Teksti suurus:

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2002, 136, 1991

Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded

Vastu võetud 29.11.2002 nr 67

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234, 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 18 lõike 8 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolevad nõuded kehtivad veesõidukitele Eesti Vabariigi siseveekogudel, välja arvatud laevatatavatel veekogudel.

(2) Veesõiduk käesoleva määruse tähenduses on ujuvvahend veekogul liiklemiseks (purjelaud, purjejaht, mootorpaat, võistluspurjekas, veesuusarobot, jeti, surfjet, ruhi, ruup, lodi jt) välja arvatud laevad «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses.

§2. Veesõidukite piirkiirus

(1) Veesõidukite lubatud piirkiirus on 30 km/h, kui maavanem «Veeseaduse» § 18 lõike 5 alusel ei ole otsustanud teisiti.

(2) Lõikes 1 toodud piirkiirus ei kehti järelevalveks ja päästetöödeks kasutatavatele veesõidukitele nende kasutamisel tööülesannete täitmisel.

§3. Mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine

(1) Mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine avalikuks kasutamiseks määratud järvedel, mille pindala on alla 100 hektari ja jõgedel, mille minimaalne laius veesõidukite liiklemist võimaldaval lõigul on alla 10 meetri, on keelatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene veesõidukite kasutamisel järelevalveks, päästetöödeks ja riigi poolt tellitud uuringute täitmisel.

§4. Veesõidukitega liiklemise piiramine supluspaikades

Veesõidukitega sõitmine järvedel lähemale kui 50 meetrit poidest, millega on tähistatud supelrandade akvatooriumid, on keelatud. Veesõidukitega jõgedel asuvatest poidega eraldatud supluskohtadest möödumine jõe telgjoonest supluskoha poolt on keelatud, välja arvatud järelevalvetöötajatel ja päästetöötajatel tööülesannete täitmisel.

§5. Veesõidukite kasutamist tähistavad märgid

Veesõidukite kasutamise keelualad, lubatud piirkiirused ja muu vajalik tähistatakse siseveekogudel kasutatavate veeliiklust reguleerivate märkidega, mille paigaldamise korraldab veekogu omanik või valdaja «Meresõiduohutuse seaduse» alusel kehtestatud korra järgi.

§6. Veesõidukite hoidmine

Veesõidukeid tuleb hoida nii, et need ei kahjusta, reosta ega risusta loodust, ei ole takistuseks teistele liiklejatele ja neid ei saa kasutada kõrvalised isikud.

§7. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 16. novembri 1998. a  määrus nr 64 «Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuete veeseaduse § 5 lõike 2 punktis 2 nimetamata siseveekogudel ja veesõidukite väljaspool sadamaid hoidmise nõuete kinnitamine» (RTL 1998, 346/347, 1431).

§8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. aastal.

Minister Heiki KRANICH

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalju KUKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json