Teksti suurus:

Välisabi taotlemise ja kasutamise, kasutamise järelevalve ning välisabi tulemuslikkuse hindamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2004
Avaldamismärge:

Välisabi taotlemise ja kasutamise, kasutamise järelevalve ning välisabi tulemuslikkuse hindamise kord

Vastu võetud 29.12.2000 nr 458
RT I 2001, 2, 3
jõustumine 01.01.2001

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26. 11. 2002 nr 363 ( RT I 2002, 97, 573) 1. 12. 2002

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) § 27 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) §-ga 26.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib Euroopa Liidu (EL), rahvusvahelise organisatsiooni ja välisriigi või välisriigi valitsusvälise organisatsiooni (edaspidi välisabi andja) poolt tagastamatu abina antavate rahaliste või mitterahaliste vahendite või osutatavate teenuste (edaspidi välisabi) taotlemist, kasutamist ja selle kasutamise järelevalvet ning välisabi tulemuslikkuse hindamist valitsusasutuste poolt.

§2. Välisabi taotlemise ja kasutamise koordineerimine

(1) Välisabi taotlemist ja kasutamist koordineerib Rahandusministeerium, lähtudes välisabi lepingutest, seadustest ja muudest õigusaktidest. Käesoleva määruse tähenduses on välisabi leping välisabi andja ja taotleja vaheline leping välisabi saamiseks, kui seaduses ei ole sätestatud või välisabi andjaga ei ole kokku lepitud teisiti. Välisabi taotleja on välisabi andjalt abi taotlev ministeerium või Riigikantselei.

(2) Välisabi taotlemise ja kasutamise koordineerimisel täidab Rahandusministeerium järgmisi ülesandeid:
1) korraldab välisabialase informatsiooni kogumist ning välisabi andjatele ja taotlejatele vahendamist, sealhulgas avalikustab välisabi saamise vajadused ja võimalused, tingimused, korraldamise, saajad ning vastavad koondandmed;
2) nõustab välisabi andmisel abi andjaid, teavitades neid Eesti riigi välisabi vajadustest ja eelistustest välisabi kasutamisel;
3) peab välisabi andjatega läbirääkimisi konsensuse saavutamiseks abi kasutamise eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike abinõude üle ning välisabi taotlemise ja kasutamise protseduuride kindlaksmääramiseks;
4) peab välisabi andjatega läbirääkimisi välisabi andja ja taotleja ühiselt rahastatavate ja elluviidavate programmide ja projektide koostamiseks;
5) tagab välisabi vahendite ja riigieelarve vahendite kooskõlastatud ja seadustega vastavuses oleva kasutamise kõigil juhtimistasanditel;
6) hindab välisabi taotluste otstarbekust ja tehnilist teostatavust, võrreldes neid varasema välisabiga või muudest vahenditest teostatud projektide ja programmidega ning nende elluviimisel saavutatud tulemustega;

7) auditeerib välisabi vahendite kasutamist välisabi saaja juures, et hinnata välisabi vahendite kasutamise sihipärasust ja efektiivsust;
8) tagab koostöö Euroopa Liidu vastavate struktuuridega välisabi vahendite kasutamise sihipärasuse ja efektiivsuse hindamisel.

(3) Välisministeerium valmistab «Välissuhtlemisseaduses» määratletud korras ette välisabi lepingute sõlmimist, aitab diplomaatiliste kanalite kaudu leida välisabi andjaid ning edastab sellekohase informatsiooni Rahandusministeeriumile, teistele asjaomastele ministeeriumidele ja Riigikantseleile.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§3. Välisabialase informatsiooni avalikustamine

(1) Välisabi taotleja teavitab majandus- ja sotsiaalpartnereid ning võimalikke välisabi saajaid välisabist teostatavate projektide ja programmidega neile avanevatest võimalustest. Käesoleva määruse tähenduses on sotsiaalpartnerid tööandjate ja töötajate keskorganisatsioonide ning muude mitteriiklike, sh kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad ning majanduspartnerid on välisabiga teostatava tegevuskava elluviimisest huvitatud või selle elluviimist rahaliselt toetavad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

(2) Välisabi saaja tagab üldsuse teavitamise välisabi andja osalusest projektis või programmis vastavalt tema nõuetele või välisabi lepingule. Välisabi saaja käesoleva määruse tähenduses on välisabi kasutav valitsusasutus, muu riigiasutus, kohalik omavalitsus või selle asutus või muu isik.

 

2. peatükk

VÄLISABI TAOTLEMINE

1. jagu

Välisabi taotlemise menetlus

 

§4. Välisabi taotleja

(1) Välisabi taotleja võib välisabi taotleda enda, teiste valitsus- ja riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende asutuste, valitsusväliste organisatsioonide või teiste abivajajate tarbeks.

(2) Välisabi taotleja võib välisabi taotleda ühelt või mitmelt välisabi andjalt, sealhulgas ühe ja sama taotluse alusel seda nendega eelnevalt kooskõlastades. Välisabi taotluseks on dokument, milles sisaldub välisabi lepingus ettenähtud või välisabi andja poolt kinnitatud vormikohane tegevuskava, mille elluviimiseks välisabi taotletakse.

(3) Välisabi taotleja taotleb välisabi:
1) Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamiseks;
2) jätkusuutliku, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud majandusarengu tagamiseks ning selleks vajalike strukturaalsete ümberkorralduste toetamiseks;
3) haridus-, koolitus-, tööhõive- ja keskkonnapoliitika ning vastavate süsteemide kohandamise ja nüüdisajastamise toetamiseks.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§5. Taotluse koostamine

(1) Taotluse koostamist ja vormistamist korraldab välisabi taotleja, kes eelnevalt hindab seda tehnilise teostatavuse ja otstarbekuse seisukohalt.

(2) Ministeerium korraldab taotluse koostamist ja vormistamist oma valitsemisalas ja Riigikantselei oma haldusalas.

(3) Taotluse koostamisel ministeeriumi valitsemisalas ja Riigikantselei haldusalas võetakse aluseks vastavalt ministeeriumi valitsemisala või Riigikantselei haldusala tegevuse ja majanduse arengukava ning Vabariigi Valitsuse tegevuskava Euroopa Liitu integreerumiseks (edaspidi valitsuse tegevuskava) prioriteedid ja arvestatakse välisabi andja poolsete välisabi andmise tingimuste ning eelistustega.

(4) Ministeerium korraldab taotluse koostamist ja vormistamist ka maavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksustele ja muudele abivajajatele, kui taotluse eesmärk kuulub ministeeriumi valitsemisala valdkonda. Taotluse koostamisel ja vormistamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse ja piirkonna arengukava.

(5) [Kehtetu - RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

(6) Rahandusministeerium korraldab taotluse koostamist ja vormistamist lisaks lõikes 2 nimetatule ka Riigikogule, Vabariigi Presidendile, Riigikohtule, õiguskantslerile ja Riigikontrollile.

(7) Rahandusministeerium nõustab vajadusel välisabi taotlejat taotluse koostamisel ja vormistamisel.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§6. Taotluse esitamine

(1) Ministeerium või Riigikantselei esitab taotluse Rahandusministeeriumile.

(2) Kui välisabi andja otsus Eestile abi eraldamise kohta on teada riigieelarve koostamise ajal, esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile samaaegselt eelarve projektiga.

(3) Kui välisabi eraldamise otsus ei olnud riigieelarve koostamise ajal teada, teatab Rahandusministeerium taotluse esitamise tähtaja.

(4) Kui välisabi saamise eeltingimuseks on Eesti-poolne rahastamine, esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile koos kinnitusega vajaliku rahastamise kohta, näidates eraldi ära kõik rahastamise allikad.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§7. Taotluse läbivaatamine

(1) Rahandusministeerium kontrollib ministeeriumi või Riigikantselei esitatud taotluse vastavust välisabi lepingule ja informeerib kontrollimise tulemusest välisabi taotlejat ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Välisabi lepingule vastava taotluse edastab Rahandusministeerium kohe välisabi andjale, välja arvatud juhul, kui välisabi lepingus on sätestatud teisiti.

(2) Välisabi lepingule vastava taotluse, mille korral välisabi andja on seadnud tingimuseks Rahandusministeeriumi kui välisabi koordineerija kooskõlastuse olemasolu, edastab Rahandusministeerium koos kooskõlastamise otsusega välisabi andjale ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Otsuse taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise kohta teeb rahandusminister, tuginedes ministeeriumi poolt taotluse otstarbekuse ja teostatavuse kohta tehtud hindamise tulemustele või vajadusel PHARE programmi taotlusi koordineeriva ministrite komisjoni (edaspidi valitsuskomisjon) ettepanekule, ja informeerib tehtud otsusest välisabi taotlejat. Rahandusministeerium võib eelnimetatud taotluse esitada vajadusel Vabariigi Valitsusele arutamiseks.

(3) Välisabi lepingule vastava taotluse, mille korral on vajalik Vabariigi Valitsuse heakskiit, esitab Rahandusministeerium kohe Vabariigi Valitsusele arutamiseks.

(4) Rahandusministeerium edastab viivitamatult Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud taotluse välisabi andjale ja teavitab sellest välisabi taotlejat.

(5) Rahandusministeerium tagastab välisabi lepingule mittevastava või tehniliselt mitteteostatava või mitteotstarbekohase taotluse taotlejale koos selgitusega tagasilükkamise kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

(6) Rahandusministeerium annab lõikes 2 nimetatud juhul kooskõlastamata jäänud taotluse kohta taotlejale selgituse tagasilükkamise kohta.

§8. Taotluste ja eraldatud välisabi arvestus ning dokumentatsiooni säilitamine

(1) Rahandusministeerium peab ministeeriumidevahelist vormiliselt ühtlustatud arvestust nii välisabi andjatele esitatud kui ka edastatud taotluste üle.

(2) Ministeerium ja Riigikantselei teavitavad kohe Rahandusministeeriumi välisabi andja otsusest välisabi eraldamise kohta ja esitavad Rahandusministeeriumile koopia selle saamiseks sõlmitud välisabi lepingust.

(21) Ministeerium ja Riigikantselei sõlmivad välisabi kasutajatega lepingud välisabi vahenditest soetatud vara arvele võtmise ja kasutamise kohta vastavalt välisabi lepingule ja seadusele.

(22) Välisabi saaja tagab projekti elluviimist puudutava dokumentatsiooni säilimise ja kättesaadavuse välisabi andja ja taotleja volitatud esindajatele seitsme aasta vältel välisabi lepingu lõppemisest arvates.

(3) Rahandusministeerium peab arvestust valitsusasutustele välisabi andja poolt eraldatud välisabi üle.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

2. jagu

Välisriikidelt eurointegratsioonialase välisabi taotlemise erisused

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§9. Eurointegratsioonialase välisabi taotlemise koordineerimine

(1) Eurointegratsioonialase välisabi taotlemise koordineerimisel täidab Riigikantselei järgmisi ülesandeid:
1) koordineerib välisabi taotlejate tegevust ja seab prioriteedid välisabi taotlemisel vastavalt valitsuse tegevuskavale ja Euroopa Liidu vastavatele dokumentidele, sh «Liitumispartnerlus», «Eduaruanne»;
2) kogub ja vahendab välisabi andjatele informatsiooni välisabi vajadustest, avalikustab välisabi saamise võimalused, tingimused, korraldamise, saajad ja vastavad koondandmed;
3) nõustab välisabi andjaid abi andmisel, lähtudes Eesti riigi välisabi vajadustest ja eelistustest välisabi kasutamisel;
4) peab välisabi andjatega läbirääkimisi välisabi taotlemise ja kasutamise protseduuride ning valdkondade kindlaksmääramiseks ja teavitab Rahandusministeeriumi läbirääkimiste tulemustest;
5) peab välisabi andjatega läbirääkimisi välisabi andja ja taotleja poolt ühiselt rahastatavate ja elluviidavate programmide ja projektide koostamiseks ja teavitab Rahandusministeeriumi läbirääkimiste tulemustest.

(2) Riigikantselei aitab vajadusel välisabi vajajatel leida eurointegratsioonialase välisabi andjaid ja edastab sellekohase informatsiooni ministeeriumidele.

§10. Eurointegratsioonialase taotluse koostamine

(1) Taotluse koostamist ja vormistamist korraldab välisabi taotleja, kes eelnevalt hindab selle vastavust § 5 lõikele 1 ja valitsuse tegevuskavale.

(2) Riigikantselei nõustab välisabi taotlejat taotluse koostamisel ja vormistamisel.

§11. Eurointegratsioonialase taotluse esitamine

(1) Ministeerium esitab taotluse Riigikantseleile.

(2) Kui välisabi saamise eeltingimuseks on Eesti-poolne rahastamine, esitatakse taotlus Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks koos andmetega vajaliku rahastamise kohta, näidates eraldi ära kõik rahastamise allikad.

(3) Rahandusministeerium kontrollib lõikes 2 nimetatud taotluse korral selle Eesti-poolse rahastuse olemasolu ja välisabi lepingule vastavust.

(4) Rahandusministeerium edastab kooskõlastatud lõikes 2 nimetatud taotluse Riigikantseleile ja teavitab sellest välisabi taotlejat. Välisabi lepingule mittevastava, lõikes 2 nimetatud taotluse tagastab Rahandusministeerium välisabi taotlejale koos selgitusega mittevastavus(t)e kohta.

§12. Eurointegratsioonialase taotluse läbivaatamine

(1) Riigikantselei analüüsib ministeeriumi poolt esitatud taotluse vastavust valitsuse tegevuskavale ja Euroopa Liidu vastavatele dokumentidele ning välisabi lepingule, hindab taotluse tehnilist teostatavust ja otstarbekust, võrreldes seda varasema välisabiga või muudest vahenditest eurointegratsiooni valdkonnas teostatud projektide ja programmidega ning nende elluviimisel saavutatud tulemustega ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(2) Riigikantselei kooskõlastab tehniliselt teostatava ja otstarbeka ning valitsuse tegevuskavale ja välisabi lepingule vastava taotluse ning edastab selle kohe pärast läbivaatamist välisabi andjale, teavitades sellest välisabi taotlejat ja Rahandusministeeriumi.

(3) Riigikantselei ei kooskõlasta ja tagastab välisabi lepingule või valitsuse tegevuskavale mittevastava, samuti mitteotstarbeka või tehniliselt mitteteostatava taotluse taotlejale koos selgitusega tagasilükkamise põhjus(t)e kohta.

 

3. jagu

Euroopa Liidult abi taotlemise erisused

 

§13. Euroopa Liidult abi taotleja

(1) Euroopa Liidult abi taotleja on Rahandusministeerium.

(2) Rahandusministeerium taotleb välisabi ka teiste välisabi vajajate tarbeks.

(3) Välisabi taotleja võib ühe ja sama taotluse alusel Euroopa Liidult abi taotleda ainult ühest Euroopa Liidu abiprogrammist.

§14. Taotluse ettevalmistamine PHARE raames

(1) Taotluse koostamisel PHARE (ELi abiprogramm Euroopa Liidu kandidaatriikide majanduse ümberkorraldamiseks) raames arvestab taotleja välisabi lepingus ja § 4 lõike 3 punktis 1 ning § 5 lõigetes 3 ja 6 sätestatuga. Taotluse koostamisel PHARE sotsiaal- ja majandusarengu ühtlustamise programmi raames võetakse aluseks arengukava ELi struktuurifondide kasutuselevõtuks.

(2) Ministeerium ja Riigikantselei valmistavad igal aastal ette välisabi lepingule vastava taotluse, arvestades § 4 lõikega 3 ja § 5 lõigetega 1–4 ning § 6 lõigetega 2 ja 3, ja esitavad selle Rahandusministeeriumile.

(3) [Kehtetu - RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

(4) Rahandusministeerium:
1) kogub ettevalmistatud taotlused kokku ja kontrollib koos Riigikantseleiga nende vastavust § 5 lõikele 3, sh Euroopa Liidu vastavatele dokumentidele ning välisabi lepingule, ja Eesti-poolse rahastamise olemasolu, kui see on välisabi saamise eeltingimuseks;
2) tagastab välisabi lepingule mittevastava taotluse viivitamatult selle ettevalmistanud ministeeriumile või Riigikantseleile koos selgitusega mittevastavuse kohta;
3) konsulteerib vajadusel Euroopa Komisjoniga ettevalmistatud välisabi taotluste dokumendile «Liitumispartnerlus» vastavuse küsimuses; hindab koos Riigikantseleiga taotluste vastavust § 5 lõikele 3, koostab nimetatud lõigetele ning dokumendile «Liitumispartnerlus» vastavate taotluste pingerea (edaspidi pingerida) ja esitab selle kahe kuu jooksul, arvates taotluste esitamise tähtajast, arutamiseks Kõrgemate Ametnike Nõukogule (edaspidi KAN).

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§15. PHARE programmi taotluste pingerea läbivaatamine ja kinnitamine

(1) KAN tutvub § 14 lõike 4 punktis 3 nimetatud pingereaga ning tagastab selle koos arvamusega ja võimalike ettepanekutega Rahandusministeeriumile.

(2) Rahandusministeerium esitab pingerea koos KANi arvamusega valitsuskomisjonile.

(3) Valitsuskomisjon arutab pingerea vastavust valitsuse tegevuskava prioriteetidele.

(4) Valitsuskomisjon kiidab valitsuse tegevuskava prioriteetidele vastava pingerea heaks ning tagastab mittevastava pingerea Rahandusministeeriumile selle valitsuse tegevuskava prioriteetidega vastavusse viimiseks.

(5) Rahandusministeerium konsulteerib Euroopa Komisjoniga valitsuskomisjoni poolt heaks kiidetud pingerea dokumendile «Liitumispartnerlus» vastavuse küsimuses ja teatab konsultatsioonide tulemustest ning nende põhjal ministeeriumi poolt pingereas tehtud muudatustest viivitamatult valitsuskomisjonile.

(6) Valitsuskomisjon võtab seisukoha lõikes 4 nimetatud pingerea võimalike muudatuste kohta.

(7) Rahandusministeerium esitab pingerea koos lõikes 6 nimetatud seisukohaga heaks kiitmiseks Vabariigi Valitsusele.

§16. Välisabi taotlemine PHARE programmi raames

(1) Rahandusministeerium edastab Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud pingereas olevad taotlused Euroopa Komisjonile PHARE programmi raames abi saamiseks.

(2) Rahandusministeerium teavitab välisabi taotluse ettevalmistanud ministeeriumi või Riigikantseleid Euroopa Komisjoni otsusest PHARE programmi vahenditest abi eraldamise kohta kohe pärast nimetatud otsuse teatavakssaamist.

(3) Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud taotluse Eesti-poolne rahastamine nähakse riigieelarves ette välisabi taotlust koostanud ministeeriumile või Riigikantseleile vastavalt välisabi lepingu tingimustele.

§17. Välisabi taotlemine PHARE piiriülese koostöö programmi raames

(1) Taotluse koostamisel arvestab taotleja välisabi lepingu nõuetega.

(2) PHARE piiriülese koostöö programmi raames Siseministeerium:
1) teavitab igal aastal välisabi vajajaid välisabi saamise võimalusest ja välisabi lepingus ettenähtud protseduuridest ning tingimustest, korraldab taotluste ettevalmistamise ja kogub välisabi vajajatelt ettevalmistatud taotlused;
2) esitab valitsuskomisjonile heaks kiitmiseks taotluste välisabi lepingu nõuetele vastavuse hindamise kriteeriumid;
3) hindab koos asjaomaste ministeeriumide ja kohalike omavalitsuse üksuste esindajatega nendega kokkulepitud korras taotluste vastavust välisabi lepingu nõuetele, koostab hindamistulemuste põhjal taotluste pingerea, edastab pingeritta arvatud taotlused viivitamatult Rahandusministeeriumile koos ettepanekuga, millised taotlused välisabi saamiseks programmi arvata.

(3) Rahandusministeerium kontrollib programmi arvamiseks esitatud taotluste vastavust välisabi lepingule, sealhulgas Eesti-poolse rahastamise olemasolu, kui see on välisabi saamise eeltingimuseks.

(4) Kui kõik koostööprogrammi arvamiseks esitatud taotlused vastavad välisabi lepingule, edastab Rahandusministeerium need koos lõike 2 punktis 3 nimetatud ettepanekuga ühe kuu jooksul taotluste saamisest arvates Euroopa Komisjonile otsustamiseks. Ühe või enama taotluse mittevastavuse korral tagastab Rahandusministeerium ettepaneku koos selgitusega mittevastavus(t)e kohta viivitamatult Siseministeeriumile selle välisabi lepinguga vastavusse viimiseks.

(5) Kui Siseministeerium ei nõustu Rahandusministeeriumi arvamusega ettepaneku välisabi lepingule mittevastavuse kohta, esitab Rahandusministeerium Siseministeeriumi ettepaneku koos Rahandusministeeriumi eriarvamusega otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

§18. Välisabi taotlemine eriprogrammi SAPARD kaudu

(1) Rahandusministeerium taotleb eriprogrammi SAPARD (Euroopa Liidu eriprogramm Euroopa Liidu kandidaatriikide põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks ühinemiseelsel perioodil) kaudu välisabi Eesti põllumajanduse ja maaelu arengukavas ettenähtud meetmete elluviimiseks.

(2) Põllumajandusministeerium korraldab välisabi kasutuselevõtmist ja kasutamist vastavalt välisabi lepingule.

§19. Välisabi taotlemine ISPA kaudu

(1) Rahandusministeerium taotleb ISPA (Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks) kaudu välisabi transpordi ja keskkonna sektorite investeerimisprojektidele.

(2) Välisabi taotlemisel ISPA kaudu arvestab taotleja § 4 lõike 3 punktiga 1 ning § 5 lõikega 3.

(3) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium valmistavad ette taotlused või korraldavad nende ettevalmistamise välisabi taotlemiseks ISPA kaudu vastavalt välisabi lepingule ning § 5 lõikele 3 ja edastavad ettevalmistatud taotlused Rahandusministeeriumile, näidates eraldi ära kõik rahastamise allikad ja kinnitused.

(4) Rahandusministeerium menetleb lõikes 3 nimetatud taotlusi vastavalt § 7 lõigetele 1, 3 ja 4.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

3. peatükk

VÄLISABI KASUTAMINE

1. jagu

Välisabi kasutamise korraldus

 

§20. Välisabi kasutamine

(1) Välisabi vahendeid kasutatakse välisabi andja poolt heakskiidetud programmi või projekti elluviimiseks välisabi lepingus ettenähtud tingimustel ja selles määratud eesmärkide saavutamiseks.

(2) Rahandusministeerium korraldab aruandlust välisabi kasutamise kohta välisabi lepingus sätestatud korras.

(3) Rahandusministeerium korraldab välisabi vahendite kasutamise auditite läbiviimist välisabi lepingus sätestatud tingimuste täitmise hindamiseks.

(4) Rahandusministeerium korraldab koostööd välisabi andja poolt välisabi saaja juures läbiviidavate auditite ning Rahandusministeeriumi poolt auditite läbiviimise eest vastutavate poolte vahel.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§21. Välisabi saaja

(1) Välisabi saaja kasutab saadavat abi välisabi lepingule vastavalt.

(2) Välisabi saaja maksab välisabi andjale tema nõudmisel tagasi välisabi lepingule mittevastavalt kulutatud rahalised vahendid, kui selline kohustus on välisabi lepingus ette nähtud.

(3) Juhul, kui välisabi vahendid on antud välisabi saaja käsutusse, esitab välisabi saaja välisabi taotlenud ministeeriumi või Riigikantselei kaudu Rahandusministeeriumile välisabi lepingus ettenähtud vormikohase aruande välisabi vahendite kasutamise kohta iga kvartali kohta sellele järgneva kuu jooksul, kui välisabi lepingus pole ette nähtud lühemat aruande perioodi.

(4) Välisabi saaja võimaldab auditeerida välisabi juhtimissüsteeme ja välisabi kasutamist välisabi andja ja Rahandusministeeriumi poolt volitatud isikute poolt.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§22. Välisabi taotleja kohustused välisabi kasutamisel

(1) Välisabi taotleja korraldab välisabi vahendite kasutamise vastavalt välisabi lepingule, kasutades välisabi vahendeid ise või volitades välisabi saaja neid kasutama.

(2) Välisabi taotleja tagab välisabi vahendite kasutamisel Eesti-poolsete kohustuste täitmise vastavalt välisabi lepingu tingimustele.

(3) Välisabi taotleja täidab lisaks lõigetes 1 ja 2 toodule ka §-s 21 nimetatud välisabi saaja kohustusi juhul, kui ta kasutab välisabi vahendeid ise.

 

2. jagu

Euroopa Liidu abi kasutamise erisused

 

§23. Taotluse koostamist korraldanud ministeeriumi või Riigikantselei ülesanded

Taotluse koostamist korraldanud ministeerium või Riigikantselei:
1) tagab välisabi vahendite kasutamisel Eesti-poolsete kohustuste täitmise vastavalt välisabi lepingu tingimustele;
2) määrab kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga välisabi vahenditest toetust saava projekti või programmi elluviimise eest vastutava isiku;
3) moodustab projekti või programmi järelevalvekomisjoni, kui välisabi lepingus on nii ette nähtud;
4) maksab välisabi andjale tema nõudmisel tagasi välisabi lepingule mittevastavalt kulutatud rahalised vahendid, kui selline kohustus on välisabi lepingus ette nähtud.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§231. Taotluse koostamist korraldanud ministeeriumi ülesannete erisused ISPA vahendite kasutamisel

ISPA vahendite kasutamise taotluse koostamist korraldanud ministeerium:
1) määrab kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga projekti või programmi elluviiva struktuuriüksuse või ühe oma valitsemisala valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või sõlmib projekti või programmi elluviimiseks lepingu muu isikuga (edaspidi rakendusüksus) ning korraldab selle tegevuse vastavalt välisabi lepingule;
2) kinnitab kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga välisabi projekti elluviimise tööprotseduuride kirjeldused ja aruandluse korra välisabi lepingu täitmisega seotud ulatuses;
3) korraldab hanked ja sõlmib või kinnitab projekti rakendamiseks vajalikud lepingud;
4) tagab rakendusüksuses projektipõhise arvestuse pidamise ning projektide raames toimuvate majandustehingute tekkepõhise arvestuse;
5) tagab välisabi lepingule vastava tehnilise ja finantsaruandluse süsteemi kasutamise ja ajakohastamise rakendusüksuses.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§24. Euroopa Liidult saadud rahaliste välisabi vahendite hoidmine

Euroopa Liidu poolt Eesti riigile käsutada antud rahalisi vahendeid hoitakse välisabi taotleja ja välisabi andja poolt valitud pangas selleks otstarbeks avatud arvel välisabi andja poolt nõutud valuutas.

§25. Rahalise välisabi väljamaksmine

(1) Rahandusministeerium teostab väljamaksed Euroopa Liidu poolt Eesti riigile käsutada antud rahalise välisabi vahenditest (edaspidi ELi rahalised vahendid) vastavalt välisabi lepingule.

(2) ELi rahalistest vahenditest elluviidava projekti või programmi rakendusüksus esitab projekti või programmi rahastamisgraafiku ja väljamaksetaotluse Rahandusministeeriumile taotluse koostamist korraldanud ministeeriumi või Riigikantselei kaudu.

(3) Rahandusministeerium kontrollib esitatud rahastamisgraafikute ja väljamaksetaotluste vastavust välisabi lepingule ning nende lepingule vastavuse korral kannab välisabi vahendid 60 päeva või välisabi lepingus sätestatud tähtaja jooksul üle rakendusüksuse poolt näidatud pangakontole.

§26. Välisabi taotleja ülesanded

(1) Rahandusministeerium tagab PHARE, ISPA ja SAPARD kaudu saadava välisabi kasutamise vastavalt seadusele ja välisabi lepingule.

(2) Rahandusministeerium tagab välisabi andjatele esitatavate kuludokumentide õigsuse ning nende tulenemise tõendavatest dokumentidest koostatud ja kontrollimiseks avatud arvestussüsteemidest.

(3) Rahandusministeerium korraldab rakendusüksuste töö välisabi lepingule vastavuse hindamist, otsustab hindamistulemuste põhjal rakendusüksuse välisabi projektide rakendamiseks valmisoleku üle ja teostab järelevalvet rakendusüksuste töö välisabi lepingule vastavuse üle.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

 

4. peatükk

JÄRELEVALVE VÄLISABI KASUTAMISE ÜLE

 

§27. Järelevalve välisabi kasutamise üle

(1) Valitsusasutuste poolt välisabi kasutamise üle teostavad järelevalvet ministeerium oma valitsemisalas ja Riigikantselei oma haldusalas.

(2) Ministeerium ja Riigikantselei kontrollivad valitsusasutuste poolt välisabi kasutamise vastavust välisabi lepingule.

(3) Rahandusministeerium vastutab PHARE, ISPA ja SAPARDi kaudu Eestile antavate rahaliste välisabi vahendite kasutamise järelevalve eest.

(4) Rahandusministeerium teeb vajaduse korral ministeeriumile ja Riigikantseleile ettekirjutusi välisabi lepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

[RT I 2002, 97, 573 - jõust. 1. 12. 2002]

 

§28. Järelevalvekomisjon

(1) Välisabi saaja moodustab projekti või programmi elluviimise välisabi lepingule vastavuse üle järelevalve teostamiseks järelevalvekomisjoni (edaspidi järelevalvekomisjon), kui välisabi lepingus on nii ette nähtud.

(2) Järelevalvekomisjoni kuuluvad välisabi taotleja, välisabi andja ja teiste projekti või programmi rahastajate esindajad, samuti välisabi saaja ja taotluse koostamist korraldanud ministeeriumi või Riigikantselei esindaja, sotsiaal- ja majanduspartnerite ning Rahandusministeeriumi esindajad juhul, kui välisabi lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Järelevalvekomisjoni töö kestab välisabi lepingus sätestatud tähtajani või seni, kuni välisabi andja aktsepteerib projekti või programmi elluviimise lõpparuande.

(4) Järelevalvekomisjon korraldab oma töö vastavalt välisabi lepingule.

 

5. peatükk

VÄLISABI TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

 

§29. Välisabi tulemuslikkuse hindamine

(1) Välisabi taotleja hindab tema poolt taotletud välisabist rahastatud projektide ja programmide tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidele (edaspidi tulemuslikkus) juhul, kui ta ei kasutanud välisabi vahendeid ise.

(2) Juhul, kui välisabi taotleja kasutas välisabi vahendeid ise, tellib ta projektide ja programmide tulemuslikkuse hindamise nende teostamisega mitteseotud kolmandalt isikult.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud hindamist kohaldatakse juhul, kui see on välisabi lepingus ette nähtud. Hindamist teostatakse välisabi lepingus ettenähtud korras.

§30. Välisabi tulemuslikkuse aruanne

(1) Ministeerium ja Riigikantselei esitavad Rahandusministeeriumile iga aasta 15. veebruariks eelmise aasta 31. detsembri seisuga aruande välisabiga teostatud projektide ja programmide tulemuslikkuse kohta oma valitsemis- või haldusalas aruande esitamisele eelneval kalendriaastal.

(2) Välisabi tulemuslikkuse aruanne esitatakse vastavalt määrusele lisatud hindamistulemuste vormile.

(3) Rahandusministeerium analüüsib ja üldistab välisabiga teostatud programmide ja projektide tulemuslikkuse aruandeid.

(4) Rahandusministeerium edastab välisabi tulemuslikkuse aruanded välisabi andjatele, kui välisabi lepingus on nii ette nähtud.

(5) Rahandusministeerium esitab iga aasta 31. märtsiks Vabariigi Valitsuse istungil arutamiseks koondaruande valitsusasutuste poolt välisabi kasutamise ja selle tulemuslikkuse kohta aruande esitamisele eelnenud kalendriaastal.

 

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

 

§31. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§32. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. aastal.

1  Euroopa Liidu määrused 3906/89/EMÜ (EÜT L 375, 23.12.1989, lk 11), 2760/98/EÜ (EÜT L 345, 19.12.1998, lk 49), 1266/99/EÜ (EÜT L 161, 26.06.1999, lk 68), 1267/99/EÜ (EÜT L 161, 26.06.1999, lk 73), 1268/99/EÜ (EÜT L 161, 26.06.1999, lk 87).

 

 

 

 Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 2000.a määruse nr 458 --Välisabi taotlemise ja kasutamise, kasutamise järelevalve ning välisabi tulemuslikkuse hindamise kord--
lisa

HINDAMISTULEMUSTE VORM
(º º º º . AASTAL LÕPPENUD PROJEKTIDE/PROGRAMMIDE TULEMUSLIKKUS)

 

Abi andja

Abi saaja

Projekt / programm (pealkiri, nr)

Eesmärgid

Saavutatud tulemused

Eesmärkide saavutamist toetanud / takistanud / mõjutanud asjaolud

Hinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindaja nimi ja kontaktandmed: ______________________

 

Koondhinne eesmärkide saavutamise kohta: _____________

 

Eelmine hinne (kui on hinnatud): _______________

 

Aruande koostaja nimi ja telefon: _____________________________