Teksti suurus:

2001. aasta laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni lisade 1 ja 4 muudatused [MEPC.331(76)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT II, 25.10.2023, 1

2001. aasta laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni lisade 1 ja 4 muudatused [MEPC.331(76)]

Vastu võetud 17.06.2021

Vabariigi Valitsuse 05.10.2023 korraldus nr 246 konventsiooni lisade 1 ja 4 muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon, 2001


RESOLUTSIOON MEPC.331(76)

LAEVADE KAHJULIKE KATTUMISVASTASTE SÜSTEEMIDE KONTROLLI RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (2001) MUUDATUSED

Lisade 1 ja 4 muudatused
(tsübutriini kontrollimeetmed ja kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse vorm)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 38 lõiget a, mis käsitleb merekeskkonna kaitse komitee ülesandeid, mis on antud laevade põhjustatava merereostuse vältimise ja kontrollimise rahvusvaheliste konventsioonidega,

MEENUTADES ÜHTLASI laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooni (2001) (edaspidi AFS-konventsioon) artiklit 16, milles täpsustatakse selle muutmise korda ja antakse organisatsiooni merekeskkonna kaitse komiteele ülesanne otsustada selle muudatusi, mille osalisriigid vastu võtavad,

OLLES oma 76. istungjärgul läbi vaadanud AFS-konventsiooni väljapakutud muudatused seoses tsübutriini kontrollimeetmete ja kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse vormiga,

1.   VÕTAB kooskõlas AFS-konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktiga c vastu lisade 1 ja 4 muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2.   OTSUSTAB kooskõlas AFS-konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti e alapunktiga ii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2022. aastal, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole peasekretärile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik osalisriikidest;

3.   KUTSUB osalisriike üles tähele panema, et kooskõlas AFS-konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktidega ii ja iii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2023, kui need on punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4.   SAMUTI KUTSUB osalisriike üles meenutama neile enda lipu all sõitvatele laevadele, mida käesoleva resolutsiooniga vastuvõetav AFS-konventsiooni lisa 1 muudatus kinnitust leidnult mõjutab, et neil tuleb õigel ajal esitada taotlus kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse käesoleva resolutsiooniga vastu võetud muudetud vormil väljastamiseks vajaliku ülevaatuse tegemiseks, kasutades resolutsiooni MEPC.195(61) (organisatsiooni muudetud redaktsioonis) lisa punktides 4 ja 5.3 kirjeldatud korda, et neil laevadel oleks pardal kehtiv kattumisvastase süsteemi rahvusvaheline tunnistus hiljemalt 24 kuud pärast käesoleva resolutsiooniga vastu võetud AFS-konventsiooni lisa 1 muudatuste jõustumist;

5.   ÜHTLASI KUTSUB osalisriike üles andma laevadele, mida käesoleva resolutsiooniga vastuvõetav AFS-konventsiooni lisa 1 muudatus kinnitust leidnult ei mõjuta, järgmise kattumisvastase süsteemi pealekandmise ajal välja uued kattumisvastase süsteemi rahvusvahelised tunnistused käesoleva resolutsiooniga vastu võetud muudetud vormil;

6.   PALUB peasekretäril AFS-konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaldamiseks edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisas olevate muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõigile AFS-konventsiooni osalisriikidele;

7.   SAMUTI PALUB peasekretäril edastada käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad organisatsiooni liikmetele, kes ei ole AFS-konventsiooni osalisriigid;

8.   ÜHTLASI PALUB peasekretäril koostada AFS-konventsiooni konsolideeritud kinnitatud tekst.


LISA

LAEVADE KAHJULIKE KATTUMISVASTASTE SÜSTEEMIDE KONTROLLI RAHVUSVAHELISE KONVENTSIOONI (2001) MUUDATUSED

Lisa 1
Kattumisvastaste süsteemide kontrollimeetmed

1   2001. aasta AFS-konventsiooni lisas 1 olevasse tabelisse lisatakse järgmised read:

Kattumisvastane süsteem

Kontrollimeetmed

Kohaldamine

Jõustumis-kuupäev

Tsübutriin
CASi nr 28159-98-0

Laevale ei tohi peale kanda ega uuesti peale kanda seda ainet sisaldavaid kattumisvastaseid süsteeme

Kõigile laevadele

1. jaanuar 2023

Tsübutriin
CASi nr 28159-98-0

Laevad, mille kere või välisosade või -pindade väliskihil on 1. jaanuari 2023. aasta seisuga seda ainet sisaldav kattumisvastane süsteem, peavad kas:
1) kattumisvastase süsteemi eemaldama või
2) kandma peale kattekihi, mis takistab sellel ainel kattekihi all olevast nõuetele mittevastavast kattumisvastasest süsteemist välja imbuda

Kõigile laevadele, välja arvatud
1) püsi- ja ujuvplatvormidele, ujuvmahutitele ning tootmise, ladustamise ja mahalaadimise ujuvrajatistele, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 2023 ja mis ei ole olnud kuivdokis alates 1. jaanuarist 2023;
2) laevadele, mis ei tee rahvusvahelisi reise;
3) ja vähem kui 400-se kogumahutavusega laevadele, mis teevad rahvusvahelisi reise, kui rannikuriik (-riigid) seda lubab (lubavad)

Järgmisel plaanilisel kattumisvastase süsteemi uuendamisel pärast 1. jaanuari 2023, kuid hiljemalt 60 kuud pärast viimast tsübutriini sisaldava kattumisvastase süsteemi pealekandmist


Lisa 4
Kattumisvastaste süsteemide ülevaatus ja tunnistuse andmise nõuded

2   2. reegli lõige 3 asendatakse järgmisega:
   „3. Laevadele, millel on lisa 1 kohaselt kontrollitav kattumisvastane süsteem, mis kanti peale enne sellise süsteemi suhtes kohaldatava kontrolli jõustumise päeva, annab administratsioon tunnistuse käesoleva reegli punktide 1 ja 2 kohaselt hiljemalt kahe aasta jooksul pärast nimetatud kontrolli jõustumist. Käesolev lõige ei mõjuta laevadele esitatavat nõuet järgida lisa 1.“

Lisa 4 liide 1
Kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse näidisvorm

3   Kattumisvastase süsteemi rahvusvahelise tunnistuse näidisvormi (liide 1) jaotis, milles loetletakse laeval kasutatavaid kontrollitud kattumisvastaseid süsteeme käsitlevate nõuete täitmise variante, asendatakse järgmisega:
   „Lisa 1 kohaselt kontrollitav kattumisvastane süsteem, mis sisaldab järgmist:

 

Ei ole peale kantud laeva ehitamise ajal ega selle järel

On varem laevale peale kantud, kuid selle on eemaldanud

On varem laevale peale kantud, kuid selle on kattekihiga katnud

On varem laevale peale kantud, kuid ei ole kere või välisosade või -pindade väliskihil

Kanti laevale peale enne

Biotsiididena toimivad tinaorgaanilised ühendid

...............
(märkida asutuse nimi)
...............

(pp/kk/aaaa)

...............
(märkida asutuse nimi)
 
...............
(pp/kk/aaaa)

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Tsübutriin

...............
(märkida asutuse nimi)
...............

(pp/kk/aaaa)

...............
(märkida asutuse nimi)
 
................
(pp/kk/aaaa)

1. jaanuari 2023. aasta seisuga
 
 

1. jaanuari 2023, kuid tuleb eemaldada või katta kattekihiga enne
...............
...
(pp/kk/aaaa)

Resolution MEPC.331(76) Amendments to the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json