Teksti suurus:

Maanteeameti teedevalitsuste ja Tehnokeskuse põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Maanteeameti teedevalitsuste ja Tehnokeskuse põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 14.11.1997 nr 37
RTL 1998, 4, 38
jõustumine 18.01.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.08.2000RTL 2000, 95, 1488 jõust 01.12.2000
25.04.2002RTL 2002, 55, 808 jõust 01.07.2002
12.08.2002RTL 2002, 92, 1426 jõust 01.11.2002
19.08.2002RTL 2002, 95, 1484 jõust. 1.11.2002 (õ) 15.12.2008 17:25
29.08.2002RTL 2002, 102, 1556 jõust 01.12.2002
10.09.2002RTL 2002, 107, 1591 jõust 01.12.2002
22.10.2002RTL 2002, 125, 1825 jõust 01.01.2003

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88,1560; 1997, 29, 447; 40, 622;52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362) paragrahvi 43 lõike 5 ja Teede- ja Sideministeeriumi põhimääruse (RT I 1997, 4, 12) punkti 14 alapunkti 14 alusel määran:

1. Kinnitada juurdelisatud Maanteeameti hallatavate riigiasutuste põhimäärused:

1) [kehtetu - 01.11.2002];2) [kehtetu - 01.12.2002]3) [kehtetu - 01.12.2002]4) [kehtetu - 01.07.2002]5) [kehtetu - 01.11.2002]6) [kehtetu - 01.01.2003]7) [kehtetu - 01.12.2002]8) [Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002] (õ) 15.12.2008 17:259) [kehtetu - 01.01.2003]10) [kehtetu - 01.11.2002];11) [kehtetu - 01.12.2002]12) [kehtetu - 01.07.2002]13) [Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002] (õ) 15.12.2008 17:2514) [kehtetu - 01.01.2003]15) [Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002] (õ) 15.12.2008 17:2516) [kehtetu - 01.12.2000].


[RTL 2002, 102, 1556 - jõust. 01.12.2002] 2. Maanteeameti peadirektoril tunnistada kehtetuks käesoleva määruse punktis 1 loetletud asutuste Maanteeameti poolt kinnitatud põhimäärused.Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a.määrusega nr. 37


Harju Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a.määrusega nr. 37


Hiiu Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast terviktekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Ida-Viru Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast terviktekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a.määrusega nr. 37


Jõgeva Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Järva Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Lääne Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Lääne-Viru Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast terviktekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Põlva Teedevalitsuse põhimäärus

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Põlva Teedevalitsus (edaspidi teedevalitsus) on Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas tegutsev Maanteeameti hallatav maakonnas asuv kohalik riigiasutus.

2. Teedevalitsus allub Maanteeameti kui maanteeala ja teeliiklust juhtiva ja riiklikku järelevalvet teostava valitsusasutuse otsustele ja ettekirjutustele.

3. Teedevalitsus juhindub oma tegevuses seadustest, rahvusvahelistest teede- ja liiklusalastest kokkulepetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4. Teedevalitsuse põhitegevust, sealhulgas tema ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvest, samuti tuludest, mida teedevalitsus saab tellijatele tehtud tööde ja osutatud teenuste eest, vastavalt seadusele.

5. Teedevalitsusel on oma pitsat, pangaarved, eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

6. Teedevalitsus asub Põlvas. Teedevalitsuse postiaadress on Metsa 1, EE2600 Põlva.

II. osa TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

7. Teedevalitsuse tegevusvaldkonda oma halduspiirkonnas kuulub:

1) riigimaanteede haldamine, nende hoiu korraldamine ning sihipärase kasutamise ja kaitse tagamine;2) järelevalve teostamine seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle oma halduspiirkonna kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;3) liikluspoliitika elluviimise korraldamine ning järelevalve teostamine kõigil teedel liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise üle.8. Teedevalitsuse halduspiirkond kattub üldjuhul maakonna piiridega. Halduspiirkonna muutmine toimub Teede- ja Sideministeeriumi ning vastavate maavalitsuste nõusolekul.

9. Teedevalitsus:

1) teeb õigusaktidega kehtestatud korras ise või tellib järgmisi töid:-- maanteede, sildade, teerajatiste, tootmishoonete ja elumajade hooldamine, remont ja ehitamine;

-- maanteede, sildade, teerajatiste ning tootmishoonete projektide koostamine;

-- teede ehituseks, remondiks ja hooldeks vajalike materjalide tootmine või hankimine;

-- mineraalmaterjalide kaevandamine;

-- geodeetilised ja maakorraldustööd;

-- ehitusjärelevalve;

-- elektri- ja santehnilised tööd;

2) osaleb riigi põhi- ja tugimaanteede hoiu perspektiiv- ja aastaprogrammide koostamises, koostab nimetatud programmid oma halduspiirkonna kohalike maanteede kohta ning kavandab teedevalitsuse üldise arengu programmid;3) võtab tarvitusele abinõud ohutuks, häireteta ja otstarbekaks liiklemiseks riigimaanteedel. Avalikustab õigeaegselt liikluskorralduse muudatused ning otsustab liikluse ajutise piiramise või sulgemise üle;4) korraldab liiklusohutuse alast tööd vastavalt väljatöötatud sihtprogrammidele ja soovitustele, teeb liiklusohutuse alast propagandat ja uurimistööd või tellib nimetatud tööd teenustöö korras, selgitab liiklusohutusega seotud õigusaktide kohaldamist;5) teostab maakonnas järelevalvet seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle:-- kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;

-- kõigil teedel liikluse korraldamisel ja liiklusohutuse tagamisel;

6) peab oma halduspiirkonna riigimaanteede registrit;7) kasutab tema valdusesse antud riigivara õigusaktidega sätestatud korras;8) kogub, töötleb, säilitab ja levitab maanteehoiu- ning liiklus- ja liiklusohutusalast teavet, sealhulgas:-- korraldab Maanteeameti poolt kehtestatud korras liiklusloendust riigimaanteedel ja peab arvestust riigimaanteede liiklussageduse kohta;

-- peab oma halduspiirkonna kohta liiklusõnnetuste arvestust ja teostab nende analüüsi;

-- annab juriidilistele ja füüsilistele isikutele nende järelepärimisel teavet riigimaanteede seisundi ning kasutamiskorralduse kohta;

9) tagab oma halduses olevate riigimaanteede hoiuks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja järjepidevuse;10) nõustab valla-, linna- ja erateede hoidu ning teeregistrite pidamist;11) annab õigusaktidega kehtestatud korras:-- nõusoleku avalike teede ehituse ja remondi projektidele ning osaleb nende objektide vastuvõtmises;

-- loa riigimaanteede kasutamiseks muuks otstarbeks peale liiklemise (massiüritus, spordivõistlus, müügikohad teemaal jms.), loa või kooskõlastuse maanteel ja teemaal või kaitsetsoonis maanteehoiu väliste tööde tegemiseks või sinna töövahendite ja materjalide paigutamiseks, samuti hoonete, rajatiste, istandike, reklaamivahendite ja muude objektide projekteerimiseks ja paigaldamiseks;

-- loa suuremõõtmelise või raskekaalulise veose veoks, kontrollib kehtestatud nõuete täitmist ja rakendab avastatud rikkumiste puhul vastavad abinõud;

12) võib seaduses ettenähtud korras kontrollida sõidukeid ja maanteehoiualast tegevust, teha avalike teede osas ettekirjutusi teede- ja liiklusalaste õigusaktide, tehniliste normide ja standardite täitmiseks ning kohaldada avastatud rikkumiste puhul halduskaristusi;13) võib teha lepingu alusel hanketöid ja müüa ehitusmaterjale ning kasutada sellest saadud tulu vastavalt seadusele;14) korraldab asutuse töötajate koolitust ja täiendkoolitust, võtab osa teedeala spetsialistide ettevalmistamise kavade väljatöötamisest;15) omab õigust anda hinnanguid teede, raudteeülesõidukohtade ja muude teerajatiste seisukorrale;16) korraldab asutuse töötajate seaduses ettenähtud tööandja eluruumidega varustamist ja nende haldamist;17) osaleb rahvusvahelises koostöös Maanteeameti nõusolekul;18) täidab muid seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, samuti teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

III. osa TEEDEVALITSUSE JUHTIMINE 

10. Teedevalitsust juhib juhataja, kelle teede- ja sideministri ning maavanema nõusolekul nimetab ametisse ja vabastab ametist Maanteeameti peadirektor.

11. Teedevalitsuse juhataja:

1) juhib teedevalitsuse tööd, otsustab ja korraldab teedevalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;2) vastutab teedevalitsuse ülesannete täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab sellest aru Maanteeameti peadirektorile;3) otsustab teedevalitsuse valdusesse antud riigivara kasutamisega seotud küsimusi õigusaktides sätestatud korras;4) korraldab arvestust teedevalitsuse valduses oleva riigivara kohta raamatupidamise seaduse ja teiste õigusaktide alusel;5) teostab oma pädevuse piires riigihankeid;6) töötab välja ja esitab Maanteeameti peadirektorile kinnitamiseks teedevalitsuse eelarve eelnõu, struktuuri ja koosseisu;7) seadusega ettenähtud korras sõlmib, muudab ja lõpetab teedevalitsuse töötajatega töölepingud, kinnitab nende palgamäärad ja ametijuhendid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning saadab neid teenistuslähetusse;8) kinnitab teedevalitsuse asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja ning teepiirkondade ja osakondade põhimäärused;9) määrab teepiirkondade piirid;10) hoiab teedevalitsuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;11) esindab teedevalitsust ja annab volitusi teedevalitsuse esindamiseks;12) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega teedehoiu ja liiklusohutuse ning teedevalitsuse muu tegevusega seonduvate tööde tegemise kohta;13) avab pankades teedevalitsuse pangaarveid;14) annab teedevalitsuse tööga seotud küsimustes välja käskkirju;15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, teede- ja sideministri määruse või käskkirjaga ning Maanteeameti peadirektori käskkirjaga.12. Teedevalitsuse juhatajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

1) saada Maanteeametilt, teistelt riigiasutustelt ja ettevõtjatelt ning teede omanikelt või valdajatelt teede hoiu, kasutamise ja kaitsega ning liiklusohutusega seonduvat teavet;2) moodustada teedevalitsuse tegevusvaldkonnas komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste asutustega, kohalike omavalitsusüksustega ja ettevõtjatega nende töötajaid ning lepingu alusel konsultante ja eksperte.13. Juhataja ajutisel äraolekul asendab teda asetäitja. Juhataja asendamine vormistatakse juhataja käskkirjaga.

14. Tööülesannete jaotus teedevalitsuse juhataja ja tema asetäitjate vahel kehtestatakse teedevalitsuse juhataja käskkirjaga.

15. Teedevalitsuse juhataja asetäitja allub otseselt teedevalitsuse juhatajale ja oma pädevuse piires:

1) koordineerib, suunab ja kontrollib teedevalitsuse struktuuriüksuste tegevust;2) esitab teedevalitsuse juhatajale ettepanekuid teedevalitsuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;3) teeb ettepanekuid teedevalitsuse struktuuriüksuste juhtide ametikohtade täitmiseks, töötajate edutamiseks ning neile ergutuste ja distsiplinaarkaristuse määramiseks.16. Teedevalitsuse juhataja asetäitja esindab teedevalitsust juhatajalt saadud volituste piires ning täidab muid teedevalitsuse juhataja poolt antud ülesandeid.

17. Teedevalitsuse aastaeelarve kinnitab Maanteeamet ning majandustegevust kontrollib Maanteeamet vastavalt oma põhimäärusele ja Riigikontroll vastavalt seadusele.

IV. osa STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

18. Teedevalitsuse struktuuriüksused on osakonnad ja teepiirkonnad.

19. Teedevalitsuse koosseisus võib moodustada maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi (teedeehitus- ja abitootmisjaoskonnad, masinakeskused, asfaltbetoonitehased, bituumenibaasid, remonditöökojad, projektgrupid ja -bürood, laborid, laod jm.). Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

20. Struktuuriüksusi juhivad vastavate struktuuriüksuste juhatajad.

21. Teedevalitsuse osakonda juhib osakonnajuhataja.

22. Osakonnajuhataja allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

23. Osakonnajuhataja täpsemad kohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

24. Osakonna koosseisu võib kuuluda teisi maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi. Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse osakonna põhimääruses.

25. Teepiirkonna põhiülesandeks on piirkonna riigimaanteede hoiu, kasutamise ja kaitse korraldamine ning järelevalve teostamine tehniliste normide, standardite ja liiklusohutusenõuete täitmise üle kõigil piirkonnas olevatel teedel.

26. Teepiirkonda juhib teemeister, kelle nimetab ametisse teedevalitsuse juhataja Maanteeameti peadirektori nõusolekul.

27. Teemeister allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

28. Teemeister vastutab teepiirkonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

29. Teepiirkonna ja teemeistri täpsemad kohustused määratakse kindlaks teepiirkonna põhimäärusega.

30. Teepiirkonnas võib moodustada meistripunkte.

31. Teepiirkonna meistripunkti juhib meister.

V. osa ARUANDLUS NING TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

32. Teedevalitsus:

1) annab oma tegevusest aru Maanteeameti peadirektorile;2) koostab ja esitab õigusaktides ettenähtud korras raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid.33. Teedevalitsuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub teede- ja sideministri otsusel õigusaktide sätete alusel.

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Pärnu Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Rapla Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Saare Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast terviktekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Tartu Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Valga Teedevalitsuse põhimäärus

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Valga Teedevalitsus (edaspidi teedevalitsus) on Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas tegutsev Maanteeameti hallatav maakonnas asuv kohalik riigiasutus.

2. Teedevalitsus allub Maanteeameti kui maanteeala ja teeliiklust juhtiva ja riiklikku järelevalvet teostava valitsusasutuse otsustele ja ettekirjutustele.

3. Teedevalitsus juhindub oma tegevuses seadustest, rahvusvahelistest teede- ja liiklusalastest kokkulepetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4. Teedevalitsuse põhitegevust, sealhulgas tema ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvest, samuti tuludest, mida teedevalitsus saab tellijatele tehtud tööde ja osutatud teenuste eest, vastavalt seadusele.

5. Teedevalitsusel on oma pitsat, pangaarved, eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

6. Teedevalitsus asub Valgas. Teedevalitsuse postiaadress on Tartu 6, EE2500 Valga.

II. osa TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

7. Teedevalitsuse tegevusvaldkonda oma halduspiirkonnas kuulub:

1) riigimaanteede haldamine, nende hoiu korraldamine ning sihipärase kasutamise ja kaitse tagamine;2) järelevalve teostamine seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle oma halduspiirkonna kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;3) liikluspoliitika elluviimise korraldamine ning järelevalve teostamine kõigil teedel liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise üle.8. Teedevalitsuse halduspiirkond kattub üldjuhul maakonna piiridega. Halduspiirkonna muutmine toimub Teede- ja Sideministeeriumi ning vastavate maavalitsuste nõusolekul.

9. Teedevalitsus:

1) teeb õigusaktidega kehtestatud korras ise või tellib järgmisi töid:-- maanteede, sildade, teerajatiste, tootmishoonete ja elumajade hooldamine, remont ja ehitamine;

-- maanteede, sildade, teerajatiste ning tootmishoonete projektide koostamine;

-- teede ehituseks, remondiks ja hooldeks vajalike materjalide tootmine või hankimine;

-- mineraalmaterjalide kaevandamine;

-- geodeetilised ja maakorraldustööd;

-- ehitusjärelevalve;

-- rahvusvahelised autoveod;

-- kütuse ladustamine;

2) osaleb riigi põhi- ja tugimaanteede hoiu perspektiiv- ja aastaprogrammide koostamises, koostab nimetatud programmid oma halduspiirkonna kohalike maanteede kohta ning kavandab teedevalitsuse üldise arengu programmid;3) võtab tarvitusele abinõud ohutuks, häireteta ja otstarbekaks liiklemiseks riigimaanteedel. Avalikustab õigeaegselt liikluskorralduse muudatused ning otsustab liikluse ajutise piiramise või sulgemise üle;4) korraldab liiklusohutuse alast tööd vastavalt väljatöötatud sihtprogrammidele ja soovitustele, teeb liiklusohutuse alast propagandat ja uurimistööd või tellib nimetatud tööd teenustöö korras, selgitab liiklusohutusega seotud õigusaktide kohaldamist;5) teostab maakonnas järelevalvet seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle:-- kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;

-- kõigil teedel liikluse korraldamisel ja liiklusohutuse tagamisel;

6) peab oma halduspiirkonna riigimaanteede registrit;7) kasutab tema valdusesse antud riigivara õigusaktidega sätestatud korras;8) kogub, töötleb, säilitab ja levitab maanteehoiu- ning liiklus- ja liiklusohutusalast teavet, sealhulgas:-- korraldab Maanteeameti poolt kehtestatud korras liiklusloendust riigimaanteedel ja peab arvestust riigimaanteede liiklussageduse kohta;

-- peab oma halduspiirkonna kohta liiklusõnnetuste arvestust ja teostab nende analüüsi;

-- annab juriidilistele ja füüsilistele isikutele nende järelepärimisel teavet riigimaanteede seisundi ning kasutamiskorralduse kohta;

9) tagab oma halduses olevate riigimaanteede hoiuks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja järjepidevuse;10) nõustab valla-, linna- ja erateede hoidu ning teeregistrite pidamist;11) annab õigusaktidega kehtestatud korras:-- nõusoleku avalike teede ehituse ja remondi projektidele ning osaleb nende objektide vastuvõtmises;

-- loa riigimaanteede kasutamiseks muuks otstarbeks peale liiklemise (massiüritus, spordivõistlus, müügikohad teemaal jms.), loa või kooskõlastuse maanteel ja teemaal või kaitsetsoonis maanteehoiuväliste tööde tegemiseks või sinna töövahendite ja materjalide paigutamiseks, samuti hoonete, rajatiste, istandike, reklaamivahendite ja muude objektide projekteerimiseks ja paigaldamiseks;

-- loa suuremõõtmelise või raskekaalulise veose veoks, kontrollib kehtestatud nõuete täitmist ja rakendab avastatud rikkumiste puhul vastavad abinõud;

12) võib seaduses ettenähtud korras kontrollida sõidukeid ja maanteehoiualast tegevust, teha avalike teede osas ettekirjutusi teede- ja liiklusalaste õigusaktide, tehniliste normide ja standardite täitmiseks ning kohaldada avastatud rikkumiste puhul halduskaristusi;13) võib teha lepingu alusel hanketöid ja müüa ehitusmaterjale ning kasutada sellest saadud tuluvastavalt seadusele;14) korraldab asutuse töötajate koolitust ja täiendkoolitust, võtab osa teedeala spetsialistide ettevalmistamise kavade väljatöötamisest;15) omab õigust anda hinnanguid teede, raudtee ülesõidukohtade ja muude teerajatiste seisukorrale;16) korraldab asutuse töötajate seaduses ettenähtud tööandja eluruumidega varustamist ja nende haldamist;17) osaleb rahvusvahelises koostöös Maanteeameti nõusolekul;18) täidab muid seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, samuti teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

III. osa TEEDEVALITSUSE JUHTIMINE 

10. Teedevalitsust juhib juhataja, kelle teede- ja sideministri ning maavanema nõusolekul nimetab ametisse ja vabastab ametist Maanteeameti peadirektor.

11. Teedevalitsuse juhataja:

1) juhib teedevalitsuse tööd, otsustab ja korraldab teedevalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;2) vastutab teedevalitsuse ülesannete täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab sellest aru Maanteeameti peadirektorile;3) otsustab teedevalitsuse valdusesse antud riigivara kasutamisega seotud küsimusi õigusaktides sätestatud korras;4) korraldab arvestust teedevalitsuse valduses oleva riigivara kohta raamatupidamise seaduse ja teiste õigusaktide alusel;5) teostab oma pädevuse piires riigihankeid;6) töötab välja ja esitab Maanteeameti peadirektorile kinnitamiseks teedevalitsuse eelarve eelnõu, struktuuri ja koosseisu;7) seadusega ettenähtud korras sõlmib, muudab ja lõpetab teedevalitsuse töötajatega töölepingud, kinnitab nende palgamäärad ja ametijuhendid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning saadab neid teenistuslähetusse;8) kinnitab teedevalitsuse asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja ning teepiirkondade ja osakondade põhimäärused;9) määrab teepiirkondade piirid;10) hoiab teedevalitsuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;11) esindab teedevalitsust ja annab volitusi teedevalitsuse esindamiseks;12) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega teedehoiu ja liiklusohutuse ning teedevalitsuse muu tegevusega seonduvate tööde tegemise kohta;13) avab pankades teedevalitsuse pangaarveid;14) annab teedevalitsuse tööga seotud küsimustes välja käskkirju;15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, teede- ja sideministri määruse või käskkirjaga ning Maanteeameti peadirektori käskkirjaga.12. Teedevalitsuse juhatajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

1) saada Maanteeametilt, teistelt riigiasutustelt ja ettevõtjatelt ning teede omanikelt või valdajatelt teede hoiu, kasutamise ja kaitsega ning liiklusohutusega seonduvat teavet;2) moodustada teedevalitsuse tegevusvaldkonnas komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste asutustega, kohalike omavalitsusüksustega ja ettevõtjatega nende töötajaid ning lepingu alusel konsultante ja eksperte.13. Juhataja ajutisel äraolekul asendab teda asetäitja. Juhataja asendamine vormistatakse juhataja käskkirjaga.

14. Tööülesannete jaotus teedevalitsuse juhataja ja tema asetäitjate vahel kehtestatakse teedevalitsuse juhataja käskkirjaga.

15. Teedevalitsuse juhataja asetäitja allub otseselt teedevalitsuse juhatajale ja oma pädevuse piires:

1) koordineerib, suunab ja kontrollib teedevalitsuse struktuuriüksuste tegevust;2) esitab teedevalitsuse juhatajale ettepanekuid teedevalitsuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;3) teeb ettepanekuid teedevalitsuse struktuuriüksuste juhtide ametikohtade täitmiseks, töötajate edutamiseks ning neile ergutuste ja distsiplinaarkaristuse määramiseks.16. Teedevalitsuse juhataja asetäitja esindab teedevalitsust juhatajalt saadud volituste piires ning täidab muid teedevalitsuse juhataja poolt antud ülesandeid.

17. Teedevalitsuse aastaeelarve kinnitab Maanteeamet ning majandustegevust kontrollib Maanteeamet vastavalt oma põhimäärusele ja Riigikontroll vastavalt seadusele.

IV. osa STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

18. Teedevalitsuse struktuuriüksused on osakonnad ja teepiirkonnad.

19. Teedevalitsuse koosseisus võib moodustada maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi (teedeehitus- ja abitootmisjaoskonnad, masinakeskused, asfaltbetoonitehased, bituumenibaasid, remonditöökojad, projektgrupid ja -bürood, laborid, laod jm.). Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

20. Struktuuriüksusi juhivad vastavate struktuuriüksuste juhatajad.

21. Teedevalitsuse osakonda juhib osakonnajuhataja.

22. Osakonnajuhataja allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

23. Osakonnajuhataja täpsemad kohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

24. Osakonna koosseisu võib kuuluda teisi maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi. Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse osakonna põhimääruses.

25. Teepiirkonna põhiülesandeks on piirkonna riigimaanteede hoiu, kasutamise ja kaitse korraldamine ning järelevalve teostamine tehniliste normide, standardite ja liiklusohutusenõuete täitmise üle kõigil piirkonnas olevatel teedel.

26. Teepiirkonda juhib teemeister, kelle nimetab ametisse teedevalitsuse juhataja Maanteeameti peadirektori nõusolekul.

27. Teemeister allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

28. Teemeister vastutab teepiirkonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

29. Teepiirkonna ja teemeistri täpsemad kohustused määratakse kindlaks teepiirkonna põhimäärusega.

30. Teepiirkonnas võib moodustada meistripunkte.

31. Teepiirkonna meistripunkti juhib meister.

V. osa ARUANDLUS NING TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

32. Teedevalitsus:

1) annab oma tegevusest aru Maanteeameti peadirektorile;2) koostab ja esitab õigusaktides ettenähtud korras raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid.33. Teedevalitsuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub teede- ja sideministri otsusel õigusaktide sätete alusel.

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Viljandi Teedevalitsuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Võru Teedevalitsuse põhimäärus

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Võru Teedevalitsus (edaspidi teedevalitsus) on Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas tegutsev Maanteeameti hallatav maakonnas asuv kohalik riigiasutus.

2. Teedevalitsus allub Maanteeameti kui maanteeala ja teeliiklust juhtiva ja riiklikku järelevalvet teostava valitsusasutuse otsustele ja ettekirjutustele.

3. Teedevalitsus juhindub oma tegevuses seadustest, rahvusvahelistest teede- ja liiklusalastest kokkulepetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4. Teedevalitsuse põhitegevust, sealhulgas tema ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvest, samuti tuludest, mida teedevalitsus saab tellijatele tehtud tööde ja osutatud teenuste eest, vastavalt seadusele.

5. Teedevalitsusel on oma pitsat, pangaarved, eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

6. Teedevalitsus asub Võrus. Teedevalitsuse postiaadress on Jüri 18, EE2710 Võru.

II. osa TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

7. Teedevalitsuse tegevusvaldkonda oma halduspiirkonnas kuulub:

1) riigimaanteede haldamine, nende hoiu korraldamine ning sihipärase kasutamise ja kaitse tagamine;2) järelevalve teostamine seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle oma halduspiirkonna kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;3) liikluspoliitika elluviimise korraldamine ning järelevalve teostamine kõigil teedel liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise üle.8. Teedevalitsuse halduspiirkond kattub üldjuhul maakonna piiridega. Halduspiirkonna muutmine toimub Teede- ja Sideministeeriumi ning vastavate maavalitsuste nõusolekul.

9. Teedevalitsus:

1) teeb õigusaktidega kehtestatud korras ise või tellib järgmisi töid:-- maanteede, sildade, teerajatiste, tootmishoonete ja elumajade hooldamine, remont ja ehitamine;

-- maanteede, sildade, teerajatiste ning tootmishoonete projektide koostamine;

-- teede ehituseks, remondiks ja hooldeks vajalike materjalide tootmine või hankimine;

-- mineraalmaterjalide kaevandamine;

-- geodeetilised ja maakorraldustööd;

-- ehitusjärelevalve;

2) osaleb riigi põhi- ja tugimaanteede hoiu perspektiiv- ja aastaprogrammide koostamises, koostab nimetatud programmid oma halduspiirkonna kohalike maanteede kohta ning kavandab teedevalitsuse üldise arengu programmid;3) võtab tarvitusele abinõud ohutuks, häireteta ja otstarbekaks liiklemiseks riigimaanteedel. Avalikustab õigeaegselt liikluskorralduse muudatused ning otsustab liikluse ajutise piiramise või sulgemise üle;4) korraldab liiklusohutuse alast tööd vastavalt väljatöötatud sihtprogrammidele ja soovitustele, teeb liiklusohutuse alast propagandat ja uurimistööd või tellib nimetatud tööd teenustöö korras, selgitab liiklusohutusega seotud õigusaktide kohaldamist;5) teostab maakonnas järelevalvet seaduste, Vabariigi Valitsuse otsuste ning tehniliste normide ja standardite nõuete täitmise üle:-- kõigi registreeritud maanteede hoiul ja kasutamisel;

-- kõigil teedel liikluse korraldamisel ja liiklusohutuse tagamisel;

6) peab oma halduspiirkonna riigimaanteede registrit;7) kasutab tema valdusesse antud riigivara õigusaktidega sätestatud korras;8) kogub, töötleb, säilitab ja levitab maanteehoiu- ning liiklus- ja liiklusohutusalast teavet, sealhulgas:-- korraldab Maanteeameti poolt kehtestatud korras liiklusloendust riigimaanteedel ja peab arvestust riigimaanteede liiklussageduse kohta;

-- peab oma halduspiirkonna kohta liiklusõnnetuste arvestust ja teostab nende analüüsi;

-- annab juriidilistele ja füüsilistele isikutele nende järelepärimisel teavet riigimaanteede seisundi ning kasutamiskorralduse kohta;

9) tagab oma halduses olevate riigimaanteede hoiuks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja järjepidevuse;10) nõustab valla-, linna- ja erateede hoidu ning teeregistrite pidamist;11) annab õigusaktidega kehtestatud korras:-- nõusoleku avalike teede ehituse ja remondi projektidele ning osaleb nende objektide vastuvõtmises;

-- loa riigimaanteede kasutamiseks muuks otstarbeks peale liiklemise (massiüritus, spordivõistlus, müügikohad teemaal jms.), loa või kooskõlastuse maanteel ja teemaal või kaitsetsoonis maanteehoiuväliste tööde tegemiseks või sinna töövahendite ja materjalide paigutamiseks, samuti hoonete, rajatiste, istandike, reklaamivahendite ja muude objektide projekteerimiseks ja paigaldamiseks;

-- loa suuremõõtmelise või raskekaalulise veose veoks, kontrollib kehtestatud nõuete täitmist ja rakendab avastatud rikkumiste puhul vastavad abinõud;

12) võib seaduses ettenähtud korras kontrollida sõidukeid ja maanteehoiualast tegevust, teha avalike teede osas ettekirjutusi teede- ja liiklusalaste õigusaktide, tehniliste normide ja standardite täitmiseks ning kohaldada avastatud rikkumiste puhul halduskaristusi;13) võib teha lepingu alusel hanketöid ja müüa ehitusmaterjale ning kasutada sellest saadud tulu vastavalt seadusele;14) korraldab asutuse töötajate koolitust ja täiendkoolitust, võtab osa teedeala spetsialistide ettevalmistamise kavade väljatöötamisest;15) omab õigust anda hinnanguid teede, raudtee ülesõidukohtade ja muude teerajatiste seisukorrale;16) korraldab asutuse töötajate seaduses ettenähtud tööandja eluruumidega varustamist ja nende haldamist;17) osaleb rahvusvahelises koostöös Maanteeameti nõusolekul;18) täidab muid seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, teede- ja sideministri määrustest ja käskkirjadest, samuti teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

III. osa TEEDEVALITSUSE JUHTIMINE 

10. Teedevalitsust juhib juhataja, kelle teede- ja sideministri ning maavanema nõusolekul nimetab ametisse ja vabastab ametist Maanteeameti peadirektor.

11. Teedevalitsuse juhataja:

1) juhib teedevalitsuse tööd, otsustab ja korraldab teedevalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;2) vastutab teedevalitsuse ülesannete täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab sellest aru Maanteeameti peadirektorile;3) otsustab teedevalitsuse valdusesse antud riigivara kasutamisega seotud küsimusi õigusaktides sätestatud korras;4) korraldab arvestust teedevalitsuse valduses oleva riigivara kohta raamatupidamise seaduse ja teiste õigusaktide alusel;5) teostab oma pädevuse piires riigihankeid;6) töötab välja ja esitab Maanteeameti peadirektorile kinnitamiseks teedevalitsuse eelarve eelnõu, struktuuri ja koosseisu;7) seadusega ettenähtud korras sõlmib, muudab ja lõpetab teedevalitsuse töötajatega töölepingud, kinnitab nende palgamäärad ja ametijuhendid, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi ning saadab neid teenistuslähetusse;8) kinnitab teedevalitsuse asjaajamiskorra, töösisekorraeeskirja ning teepiirkondade ja osakondade põhimäärused;9) määrab teepiirkondade piirid;10) hoiab teedevalitsuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;11) esindab teedevalitsust ja annab volitusi teedevalitsuse esindamiseks;12) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega teedehoiu ja liiklusohutuse ning teedevalitsuse muu tegevusega seonduvate tööde tegemise kohta;13) avab pankades teedevalitsuse pangaarveid;14) annab teedevalitsuse tööga seotud küsimustes välja käskkirju;15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega, teede- ja sideministri määruse või käskkirjaga ning Maanteeameti peadirektori käskkirjaga.12. Teedevalitsuse juhatajal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

1) saada Maanteeametilt, teistelt riigiasutustelt ja ettevõtjatelt ning teede omanikelt või valdajatelt teede hoiu, kasutamise ja kaitsega ning liiklusohutusega seonduvat teavet;2) moodustada teedevalitsuse tegevusvaldkonnas komisjone ja töörühmi, kaasates nende töösse kokkuleppel teiste asutustega, kohalike omavalitsusüksustega ja ettevõtjatega nende töötajaid ning lepingu alusel konsultante ja eksperte.13. Juhataja ajutisel äraolekul asendab teda asetäitja. Juhataja asendamine vormistatakse juhataja käskkirjaga.

14. Tööülesannete jaotus teedevalitsuse juhataja ja tema asetäitjate vahel kehtestatakse teedevalitsuse juhataja käskkirjaga.

15. Teedevalitsuse juhataja asetäitja allub otseselt teedevalitsuse juhatajale ja oma pädevuse piires:

1) koordineerib, suunab ja kontrollib teedevalitsuse struktuuriüksuste tegevust;2) esitab teedevalitsuse juhatajale ettepanekuid teedevalitsuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;3) teeb ettepanekuid teedevalitsuse struktuuriüksuste juhtide ametikohtade täitmiseks, töötajate edutamiseks ning neile ergutuste ja distsiplinaarkaristuse määramiseks.16. Teedevalitsuse juhataja asetäitja esindab teedevalitsust juhatajalt saadud volituste piires ning täidab muid teedevalitsuse juhataja poolt antud ülesandeid.

17. Teedevalitsuse aastaeelarve kinnitab Maanteeamet ning majandustegevust kontrollib Maanteeamet vastavalt oma põhimäärusele ja Riigikontroll vastavalt seadusele.

IV. osa STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

18. Teedevalitsuse struktuuriüksused on osakonnad ja teepiirkonnad.

19. Teedevalitsuse koosseisus võib moodustada maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi (teedeehitus- ja abitootmisjaoskonnad, masinakeskused, asfaltbetoonitehased, bituumenibaasid, remonditöökojad, projektgrupid ja -bürood, laborid, laod jm.). Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

20. Struktuuriüksusi juhivad vastavate struktuuriüksuste juhatajad.

21. Teedevalitsuse osakonda juhib osakonnajuhataja.

22. Osakonnajuhataja allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

23. Osakonnajuhataja täpsemad kohustused määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

24. Osakonna koosseisu võib kuuluda teisi maanteehoiuks vajalikke struktuuriüksusi. Struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse osakonna põhimääruses.

25. Teepiirkonna põhiülesandeks on piirkonna riigimaanteede hoiu, kasutamise ja kaitse korraldamine ning järelevalve teostamine tehniliste normide, standardite ja liiklusohutuse nõuete täitmise üle kõigil piirkonnas olevatel teedel.

26. Teepiirkonda juhib teemeister, kelle nimetab ametisse teedevalitsuse juhataja Maanteeameti peadirektori nõusolekul.

27. Teemeister allub vahetult teedevalitsuse juhatajale või juhataja asetäitjale.

28. Teemeister vastutab teepiirkonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

29. Teepiirkonna ja teemeistri täpsemad kohustused määratakse kindlaks teepiirkonna põhimäärusega.

30. Teepiirkonnas võib moodustada meistripunkte.

31. Teepiirkonna meistripunkti juhib meister.

V. osa ARUANDLUS NING TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

32. Teedevalitsus:

1) annab oma tegevusest aru Maanteeameti peadirektorile;2) koostab ja esitab õigusaktides ettenähtud korras raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid.33. Teedevalitsuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub teede- ja sideministri otsusel õigusaktide sätete alusel.

Kinnitatud
teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a. määrusega nr. 37


Maanteeameti Tehnokeskuse põhimäärus

[käesolevast tekstist välja jäetud]Õiend14. novembri 1997. a määruse nr 37 «Maanteeameti teedevalitsuste ja Tehnokeskuse põhimääruse kinnitamine» terviktekstis on tehtud järgmised parandused:

1. muutmismärgetesse lisatud «19.08.2002 nr 50 (RTL 2002, 95, 1484) jõust. 1.11.2002» koos lingiga muutvale aktile;
 2. punkti 1 alapunktide 8, 13 ja 15 sisu asemele lisatud «[Kehtetu - RTL 2002, 95, 1484 - jõust. 1.11.2002]» koos lingiga muutvale aktile;

/otsingu_soovitused.json