Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tadžikistani Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2020
Avaldamismärge:RT II, 26.05.2020, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tadžikistani Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 18.10.2019

Vabariigi Valitsuse 09.11.2018 korraldus nr 286 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Tadžikistani Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

eesmärgiga edendada kahe riigi sõbralikke suhteid ja lihtsustada nende kodanike reisimist,

on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda Tadžikistani Vabariiki, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul alates riiki sisenemisest eeldusel, et nad ei tee Tadžikistani Vabariigis tasustatud tööd, sealhulgas ei hakka füüsilisest isikust ettevõtjaks ega tegele muu eraviisilise äritegevusega.

2. Tadžikistani Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda Eesti Vabariiki, sealt lahkuda ja läbi sõita ning seal viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul alates riiki sisenemisest eeldusel, et nad ei tee Eesti Vabariigis tasustatud tööd, sealhulgas ei hakka füüsilisest isikust ettevõtjaks ega tegele muu eraviisilise äritegevusega.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatine pass ning kes on Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või Eesti Vabariigi esindajad Tadžikistani Vabariigis asuvas rahvusvahelises organisatsioonis, ja nende perekonnaliikmed, kellel on Eesti Vabariigi kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda Tadžikistani Vabariiki, sealt lahkuda ja seal viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul alates riiki sisenemisest.

2. Tadžikistani Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on Tadžikistani Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või Tadžikistani Vabariigi esindajad Eesti Vabariigis asuvas rahvusvahelises organisatsioonis, ja nende perekonnaliikmed, kellel on Tadžikistani Vabariigi kehtiv diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda Eesti Vabariiki, sealt lahkuda ja seal viibida kuni 90 päeva 180‑päevase ajavahemiku jooksul alates riiki sisenemisest.


Artikkel 3

Kummagi poole kodanikud, kellel on kokkuleppe artiklite 1 ja 2 alusel viisavabaduse õigus, võivad teise poole territooriumile siseneda ning sealt läbi sõita ja sealt lahkuda rahvusvaheliseks reisijateveoks avatud piiripunkti kaudu eeldusel, et nad täidavad asjaomase poole territooriumil kehtivaid õigusakte, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, riigist läbisõitu ja riigis viibimist.


Artikkel 4

Pooled teavitavad teineteist viivitamata kirjaliku teatega muudatustest õigusaktides, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, riigist läbisõitu ja riigis viibimist.


Artikkel 5

Kokkulepe ei mõjuta kummagi poole kodanike kohustust täita teise poole territooriumil kehtivaid õigusakte.


Artikkel 6

Kummagi poole pädevatel asutustel on õigus mitte lubada isikul, kellel on kokkuleppe alusel viisavabaduse õigus, riiki siseneda või lõpetada sellise isiku riigis viibimine avaliku korra, rahvatervise või riigi julgeoleku tagamiseks.


Artikkel 7

Avaliku korra, rahvatervise ja riigi julgeoleku säilitamiseks võib kumbki pool kokkuleppe täitmise täielikult või osaliselt peatada. Kokkuleppe täitmise peatamisest ja täitmise jätkamisest tuleb teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult 30 päeva ette teatada.


Artikkel 8

1. Pooled esitavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui pool võtab kasutusele uued diplomaatilised passid, esitab ta teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu uute passide näidised vähemalt 30 päeva enne nende kasutuselevõtmist.

Artikkel 9

Kokkuleppe rakendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste ja konsultatsioonide teel.


Artikkel 10

1. Kokkulepe jõustub 60. päeval pärast viimase sellise kirjaliku noodi kuupäeva, millega pooled on teineteist teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpule viimisest.

2. Kokkulepe kehtib määramata aja, välja arvatud juhul, kui kumbki pool kokkuleppe lõpetab, teatades teisele poolele sellest diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult 90 päeva ette.

3. Kokkulepet võib muuta kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse eraldi protokollina, mis on käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa.


SELLE KINNITUSEKS on valitsuste volitatud isikud kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Dušanbes 18. oktoobril 2019. aastal kahes eksemplaris eesti, tadžiki ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.
 

EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

TADŽIKISTANI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

Heiti Mäemees

Sirojiddin Muhriddin

Agreement [kokkuleppe tekst inglise keeles]

Созишнома [kokkuleppe tekst tadžiki keeles]

/otsingu_soovitused.json