Teksti suurus:

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatused [Resol. 66-2]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2016
Avaldamismärge:RT II, 25.06.2012, 2

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatused [Resol. 66-2]

Vastu võetud 15.12.2010

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seadus

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatusettepanekud seoses direktorite nõukogu reformiga
Kinnitanud aktsionäride nõukogu 2010. aasta 15. detsembril jõustunud resolutsiooniga nr 66-2

Valitsused, kelle nimel käesolevale põhikirjale on alla kirjutatud, on leppinud kokku järgmises:

1. XII artikli 3. jao punkti b teksti muudetakse järgmiselt:

“(b) Vastavalt alltoodud punktile c koosneb direktorite nõukogu kahekümnest liikmesriikide poolt valitud tegevdirektorist ja peadirektorist, kes on nende esimees." 

2. XII artikli 3. jao punkti c teksti muudetakse järgmiselt:

“(c) Tegevdirektorite igaks korraliseks valimiseks võib aktsionäride nõukogu 85-protsendilise enamusega häälte koguarvust suurendada või vähendada tegevdirektorite ülaltoodud punktis b määratud arvu.”

3. XII artikli 3. jao punkti d teksti muudetakse järgmiselt:

“(d) Valitavate tegevdirektorite valimised toimuvad iga kahe aasta järel kooskõlas aktsionäride nõukogu vastuvõetud eeskirjadega. Vastavad eeskirjad sisaldavad piirmäära häälte koguarvust, mida enam kui üks liikmesriik võib sama kandidaadi kasuks anda.”

4. XII artikli 3. jao punkti f teksti muudetakse järgmiselt:

“(f) Tegevdirektorid jätkavad ametis seni, kuni nende ametijärglased on valitud. Kui valitava tegevdirektori ametikoht vabaneb varem kui üheksakümmend päeva enne tema ametiaja lõppu, valitakse uus tegevdirektor ülejäänud ametiajaks eelmise tegevdirektori valinud liikmesriikide poolt. Valimiseks on vajalik häälteenamus. Kui ametikoht jääb vabaks, täidab selle ametikoha volitusi eelmise tegevdirektori asendaja, välja arvatud asendaja määramise osas.”

5. XII artikli 3. jao punkti i teksti muudetakse järgmiselt:

“(i)
(i)  Igal tegevdirektoril on õigus anda hääletamisel nii mitu häält, kui ta ise valimistel sai.
(ii) Kui kohaldatakse käesoleva artikli 5. jao punkti b, suurendatakse või vähendatakse vastavalt tegevdirektori häälte arvu, mida tal muidu oleks õigus anda. Kõik hääled, mis tegevdirektoril on õigus anda, antakse ühes osas.
(iii) Kui liikmesriigi hääletusõiguse peatamine on XXVI artikli 2. jao punkti b alusel lõpetatud, võib liikmesriik kõigi liikmesriikidega, kes on tegevdirektori valinud, kokku leppida, et sellele liikmesriigile ette nähtud häälte arvu annab hääletamisel see tegevdirektor. Kui hääletusõiguse peatamise perioodil ei ole tegevdirektorite korralisi valimisi toimunud, on õigus sellele liikmesriigile ette nähtud häälte arv anda tegevdirektoril, kelle valimisel osales liikmesriik enne tema hääleõiguse peatamist, või tema ametijärglasel, kes on valitud L lisa lõike 3 punkti i või käesoleva jao punkti f alusel. Liikmesriiki käsitatakse kui liikmesriiki, kes on osalenud selle tegevdirektori valimisel, kellel on õigus anda hääletamisel sellele liikmesriigile ette nähtud häälte arv.”

6. XII artikli  3. jao punkti 3 alapunkti j teksti muudetakse järgmiselt:

“(j) Aktsionäride nõukogu võtab vastu eeskirjad, mille kohaselt võib liikmesriik saata oma esindaja kõigile direktorite nõukogu koosolekutele, kui koosolekul arutatakse selle liikmesriigi taotlust või käsitletakse küsimust, mis teda konkreetselt mõjutab.

7. XII artikli 8. jao teksti muudetakse järgmiselt:

“Fondil on igal ajal õigus esitada liikmesriikidele oma seisukohti seoses käesolevast põhikirjast tulenevate mis tahes küsimustega. Fond võib 70‑protsendilise enamusega häälte koguarvust otsustada avaldada aruande, mis on liikmesriigile tehtud tema rahalise või majandusliku olukorra ja arengu kohta, mis võivad otseselt põhjustada liikmesriikide rahvusvaheliste maksebilansside tõsist tasakaalustamatust. Asjassepuutuval liikmesriigil on õigus esindatusele kooskõlas käesoleva artikli 3. jao punktiga j. Fond ei avalda aruannet, mis sisaldab liikmesriikide majanduskorralduse põhistruktuuri muudatusi.”

8. XXI artikli punkti a alapunkti ii teksti muudetakse järgmiselt:

“(a) (ii) Direktorite nõukogu otsuste puhul, mis käsitlevad ainult laenueriõiguste osakonda, on õigus hääletada ainult tegevdirektoritel, kelle on valinud vähemalt üks liikmesriik, kes on osaline. Igal sellisel tegevdirektoril on õigus anda hääletamisel nii mitu häält, kui on ette nähtud osalevale liikmesriigile, kelle hääli ta oma valimisel sai. Et määrata, kas otsustusvõimelisus on olemas või kas otsus tehakse nõutava häälteenamusega, arvestatakse ainult nende tegevdirektorite kohalolekut, kelle on valinud osalevad liikmesriigid, ja ainult neid hääli, mis on ette nähtud liikmesriikidele, kes on osalised.”

9. XXIX artikli punkti a teksti muudetakse järgmiselt:

“(a) Käesoleva põhikirja sätete tõlgendamise küsimused, mis kerkivad mõne liikmesriigi ja fondi vahel või fondi liikmesriikide vahel, esitatakse otsustamiseks direktorite nõukogule. Kui küsimus puudutab konkreetselt mõnda liikmesriiki, on tal õigus esindatusele kooskõlas XII artikli 3. jao punktiga j.”

10. D lisa lõike 1 punkti a teksti muudetakse järgmiselt:

“(a) Iga liikmesriik või liikmesriikide rühm, kellele ettenähtud häälte arvu annab valitud tegevdirektor, määrab nõukogusse ühe nõukogu liikme, kes on aktsionär, liikmesriigi valitsuse minister või võrreldava ametiastmega isik, ja võib nimetada kuni seitse assotsieerunud liiget. Aktsionäride nõukogu võib 85‑protsendilise enamusega häälte koguarvust muuta nimetatavate assotsieerunud liikmete arvu. Nõukogu liikme või assotsieerunud liikme teenistusaeg kestab seni, kuni tema asemele määratakse uus inimene või kuni toimub järgmine korraline tegevdirektorite valimine, olenevalt sellest, kumb leiab aset varem.”

11. D lisa lõike 5 punkt e kustutatakse.

12. D lisa lõike 5 punkt f nummerdatakse ümber D lisa lõike 5 punktiks e ja uue lõike 5 punkti e teksti muudetakse järgmiselt:

“(e) Kui tegevdirektoril on õigus anda vastavalt XII artikli 3. jao punkti i alapunktile iii liikmesriigile ette nähtud häälte arv, on nõukogu liikmel, kelle on määranud rühm, kuhu kuuluvad liikmesriigid selle tegevdirektori valisid, õigus hääletada ja anda sellisele liikmesriigile ette nähtud häälte arv. Liikmesriiki käsitatakse kui liikmesriiki, kes on osalenud selle nõukogu liikme määramisel, kellel on õigus hääletada ja anda hääletamisel sellele liikmesriigile ette nähtud häälte arv.”

13. E lisa teksti muudetakse järgmiselt:

“Tegevdirektoreid puudutavad üleminekusätted
1. Käesoleva lisa jõustumisel:
(a) Iga tegevdirektor, kes määrati ametisse vastavalt eelmise XII artikli 3. jao punkti b alapunktile i või punktile c ning kes oli ametis vahetult enne käesoleva lisa jõustumist, loetakse valituks teda ametisse määranud liikmesriigi poolt;  
(b) Iga tegevdirektor, kes vastutas liikmesriigi häälte andmise eest vastavalt eelmise artikli XII 3. jao punkti i alapunktile ii vahetult enne käesoleva lisa jõustumist, loetakse valituks selle liikmesriigi poolt.”

14. L lisa lõike 1 punkti b teksti muudetakse järgmiselt:

“(b) määrata aktsionäri või aktsionäri asendajat, määrata nõukogu liiget või nõukogu liikme asendajat või osaleda nende määramisel, ega valida tegevdirektorit või osaleda tema valimisel.”

15. L lisa lõike 3 punkti c sissejuhatava osateksti muudetakse järgmiselt:

“(c) Tegevdirektori, kelle liikmesriik on valinud või kelle valimisel liikmesriik on osalenud, ametiaeg lõpeb, välja arvatud juhul, kui tegevdirektoril oli õigus anda teistele sellistele liikmesriikidele ette nähtud häälte arvu, kelle hääleõigust ei ole peatatud. Viimasel juhul:”.

 

Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund
on the Reform of the Executive Board
Resolution 66-2, effective December 15, 2010

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows:

“(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with the Managing Director as chairman.”

2. The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows:

“(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in (b) above.”

3. The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows:

“(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate.”

4. The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows:

“(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.”

5. The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows:

“(i) (i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.
(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.
(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.”

6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows:

“(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.”

7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows:

“The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.”

8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows:

“(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.”

9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows:

“(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).”

10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows:

“(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.”

11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted.

12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the new paragraph 5(e) shall be amended to read as follows:

“(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member.”

13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows:

“Transitional Provisions with Respect to Executive Directors
1. Upon the entry into force of this Schedule:
(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who appointed him; and (b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a member.”

14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows:

“(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.”

15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as follows:

“(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:”

 https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json