Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2012
Avaldamismärge:RT II, 26.04.2012, 3

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe

Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 korraldus nr 161 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

 

Sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustus 10. aprillil 2012

Verbaalnoot Eesti Vabariigi Välisministeeriumile
C4 No NB/93

VERBAALNOOT

Belgia Suursaatkond Tallinnas avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teatada järgmist.

Käesolev verbaalnoot ja Eesti Välisministeeriumi vastusnoot moodustavad Eesti Vabariigi (edaspidi Eesti) ja Belgia Kuningriigi (edaspidi Belgia) kahepoolse kokkuleppe vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määrusele (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), mis jõustus 5. aprillil 2010.

1. Esindamise ulatus

Belgia hakkab esindama Eestit lühiajaliste Schengeni viisade väljastamisel järgmistes riikides:

Riigid

Esindused

Nigeeria Liitvabariik

Belgia Suursaatkond Abujas

Kongo Demokraatlik Vabariik

Belgia Suursaatkond Kinshasas

Esindustegevus hõlmab:
– viisataotluste lisadokumentide vastuvõtmist ning biomeetriliste andmete hõivamist
– viisataotluste menetlemist ja viisade väljastamist kooskõlas viisaeeskirja artikli 8 lõikega 1
– viisa andmisest keeldumist peale avalduse menetlemist kooskõlas viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 punktiga d.

2. Esindamise tingimused

Viisataotlustele lisatavad dokumendid peavad vajaduse korral olema tõlgitud viisasid väljastava esinduse töökeelde. Tõlkimiskulud tasub taotleja.

Belgia diplomaatilised esindused kannavad viisa reisidokumentidesse, mida tunnustavad nii Belgia kui ka Eesti.

Viisatasu kuulub esindajariigile.

Kui kolmandate riikide kodanike suhtes on vaja konsulteerida kooskõlas viisaeeskirja artikliga 22, teeb seda esindav riik.

Eesti keskasutused edastavad Belgia diplomaatilisele esindusele ja Belgia keskasutustele nimekirja Eesti kontaktasutuste (Välisministeerium ja asjaomased saatkonnad) aadresside, telefoni- ja faksinumbritega, millega ühendust võtta viisaesinduse raames esitatud viisataotluste menetlemisel tekkivate raskuste korral.

3. Esinduse kestus ja lõpetamise kord

Kokkulepe sõlmitakse tähtajatult, selle võib igal ajal osaliselt või täielikult lõpetada verbaalnootide vahetamisega.

Kokkulepe jõustub 1. aprillil 2012.

Belgia Kuningriigi Suursaatkond Tallinnas kasutab võimalust avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma suurimat lugupidamist.

Tallinn, 1. märts 2012.

 

Verbaalnoot Eesti Vabariigi Välisministeeriumile
C4 No NB/93

The Embassy of the Kingdom of Belgium in Tallinn present their compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and has the honour to inform the following:

The present verbal note and the reply from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia shall form the bilateral arrangement between the Republic of Estonia (hereinafter referred to as “Estonia”) and the Kingdom of Belgium (hereinafter referred to as “Belgium”) in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), which entered into force on 5 April 2010.

1. Scope of the representation

Belgium shall represent Estonia with regard to all types of Schengen visa in the following countries:

countries

missions

Federal Republic of Nigeria

Embassy of Belgium in Abuja

Democratic Republic of the Congo

Embassy of Belgium in Kinshasa

The representation shall include:
– Collection of documents for visa applications and, if necessary, biometric data;
– Examination of visa applications and the issuing of visas in accordance with Article 8(1) of the Visa Code;
– Refusal of visas after examination of the application in accordance with Article 8(4)(d) of the Visa Code.

2. Conditions of the representation

Supporting documents for the visa applications, if necessary, shall be translated in one of the working language(s) used by the visa issuing mission. Costs of translation have to be supported by the visa applicants.

Belgian diplomatic missions shall be authorized to affix visas to all travel documents recognized by Belgium and Estonia.

The visa fee shall be charged by the representing state.

For nationalities for which consultation is required in accordance with Article 22 of the Visa Code, the consultation will be executed by the representing state.

The central authorities of Estonia shall provide a list of correspondents (Ministry of Foreign Affairs and Embassies of reference) to the Belgian diplomatic mission and the Belgian central authorities, with general email address, phone and fax numbers, which can be contacted in the event of any particular difficulties during the processing of a visa application in representation.

3. Duration of the representation and termination procedure

This arrangement is concluded for an unlimited period. The application of this arrangement may be suspended wholly or partly, or be terminated at any time by the exchange of verbal notes.

This arrangement shall enter into force on 1 April 2012.

The Embassy of the Kingdom of Belgium in Tallinn avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the assurances of their highest consideration.

Tallinn, 1st March 2012

 

Verbaalnoot Belgia Kuningriigi suursaatkonnale
Nr 08.2-1/1697-2

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Belgia Kuningriigi suursaatkonnale ning tal on au viidata suursaatkonna 1. märtsi 2012 noodile nr NB/93, mille sisu oli järgmine.

„Belgia Kuningriigi suursaatkond Tallinnas avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teatada järgmist.

Käesolev verbaalnoot ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot moodustavad Eesti Vabariigi (edaspidi Eesti) ja Belgia Kuningriigi (edaspidi Belgia) kahepoolse kokkuleppe vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määrusele (EÜ) nr  810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), mis jõustus 5. aprillil 2010.

1. Esindamise ulatus

Belgia hakkab esindama Eestit lühiajaliste Schengeni viisade väljastamisel järgmistes riikides:

Riigid

Esindused

Nigeeria Liitvabariik

Belgia suursaatkond Abujas

Kongo Demokraatlik Vabariik

Belgia suursaatkond Kinshasas

Esindustegevus hõlmab:
– viisataotluste lisadokumentide vastuvõtmist ning biomeetriliste andmete hõivamist
– viisataotluste menetlemist ja viisade väljastamist kooskõlas viisaeeskirja artikli 8 lõikega 1
– viisa andmisest keeldumist peale avalduse menetlemist kooskõlas viisaeeskirja artikli 8 lõike 4 punktiga d.

2. Esindamise tingimused

Viisataotlustele lisatavad dokumendid peavad vajaduse korral olema tõlgitud viisasid väljastava esinduse töökeelde. Tõlkimiskulud tasub taotleja.

Belgia diplomaatilised esindused kannavad viisa reisidokumentidesse, mida tunnustavad nii Belgia kui ka Eesti.

Viisatasu kuulub esindajariigile.

Kui kolmandate riikide kodanike suhtes on vaja konsulteerida kooskõlas viisaeeskirja artikliga 22, teeb seda esindav riik.

Eesti keskasutused edastavad Belgia diplomaatilisele esindusele ja Belgia keskasutustele nimekirja Eesti kontaktasutuste (Välisministeerium ja asjaomased saatkonnad) aadresside, telefoni- ja faksinumbritega, millega ühendust võtta viisaesinduse raames esitatud viisataotluste menetlemisel tekkivate raskuste korral.

3. Esinduse kestus ja lõpetamise kord

Kokkulepe sõlmitakse tähtajatult, selle võib igal ajal osaliselt või täielikult lõpetada verbaalnootide vahetamisega.

Kokkulepe jõustub 1. aprillil 2012.

Belgia Kuningriigi suursaatkond Tallinnas kasutab võimalust avaldada Eesti Vabariigi välisministeeriumile oma suurimat lugupidamist.”

Välisministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigile vastuvõetav. Seega Belgia Kuningriigi suursaatkonna Tallinnas noot ja see vastusnoot moodustavad Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi Schengeni viisade väljastamise küsimustes esindamise kokkuleppe, mis jõustub 10. aprillil 2012.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Belgia Kuningriigi suursaatkonnale sügavaimat austust.

9. aprillil 2012 Tallinnas

 

Verbaalnoot Belgia Kuningriigi suursaatkonnale
Nr 08.2-1/1697-2

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of Belgium in Tallinn and has the honour to refer to the Embassy’s Note No. NB/93 dated 1st March 2012, which reads as follows:

“The Embassy of Belgium in Tallinn presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia and has the honour to inform the following:

The present verbal note and the reply from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia shall form the bilateral arrangement between the Republic of Estonia (hereinafter referred to as “Estonia”) and the Kingdom of Belgium (hereinafter referred to as “Belgium”) in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), which entered into force on 5 April 2010.

1. Scope of the representation

Belgium shall represent Estonia with regard to all types of Schengen visa in the following countries:

countries

missions

Federal Republic of Nigeria

Embassy of Belgium in Abuja

Democratic Republic of the Congo

Embassy of Belgium in Kinshasa

The representation shall include:
– Collection of documents for visa applications and, if necessary, biometric data;
– Examination of visa applications and the issuing of visas in accordance with Article 8(1) of the Visa Code;
– Refusal of visas after examination of the application in accordance with Article 8(4) (d) of the Visa Code.

2. Conditions of the representation

Supporting documents for the visa applications, if necessary, shall be translated in one of the working language(s) used by the visa issuing mission. Costs of translation have to be supported by the visa applicants.

Belgian diplomatic missions shall be authorized to affix visas to all travel documents recognized by Belgium and Estonia.

The visa fee shall be charged by the representing state.

For nationalities for which consultation is required in accordance with Article 22 of the Visa Code, the consultation will be executed by the representing state.

The central authorities of Estonia shall provide a list of correspondents (Ministry of Foreign Affairs and Embassies of reference) to the Belgian diplomatic mission and the Belgian central authorities, with general email address, phone and fax numbers, which can be contacted in the event of any particular difficulties during the processing of a visa application in representation.

3. Duration of the representation and termination procedure

This arrangement is concluded for an unlimited period. The application of this arrangement may be suspended wholly or partly, or be terminated at any time by the exchange of verbal notes.

This arrangement shall enter into force on 1 April 2012.

The Embassy of Belgium in Tallinn avails itself of the opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia the assurances of its highest consideration.”

The Ministry confirms that the foregoing is acceptable to the Republic of Estonia. Accordingly the Note from the Embassy of the Kingdom of Belgium in Tallinn and this reply Note shall constitute the Agreement on mutual visa representation, which shall enter into force on 10 April 2012.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of Belgium in Tallinn the assurance of its highest consideration.

Tallinn, 9th April 2010

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json