.

 (2) Kuikoolis, väeosas, ravi-, hoolekande-võikinnipidamisasutusespuudubraamatukogu, tagabsealraamatukoguteeninduserahvaraamatukogu.

 (3) Rahvaraamatukogukoordineeribraamatukoguteenindust oma teeninduspiirkonnasasuvateteisteraamatukogudega.

§ 15. Lugeja ja teenused

 (1) Rahvaraamatukoguteenuseidvõibkasutadaigaüks, väljaarvatudkäesolevaseaduseparagrahv 17 lõikes 3 nimetatudjuhul.

 (2) Rahvaraamatukogupõhiteenused on teavikutekohapealkasutamine ja kojulaenutusningavalikuleteabeleüldkasutatavaandmesidevõrgukaudujuurdepääsuvõimaldamine. Rahvaraamatukogupõhiteenused on tasuta.

 (21) Avalikuteabeseadusealuselüldkasutatavaandmesidevõrgukauduavalikustatudteabegatutvumiseksvõimaldatakseteabetaotlejalkasutadaarvutit. Kuiüldkasutatavaandmesidevõrgukauduavalikustatudteabelesoovibjuurdepääsurohkemisikuid, kuiraamatukogujõuabteenindada, on raamatukogukohustatudkorraldamasoovijateeelregistreerimise. Raamatukogutöötaja on kohustatudisikuidabistamariigi- ja kohalikuomavalitsuseasutusteveebilehtedelejuurdepääsusaamiseks.

 (3) Eriteenused (kopeerimine, andmebaasidekasutamine, tõlked ja muu) võivad olla tasulised. Eriteenusteeestvõetavatasusuurusekinnitabvalla-võilinnavalitsus.

 (4) Rahvaraamatukogukogudespuuduvadteavikudtellitakselugejasoovil ja kululraamatukogudevaheliselaenutusekaudu kas kodu-või välismaa raamatukogudest. Raamatukogudevaheliselaenutusekorrakinnitabkultuuriminister määrusega .

 (5) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole rahvaraamatukoguasukohajärgnevaldvõilinn, võibvõttateavikutekojulaenutamiseltagatist, kuidmitterohkem, kui on teavikutehind.

 (6) Elanikele, kestervislikuseisunditõttu ei ole võimelisedraamatukogukülastama, korraldabrahvaraamatukogunendesooviltasutakoduteeninduse.
[RT I 2000, 92, 597 - jõust. 01.01.2001]

§ 16. Rahvaraamatukogukasutamiseeeskiri

  Rahvaraamatukogu teenindusekorraldus, lugejateõigused ja kohustusedkehtestataksekohalikuomavalitsusevolikogukinnitatudraamatukogukasutamiseeeskirjas, mistehakseteatavaksigalelugejale.

§ 17. Lugejavastutus

 (1) Kuilugeja ei tagastalaenatudteavikuidtähtajaks, võibrahvaraamatukoguvõttaviivist, kuidmitterohkemkuiükskroonigaviivitatudpäeva kohta.

 (2) Teavikurikkumisevõitagastamatajätmisekorral on lugejakohustatudselleasendamavõitasumasellehinnakuni 10-kordses suuruses.

 (3) Lugejalt, kes ei ole käesolevaparagrahvilõikes 2 nimetatudkohustustrahvaraamatukoguantudtähtajakstäitnud, võetakserahvaraamatukogukasutamiseõigusärakuniüheksaastaks.

 (4) Käesolevaparagrahvilõigetes 1 ja 2 nimetatudsummadlaekuvadkohalikuomavalitsuseeelarvesse.

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE  

§ 18. Põhimäärused

  Rahvaraamatukogude põhimäärusedkinnitataksevastavaltkäesolevaseadusesätetele kolme kuu jooksulseadusejõustumisestarvates.

§ 19. Maakonnaraamatukogud

  Käesoleva seadusejõustumiselvõiblugedamaakonnaraamatukogudeksrahvaraamatukogud, mis on maakonnaraamatukogudeksnimetatud enne käesolevaseadusejõustumist.

§ 20. Kultuuriministrimäärused

  Rahvaraamatukogu seaduse( RT 1992, 17, 250 ; RT I 1993, 41, 606 ; 79, 1180 ; 1996, 49, 953 )rakendamiseksantudkultuuriministrimäärusedtulebviiavastavussekäesolevaseadusega kolme kuu jooksulseadusejõustumisestarvates.

§ 21. [Käesolevasttekstistväljajäetud]