Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Itaalia Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2012
Avaldamismärge:RT II, 26.04.2012, 1

Eesti Vabariigi ja Itaalia Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Vabariigi Valitsuse 08.03.2012 korraldus nr 122 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

 

Sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustus 8. aprillil 2012

Verbaalnoot Eesti Vabariigi Välisministeeriumile
4516/CV/358305

VERBAALNOOT

Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale ning tal on au viidata möödunud aasta 21. detsembri verbaalnoodile nr 6-2/241, mis käsitleb Schengeni viisade väljastamisel esindamise kokkulepet.

Kinnitame Itaalia valmidust esindada Eestit Kosovos viisaeeskirja artikli 8 kohaselt (Reg. CE n. 810/2009) ja väljastada lühiajalisi Schengeni viisasid Itaalia suursaatkonnas Prištinas.

Esindamistegevus hõlmab a) avalikkuse teavitamist viisa väljastamise tingimustest, b) viisade väljastamist vastavate tingimuste kindlakstegemisel, c) vajaduse korral viisa andmisest keeldumist viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 punkti d tähenduses. Viimati mainitud juhul menetlevad võimalikke kaebusi keeldumiste kohta Itaalia pädevad kohtuasutused kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Viisataotlusi menetletakse viisaeeskirjas ettenähtud protseduuri kohaselt.

Viisatasu (viisaeeskirja artikkel 16)  kuulub esindajariigile (Itaalia).

Esindajariik võib kasutada välise teenuse pakkuja teenust.

Esindajariik võib nõuda, et koos viisataotlustega esitatavad dokumendid oleksid tõlgitud itaalia keelde.

Vajaduse korral konsulteerib Itaalia kooskõlas viisaeeskirja artikliga  22.

Itaalia  tagab võimaliku teavitamise viisaeeskirja artikli 31 tähenduses.

Käesoleva kokkuleppe võib vaadata läbi iga aasta möödumisel või juhul, kui viisataotluste arv märgatavalt kasvab.

Kokkulepe jõustub 20 päeva möödudes selle verbaalnoodi saamisest, millega kokkulepe heaks kiidetakse.

Kokkulepe on tähtajatu, kui pooled ei lepi kokku teisiti või kui üks pooltest ei peata kokkulepet osaliselt või täielikult, teatades sellest võimaluse korral 30 päeva ette.

Kui esindatav riik avab saatkonna või konsulaadi linnas, kus teda esindatakse käesoleva kokkuleppe tähenduses, kaotab esindatus kehtivuse selle linna piirkonnas.

Välisministeerium kasutab võimalust avaldada veel kord Eesti Vabariigi suursaatkonnale oma suurimat lugupidamist.

Rooma, 29. detsember 2011

 

Verbaalnoot Eesti Vabariigi Välisministeeriumile
4516/CV/358305

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all´Ambasciata della Repubblica d´Estonia ed ha l´onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 6-2/241 del 21 dicembre scorso, concernente l´accordo di rappresentanza per il rilascio di visti Schengen in Kosovo.

A tal proposito, si desidera confermare la disponibilità italiana a rappresentare l´Estonia in Kosovo, ai sensi dell´articolo 8 del Codice Visti (Reg. CE n. 810/2009), per il rilascio, da parte dell´Ambasciata d´Italia a Pristina, di visti Schengen corto soggiorno.

L´attività di rappresentanza consisterà in: a) informare il pubblico sulle condizioni per il rilascio di un visto; b)  rilasciare i visti una volta appurati i requisiti; c) rifiutare , se del caso, i visti, ai sensi dell´articolo 8 par. 4 lettera d) del Codice Visti. In quest´ultimo caso, gli eventuali ricorsi avverso i dinieghi saranno trattati dai competenti Tribunali italiani sulla scorta della normativa nazionale.

Le domande di visto saranno trattate secondo le procedure stabilite dal Codice Visti.

I diritti per i visti (articolo 16 Codice Visti) spettano allo Stato Rappresentante (Italia).

Lo Stato Rappresentante, se lo ritiene, potrà avvalersi dei servizi di outsourcing.

Lo Stato Rappresentante potrà chiedere che i documenti a supporto delle domande di visto per l´Estonia siano presentati tradotti in italiano.

Qualora necessario, le consultazioni preliminari ex articolo 22 del Codice Visti saranno svolte dall`Italia.

Le eventuali informazioni richieste ai sensi dell´articolo 31 del Codice Visti, saranno fornite dall´Italia.

Il presente accordo potrà essere rivisto di anno in anno o in caso di forte aumento del numero di visti richiesti.

Il presente accordo entrerà in vigore venti giorni dopo la ricezione della Nota Verbale con la quale l´accordo viene accettato.

Esso avrà durata indefinita, salvo che sia modificato col consenso di entrambe le parti oppure sia sospeso in tutto o in parte dall`Italia o dall`Estonia con un preavviso, qualora possibile, di trenta giorni.

Nel caso lo Stato rappresentato apra un`Ambasciata o un Consolato nella città ove è rappresentato in forza di questo accordo, la rappresentanza cesserà di avere effetto nella circoscrizione di competenza di quella città.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell´occasione per rinnovare all`Ambasciata della Repubblica d`Estonia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 29 dicembre 2011

 

Verbaalnoot Eesti Vabariigi suursaatkonnalt Roomas Itaalia Vabariigi Välisministeeriumile
Nr 6-2/119

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi suursaatkond Roomas avaldab oma lugupidamist Itaalia Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata ministeeriumi 29. detsembri 2011 noodile nr 4516/CV/358305, mille sisu oli järgmine.

„Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale ning tal on au viidata möödunud aasta 21. detsembri verbaalnoodile nr 6-2/241, mis käsitleb Schengeni viisade väljastamisel esindamise kokkulepet.

Kinnitame Itaalia valmidust esindada Eestit Kosovos viisaeeskirja artikli 8 kohaselt (Reg. CE n. 810/2009) ja väljastada lühiajalisi Schengeni viisasid Itaalia suursaatkonnas Prištinas.

Esindamistegevus hõlmab a) avalikkuse teavitamist viisa väljastamise tingimustest, b) viisade väljastamist vastavate tingimuste kindlakstegemisel, c) vajaduse korral viisa andmisest keeldumist viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 punkti d tähenduses. Viimati mainitud juhul menetlevad võimalikke kaebusi keeldumiste kohta Itaalia pädevad kohtuasutused kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Viisataotlusi menetletakse viisaeeskirjas ettenähtud protseduuri kohaselt.

Viisatasu (viisaeeskirja artikkel 16)  kuulub esindajariigile (Itaalia).

Esindajariik võib kasutada välise teenuse pakkuja teenust.

Esindajariik võib nõuda, et koos viisataotlustega esitatavad dokumendid oleksid tõlgitud itaalia keelde.

Vajaduse korral konsulteerib Itaalia kooskõlas viisaeeskirja artikliga 22.

Itaalia  tagab võimaliku teavitamise viisaeeskirja artikli 31 tähenduses.

Käesoleva kokkuleppe võib vaadata läbi iga aasta möödumisel või juhul, kui viisataotluste arv märgatavalt kasvab.

Kokkulepe jõustub 20 päeva möödudes selle verbaalnoodi saamisest, millega kokkulepe heaks kiidetakse.

Kokkulepe on tähtajatu, kui pooled ei lepi kokku teisiti või kui üks pooltest ei peata kokkulepet osaliselt või täielikult, teatades sellest võimaluse korral 30 päeva ette.

Kui esindatav riik avab saatkonna või konsulaadi linnas, kus teda esindatakse käesoleva kokkuleppe tähenduses, kaotab esindatus kehtivuse selle linna piirkonnas.

Välisministeerium kasutab võimalust avaldada veel kord Eesti Vabariigi suursaatkonnale oma suurimat lugupidamist.“

Suursaatkond kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigile vastuvõetav. Seega ministeeriumi noot ja see vastusnoot moodustavad 13. märtsil 2012 Roomas koostatud Eesti Vabariigi ja Itaalia Vabariigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe, mis jõustub 20 päeva möödumisel kuupäevast, mil viimane pool on teavitanud teist poolt selle jõustumiseks ettenähtud riigisiseste tingimuste täitmisest.

Eesti on täitnud kõik kokkuleppe jõustumiseks ettenähtud riigisisesed tingimused. Eesti on tänulik, kui Itaalia teatab omalt poolt kokkuleppe jõustumiseks ettenähtud riigisiseste tingimuste täitmisest.

Eesti Vabariigi suursaatkond kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Itaalia Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat austust.

13. märtsil 2012 Roomas

 

Eesti Vabariigi suursaatkonnaRoomas  noot Itaalia Vabariigi Välisministeeriumile
No 6-2/119

NOTA VERBALE

L’Ambasciata della Repubblica d’Estonia in Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 4516/CV/358305 del 29 dicembre 2011 dal seguente tenore:

“Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all´Ambasciata della Repubblica d`Estonia ed ha l´onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 6-2/241 del 21 dicembre scorso, concernente l´accordo di rappresentanza per il rilascio di visti Schengen in Kosovo.

A tal proposito, si desidera confermare la disponibilità italiana a rappresentare l`Estonia in Kosovo, ai sensi dell`articolo 8 del Codice Visti (Reg. CE n. 810/2009), per il rilascio, da parte dell´Ambasciata d`Italia a Pristina, di visti Schengen corto soggiorno.

L´attività di rappresentanza consisterà in: a) informare il pubblico sulle condizioni  per il rilascio di un visto; b) rilasciare i visti una volta appurati i requisiti; c) rifiutare, se del caso, i visti, ai sensi dell´articolo 8 par. 4 lettera d) del Codice Visti. In quest`ultimo caso, gli eventuali ricorsi avverso i dinieghi saranno trattati dai competenti Tribunali italiani sulla scorta della normativa nazionale.

Le domande di visto saranno trattate secondo le procedure stabilite dal Codice Visti.

I diritti per i visti (articolo 16 del Codice Visti) spettano allo Stato Rappresentante (Italia).

Lo Stato Rappresentante, se lo ritiene, potrà avvalersi dei servizi di outsourcing.

Lo Stato Rappresentante potrà chiedere che i documenti a supporto delle domande di visto per l´Estonia siano presentati tradotti in italiano.

Qualora necessario, le consultazioni preliminari ex articolo 22 del Codice Visti saranno svolte in Italia.

Le eventuali informazioni, richieste ai sensi dell´articolo 31 del Codice Visti, saranno fornite dall`Italia.

Il presente accordo potrà essere rivisto di anno in anno o in caso di forte aumento del numero di visti richiesti.

Il presente accordo entrerà in vigore venti giorni dopo la ricezione della Nota Verbale con la quale l´accordo viene accettato.

Esso avrà durata indefinita, salvo che sia modificato col consenso di entrambe le parti oppure sia sospeso in tutto o in parte dall`Italia o dall`Estonia con un preavviso, qualora possibile, di trenta giorni.

Nel caso lo Stato rappresentato apra un`Ambasciata o un Consolato  nella città ove è rappresentato in forza di questo accordo, la rappresentanza cesserà di avere effetto nella circoscrizione di competenza di quella città.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell´occasione per rinnovare all`Ambasciata della Repubblica d´Estonia gli atti della sua più alta considerazione.”

L´Ambasciata ha l´onore di comunicare al Ministero che la Repubblica d`Estonia è d´accordo con la presente regolamentazione. La nota verbale del Ministero e la nota di risposta dell'Ambasciata costituiscono l´Accordo tra la Repubblica d´Estonia e Repubblica Italiana in materia di rappresentanza per il rilascio dei visti Schengen stipulato a Roma in data 13 marzo 2012, che entra in vigore venti giorni dopo la notifica tra le parti contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne.

La Repubblica d´Estonia ha espletato le procedure interne previste dalla legislazione nazionale e sarebbe grata di riceverne notificazione da parte della Repubblica Italiana .

L’Ambasciata della Repubblica d’Estonia in Italia coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 13 marzo 2012

 
https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json