Teksti suurus:

Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2004
Avaldamismärge:RTL 2002, 135, 1984

Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid

Vastu võetud 28.11.2002 nr 15

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 55 lõike 2 alusel.

1. peatükk
LOOTSIMISE KORD

§ 1. Lootsi tellimine

(1) Lootsimine toimub ööpäevaringselt, kui sadamaeeskirjaga ei ole kehtestatud ajalisi või muid piiranguid.

(2) Lootsi tellitakse laevale kirjalikult või elektronpostiga Eestis tegevusloa saanud agendi kaudu lootsiteenust osutavalt äriühingult. Eesti riigilippu kandva laeva puhul võib lootsi tellida ka reeder.

(3) Loots tellitakse:
1) laeva saabumisel: hiljemalt 24 tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti, kui aeg eelmisest sadamast väljumisest on lühem kui 24 tundi, siis väljumisel sellest sadamast. Tellimust tuleb täpsustada kuus tundi ja seejärel kaks tundi enne saabumist lootsi vastuvõtu punkti;
2) laeva väljumisel: hiljemalt neli tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada üks tund enne väljumist;
3) laeva avamerelootsimiseks: hiljemalt 48 tundi enne väljumist, tellimust tuleb täpsustada kaks tundi enne väljumist. Avamerelootsimisel kestusega üle 12 tunni suunatakse laevale kaks lootsi.

(4) Kui loots saabub laevale või lootsi vastuvõtu punkti tellitud ajaks, aga laev ei ole valmis lootsimise alustamiseks või ei ole saabunud lootsi vastuvõtu punkti, loetakse lootsi tellimus pärast 30 minuti möödumist tellimuse tähtajast valeväljakutseks ja annulleerituks. Lootsi saamiseks tuleb esitada uus tellimus kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigetega 2 ja 3.

(5) Tellimus peab sisaldama kohustust lootsitasu tasumise kohta.

§ 2. Lootsi saatmine laevale

(1) Laevale suunatakse lootsid üldjuhul vastavalt laevade lootsi vastuvõtu punkti saabumise järjekorrale.

(2) Sadamasse sisenemise, sealt väljumise ja sadamas ümberhaalamise järjekorra ning kellaaja määrab sadamakapten informeerides sellest lootsiteenust osutavat äriühingut ja ühtlasi kontrollib, kas laeval, millel on kohustuslik lootsimine sadama akvatooriumil, on laeva manööverdamisel loots pardal.

(3) Eelisjärjekorras suunatakse loots laevale, mis on avariiolukorras ja seoses sellega võib sattuda ohtu, ning laevale, mille pardal on raskelt haige ja meditsiinitöötaja laeva kiiret sadamasse tuleku vajadust kinnitab, ning liinilaevale.

(4) Kui lootsi ei ole võimalik saata laevale tellitud kellaajaks, peab lootsiteenistus teatama laevale ja sadamakaptenile lootsi laevale saabumise aja.

(5) Laeva kaptenile, kes saabub sadamasse esmakordselt, peab loots andma selgitusi sadamaeeskirja nõuete kohta.

§ 3. Lootsi ohutuse tagamine

(1) Kapten peab tagama lootsi ohutu laevale vastuvõtmise ning laevalt lahkumise.

(2) Kui lootsitrepp ei vasta nõuetele, võib loots laevale tulekust keelduda ja nõuda selle väljavahetamist nõuetekohase lootsitrepi vastu.

2. peatükk
LOOTSI VASTUVÕTU JA LAEVALT MAHAVÕTU KOHA KOORDINAADID

§ 4. Lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid

(1) Eesti territoriaal- ja sisemerd käsitletakse ühtse lootsimispiirkonnana.

(2) Kohustusliku lootsimise piirkonnas on lootsi vastuvõtu ja laevalt mahavõtu koha koordinaadid määratletud järgmiselt:

Asukoht Sadamad teeninduspiirkonnas
1) Narva laht – φ = 59°27’N; λ = 27°55’E Narva-Jõesuu, Narva;
2) Kunda laht – φ = 59°38’N; λ = 26°29’ 5E Kunda;
3) Hara laht – φ = 59°38’N; λ = 25°35’E Loksa, Hara;
4) Muuga lahe kirdepoolne laevatee – φ = 59°39’N; λ = 25°05’, 4E Muuga;
5) Muuga lahe loodepoolne laevatee – φ = 59°39’N; λ = 24°44’E Muuga;
6) Tallinna laht (sisenemine põhjast) – φ = 59°37’, 5N; λ = 24°38’E Tallinna lahe sadamad
7) Suurupi laevatee – φ = 59°29’, 4N; λ = 24°33’E Tallinna ja Kopli lahe sadamad
8) Paldiski laht – φ = 59°23’N; λ = 24°00’N Paldiski sadamad;
9) Dirhami reid – φ = 59°14’, 5N; λ– = 23°29’, 5E Dirhami;
10) Lehtma reid – φ = 59°05’, 5N; λ = 22°44’E Lehtma;
11) Tagalaht – φ = 58°32’N; λ– = 22°02’E Veere;
12) Roomassaare reid – φ = 58°08’N; λ = 22°25’E Roomassaare, Nasva;
13) Pärnu laht – φ = 58°19’N; λ = 24°25’E Pärnu;
14) Väinamere laevatee põhjast lõunasse – φ = 59°08’N;  λ = 22°56’5E Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad
15) Väinamere laevatee lõunast põhja – φ = 58°31’N; λ = 23°30’E Väinamerd läbiv transiitliiklus Väinamere sadamad
16) Soela väin – φ = 58°41’35N; λ = 22°24’25E  

§ 5. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json