Teksti suurus:

Erastamise aruandluse esitamise ja aruandevormide täitmise korra kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Erastamise aruandluse esitamise ja aruandevormide täitmise korra kinnitamine

Vastu võetud 30.06.1997 nr 41
RTL 1997, 109, 647
jõustumine 18.07.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.1998RTL 1998, 346, 143527.11.1998
30.03.1999RTL 1999, 58, 73812.04.1999
29.12.1999RTL 2000, 14, 15429.01.2000
03.04.2001RTL 2001, 44, 63306.04.2001
03.04.2001RTL 2001, 44, 63301.10.2001
09.04.2002RTL 2002, 51, 72525.04.2002


Vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424) paragrahv 10 lõikele 9 määran:1. Kinnitada "Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandluse kord" (juurde lisatud).

2. Kinnitada "Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandevormide täitmise kord" (juurde lisatud).

3. Kehtestada, et perioodi 3. maist 1996. a. kuni 31. märtsini 1997. a. kohta peavad erastamise korraldajad käesoleva määruse punktides 1 ja 2 nimetatud korra kohaselt esitama 10. augustiks 1997. a. järgmised aruanded:

1) RM-3, RM-4, MV-4 ja RE-4;2) RM-1, RM-2, RV-1, RV-2, MV-1, MV-2, RE-1, RE-2 juhul, kui vastavaid aruandeid ei ole osaliselt või täielikult esitatud rahandusministri 24. septembri 1993. a. määrusega nr. 135 kinnitatud "Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha jaoks eriarvete avamise, raha kasutamise ja jaotamise ning raha kasutamise ja jaotamise kontrolli korra" (RTL 1993, 28, lk. 771) kohaselt.4. Tunnistada kehtetuks rahandusministri 24. septembri 1993. a. määrus nr. 135 "Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha jaoks eriarvete avamise, raha kasutamise ja jaotamise ning raha kasutamise ja jaotamise kontrolli korra kinnitamise kohta".

  Minister Mart OPMANN 


  Asekantsler kantsleri ülesannetes Peep LASS 


Kinnitatud
rahandusministri
30. juuni 1997. a.
määrusega nr. 41


Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandluse kord

1. Käesolev kord reguleerib erastamise korraldaja poolt erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise kohta aruandluse esitamist. Aruanded esitatakse vastavalt käesolevas korras määratud tähtaegadel ning täidetakse vastavalt käesolevale korrale lisatud aruandevormidele.

2. Erastamise korraldajateks käesoleva korra kohaselt on:

1) riigimaa erastamisel asukohajärgsed maavalitsused ja vastavalt «Erastamisseaduse» (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265; 89, 532; 93, 565; 2002, 28, 157) § 11 lõike 1 punktile 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 2001. a määruse nr 323 «Eesti Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleandmise kord» (RT I 2001, 84, 505) § 2 lõike 1 punktile 1 enne 2002. aastat Eesti Erastamisagentuuri poolt sõlmitud järelmaksuga maa erastamise lepingute puhul, millele seatud hüpoteek ulatub järelmaksuga erastatud riigivarale, Rahandusministeerium;;


[RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002]

2) riigimaa erastamisel enne maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1996, 36, 738) jõustumist Vabariigi Valitsuse korralduste alusel sõlmitud erastamise ostu-müügilepingute puhul - Keskkonnaministeerium;3) kaasomandis oleva elamu mõtteliste osade (edaspidi elamu mõtteline osa) ja eluruumide erastamisel eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28; 1997, 13, 210) paragrahv 6 punktides 1-3 nimetatud kohustatud subjektid;4) mitteeluruumide erastamisel mitteeluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 57, 979; 1996, 2, 27; 1997, 13, 210) paragrahv 4 lõikes 1 nimetatud kohustatud subjektid;5) vastavalt «Erastamisseaduse» § 11 lõike 1 punktile 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 2001. a määruse nr 323 «Eesti Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleandmise kord» § 2 lõike 1 punktile 1 riigivara järelmaksuga erastamise ostu-müügilepingute puhul Rahandusministeerium;


[RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002]

6) munitsipaalomandis oleva vara erastamisel erastamisseaduse kohaselt - kohaliku omavalitsuse volikogu poolt määratud erastamise korraldaja;7) põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945; 1997, 13, 210; 16, 264) paragrahv 25 lõikes 6 nimetatud juhtudel - Põllumajandusministeerium.3. Käesoleva korra punkti 2 alapunktides 1-5 loetletud erastamise korraldajad esitavad aruandeperioodile järgneva kuu 12. kuupäevaks erastamise aruanded järgmiselt:

1) alapunktis 1 nimetatud maavalitsused Rahandusministeeriumile üks kord kuus aruande «Riigimaa erastamine» (elektroonilisel teel) ja kord kvartalis aruandevormi RM-4 ning Rahandusministeerium – üks kord kuus aruandevormi RM-2;


[RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002]

2) [Kehtetu – RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]3) alapunktides 3 ja 4 nimetatud erastamise korraldajad riigi või riigi äriühingute omandis olevate elu- ja mitteeluruumide ning elamu mõtteliste osade puhul - üks kord kvartalis Majandusministeeriumile aruandevormi RE-3;4) alapunktides 3 ja 4 nimetatud erastamise korraldajad kohaliku omavalitsusüksuse või aktsiaseltsi, kelle kõik aktsiad kuuluvad kohalikule omavalitsusüksusele, või osaühingu, kelle ainuke osa kuulub kohalikule omavalitsusüksusele, omandis olevate elu- ja mitteeluruumide ning elamu mõtteliste osade puhul - üks kord kvartalis asukohajärgsele maavalitsusele aruandevormi ME-3;5) alapunktis 5 nimetatud erastamise korraldaja - Rahandusministeeriumile üks kord kuus aruandevormi RV-2;


[RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002]

6) alapunktis 6 nimetatud erastamise korraldaja - asukohajärgsele maavanemale üks kord kuus aruandevormid MV-1 ja MV-2.4. Käesoleva punkti 2 alapunktis 7 nimetatud erastamise korraldaja esitab Rahandusministeeriumile kord kvartalis aruandeperioodile järgneva kuu 12. kuupäevaks aruande, mis sisaldab järgmisi andmeid:

1) riigi kasuks võlakohustuse vormistanud isikute arv aruandeperioodi lõpuks;2) vormistatud võlakohustuste summa kasvavalt aruandeperioodi lõpu seisuga;3) tasutud võlakohustuste summa kasvavalt, sh. eraldi rahas ja erastamisväärtpaberiarvele tasutud summa;4) aruandeperioodil tasutud võlakohustuste summa, sh. eraldi rahas ja erastamisväärtpaberiarvele tasutud summa.5. Maavalitsused ja Majandusministeerium esitavad üks kord kvartalis aruandeperioodile järgneva teise kuu 5. kuupäevaks Rahandusministeeriumile vastavalt koondaruande vormidel MV-4 ja RE-4 ning maavalitsused Majandusministeeriumile aruandevormi ME-4.

6. Aruandevormid MV-1 ja MV-2 esitatakse kõigil munitsipaalvara erastamise juhtudel, välja arvatud elu- ja mitteeluruumide ja elamu mõtteliste osade erastamisel.
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001] 7. Aruandevormi ja RM-4 puhul tuuakse eraldi real välja andmed järgmiste linnade kohta:
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001]

1) Narva;2) Kohtla-Järve;3) maakonnakeskused.8. Aruandevorme täidab ja kirjutab neile alla aruande esitaja asutuse või isiku tegevjuhi poolt selleks volitatud isik.

Lisa 1
[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]


KUUARUANDE «RIIGIMAA ERASTAMINE» ANDMED

Maa erastamise korraldajad esitavad järgmised andmed:

1) maa erastamise lepingu kirje number maakonnabaasis (väli: kirje nr lokaalbaasis; numbri genereerib maakonna programm);2) maa erastamise korraldaja nimi (väli: erastamise korraldaja; koodina);3) maa erastamise läbiviimiseks volitatud isiku nimi (väli: volitatud isik; koodina);4) lepingu etapp (näitab, mis etapis leping on) (väli: toimiku etapp);5) erastamise lepingu andmete viimane muutmiskuupäev (väli: viimane muutmiskuupäev);6) asukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt erastamise toimiku alguse ja lõpetamise kuupäev (väljad: toimiku alguse kuupäev, lõpetamise kuupäev);7) lepingu number (väli: lepingu number);8) erastamisviis (väli: erastamisviis);9) lepingu sõlmimise kuupäev (väli: lepingu sõlmimise kuupäev);10) lepingu kaasomanike arv (väli: kaasomanike arv);11) maatüki kaasomandis erastamisel maa mõtteline osa ruutmeetrites (väli: maa osasuurus m2-tes);12) lisakommentaarid lepingu kohta (väli: lisakommentaarid lepingu kohta);13) erastatava maa (edaspidi maa) asukoht (vald/linn koodina) (väli: maa asukoht (vald/linn));14) maa aadress (tänav/küla/talu) (väli: aadress (tänav/küla/talu));15) erastatava maaüksuse nimi (väli: maaüksuse nimi);16) erastatava maaüksuse katastritunnus (väli: katastritunnus);17) maa kogupindala ruutmeetrites (väli: maa pindala m2-tes);18) maa maksustamishind kroonides (väli: maa maksustamishind);19) maal asuva metsa maksumus kroonides (väli: maal asuva metsa maksumus);20) erastatava maa maksustamishind koos metsa maksumusega (väli: maa maksustamishind kokku);21) maa pindala sihtotstarvete lõikes ruutmeetrites (väli: pindala ruutmeetrites);22) erinevate otstarvetega maatükkide maksustamishind kroonides (väli: maksustamishind kroonides);23) erastaja tüüp vastavalt maa erastamisel rakendatud soodustustele (väli: isiku tüüp).24) füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja jaoks - ees- ja perekonnanimi, isikukood (väljad: eesnimi, perekonnanimi, isikukood);25) juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja jaoks – juriidilise isiku nimi (füüsilisest isikust ettevõtja puhul selle välja täitmine ei ole kohustuslik) (väli: asutuse nimi), registrikood (väli: registrikood);26) erastaja asukoht ja täpne aadress (väljad: erastaja asukoht, erastaja aadress);27) rakendatud soodustuste loetelu (väli: kasutatud soodustused);28) lisamärkused erastaja kohta (väli: isiku memo);29) vastavalt «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 2000, 70, 441; 88, 576; 2001, 31, 171) paragrahvi 223 lõike 9, 10 ja/või 11 alusel rakendatud soodustuste puhul lapse (laste) ees- ja perekonnanimi (väljad: lapse perekonnanimi, lapse eesnimi), isikukood (väli: lapse isikukood);30) vastavalt «Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõike 9, 10 ja/või 11 alusel rakendatud soodustuste puhul müügihinna vähendamise summa kroonides (väli: lapse soodustus kroonides);31) lepingu müügihind (väli: lepingu müügihind kroonides);32) EVP-des maksmisele lubatud summa (väli: sellest võib maksta EVP-des);33) kroonides makstav summa (väli: sellest tuleb maksta kroonides);34) viimase makse tähtaeg (väli: viimase makse tähtaeg);35) aastaintressi suurus (5% või 10%) (väli: intressimäär);36) ettemaks kroonides, ettemaks EVP-des;37) ettemaksu tasumise kuupäev;38) sissemaks kroonides, sissemaks EVP-des;39) sissemakse tasumise kuupäev;40) järelmaks kroonides, järelmaks EVP-des;41) esimese järelmakse tasumise kuupäev;42) viimase järelmakse tasumise kuupäev;43) intress;44) viivis;45) lisainformatsioon lepingu kohta (väli: toimiku memo).«Lisa 21
Vorm RM-2
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise
ja kasutamise aruandluse korra»
juurde

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]RIIGIMAA ERASTAMISEST RAHA LAEKUMISE, KASUTAMISE JA JAOTAMISE 20 .............. . a ........................... KUU ARUANNE

(tuh. kr)

Andmed ostu-müügilepingu kohta

Erastamise eriarvele laekunud raha kokku

Erastamise eriarvelt raha jaotamine

Raha jääk eriarvel

 

järelmaks

Stabiliseerimisreservi

muud ülekanded

 

nr

sõlmimise kuupäev

kokku

sh intress ja viivis

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 Eriarvel oleva jäägi tekke põhjus ..............................................................................

Seletused eriarvelt teostatud muude ülekannete kohta ........................................
........................................................................................................................................

Vastutava täitja nimi .............................................

Allkiri ........................................

Ametikoht ...............................................................

Telefon .................................. »;Lisa 4
Vorm RM-4
[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]


.............. MAAVALITSUSE KORTERIOMANDI SEADMISE 19... a. ............. kvartali ARUANNE
[RTL 1998, 346, 1435 - jõust. 27.11.1998] (tuh.kr.)

Maakond, sh. maakonna keskus, Kohtla-Järve ja Narva

Aruandeperioodil kinnistatud korteriomandite arv, tk.

Aruandeperioodil kinnistatud korteriomandite mõtteliseks osaks oleva maa summaarne pindala, m2

Aruandeperioodil kinnistatud korteriomandite mõtteliseks osaks oleva maa summaarne hind

Aruandeperioodil kinnistatud korteriomandi koormatud avalik-õiguslike reaalkoormatiste summaarne väärtus

Aruandeperioodil korteriomandite eest tasutud summa

 

 

 

rahas

sh. võib tasuda

rahas

EVP-des

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Eluruumide korteriomandi seadmisel

 

 

 

 

 

 

 

sh ............ linn

 

 

 

 

 

 

 

2.Mitteeluruumide korteriomandi seadmisel

 

 

 

 

 

 

 

sh ............ linn

 

 

 

 

 

 

 

sh ............ linn

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 Vastutava täitja nimi .............. Allkiri .................... Ametikoht ........................Telefon .................

«Lisa 6
Vorm RV-2
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise ja
kasutamise aruandluse korra»
juurde

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]ERASTAMISSEADUSE ALUSEL RIIGIVARA ERASTAMISEST RAHA LAEKUMISE, KASUTAMISE JA JAOTAMISE .................. a .................................... KUU ARUANNE

(tuh. kr)

Andmed ostu-müügilepingu kohta

Erastamise eriarvele laekunud raha kokku

Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist

Erastamise eriarvelt raha jaotamine

Raha jääk eriarvel

nr

sõlmimise kuupäev

järelmaks

kokku

sealhulgas

Stabiliseerimisreservi

muud ülekanded

 

 

 

kokku

sh intress ja viivis

 

vara erastamise korraldamisega seotud kulude katteks

erastatud varaga seotud võlgade katteks

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 Eriarvel oleva jäägi tekke põhjus ..............................................................................

Seletused eriarvelt teostatud muude ülekannete kohta ........................................
........................................................................................................................................

Vastutava täitja nimi .............................................

Allkiri ........................................

Ametikoht ...............................................................

Telefon .................................. »;Lisa 8 Vorm
MV-1


MUNITSIPAALVARA ERASTAMISE (v.a. elu- ja mitteeluruumid, elamu mõttelised osad ning korteriomandid) 19... a. .............. kuu ARUANNE

I. osa Andmed erastamise korraldaja kohta 

Kohaliku omavalitsuse nimi .........................................................................

Erastamise korraldaja nimi/nimetus .............................................................

Erastamise korraldaja registri nr. ___________

II. osa Andmed erastatud vara kohta 

Asukoht ................................................................................. ___________

Vara koosseis ........................................................................ ___________

III. osa Andmed tehingu kohta 

Ostu-müügilepingu number ___________

Ostu-müügilepingu sõlmimise kuupäev ___________

V. osa Andmed ostja kohta 

Nimi .............................................................................................................

Registri nr. ___________

Isikukood ___________

V. osa Andmed müügitingimuste kohta 

Objekti müügihind (tuh. kr.) ________,___

Lepingu järgi võib tasuda EVP-des (tuh. kr.) ________,___

Müügihinna tasumise viimane tähtaeg ____________

Esmase sissemakse suurus (tuh. kr.) ________,____

sh. tasutud EVP-dega (tuh. kr.) ________,____

Ostu-müügilepingu kohaselt välistatud võlad (tuh. kr.) ________,____

Vastutava täitja nimi .............. Allkiri .................... Ametikoht ........................Telefon .................

«Lisa 9
Vorm MV-2
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise ja
kasutamise aruandluse korra»
juurde

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]MUNITSIPAALVARA (v.a ELU- JA MITTEELURUUMID, KORTERIOMAND, ELAMU MÕTTELISED OSAD) ERASTAMISEST RAHA LAEKUMISE, KASUTAMISE JA JAOTAMISE .................... a ...................................... KUU ARUANNE

Erastamise korraldaja ........................................................... Erastamise korraldaja registri nr [] [] [] [] [] [] [] []

Munitsipaalvara erastamise eriarve nr .............................................. Ühispanga ..........................................................................................................................kontoris

EVP arve (tunnusega E3) nr ................................................................ Ühispanga ......................................................................................................................... kontoris

(tuh. kr)

Andmed ostu-müügilepingu kohta

Erastamise eriarvele laekunud raha kokku

Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist

Erastamise eriarvelt raha jaotamine

Raha jääk eriarvel

nr

sõlmimise kuupäev

esmane sissemakse

järelmaks

kokku

sealhulgas

kohaliku omavalitsuse eelarvesse

muud ülekanded

 

 

 

 

kokku

sh intress ja viivis

 

erastatud varaga seotud võlgade katteks

vara erastamise korraldamisega seotud kulude katteks

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eriarvel oleva jäägi tekke põhjus ..............................................................................

Seletused eriarvelt teostatud muude ülekannete kohta ........................................
........................................................................................................................................

Vastutava täitja nimi .............................................

Allkiri ........................................

Ametikoht ...............................................................

Telefon .................................. »;«Lisa 10
Vorm MV-4
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise ja
kasutamise aruandluse korra»
juurde

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]MUNITSIPAALVARA ERASTAMISEST RAHA LAEKUMISE, KASUTAMISE JA JAOTAMISE ................................ MAAVALITSUSE .................... a ................. KUU KOONDARUANNE

(tuh. kr)

Aruandeperioodi jooksul sõlmitud ostumüügilepingute arv

Aruandeperioodi jooksul sõlmitud lepingute summaarne müügihind

Erastamise eriarvele kantud raha kokku

Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist

Erastamise eriarvelt raha jaotamine

Raha jääk eriarvel

 

kokku

sh võib tasuda EVP-des

 

kokku

sealhulgas

kohaliku omavalitsuse eelarvesse

muud ülekanded

 

 

 

 

 

 

erastatud varaga seotud võlgade katteks

vara erastamise korraldamisega seotud kulude katteks

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Munitsipaaleluruumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

2. Munitsipaalmitteeluruumid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Muu munitsipaalvara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU MUNITSIPAALVARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seletused eriarvelt teostatud muude ülekannete kohta ........................................
........................................................................................................................................

Vastutava täitja nimi.................................................

Allkiri .....................................

Ametikoht ..................................................................

Telefon ............................... »;Lisa 11
Vorm RE-3


RIIKLIKE ELURUUMIDE ja MITTEELURUUMIDE ERASTAMISEST LAEKUNUD RAHA KASUTAMISE JA JAOTAMISE 200... a. .............. kvartali ARUANNE
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001] Erastamise korraldaja _________________

registri nr.

................................................................................................................................................

nimi / nimetus

................................................................................................................................................

postiaadress

Erastatavate eluruumide ja mitteeluruumide asukoht ...................................................... ________

linn, vald, maakond kood

sh. elamu

Erastatavate elamute sh. korteri- mõttelise

(hoonete) arv .............omanditena .............osana .............

Erastatavate eluruumide arv ............. ............. .............

Erastatavate mitteeluruumide arv ............. ............. .............

Elamute arv, kus on erastatud elu-
ja mitteeluruume korraldaja tegevuse
algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Erastatud eluruumide arv korraldaja
tegevuse algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Erastatud mitteeluruumide arv korraldaja
tegevuse algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Eluruumide müügihind (tuh. kr.) __________,__ __________,__

kokku müügihind tasutud rahas

sh. reaalkoormatis (tuh. kr.) __________,__ __________,__

mõttelise osa maa väärtus tasutud rahas

Mitteeluruumide müügihind (tuh. kr.) __________,__ __________,__

kokku müügihind tasutud rahas sh.

reaalkoormatis (tuh. kr.) __________,__ __________,__

mõttelise osa maa väärtus tasutud rahas

(tuh. kr.)

 

Aasta algusest

sh. aruande perioodil

1

2

3

I. Erastamise eriarvele kantud raha - kokku

 

 

sh. 1.1. eluruumide erastamisest

 

 

1.2. mitteeluruumide erastamisest

 

 

II. Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist - kokku

 

 

sh. 2.1. mitteeluruumide erastamisega seotud kulud - 20%

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

 

 

2.2. kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamisega seotud kulude katteks - 3%

 

 

2.3. panga teenustasu, aruande koostamise tasu

 

 

III. Eriarvelt raha jaotamine - Stabiliseerimisreservi- 100%

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

 

 

IV. Raha jääk eriarvel

 

 Vastutava täitja nimi ....................................... Allkiri ..............................................

Ametikoht........................................................ Telefon ..............................................

Lisa 12
Vorm RE-4


RIIKLIKE ELURUUMIDE ja MITTEELURUUMIDE ERASTAMISEST LAEKUNUD RAHA KASUTAMISE JA JAOTAMISE 200... a................... kvartali KOONDARUANNE
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001] Erastamise kohustatud subjektide arv kokku .................. s.h. aruande esitanud ..................

sh. elamu

Erastatavate elamute sh. korteri- mõttelise

(hoonete) arv .............omanditena .............osana .............

Erastatavate eluruumide arv ............. ............. .............

Erastatavate mitteeluruumide arv ............. ............. .............

Elamute arv, kus on erastatud elu-
ja mitteeluruume korraldaja tegevuse
algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Erastatud eluruumide arv korraldaja
tegevuse algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Erastatud mitteeluruumide arv korraldaja
tegevuse algusest ............. ............. .............

aruandeperioodil ............. ............. .............

Eluruumide müügihind (tuh. kr.) __________,__ __________,__

kokku müügihind tasutud rahas

sh. reaalkoormatis (tuh. kr.) __________,__ __________,__

mõttelise osa maa väärtus tasutud rahas

Mitteeluruumide müügihind (tuh. kr.) __________,__ __________,__

kokku müügihind tasutud rahas

sh. reaalkoormatis (tuh. kr.) __________,__ __________,__

mõttelise osa maa väärtus tasutud rahas

(tuh. kr.)

 

Aasta algusest

sh. aruande perioodil

1

2

3

I. Erastamise eriarvele kantud raha - kokku

 

 

sh. 1.1. eluruumide erastamisest

 

 

1.2. mitteeluruumide erastamisest

 

 

II. Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist - kokku

 

 

sh. 2.1. mitteeluruumide erastamisega seotud kulud - 20%

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

 

 

2.2. kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamisega seotud kulude katteks - 3%

 

 

2.3. panga teenustasu, aruande koostamise tasu

 

 

III. Eriarvelt raha jaotamine - Stabiliseerimisreservi- 100%

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

 

 

IV. Raha jääk eriarvel

 

 Vastutava täitja nimi ....................................... Allkiri ..............................................

Ametikoht........................................................ Telefon ..............................................

«Lisa 13
Vorm ME-3
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise ja
kasutamise aruandluse korra»
juurde
[RTL 2000, 14, 154 – jõust. 29.01.2000]


MUNISTIPAALELURUUMIDE JA MITTEELURUUMIDE ERASTAMISEST
LAEKUNUD RAHA KASUTAMIA JA JAOTAMISE ______a ______ kuu ARUANNE

 

Erastamise korraldaja

______________________________

__ __ __ __ __ __ __

 

nimi/nimetus

registri nr

___________________________________________________________________________

postiaadress

Erastatud eluruumide ja mitteeluruumide asukoht

____________________

__ __ __ __

 

 

linn, vald, maakond

kood

 

 

 

sh korteriomanditena

sh elamu mõttelise osana

Erastatavate elamute (hoonete) arv

_________________

_________________

_________________

Erastatavate eluruumide arv

_________________

_________________

_________________

Erastatavate mitteeluruumide arv

_________________

_________________

_________________

Elamute arv, kus on erastatud elu- ja mitteeluruume korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Erastatud eluruumide arv korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Erastatud mitteeluruumide arv korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Eluruumide müügihind (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
kokku müügihind

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

sh reaalkoormatis (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
mõttelise osa maa väärtus

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

Mitteeluruumide müügihind (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
kokku müügihind

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

sh reaalkoormatis (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
mõttelise osa maa väärtus

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

(tuhat kr)

 

Aasta alguses

Sh aruandeperioodil

1

2

3

I. Erastamise eriarvele kantud raha - kokku

 

 

sh 1.1. eluruumide erastamisest

 

 

1.2. mitteeluruumide erastamisest

 

 

II. Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist - kokku

 

 

sh 2.1. mitteeluruumide erastamisega seotud kulude katteks- 20%

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

 

 

2.2. kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamisega seotud kulude katteks - 3%

 

 

2.3. panga teenustasu, aruande koostamise tasu

 

 

III. Eriarvelt raha jaotamine - kohaliku omavalitsuse eelarvesse

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

 

 

IV. Raha jääk eriarvel

 

 

Vastutava täitja nimi ____________________________________________ Allkiri __________

Ametikoht ___________________________________________ Telefon ________________«Lisa 14
Vorm ME-4
Rahandusministri
30. juuni 1997. a
määrusega nr 41 kinnitatud
«Erastamise korraldajate poolt esitatava
erastamisest raha laekumise, jaotamise ja
kasutamise aruandluse korra»
juurde
[RTL 2000, 14, 154 – jõust. 29.01.2000]


______________________ MAAKONNA

MUNISTIPAALELURUUMIDE JA MITTEELURUUMIDE ERASTAMISEST
LAEKUNUD RAHA KASUTAMISE JA JAOTAMISE ______a ______ kuu KOONDARUANNE

 

Erastamise kohustatud subjektide arv kokku ______________

sh aruande esitanud _______

 

 

 

 

 

 

sh korteriomanditena

sh elamu mõttelise osana

Erastatavate elamute (hoonete) arv

_________________

_________________

_________________

Erastatavate eluruumide arv kokku

_________________

_________________

_________________

Erastatavate mitteeluruumide arv

_________________

_________________

_________________

 

 

Omanditena

mõttelise osana

Erastatavate elamute (honete) arv

_________________

_________________

_________________

Erastatavate eluruumide arv

_________________

_________________

_________________

Erastatavate mitteeluruumide arv

_________________

_________________

_________________

Elamute arv, kus on erastatud elu- ja mitteeluruume korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Erastatud eluruumide arv korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Erastatud mitteeluruumide arv korraldaja tegevuse algusest

_________________

_________________

_________________

aruandeperioodil

_________________

_________________

_________________

Eluruumide müügihind (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
kokku müügihind

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

sh reaalkoormatis (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
mõttelise osa maa väärtus

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

Mitteeluruumide müügihind (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
kokku müügihind

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

sh reaalkoormatis (tuhat kr)

__ __ __ __ __ __, __ __
mõttelise osa maa väärtus

__ __ __ __ __ __, __ __
tasutud rahas

(tuhat kr)

 

Aasta alguses

Sh aruandeperioodil

1

2

3

I. Erastamise eriarvele kantud raha - kokku

 

 

sh 1.1. eluruumide erastamisest

 

 

1.2. mitteeluruumide erastamisest

 

 

II. Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist - kokku

 

 

sh 2.1. mitteeluruumide erastamisega seotud kulude katteks - 20%

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

 

 

2.2. kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamisega seotud kulude katteks- 3%

 

 

2.3. panga teenustasu, aruande koostamise tasu

 

 

III. Eriarvelt raha jaotamine – kohaliku omavalitsuse eelarvesse

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

 

 

IV. Raha jääk eriarvel

 

 

Vastutava täitja nimi ___________________________________________ Allkiri _________

Ametikoht __________________________________________ Telefon ________________Kinnitatud
rahandusministri
30. juuni 1997. a.
määrusega nr. 41


Erastamise korraldajate poolt esitatava erastamisest raha laekumise, jaotamise ja kasutamise aruandevormide täitmise kord

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1. Iga aruandevormi täitmisel tuleb näidata, millise perioodi kohta andmed esitatakse, täites vastavad tühikud vormi nimekirjas.

2. Andmed tuleb esitada aruandeperioodi viimase kuupäeva seisuga.

3. Vormis ja MV-2 tuleb märkida, millised on erastamise korraldaja erastamise eriarvete numbrid ning samuti, milliste pankade millistes kontorites on nad avatud.
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001] 4. Registri numbri all mõistetakse vastavat äriregistri numbrit, selle puudumisel ettevõtteregistri või muu riikliku registri numbrit.

5. Aruandevormides kajastatakse vastav informatsioon ainult aruandeperioodil sõlmitud lepingute, aruandeperioodil eriarvele laekunud või eriarvelt teostatud ülekannete kohta.

6. Kõik esitatavad arvulised andmed on ümardatud kaks kohta pärast koma, kui see ei ole teisiti ette nähtud vastava vormi täitmise korras.

7. Aruandevormi alumises osas märgitakse vastutava täitja ees- ja perekonnanimi, tema ametikoha nimetus ja telefoninumber.

2. RIIGIMAA ERASTAMISE ARUANDE TÄITMINE
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001] Aruande «Riigimaa erastamine» elektroonilisel kujul esmasel esitamisel pöördutakse Rahandusministeeriumi poole vastava kasutajatunnuse ja parooli saamiseks.

Andmed esitatakse kõikide riigimaa erastamise lepingute kohta elektroonilisel teel. Kõik arvud ümardatakse keskbaasis automaatselt täisarvudeni.

Maatüki erastamise etapp (väli: toimiku etapp) – valitakse vastav etapp toodud loetelust:
toimik – maa erastamise eeltoimingute etapp;
leping – maa erastamise lepingu sõlmimise etapp;
järelmaks – ette nähtud ainult järelmaksuga maksmisel ostja poolt tehtavate maksete fikseerimiseks;
lõpetatud – leping on sõlmitud ja ostja poolt on täidetud kõik lepingust tulenevad kohustused.

Lepingu number (väli: lepingu number) peab olema unikaalne.

Erastatava maa asukoht ja aadress – märgitakse maatüki vastavad andmed; mitme maatüki korral suurema müügihinnaga maatüki andmed.

Juhul kui maatükk asub mitmes vallas ja tal on erinevad katastritunnused, märgitakse need kõik väljas katastritunnus.

Erastajatüüp (väli: isiku tüüp) – tuleb valida vastava isiku tüüp loetelust, mis on koostatud vastavalt maa ostu-müügilepingus kasutatud soodustustele «Maareformi seaduses» sätestatud alustel.

Kui erastajatüübiks on füüsilisest isikust ettevõtja, siis tuleb sisestada tema isikukood, äriregistri kood ja võimalusel ärinimi.

Registri kood – juriidilise isiku puhul märgitakse äri- või muu registri kood.

Rakendatud soodustuste loetelu (väli: kasutatud soodustused) – märgitakse soodustused vastavalt «Maareformi seaduse» paragrahvis 223 sätestatud alustele.

Kui on rakendatud soodustused vastavalt «Maareformi seaduse» paragrahvi 223 lõigetele 9–11, tuleb märkida lapse (laste) perekonna-, eesnimi ja isikukood vastavatesse väljadesse. Välja lapse soodustus kroonides märgitakse summa, mille võrra vastavalt ülalmainitud soodustus(t)ele on vähendatud maa müügihinda.

Lepingu kohaselt tasumisele kuuluv summa kroonides (väli: sellest tuleb maksta kroonides) ja maksmiseks lubatud EVP-de summa (väli: sellest võib maksta EVP-des) märgitakse kaasomandi puhul kaasomanike lõikes.

Toimiku memoväljas märgitakse muu oluline informatsioon lepingu kohta, mille jaoks ei ole ette nähtud eraldi väljasid.
[RTL 2001, 44, 633 - jõust. 06.04.2001]

3. [Kehtetu – RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]4. [Kehtetu – RTL 2001, 44, 633 – jõust. 01.10.2001]5. ARUANDEVORMI RM-4 TÄITMINE

Selles aruandevormis märgitakse koondandmed maakonna ning eraldi real maakonna territooriumil asuvate linnade kohta. Nendeks linnadeks on kõik maakonnakeskused, Kohtla-Järve ja Narva.

1. Rida KOKKU - summeeritakse esitatud andmeid nii eluruumide kui ka mitteeluruumide korteriomandi seadmise kohta.

2. Aruandeperioodil kinnistatud korteriomandi koormatud avalik-õiguslike reaalkoormatiste summaarne väärtus - märgitakse aruandeperioodil vormistatud reaalkoormatiste summaarne väärtus.

3. Aruandeperioodil korteriomandite eest tasutud summa - märgitakse summa, mis antud aruandeperioodil laekus erastamise eriarvele kõikide korteriomandi seadmise lepingute alusel, sõltumata sellest millal nad sõlmiti.

6. [Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]7. ARUANDEVORMI RV-2 TÄITMINE

1. Andmed ostu-müügilepingu kohta

ostu-müügilepingu number - märgitakse lepingu number;
ostu-müügilepingu kuupäev - märgitakse lepingu sõlmimise kuupäev, kuu ja aasta.

2. [Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]3.
[Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002]

4. [Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]5. Raha jääk eriarvel - märgitakse summa, mis jäi aruandeperioodi lõpuks jaotamata fondidesse. Jäägi tekkimise põhjus märgitakse tabeli all ettenähtud kohas.

6. KOKKU - märgitakse eelnevates ridades toodud numbrite summad.

8. [Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]9. ARUANDEVORMI MV-1 TÄITMINE

1. Andmed erastamise korraldaja kohta

2. Andmed erastatud vara kohta

asukoht - märgitakse erastatud objekti täielik aadress ning asukohajärgne kood;
vara koosseis - informatsiooni edastamiseks kasutatakse sõnalist teksti ja 3-kohalist koodi - ABC, kus:
A - näitab, mis on erastamise objektiks:
1 - vara;
2 - aktsiad või osad;
B - iseloomustab ehitis(te) või ruumide kuulumist erastatud vara koosseisu:
0 - ehitis(te)ta;
1 - ehitis(te)ga;
C - näitab maa kuulumist erastatud vara koosseisu:
0 - maata;
1 - maaga.

Näide 1. Vara koosseisu koodile 211 vastavad sellise äriühingu aktsiad, mille omandisse kuuluvad nii ehitised kui maa.

Näide 2. Vara koosseisu koodile 110 vastab vara (kas tervikvara või mitte, täpsustatakse eelnevas sõnalises tekstis) koos ehitiste, kuid ilma maata.

3. Andmed tehingu kohta

ostu-müügilepingu number - märgitakse viiekohaline lepingu number;
ostu-müügilepingu kuupäev - pannakse lepingu sõlmimise kuupäev, kuu ja aasta;
Näide. Ostu-müügileping nr. 345 oli sõlmitud 22. jaanuaril 1997. a. Aruandes näeb see välja järgmiselt:

0 0 3 4 5 2 2 0 1 1 9 9 7

4. Andmed müügitingimuste kohta

objekti müügihind - vastab erastatud objekti maksumusele, mis on määratud ostu-müügilepingus;
lepingu järgi võib tasuda EVP-des - märgitakse maksimaalne summa, mis vastavalt ostu-müügilepingule võib olla tasutud erastamisväärtpaberites;
müügihinna tasumise viimane tähtaeg - märgitakse ostu-müügilepingu kohaselt tähtaeg, millal kogu summa peab olema tasutud;
esmase sissemakse suurus - näitab summat, mis on esmakordselt makstud ostja poolt, sh. ka EVP-des;
tasutud EVP-dega - näitab, kui palju maksis ostja erastamisväärtpaberitega esmase sissemakse tasumisel;
ostu-müügilepingu kohaselt välistatud võlad - märgitakse võlgade summa, mis välistati erastatud vara hulgast ning mis kuulub tasumisele müüja poolt erastamisest laekuvast rahast.

10. ARUANDEVORMI MV-2 TÄITMINE

munitsipaalvara erastamise eriarve number - märgitakse vastava arve number, panga nimi ning selle allasutuse (kontori) nimetus;
EVP arve (tunnusega 3) number - märgitakse erastamise korraldaja erastamisväärtpaberi arve number, panga nimi ning selle allasutuse (kontori) nimetus.

1. Andmed ostu-müügilepingu kohta

ostu-müügilepingu number - märgitakse lepingu number;
ostu-müügilepingu kuupäev - märgitakse lepingu sõlmimise kuupäev, kuu ja aasta.

2. Erastamise eriarvele laekunud raha kokku

esmane sissemakse - täidetakse, kui vara ostja maksab korraga (s.t. mitte järelmaksuga) või järelmaksu korral, kui tegemist on esmakordse maksega;
järelmaks - järelmaksu korral märgitakse erastamise eriarvele aruandeperioodil laekunud summa, sh. ka intressid ja viivised (lahter 5), kui need olid tasutud.

3. Mahaarvamised eriarvelt enne sealt raha jaotamist

kokku (lahter 6) - vastavalt erastamisest laekuva raha seaduse paragrahv 2 lõikele 2 erastamise eriarvelt tehtud mahaarvamised, kusjuures lahter 6 võrdub lahtrite 7 ja 8 summaga.

4. [Kehtetu – RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]5. Raha jääk eriarvel - märgitakse summa, mis jäi aruandeperioodi lõpuks jaotamata fondidesse. Jäägi tekkimise põhjus märgitakse tabeli all ettenähtud kohas.

6. KOKKU - märgitakse eelnevates ridades toodud numbrite summad.

11. ARUANDEVORMI MV-4 TÄITMINE

Käesolevas aruandevormis märgitakse andmed kogu munitsipaalvara kohta, lähtudes aruandevormides MV-1, MV-2, ME-3 ja ME-4 toodust.

Aruandevormi täitmine on analoogne aruandevormi MV-2 täitmisega.

Lahtrites 4–9 nimetatud summad peavad kajastama aruandeperioodi jooksul asetleidnud toiminguid mitte ainult aruandeperioodil sõlmitud lepingute, vaid ka enne aruandeperioodi sõlmitud lepingute kohta.
[RTL 2002, 51, 725 - jõust. 25.04.2002] 12. ARUANDEVORMI RE-3 TÄITMINE

Aruandevormides RE-3 ja RE-4 märgitakse andmed riigi või riigi äriühingute omandis olevate eluruumide, mitteeluruumide ning kaasomandis olevate elamute mõtteliste osade (edaspidi eluruumid) erastamise kohta, sõltumata sellest kas eluruumid või mitteeluruumid erastatakse vallasasjadena või korteriomanditena.

1. Erastatavate eluruumide ja mitteeluruumide asukoht - märgitakse kohaliku omavalitsuse, kelle maa-alal asuvate elu- ja mitteeluruumide müügi kohta erastamise korraldaja esitab aruande, nimetus ja neljakohaline asukohakood. Kui erastatud elu- ja mitteeluruumid asuvad mitmes vallas (linnas), siis märgitakse aruandes nende nimekiri koos vastavate asukohakoodidega.

2. Erastatavate elamute (hoonete) arv - märgitakse erastamise korraldaja tegevuse algusest tema valduses olevate elamute arv, milles asuvad erastatud või erastamisele kuuluvad eluruumid või mitteeluruumid.

3. Erastatavate eluruumide arv - alapunktis 2 nimetatud elamutes erastatud ja erastamisele kuuluvate eluruumide arv kokku.

4. Erastatavate mitteeluruumide arv - alapunktis 2 nimetatud elamutes erastatud ja erastamisele kuuluvate mitteeluruumide arv kokku.

5. Elamute arv, kus on erastatud elu- või mitteeluruume

esimesel real - alapunktis 2 nimetatud elamute hulgast nende elamute arv, milles erastamise korraldaja tegevuse algusest kuni aruandeperioodi viimase kuupäevani erastati vähemalt üks eluruum või mitteeluruum (sõltumata kasutatud maksevahendist ja järelmaksu rakendamist);
teisel real - aruandeperioodi jooksul erastatavate elamute arv omavalitsuse maa-alal, milles erastati (järelmaksuga või ilma) vähemalt üks eluruum või mitteeluruum (sõltumata kasutatud maksevahendist ja järelmaksu rakendamisest) aruandeperioodi jooksul.

6. Erastatud eluruumide arv

esimesel real - alapunktis 3 nimetatud eluruumide hulgast nende eluruumide arv, mis erastamise korraldaja tegevuse algusest kuni aruandeperioodi viimase kuupäevani on sõlmitud vähemalt üks eluruumi ostu-müügileping (sõltumata kasutatud maksevahendist ja järelmaksu rakendamisest);
teisel real - sama aruandeperioodi kohta.

7. Erastatud mitteeluruumide arv

esimesel real - alapunktis 4 nimetatud mitteeluruumide hulgast nende mitteeluruumide arv, mis erastamise korraldaja tegevuse algusest kuni aruandeperioodi viimase kuupäevani on sõlmitud vähemalt üks mitteeluruumi ostu-müügileping (sõltumata kasutatud maksevahendist ja järelmaksu rakendamist);
teisel real - sama aruandeperioodi kohta.

Sh. korteriomanditena ning sh. elamu mõttelise osana - märgitakse alapunktides 2-8 toodud andmed vastavalt korterimanditena või elamu mõttelise osana erastatavate elamute ning eluruumide või mitteeluruumide kohta.

8. Eluruumide müügihind

kokku müügihind - summeeritakse erastamise korraldaja poolt omavalitsuse maa-alal asuvate erastamise korraldaja tegevuse algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga erastatud eluruumide müügihinnad (sõltumata erastamise viisist ning müügihinna tasumiseks kasutatud maksevahendist);
tasutud rahas - märgitakse erastatud eluruumide ostu-müügilepingute kohaselt rahas makstud müügihinna osa.

Näide. 2,5-aastase tegevuse jooksul müüs erastamise korraldaja 72 eluruumi (kaasa arvatud järelmaksuga) summaarse müügihinnaga 945,7 tuh. kr., millest tasuti rahas 32 tuh. kr.

Aruandevormis märgitakse järgmiselt:

0 0 0 9 4 5 , 7 0 0 0 0 0 3 2 , 0 0

kokku müügihind tasuti rahas

Sh. reaalkoormatis - kui eluruum erastati korteriomandina, märgitakse maa mõttelise osa summaarne maksumus erastamise korraldaja tegevuse algusest kuni aruandeperioodi viimase kuupäevani, sõltumata sellest kas reaalkoormatist vormistati või mitte; eraldi märgitakse rahas tasutud reaalkoormatise osa.

10. Mitteeluruumide müügihind

kokku müügihind - summeeritakse erastamise korraldaja poolt omavalitsuse maa-alal asuvate korraldaja tegevuse algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga erastatud mitteeluruumide müügihinnad (sõltumata erastamise viisist ning müügihinna tasumiseks kasutatud maksevahendist);
tasutud rahas - märgitakse erastatud mitteeluruumide ostu-müügilepingute kohaselt rahas makstud müügihinna osa.

Sh. reaalkoormatis - kui mitteeluruumi erastati korteriomandina, märgitakse maa mõttelise osa summaarne maksumus erastamise korraldaja tegevuse algusest kuni aruandeperioodi viimase kuupäevani, sõltumata sellest kas reaalkoormatist vormistati või mitte; eraldi märgitakse rahas tasutud reaalkoormatise osa.

Tabeli täitmine

 

Aasta algusest

sh. aruandeperioodil

1

2

3

I.

Punktide 1.1 ja 1.2 summa

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

1.1.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga eluruumide erastamisest laekunud raha

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

1.2.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga mitteeluruumide erastamisest laekunud raha

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

II.

Punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 summa

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

2.1.

Mitteeluruumide erastamise seaduse paragrahv 6 lõike2 kohaselt maha arvatud summa aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

2.2

Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse paragrahv 9 lõike 2 alusel kulude katteks tasutud summa aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

2.3.

Panga teenustasu ning erastamise aruande koostamise tasu

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

III.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga kohaliku omavalitsuse eelarvesse tegelikult ülekantud summa

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

Analoogselt veeruga 2, ainult aruandeperioodi kohta

IV.

Ei täideta

Summa, mis aruandeperioodi lõpuks jäi erastamise eriarve(te)le13. ARUANDEVORMI RE-4 TÄITMINE

Selles aruandevormis märgitakse kõikide riiklike elu- ja mitteeluruumide kohustatud subjektide koondaruanne.

1. Erastamise kohustatud subjektide arv kokku - aruandeperioodi viimase kuupäeva seisuga erastamise kohustatud subjektide arv kokku.

Sh. aruande esitanud - alapunktis 1 nimetatud kohustatud subjektide arvust nende kohustatud subjektide arv, kes esitasid andmed aruandeperioodi kohta.

Ülejäänud osas on käesoleva vormi täitmine analoogne aruandevormi RE-3 alapunktidega 2-10.

14. ARUANDEVORMI ME-3 TÄITMINE

Aruandevormides ME-3 ja ME-4 märgitakse andmed kohaliku omavalitsuse või munitsipaaläriühingute omandis olevate eluruumide, mitteeluruumide ning kaasomandis olevate elamute mõtteliste osade (edaspidi eluruumid) erastamise kohta, sõltumata sellest kas eluruumid või mitteeluruumid erastatakse vallasasjadena või korteriomanditena.

Aruandevormi ME-3 tabelieelse osa täitmine on analoogne aruandevormi RE-3 täitmisega.

Tabeli täitmine

 

Aasta algusest

sh. aruandeperioodil

1

2

3

 

Veergude I, II ja IV täitmine on analoogne aruandevormi RE-3 vastavate veergude täitmisega

 

III.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga erastamise eriarvelt tegelikult Stabiliseerimisreservi jaotatud summa

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

Aruandeperioodi jooksul erastamise eriarvelt tegelikult Stabiliseerimisreservi jaotatud summa

[RTL 2002, 51, 725 – jõust. 25.04.2002]

3.1.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse eluasemefondi ülekantud summa

Aruandeperioodi jooksul elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse eluasemefondi ülekantud summa

3.2.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult Stabiliseerimisreservi ülekantud summa

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

Aruandeperioodi jooksul elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult Stabiliseerimisreservi ülekantud summa

[RTL 2001, 44, 633 – jõust. 06.04.2001]

3.3.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse reservfondi ülekantud summa

Aruandeperioodi jooksul elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse reservfondi ülekantud summa

3.4.

Aasta algusest aruandeperioodi viimase päeva seisuga elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse eelarvesse ülekantud summa

Aruandeperioodi jooksul elu- ja mitteeluruumide erastamisest erastamise eriarvele laekunud summast tegelikult kohaliku omavalitsuse eelarvesse ülekantud summa15. ARUANDEVORMI ME-4 TÄITMINE

Aruandevormis ME-4 märgitakse koondandmed maakonna kohta.

1. Erastamise kohustatud subjektide arv kokku - märgitakse maakonna territooriumil asuvate kohustatud subjektide arv.

2. Sh. aruande esitanud - alapunktis 1 nimetatud arvust aruande esitanud kohustatud subjektide arv.

Ülejäänud osas aruandevormi täitmine on analoogne aruandevormi ME-3 täitmisega.

/otsingu_soovitused.json