Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline diplomaadi perekonnaliikmete diplomaadi asukohariigis töötamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.06.2012
Avaldamismärge:RT II, 25.06.2012, 5

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline diplomaadi perekonnaliikmete diplomaadi asukohariigis töötamise kokkulepe

Vastu võetud 28.05.2012

Vabariigi valitsuse 24.05.2012 korraldus nr 233 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

VERBAALNOOT

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond
TALLINN

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale ning viidates Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisele kokkuleppele diplomaatide perekonnaliikmete töötamisest diplomaadi asukohariigis, mis sõlmiti nootide vahetuse teel 25. septembril ja 20. oktoobril 2000. aastal, on tal au teatada järgmist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium, Eesti Vabariigi valitsuse nimel, teeb ettepaneku leppida vastastikkuse põhimõttel kokku, et Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt ametikohustusteks Eesti Vabariiki nimetatud teenistujate ülalpeetavatel ning Eesti Vabariigi valitsuse poolt ametikohustusteks Ameerika Ühendriikidesse nimetatud teenistujate ülalpeetavatel on õigus töötada asukohariigis.

I. Käesolevas kokkuleppes:

A. Tähistatakse mõistega ülalpeetav abikaasasid; vallalisi alla 21 aasta vanuseid ülalpeetavaid lapsi; vallalisi alla 23 aasta vanuseid ülalpeetavaid lapsi, kes õpivad statsionaarselt kõrgemas õppeasutuses; vallalisi füüsilise või vaimse puudega lapsi ning elukaaslasi, kellele on väljastatud ametlik viisa ning keda asukohariik on tunnustanud kui diplomaatilisse esindusse, sealhulgas rahvusvahelise organisatsiooni juures asuvasse lähetava riigi esindusse ja konsulaaresindusse, tööle määratud teenistuja ülalpeetavat ja vahetut perekonnaliiget. NATO personali puhul tähistatakse mõistega ülalpeetavad abikaasasid ja vallalisi ülalpeetavaid lapsi, kuid ei tähistata elukaaslasi.

B. Tähistatakse mõistega teenistuja diplomaatilisi esindajaid, konsulaarametnikke, tehnilise ja abipersonali liikmeid, kes on määratud tööle diplomaatilistesse esindustesse, konsulaaresindustesse ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures asuvatesse esindustesse, ning NATO personali.

Mõistega NATO personal tähistatakse Eesti Vabariigi relvajõudude liikmeid ja tsiviilisikuid, kes on  lähetatud Ameerika Ühendriikidesse, või Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikmeid ja tsiviilisikuid, kes on lähetatud Eesti Vabariiki, ning kelle suhtes kehtib 1951. aasta 19. juunil sõlmitud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe või 1952. aasta 28. augustil sõlmitud protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta või nimetatud kokkuleppe või protokolli lisakokkulepped.

II. Protseduur

A. Eesti Vabariiki tööle määratud Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, kes soovivad tööluba Eestis, esitab Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas ametliku taotluse Eesti Vabariigi Välisministeeriumile. Ameerika Ühendriikidest Eestisse tööle määratud NATO personali ülalpeetavate puhul esitab Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas samuti ametliku taotluse Eesti Vabariigi Välisministeeriumile.  Pärast ametliku taotluse läbivaatamist teatatakse Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale, et ülalpeetav võib tööd otsida ja vastu võtta.

B. Eesti Suursaatkonda Washingtonis tööle määratud diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, kes soovivad tööluba Ameerika Ühendriikides, esitab Eesti Suursaatkond Washingtonis ametliku taotluse Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi protokolliosakonnale. Eesti Vabariigist Ameerika Ühendriikidesse tööle määratud NATO personali ülalpeetavate puhul esitab ametliku taotluse kas vastava NATO üksuse, kuhu isik on tööle määratud, või Eesti Suursaatkond ning taotlus esitatakse NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri õigusosakonnale Norfolkis Virginias. Eesti Alalisse Esindusse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  juures tööle määratud diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, esitab Eesti Alaline Esindus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures ametliku taotluse Ameerika Ühendriikide Alalisele Esindusele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures. Pärast ametliku taotluse läbivaatamist teatatakse Eesti Suursaatkonnale või Eesti Alalisele Esindusele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, et ülalpeetav võib tööd otsida ja vastu võtta.

C. Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus kinnitavad oma nõusolekut, et ülalpeetavate suhtes, kes saavad tööd selle kokkuleppe alusel ja kellel on diplomaatiline puutumatus asukohariigi jurisdiktsiooni suhtes kooskõlas diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, konsulaarsuhete Viini konventsiooni või mis tahes muu kohaldatava rahvusvahelise kokkuleppega, ei kehti tsiviil- ja halduspuutumatus käesoleva kokkuleppe alusel lubatud töösuhtest tulenevate vaidluste suhtes. Ka on sellised ülalpeetavad kohustatud maksma asukohariigis tehtud töö eest saadud sissetuleku pealt tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmaksu ulatuses, mis on kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepete ja asukohariigi seadusandlusega. Ülalpeetavate suhtes kehtivad edasi kõik muud neile laienevad eesõigused ja puutumatus.

Ministeerium teeb ettepaneku, et kui ülaltoodu on Ameerika Ühendriikide valitsusele vastuvõetav, siis käesolev noot koos Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna vastusnoodiga moodustab kahe valitsuse vahelise kokkuleppe, mis jõustub vastusnoodi saatmise kuupäeval ning asendab Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise kokkulepe diplomaatide perekonnaliikmete töötamisest diplomaadi asukohariigis, mis sõlmiti nootide vahetuse teel 25. septembril ja 20. oktoobril 2000. aastal.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab võimalust, et veel kord avaldada Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale oma sügavat lugupidamist.

28. mail 2012 Tallinnas

 

VERBAALNOOT

 

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond  avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning kinnitab ministeeriumi 28. mai 2012 noodi nr 8.2-1/85778 kätte saamist, mille tekst on järgmine.

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale ning viidates Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisele kokkuleppele diplomaatide perekonnaliikmete töötamisest diplomaadi asukohariigis, mis sõlmiti nootide vahetuse teel 25. septembril ja 20. oktoobril 2000. aastal, on tal au teatada järgmist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium, Eesti Vabariigi valitsuse nimel, teeb ettepaneku leppida vastastikkuse põhimõttel kokku, et Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt ametikohustusteks Eesti Vabariiki nimetatud teenistujate ülalpeetavatel ning Eesti Vabariigi valitsuse poolt ametikohustusteks Ameerika Ühendriikidesse nimetatud teenistujate ülalpeetavatel on õigus töötada asukohariigis.

I. Käesolevas kokkuleppes:

A. Tähistatakse mõistega ülalpeetav abikaasasid; vallalisi alla 21 aasta vanuseid ülalpeetavaid lapsi; vallalisi alla 23 aasta vanuseid ülalpeetavaid lapsi, kes õpivad statsionaarselt kõrgemas õppeasutuses; vallalisi füüsilise või vaimse puudega lapsi ning elukaaslasi, kellele on väljastatud ametlik viisa ning keda asukohariik on tunnustanud kui diplomaatilisse esindusse, sealhulgas rahvusvahelise organisatsiooni juures asuvasse lähetava riigi esindusse ja konsulaaresindusse, tööle määratud teenistuja ülalpeetavat ja vahetut perekonnaliiget. NATO personali puhul tähistatakse mõistega ülalpeetavad abikaasasid ja vallalisi ülalpeetavaid lapsi, kuid ei tähistata elukaaslasi.

B. Tähistatakse mõistega teenistuja diplomaatilisi esindajaid, konsulaarametnikke, tehnilise ja abipersonali liikmeid, kes on määratud tööle diplomaatilistesse esindustesse, konsulaaresindustesse ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures asuvatesse esindustesse, ning NATO personali.

Mõistega NATO personal tähistatakse Eesti Vabariigi relvajõudude liikmeid ja tsiviilisikuid, kes on  lähetatud Ameerika Ühendriikidesse, või Ameerika Ühendriikide relvajõudude liikmeid ja tsiviilisikuid, kes on lähetatud Eesti Vabariiki, ning kelle suhtes kehtib 1951. aasta 19. juunil sõlmitud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe või 1952. aasta 28. augustil sõlmitud protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta või nimetatud kokkuleppe või protokolli lisakokkulepped.

II. Protseduur

A. Eesti Vabariiki tööle määratud Ameerika Ühendriikide diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, kes soovivad tööluba Eestis, esitab Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas ametliku taotluse Eesti Vabariigi Välisministeeriumile. Ameerika Ühendriikidest Eestisse tööle määratud NATO personali ülalpeetavate puhul esitab Ameerika Ühendriikide Suursaatkond Tallinnas samuti ametliku taotluse Eesti Vabariigi Välisministeeriumile.  Pärast ametliku taotluse läbivaatamist teatatakse Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale, et ülalpeetav võib tööd otsida ja vastu võtta.

B. Eesti Suursaatkonda Washingtonis tööle määratud diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, kes soovivad tööluba Ameerika Ühendriikides, esitab Eesti Suursaatkond Washingtonis ametliku taotluse Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi protokolliosakonnale. Eesti Vabariigist Ameerika Ühendriikidesse tööle määratud NATO personali ülalpeetavate puhul esitab ametliku taotluse kas vastava NATO üksuse, kuhu isik on tööle määratud, või Eesti Suursaatkond ning taotlus esitatakse NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri õigusosakonnale Norfolkis Virginias. Eesti Alalisse Esindusse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni  juures tööle määratud diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, tehnilise ja abipersonali liikmete ülalpeetavate puhul, esitab Eesti Alaline Esindus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures ametliku taotluse Ameerika Ühendriikide Alalisele Esindusele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures. Pärast ametliku taotluse läbivaatamist teatatakse Eesti Suursaatkonnale või Eesti Alalisele Esindusele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, et ülalpeetav võib tööd otsida ja vastu võtta.

C. Eesti Vabariigi valitsus ja Ameerika Ühendriikide valitsus kinnitavad oma nõusolekut, et ülalpeetavate suhtes, kes saavad tööd selle kokkuleppe alusel ja kellel on diplomaatiline puutumatus asukohariigi jurisdiktsiooni suhtes kooskõlas diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, konsulaarsuhete Viini konventsiooni või mis tahes muu kohaldatava rahvusvahelise kokkuleppega, ei kehti tsiviil- ja halduspuutumatus käesoleva kokkuleppe alusel lubatud töösuhtest tulenevate vaidluste suhtes. Ka on sellised ülalpeetavad kohustatud maksma asukohariigis tehtud töö eest saadud sissetuleku pealt tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmaksu ulatuses, mis on kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepete ja asukohariigi seadusandlusega. Ülalpeetavate suhtes kehtivad edasi kõik muud neile laienevad eesõigused ja puutumatus.

Ministeerium teeb ettepaneku, et kui ülaltoodu on Ameerika Ühendriikide valitsusele vastuvõetav, siis käesolev noot koos Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna vastusnoodiga moodustab kahe valitsuse vahelise kokkuleppe, mis jõustub vastusnoodi saatmise kuupäeval ning asendab Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise kokkulepe diplomaatide perekonnaliikmete töötamisest diplomaadi asukohariigis, mis sõlmiti nootide vahetuse teel 25. septembril ja 20. oktoobril 2000. aastal.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab võimalust, et veel kord avaldada Ameerika Ühendriikide Suursaatkonnale oma sügavat lugupidamist.

28. mail 2012 Tallinnas

Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel nõustub saatkond ülaltoodud ettepanekutega. Seetõttu, ministeeriumi noot ning käesolev noot moodustavad kokkuleppe, mis jõustub käesoleva noodi saatmise kuupäeval. Jõustumisel asendab see kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelist kokkulepet diplomaatide perekonnaliikmete töötamisest diplomaadi asukohariigis, mis sõlmiti nootide vahetuse teel 25. septembril ja 20. oktoobril 2000. aastal.

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond,

19. juunil 2012 Tallinnas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json