HALDUSÕIGUSRiigikaitseNATO toimimist käsitlevad välislepingud

NATO

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni vaheline Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkuleppe rakenduskokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2024
Avaldamismärge:RT II, 26.03.2024, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni vaheline Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkuleppe rakenduskokkulepe

Vastu võetud 14.02.2024

Vabariigi Valitsuse 04.01.2024 korraldus nr 3 rakenduskokkuleppe eelnõu heakskiitmise ja volituste andmise kohta kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkulepe [jõustus Eesti Vabariigi suhtes 26.11.2004]

Tõlge inglise keelest

PÕHJA-ATLANDI LEPINGU ORGANISATSIOONI NING SELLE LIIKMESRIIKIDE ESINDAJATE JA RAHVUSVAHELISE PERSONALI STAATUSE KOKKULEPPE,
ALLKIRJASTATUD 20. SEPTEMBRIL 1951 OTTAWAS,
EESTI VABARIIGI VALITSUSE JA PÕHJA-ATLANDI LEPINGU ORGANISATSIOONI VAHEL
RAKENDUSKOKKULEPE


PREAMBUL

Arvestades 4. aprillil 1949. aastal Washingtonis allkirjastatud Põhja-Atlandi lepingut;

võttes arvesse 20. septembril 1951. aastal Ottawas allkirjastatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkulepet (edaspidi Ottawa kokkulepe) ning 19. juunil 1951 Londonis allkirjastatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelist relvajõudude staatust reguleerivat kokkulepet (edaspidi NATO SOFA);

toetades eesmärke ja ambitsioone, mis on sätestatud Põhja-Atlandi Nõukogu 28. märtsi 2022. aasta otsuses PO(2022)0147 (edaspidi DIANA põhikiri), millega luuakse NATO allasutusena Põhja-Atlandi kaitseinnovatsiooni kiirendi (edaspidi DIANA);

nentides, et Eesti on koos Ühendkuningriigiga valitud DIANA Euroopa piirkondliku peakontori, mille lahutamatu osa on regionaalne keskus, asukohariigiks;

võttes arvesse 18. aprillil 1961. aastal Viinis koostatud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni ja

soovides sõlmida Ottawa kokkulepet täiendavad rakenduskokkulepped DIANA ja muude NATO allasutuste asutamiseks ja toimimiseks ning nende juurde määratud personali staatuse kohta Eesti Vabariigi territooriumil,

on Eesti Vabariik ja NATO, edaspidi osapooled, jõudnud järgmisele kokkuleppele:


MÕISTED
ARTIKKEL 1

Rakenduskokkuleppes (edaspidi kokkulepe) kasutatakse järgmisi mõisteid:
   1. organisatsioon – NATO, mis koosneb nõukogust ja selle allasutustest;
   2. DIANA – NATO kaitseinnovatsiooni kiirendi, mis on NATO allasutus;
   3. DIANA Euroopa piirkondlik peakontor – DIANA põhikirja artikkel 27 punktis a ettenähtud DIANA struktuuriüksus;
   4. DIANA regionaalne keskus – DIANA Euroopa piirkondliku peakontori lahutamatu osa, mis asub Eestis;
   5. NATO personal – organisatsiooni teenistuses olev personal, kes täidab ülesandeid DIANA regionaalses keskuses või muus Eesti Vabariigi territooriumil asuvas NATO tsiviilasutuses, sealhulgas:
      a. rahvusvaheline tsiviilpersonal (CIV) – organisatsiooni määratud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigi kodanike hulgast värvatud personal, kes on suunatud rahvusvahelistele ametikohtadele NATO asjaomase allasutuse heakskiidetud asutuses;
      b. ajutine personal (TEMP) – Põhja-Atlandi lepingu osalisriigi kodanikest personal, kes on määratud NATO allasutuse juurde organisatsiooni ajutiste vajaduste täitmiseks;
      c. sõjaväepersonal (MIL) – NATO SOFA artikli I lõike 1 punktides a ja b määratletud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigi relvajõudude teenistusse kuuluv sõjaväepersonal ja nende teenistuses olev tsiviilpersonal, kes on määratud NATO asjaomasesse allasutusesse;
      d. eksperdid (EXP) – Põhja-Atlandi lepingu osalisriigi kodanikud, kes töötavad organisatsiooni nimel missioonidel, nagu on määratletud Ottawa kokkuleppe IV osas;
   6. ülalpeetavad – CIV-, TEMP- ja MIL-kategooriasse kuuluva NATO personali abikaasad või registreeritud partnerid ning nende lähedased pereliikmed, kes elavad koos nendega ja on neist rahaliselt sõltuvad.


ORGANISATSIOON
ARTIKKEL 2
Organisatsiooni puutumatus

1. Ottawa kokkuleppe artiklite V, VI ja VII kohaselt viitega diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile:
   a. organisatsioonil, selle omandil ja varal on, olenemata selle asukohast ja valdajast, õiguslikes menetlustes puutumatus. Puutumatusest loobumine ei laiene ühelegi täitemeetmele ega vara arestimisele;
   b. organisatsiooni ruumid, arhiivid ja kõik sellele kuuluvad või selle valduses olevad dokumendid (sealhulgas digitaalsed arhiivid, pilvemälu ja pangakontod) on puutumatud nende asukohast olenemata. Organisatsiooni omand ja vara, olenemata selle asukohast ja valdajast, on läbiotsimise, rekvireerimise, konfiskeerimise, sundvõõrandamise või Eesti ametiasutuste muus vormis sekkumise suhtes puutumatu.


ARTIKKEL 3
Maksud ja lõivud

1. Eesti Vabariik ei saa tulu organisatsiooni tegevusest ega varast.

2. Organisatsioon on vabastatud kõikidest otsestest ja kaudsetest maksudest, lõivudest, tasudest, tollimaksudest ja koguselistest piirangutest, eelkõige järgmistest:
   a. käibemaks
   b. tulumaks
   c. aktsiisid
   d. mootorsõidukimaks
   e. riigilõivud ja tempelmaksud
   f. tollimaksud
   g. maamaks
   h. kohaliku omavalitsuse võetavad maksud
   i. sotsiaalkindlustusmaksed ja muud tööjõumaksud
   j. muud maksud või lõivud, mis on sisuliselt sarnased käesolevas lõikes sätestatud maksude ja lõivudega ning mille Eesti kehtestab pärast kokkuleppe sõlmimist.


PERSONAL
ARTIKKEL 4
Rahvusvahelise tsiviilpersonali ja ajutise personali eesõigused ja puutumatus

1. CIV- ja TEMP-personali suhtes kohaldatakse Ottawa kokkuleppe artiklites XVIII ja XIX toodud eesõiguseid, puutumatust ja vabastusi.

Kõrgemate ametnike eesõigused ja puutumatus

2. Lisaks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud eesõigustele, puutumatusele ja vabastustele ning vastavalt Ottawa kokkuleppe artiklile XX võimaldatakse DIANA regionaalse keskuse juhile, G22 ja kõrgema astme CIV-personalile ning samaväärse sõjaväelise auastmega MIL-personalile eesõigusi ja puutumatust, mida tavaliselt võimaldatakse võrreldava auastmega diplomaatilisele personalile.

Ekspertide eesõigused ja puutumatus

3. EXP-töötajatel on Ottawa kokkuleppe artiklis XXI sätestatud eesõigused ja puutumatus.

Sõjaväepersonali eesõigused ja puutumatus

4. Ilma, et see piiraks NATO SOFA kohaldamist, on MIL-personalil Ottawa kokkuleppe artiklis XVIII sätestatud eesõigused ja puutumatus.

Ülalpeetavate eesõigused ja puutumatus

5. CIV-, TEMP- ja MIL-personali ülalpeetavatel on Ottawa kokkuleppe artikli XVIII punktide b ja d alusel antud eesõigused, puutumatus ja vabastused, milleks on vabastus sisserändepiirangute ja välismaalaste registreerimisnõuete suhtes. MIL-personali ülalpeetava puhul ei piira see NATO SOFA kohaldamist. Kõrgemate ametnike ülalpeetavaid koheldakse samaväärselt sarnase auastmega diplomaatilise personali ülalpeetavatega.

6. Käesolevas artiklis osutatud Eesti kodanikest isikutele võimaldatakse:
   a. Ottawa kokkuleppe artiklis XXIII sätestatud eesõigused ja puutumatus;
   b. Ottawa kokkuleppe artiklis XVIII sätestatud vabastused, kuivõrd need on seotud Eestisse või Eestist ümberasuvate isikutega, ja
   c. Ottawa kokkuleppe artiklis XIX sätestatud maksuvabastused.

Teavitamine

7. Asjaomase NATO allasutuse juht teatab Eesti Vabariigi Välisministeeriumile viivitamata NATO personali ja nende ülalpeetavate nimed enne nende Eestisse saabumist, nende ülesannete lõppemisel ja olukorra muutumisel.


ARTIKKEL 5
Loobumine

Eesõigused ja puutumatus antakse NATO personalile ja nende ülalpeetavatele organisatsiooni huvides, mitte asjaomase isiku isiklikuks kasuks. Nagu on sätestatud Ottawa kokkuleppe artiklis V, on organisatsioonil õigus ja kohustus isiku puutumatus ära võtta, kui selline puutumatus takistaks organisatsiooni arvates õigusemõistmist ja kui seda saab ära võtta organisatsiooni huve kahjustamata.


ARTIKKEL 6
Eestisse sisenemine

1. Ilma, et see piiraks Ottawa kokkuleppe, NATO SOFA ja käesoleva kokkuleppe kohaldamist, korraldavad NATO personali ja nende ülalpeetavate Eestisse sisenemisega seotud menetlusi Eesti ametiasutused Eesti õigusaktide kohaselt. 

2. NATO personalile ja nende ülalpeetavatele, kelle suhtes kohaldatakse viisanõudeid, antakse tasuta diplomaatiline või samaväärne viisa. 

3. Eesti Vabariigi Välisministeerium annab CIV-, TEMP- ja MIL-personalile ja nende ülalpeetavatele vastavalt vajadusele diplomaatilised isikutunnistused.

4. Diplomaatilise isikutunnistusega isikutelt viisat ei nõuta.


ARTIKKEL 7
Mootorsõidukid

1. Eesti Vabariigi Valitsus ei tohiks kehtestada käibemaksu ega muid impordimakse ega -lõive CIV-, TEMP- või MIL-personalile kuuluvate isiklike mootorsõidukite Eestisse sisse toomisel.

2. Eesti ametiasutused tagavad, et selliste sõidukite registreerimine ja neile väljastatavad numbrimärgid on tasuta.

3. Juhtimisõigusega seoses kohtlevad Eesti ametiasutused NATO personali ja nende ülalpeetavaid samamoodi nagu Eestisse akrediteeritud välisriikide esinduste diplomaate, tingimusel, et neil on koduriigis väljastatud juhiluba. 

4. CIV-, TEMP- ja MIL-personalile võimaldatakse maksusoodustusi bensiini, diislikütuse, biodiislikütuse ja bioetanooli või muu mootorsõidukite käitamiseks kasutatava energiaallikaga seotud käibemaksu, aktsiiside ja tasudega seoses.

5. Eelmises lõikes sätestatud vabastusi kohaldatakse NATO personali suhtes, kellele Eesti Vabariigi Välisministeerium on andnud diplomaatilise või samaväärse staatuse, ja nende suhtes kohaldatakse samu eeskirju ja piiranguid, mida kohaldatakse sellise staatusega isikute suhtes.


ARTIKKEL 8
Tööjõumaksud

CIV-, TEMP- ja MIL-personal on vabastatud kõigist maksudest, mis on seotud palkade ja tasudega, mida organisatsioon maksab neile kui töötajatele, kas teenistuse ajal või pärast seda.


ARTIKKEL 9
Ülalpeetavate tööhõive ja haridus

1. Ülalpeetavatel on õigus teha Eestis tasustatavat tööd, arvestades tingimusi, piiranguid või keeldusid, mis tulenevad nende staatusest, ning lähtudes töötamisega seotud kohalikest õigusaktidest. Kõigis ülalpeetavate tasustatava töötamisega seotud küsimustes kohaldatakse kohalikku maksu- ja sotsiaalkindlustussüsteemi. Artikli 10 sätted kohalduvad Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitistele, kui sotsiaalkindlustussüsteemi kohaldumine tuleneb tasustatavast töötamisest Eestis. Ülalpeetavate eesõigusi ja puutumatust ei kohaldata nende tasustatava töötamisega seonduvale.

2. NATO personali tehtavale tasustatavale tööle kohaldatakse vastavalt lõiget 1.  

3. Ülalpeetavatele tagatakse juurdepääs Eesti ametiasutuste (sealhulgas piirkondlike, munitsipaalasutuste jms) pakutavale üld- ja alusharidusele, sealhulgas eestikeelsele õppele, samadel tingimustel ja samade õppemaksudega, mis kehtivad võrreldavatele Eesti kodanikele. Kui juurdepääs on antud, kehtib see haridusprogrammi eeldatava kestuse lõpuni. 


ARTIKKEL 10
Sotsiaalkindlustushüvitiste topeltmaksete vältimine

1. NATO personal ja nende ülalpeetavad, kellel on õigus saada NATO sotsiaalkindlustussüsteemist hüvitisi, ei saa Eestis samaväärseid hüvitisi.

2. Lõike 1 sätted ei mõjuta NATO personali või nende ülalpeetavate juurdepääsu Eesti solidaarsuspõhimõttel põhinevatele tervishoiu- ja sotsiaalteenustele ega samalaadsetele hüvitistele, kui juurdepääs on antud Eesti õigusaktide kohaselt ja juurdepääsu andmise tingimused ei ole töötamise ajal muutunud.


LÕPPSÄTTED
ARTIKKEL 11

1. Kokkulepet võib muuta osapoolte kirjaliku kokkuleppega. 

2. Kokkulepet võib täiendada nõuetekohaselt volitatud ametiasutuste täiendavate rakenduskokkulepetega.

3. Kokkuleppe kohaldamist või tõlgendamist puudutavad erimeelsused lahendatakse osapoolte vaheliste otseläbirääkimiste teel.

4. Kokkulepe jõustub teise kuu esimesel päeval pärast päeva, mil Eesti on teatanud NATO-le kõigi selle rakendamisega seotud sisemiste protseduuride lõpuleviimisest.


Koostatud 14.02.2024, Brüsselis kahes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni nimel

Jüri Luik

Jens Stoltenberg


IMPLEMENTATION AGREEMENT
TO THE AGREEMENT ON THE STATUS OF THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION, NATIONAL REPRESENTATIVES AND INTERNATIONAL STAFF, SIGNED IN OTTAWA, ON 20 SEPTEMBER 1951,
BETWEEN
THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA


PREAMBLE

In view of the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4 April 1949;

Acknowledging the provisions of the Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization (hereinafter NATO), National Representatives and International Staff signed in Ottawa on 20 September 1951 (hereinafter the Ottawa Agreement) and of the Agreement between the Parties of the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, signed in London on 19 June 1951 (hereinafter the NATO SOFA);

Supporting the aims and ambitions set out in the North Atlantic Council decision PO(2022)0147 of 28 March 2022 (hereinafter DIANA Charter) establishing the Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (hereinafter DIANA) as a subsidiary body of NATO;

Noting that Estonia has been selected, jointly with the United Kingdom, as host nation for DIANA’s Regional Office in Europe, of which the Regional Hub is an integral part;

Having regard to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, done in Vienna on 18 April 1961; and,

Desiring to conclude implementation arrangements to supplement the Ottawa Agreement for the establishment and operation of, as well as the status of personnel assigned to, DIANA and other NATO Subsidiary Bodies within the territory of the Republic of Estonia;

NATO and the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Parties, have reached the following agreement:


DEFINITIONS
ARTICLE 1

In this Implementation Agreement (hereinafter referred as the Agreement) the term:

1. Organization means: NATO, consisting of the Council and its subsidiary bodies.

2. DIANA means: the NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, a subsidiary body of NATO.

3. DIANA Regional Office Europe means: the constituent element of DIANA foreseen by Article 27(a) of the DIANA Charter.

4. DIANA Regional Hub means: the integral part of the DIANA Regional Office Europe located in Estonia.

5. NATO Personnel means: the personnel employed by the Organization and performing tasks at the DIANA Regional Hub or any other civilian NATO body located within the territory of the Republic of Estonia, including:
    a. International Civilian (CIV) Personnel: personnel recruited from among the nationals of a party to the North Atlantic Treaty appointed to the Organization and assigned to international posts appearing on the approved establishment of the NATO subsidiary body concerned.
    b. Temporary (TEMP) Personnel: personnel from among nationals of a party to the North Atlantic Treaty assigned to a NATO subsidiary body to satisfy temporary requirements of the Organization.
    c. Military (MIL) Personnel: the nationally provided military personnel who belong to, and civilian personnel who are in the employ of, an armed service of a party to the North Atlantic Treaty, as defined in Article I paragraphs 1(a) and (b) of the NATO SOFA, and assigned to the NATO subsidiary body concerned.
    d. Experts (EXP): nationals of a party to the North Atlantic Treaty employed on missions on behalf of the Organization as defined in Ottawa Agreement part IV.

6. Dependents means: spouses or registered partners of the NATO Personnel in the categories of CIV, TEMP and MIL and members of their immediate family residing with and financially dependent on them.


THE ORGANIZATION

ARTICLE 2
Immunity and Inviolability of the Organization

1. In accordance with Articles V, VI and VII of the Ottawa Agreement, and with reference to the Vienna Convention on Diplomatic Relations:

    a. The Organization, its property and assets, wheresoever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from legal process. No waiver of immunity will extend to any measure of execution or detention of property.

    b. The Organization’s premises, its archives and all documents belonging to it or held by it (including digital archives, cloud storage and bank accounts) shall be inviolable, wherever they may be. Its property and assets wheresoever located and by whomsoever held will be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of interference by Estonian authorities.


ARTICLE 3
Taxes and duties

1. The Republic of Estonia shall not derive revenue from the activities or property of the Organization.

2. The Organization shall be exempt from all direct and indirect taxes, duties, fees and charges, customs duties and quantitative restrictions, in particular:
   a. Value Added Tax
   b. Income Tax
   c. Excise duties
   d. Motor Vehicle Tax
   e. State fees and stamp duties
   f. Customs duties
   g. Land Tax
   h. Taxes charged by local government
   i. Social Security Contributions and other payroll taxes
   j. Any other tax or duty of a substantially similar character to the taxes and duties provided for in this paragraph, imposed by Estonia at a date subsequent to this Agreement.


PERSONNEL
ARTICLE 4
Privileges and immunities of International Civilian and Temporary Personnel

1. CIV and TEMP personnel shall be accorded the privileges, immunities and exemptions provided by Article XVIII and XIX of the Ottawa Agreement.

Privileges and Immunities of High Officers

2. In addition to the privileges, immunities and exemptions set out in paragraph 1 of this Article and pursuant to Article XX of the Ottawa Agreement, the Head of the DIANA Regional Hub, CIV personnel of grade G22 and above and MIL personnel of equivalent military rank, shall be accorded the privileges and immunities normally accorded to diplomatic personnel of comparable rank.

Privileges and Immunities of Experts

3. EXP shall have the privileges and immunities set out in Article XXI of the Ottawa Agreement.

Privileges and Immunities of Military Personnel

4. Without prejudice to the provisions of the NATO SOFA, MIL personnel shall have the privileges and immunities provided by Article XVIII of the Ottawa Agreement.

Privileges and immunities of dependents

5. Dependents of the CIV, TEMP and MIL personnel shall enjoy the privileges, immunities and exemptions accorded by Article XVIII (b) and (d) of the Ottawa Agreement, being exemption from immigration restrictions and aliens registration. In the case of dependent of MIL personnel, this shall be without prejudice to the provisions of the NATO SOFA. Dependents of High Officers shall receive treatment equivalent to dependents of diplomatic personnel of similar rank.

6. Persons referred to in this Article who are Estonian nationals, shall be accorded:
    a. The immunities and privileges provided by Article XXIII of the Ottawa Agreement;
    b. Exceptions provided by Article XVIII of the Ottawa Agreement insofar as they relate to persons relocating to or from Estonia; and,
    c. Tax exemptions provided under Article XIX of the Ottawa Agreement.

Notification

7. The Head of the NATO subsidiary body concerned shall promptly communicate to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the names of the NATO Personnel and dependents ahead of their arrival in Estonia, upon termination of their functions and in the event of a change in situation.


ARTICLE 5
Waiver

Privileges and immunities are granted to the NATO Personnel and their dependents in the interests of the Organization, and not for the personal benefit of the individual concerned. As set forth in Article XXII of the Ottawa Agreement, the Organization shall have the right and the duty to waive the immunity of any individual where, in its opinion, such immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Organization.


ARTICLE 6
Entry to Estonia

1. Without prejudice to the Ottawa Agreement, the NATO SOFA and the present Agreement, processes relating to entry to Estonia for NATO Personnel and dependents are administered by the Estonian authorities in accordance with Estonian laws and regulations.

2. NATO Personnel and their dependents subject to visa requirements to enter Estonia shall be issued diplomatic or equivalent visa free of charge.

3. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia will deliver diplomatic ID cards to CIV, TEMP and MIL personnel and their dependents, as applicable.

4. Persons with diplomatic ID card will not require visas.


ARTICLE 7
Motor vehicles

1. The Government of the Republic of Estonia shall not charge VAT or any other import tax or duty on the import into Estonia of private motor vehicles belonging to CIV, TEMP or MIL personnel.

2. The Estonian authorities shall ensure that the registration of and license plates issued for such vehicles shall be without fees.

3. Regarding the permission to drive, NATO Personnel and their dependents shall be treated by the Estonian authorities in the same manner as diplomats of foreign missions accredited to Estonia, provided that such persons are holders of a driving licence in their home countries.

4. CIV, TEMP and MIL personnel shall benefit from tax relief on VAT and any duties on the purchase or import of petrol, diesel, biodiesel and bioethanol, or any other source of energy used for the operation of motor vehicles.

5. Exemptions contemplated in the previous paragraph shall apply to NATO Personnel awarded diplomatic or equivalent status by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia, and shall be subject to the same rules and restrictions as applicable to persons of such status.


ARTICLE 8
Personal taxes

CIV, TEMP, and MIL Personnel shall be exempt from all taxes on salaries and emoluments paid to them by the Organization in their capacity as such personnel, either during employment or after.


ARTICLE 9
Employment and education of dependents

1. Dependents shall be authorised to engage in gainful employment in Estonia subject to any conditions, limitations or prohibitions imposed as part of their status, and subject to local laws and regulations related to employment. Dependents shall be subject to local taxation and social security regimes for all matters connected with their gainful employment. The provisions of Article 10 apply accordingly to any access of benefits from social security regimes applicable in Estonia if being subject to such schemes as a result of gainful employment in Estonia. Privileges and immunities of dependents shall not apply in respect of any matter arising out of their gainful employment.

2. In case of gainful employment of NATO Personnel, the provisions of paragraph 1 apply accordingly.

3. Dependents shall be granted access to education and kindergartens, including Estonian language instruction, provided by Estonian authorities (including regional, municipal authorities and the like), under the same conditions and subject to the same course fees as applicable to comparable Estonian citizens. Once initiated, such access shall extend for the expected duration of the education programme.


ARTICLE 10
Prevention of double payments of social security benefits

1. NATO Personnel and their dependents entitled to benefits of the NATO social security system are excluded from receiving equivalent benefits in Estonia.

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect the access to Estonian solidarity based healthcare and social services or benefits of similar nature for NATO Personnel or dependants, in case such access was granted according to Estonian legislation and conditions for granting such access remain unchanged during the employment.


FINAL PROVISIONS
ARTICLE 11

1. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.

2. This Agreement may be supplemented by further implementing arrangements between duly mandated authorities.

3. Any difference of opinion concerning the application or interpretation of this Agreement shall be resolved by direct negotiations between the Parties.

4. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which Estonia notifies NATO of the completion of all internal procedures regarding its implementation.

Done in Brussels on 14 February 2024 in two copies, in the English and French languages.

For the Government of the Republic of Estonia

For the North Atlantic Treaty Organization

Jüri Luik

Jens Stoltenberg

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json