Teksti suurus:

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 138, 2020

Laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kord

Vastu võetud 06.12.2002 nr 24

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375) § 21 lõike 10 alusel.

§1. Mõisted

(1) Laeva juhtkonnaliikme meresõidudiplomi või -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamine või tühistamine – karistus, mis seisneb ajutises keelus töötada kinnituslehel näidatud ametikohal.

(2) Kinnituslehe kehtivuse peatamine – karistuse tähtaeg on lühem kui kinnituslehe kehtivuse tähtaeg.

(3) Kinnituslehe tühistamine – karistuse tähtaeg on pikem kui kinnituslehe kehtivuse tähtaeg.

(4) Laevasõitu oluliselt ohustav tegu – laevaõnnetuse põhjustamine, oht inimese elule ja tervisele, rahvusvahelise mereorganisatsiooni konventsioonide, millega Eesti Vabariik on ühinenud, ja teiste ohutut meresõitu reguleerivate õigusaktide jäme rikkumine.

§2. Kinnituslehe kehtivuse peatamine või tühistamine

(1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise aluseks on laevasõitu oluliselt ohustav tegu.

(2) Kinnituslehe kehtivuse peatamine või tühistamine vormistatakse Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga. Meresõiduohutuse teenistuse juhataja teeb esildise kinnituslehe kehtivuse peatamiseks või tühistamiseks.

(3) Veeteede Ameti peadirektori käskkiri kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kohta saadetakse karistatud isiku tööandjale, kes on kohustatud tutvustama käskkirja karistatud isikule. Käskkiri avaldatakse Veeteede Ameti Teatajas.

(4) Mitme sama eriala meresõidudiplomi ja -kutsetunnistuse olemasolul loetakse peatatuks või kehtivuse kaotanuks ka nende kinnituslehed.

(5) Reeder või karistatu võib esitada Veeteede Ameti peadirektorile taotluse karistatule kinnituslehe väljastamiseks madalamal ametikohal töötamiseks.

§3. Kinnituslehe tagastamine

(1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise korral on selle omanik kohustatud kinnituslehe tagastama Veeteede Ametile kolme tööpäeva jooksul arvates § 2 lõikes 2 nimetatud käskkirjaga tutvumisest.

(2) Kui kinnituslehte omav isik ei ole kinnituslehte kolme tööpäeva jooksul tagastanud, võetakse kinnitusleht ära Veeteede Ameti järelevalveametniku poolt laeva kontrollimise käigus.

§4. Tähtaja arvestamine

(1) Kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise aja arvestus algab päevast, kui kinnitusleht tagastatakse Veeteede Ametisse.

(2) Arvestust kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamise kohta peetakse meremeeste registris, kusjuures kinnituslehe kehtivuse peatamise või tühistamisega seotud dokumente säilitatakse kümme aastat.

§5. Kinnituslehe taasväljastamine

Meresõidudiplomi ja -kutsetunnistuse kinnituslehe kehtivuse peatamise tähtaja möödumisel taasväljastatakse peatatud kinnitusleht.

§6. Uue kinnituslehe väljastamine

Meresõidudiplomi ja -kutsetunnistuse kinnituslehe tühistamisel väljastatakse uus kinnitusleht karistuse tähtaja möödumisel üldistel alustel.

§7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Signe RATSO

/otsingu_soovitused.json