Teksti suurus:

Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni 2004. aasta muudatused [MSC.155(78)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT II, 25.10.2023, 2

Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni 2004. aasta muudatused [MSC.155(78)]

Vastu võetud 20.05.2004

Vabariigi Valitsuse 05.10.2023 korraldus nr 247 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Rahvusvaheline mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsioon ja selle muudatused

Tõlge inglise keelest

RESOLUTSIOON MSC.155(78)

RAHVUSVAHELISE MEREOTSINGUTE JA -PÄÄSTE 1979. AASTA KONVENTSIOONI (KOOS MUUDATUSTEGA)
MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

MERESÕIDUOHUTUSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni artikli 28 lõiget b, milles on käsitletud komitee ülesandeid;

MEENUTADES SAMUTI rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979. aasta konventsiooni (edaspidi konventsioon) III artikli lõike 2 punkti c, milles on käsitletud konventsiooni lisa, välja arvatud punkti 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 või 3.1.3 muutmise korda;

ARVESTADES resolutsiooniga A.920(22) „Merel päästetud inimeste kohtlemiseks ette nähtud ohutusmeetmete ja -kordade ülevaatus“;

MEENUTADES LISAKS konventsiooni sätteid merel ohtu sattunud inimesele abi andmise kohta, olenemata tema kodakondsusest, positsioonist ühiskonnas või asjaoludest, milles ta leiti;

ARVESTADES LISAKS Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni artiklit 98 abi osutamise kohustuse kohta;

ARVESTADES SAMUTI peasekretäri algatust kaasata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevaid spetsialiseeritud asutusi ja programme arutlustesse käesolevas resolutsioonis käsitletavate küsimuste üle, et leppida kokku ühine lähenemisviis, mis võimaldab need lahendada tõhusalt ja järjepidevalt;

MÕISTES vajadust selgitada olemasolevaid kordasid, et tagada merel päästetud inimesele ohutu koht, olenemata tema kodakondsusest, positsioonist ühiskonnas või asjaoludest, milles ta leiti;

MÕISTES SAMUTI, et käesoleva resolutsiooniga muudetava konventsiooni lisa punkti 3.1.9 eesmärk on tagada ohutu koht mõistliku aja jooksul. Lisaks nähakse ette, et kohustus tagada ohutu koht või tagada ohutu koha tagamine on konventsiooniosalisel, kes vastutab selle otsingu- ja päästepiirkonna eest, kus kannatanud päästeti;

OLLES KAALUNUD oma seitsmekümne kaheksandal istungjärgul konventsiooni III artikli lõike 2 punkti a kohaselt esitatud ja välja saadetud muudatusettepanekuid;

1. VÕTAB VASTU kooskõlas konventsiooni III artikli lõike 2 punktiga c konventsiooni muudatused, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB kooskõlas konventsiooni III artikli lõike 2 punktiga f, et muudatused loetakse vastuvõetuks 1. jaanuaril 2006, välja arvatud juhul, kui enne seda kuupäeva on üle ühe kolmandiku konventsiooniosalistest teatanud, et nad ei ole muudatustega nõus;

3. KUTSUB ÜLES konventsiooniosalisi arvestama, et konventsiooni III artikli lõike 2 punkti h kohaselt jõustuvad muudatused 1. juulil 2006, kui need on eeltoodud punkti 2 kohaselt vastu võetud;

4. NÕUAB, et peasekretär edastaks kooskõlas konventsiooni III artikli lõike 2 punktiga d käesoleva resolutsiooni ja selle lisas esitatud muudatuste teksti kinnitatud koopiad kõikidele konventsiooniosalistele;

5. NÕUAB SAMUTI, et peasekretär edastaks käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopiad organisatsiooni nendele liikmetele, kes ei ole konventsiooniosalised,

6. NÕUAB LISAKS, et peasekretär võtaks asjakohaseid meetmeid, et edendada asutustevahelist algatust teavitada Meresõiduohutuse Komiteed muutustest, eriti merel ohtu sattunud inimestele ohutute kohtade tagamise korras, et komitee saaks võtta asjakohaseid meetmeid.


LISA

RAHVUSVAHELISE MEREOTSINGUTE JA -PÄÄSTE 1979. AASTA KONVENTSIOONI (KOOS MUUDATUSTEGA) MUUDATUSED

2. PEATÜKK
KORRALDUS JA KOORDINEERIMINE

2.1. Otsingu- ja päästeteenuste osutamise ja koordineerimise kord

1. Olemasoleva punkti 2.1.1 lõppu lisatakse järgmine lause:
   „Merel ohtu sattunud isikute mõiste hõlmab ka abi vajavaid isikuid, kes on leidnud varjumispaiga rannikul kaugel ookeanialal, millele ei pääse ligi ükski päästetöödes osaleja peale lisas sätestatu.“.

3. PEATÜKK
RIIKIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3.1. Riikidevaheline koostöö

2. Punktis 3.1.6.3 asendatakse punkt semikooloniga ja pärast olemasolevat punkti 3.1.6.3 lisatakse järgmine uus punkt 3.1.6.4:
   „4) tagama koostöös teiste pääste koordinatsioonikeskustega asjakohase korralduse, et määrata kindlaks merel ohtu sattunud ja leitud inimeste laevalt maaletoimetamiseks sobivaim koht või sobivaimad kohad.“.

3. Pärast olemasolevat punkti 3.1.8 lisatakse järgmine uus punkt 3.1.9:
   „3.1.9. Konventsiooniosalised peavad koordineerima omavahel ja tegema koostööd, et laevade kaptenid, kes osutavad merel ohtu sattunud inimeste laevale võtmisega abi, vabastataks nende kohustustest nii, et laev kalduks ettenähtud reisimarsruudist kaugemale nii vähe kui võimalik, eeldusel et laeva kapteni kohustustest vabastamine ei sea inimelude ohutust merel lisaohtu. Konventsiooniosaline, kes vastutab selle otsingu- ja päästepiirkonna eest, kus nimetatud abi osutatakse, peab võtma põhivastutuse nimetatud koordineerimise ja koostöö tagamise eest, nii et abi saanud ellujäänud toimetatakse abi osutanud laevalt maale ja ohutusse kohta, arvestades juhtumi asjaoludega ja organisatsiooni väljatöötatud juhistega. Nendel juhtudel peavad asjaomased konventsiooniosalised korraldama laevalt maaletoimetamise niipea, kui see on mõistlikult võimalik.“.

4. PEATÜKK
TÖÖKORD

4.8. Otsingu- ja päästeoperatsioonide lõpetamine ja peatamine

4. Pärast olemasolevat punkti 4.8.4 lisatakse järgmine uus punkt 4.8.5:
   „4.8.5. Asjaomane pääste koordinatsioonikeskus või pääste allkeskus peab algatama merel ohtu sattunud ja leitud inimeste laevalt maaletoimetamiseks sobivaima koha või sobivaimate kohtade kindlaks määramise protsessi. Ta peab teavitama sellest laeva või laevu ja teisi asjaomaseid isikuid.“.


RESOLUTION MSC.155(78)
(adopted on 20 May 2004)

ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE,
1979, AS AMENDED

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING FURTHER article III(2)(c) of the International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR), 1979 (hereinafter referred to as "the Convention"), concerning the procedures for amending the Annex to the Convention, other than the provisions of paragraphs 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 or 3.1.3 thereof,

NOTING resolution A.920(22) entitled "Review of safety measures and procedures for the treatment of persons rescued at sea",

RECALLING ALSO the provisions of the Convention relating to the provision of assistance to any person in distress at sea regardless of the nationality or status of such person or the circumstances in which that person is found,

NOTING ALSO article 98 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 regarding the duty to render assistance,

NOTING FURTHER the initiative taken by the Secretary-General to involve competent United Nations specialized agencies and programmes in the consideration of the issues addressed in this resolution, for the purpose of agreeing on a common approach which will resolve them in an efficient and consistent manner,

REALIZING the need for clarification of existing procedures to guarantee that persons rescued at sea will be provided a place of safety regardless of their nationality, status or the circumstances in which they are found,

REALIZING FURTHER that the intent of paragraph 3.1.9 of the Annex to the Convention, as amended by this resolution, is to ensure that in every case a place of safety is provided within a reasonable time. It is further intended that the responsibility to provide a place of safety, or to ensure that a place of safety is provided, falls on the Party responsible for the SAR region in which the survivors were recovered,

HAVING CONSIDERED, at its seventy-eighth session, amendments to the Convention proposed and circulated in accordance with article III(2)(a) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article III(2)(c) of the Convention, amendments to the Convention, the text of which is set out in the Annex tothe present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article III(2)(f) of the Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January2006, unless, prior to that date, more than one third of the Parties, have notified their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to the Convention to note that, in accordance with article III(2)(h) of the Convention, the amendments shall enter into force on 1 July 2006 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article III(2)(d) of the Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the Convention;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the Convention;

6. REQUESTS ALSO the Secretary-General to take appropriate action in further pursuing his inter-agency initiative informing the Maritime Safety Committee of developments, in particular, with respect to procedures to assist in the provision of places of safety for persons in distress at sea, for action as the Committee may deem appropriate.


ANNEX

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE,
1979, AS AMENDED

CHAPTER 2
ORGANIZATION AND CO-ORDINATION

2.1   Arrangements for provision and co-ordination of search and rescue services

1   The following sentence is added at the end of the existing paragraph 2.1.1:
   "The notion of a person in distress at sea also includes persons in need of assistance who have found refuge on a coast in a remote location within an ocean area inaccessible to any rescue facility other than as provided for in the annex."

CHAPTER 3
CO-OPERATION BETWEEN STATES

3. 1   Co-operation between States

2    In paragraph 3.1.6, the word "and" is deleted in subparagraph .2, a full stop is replaced by "; and" in subparagraph .3 and the following new subparagraph .4 is added after the existing subparagraph .3:
   ".4 to make the necessary arrangements in co-operation with other RCCs to identify the most appropriate place(s) for disembarking persons found in distress at sea."

3    The following new paragraph 3.1.9 is added after the existing paragraph 3.1.8:
   "3.1.9 Parties shall co-ordinate and co-operate to ensure that masters of ships providing assistance by embarking persons in distress at sea are released from their obligations with minimum further deviation from the shipsʼ intended voyage, provided that releasing the master of the ship from these obligations does not further endanger the safety of life at sea. The Party responsible for the search and rescue region in which such assistance is rendered shall exercise primary responsibility for ensuring such co-ordination and co-operation occurs, so that survivors assisted are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and guidelines developed by the Organization. In these cases, the relevant Parties shall arrange for such disembarkation to be effected as soon as reasonably practicable."

CHAPTER 4
OPERATING PROCEDURES

4.8   Termination and suspension of search and rescue operations

4   The following new paragraph 4.8.5 is added after the existing paragraph 4.8.4:
   "4.8.5 The rescue co-ordination centre or rescue sub-centre concerned shall initiate the process of identifying the most appropriate place(s) for disembarking persons found in distress at sea. It shall inform the ship or ships and other relevant parties concerned thereof."

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json