Teksti suurus:

Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2002, 138, 2022

Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas

Vastu võetud 06.12.2002 nr 26

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375) § 48 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev kord reguleerib ehitustegevust veeteedel ja navigatsioonimärkide vahetus läheduses ning mõjupiirkonnas laevaliikluse ohutuse tagamiseks.

(2) Ehitustegevus veeteedel ja navigatsioonimärkide vahetus läheduses ning mõjupiirkonnas kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.

2. peatükk
HÜDROTEHNILISED TÖÖD VEETEEDEL

§2. Nõuded hüdrotehniliste tööde teostamisele

(1) Hüdrotehniliste tööde (välja arvatud süvendustööde) tellija esitab enne tööde algust planeeritavate tööde projekti Veeteede Ametile läbivaatamiseks, millele Veeteede Amet on kohustatud ühe kuu jooksul andma kirjaliku vastuse.

(2) Ehitusjärelevalvet teostab tööde tellija.

(3) Muudatused hüdrotehniliste tööde projektis esitatakse läbivaatamiseks Veeteede Ametile ning neid menetletakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.

(4) Pärast hüdrotehniliste tööde lõpetamist esitab tellija Veeteede Ametile ühe kuu jooksul arvates vastuvõtuaktile allakirjutamise päevast rajatise vastuvõtuakti koos rajatist iseloomustavate üldandmetega.

3. peatükk
SÜVENDUSTÖÖD

§3. Nõuded süvendustööde teostamisele

(1) Süvendustööde tellija esitab Veeteede Ametile läbivaatamiseks riigi merealadel ja laevatatavatel siseveekogudel kavandatud süvendustööde plaani koos projektdokumentatsiooniga, millele Veeteede Amet annab kirjaliku vastuse ühe kuu jooksul.

(2) Pärast süvendustööde lõpetamist esitab tellija ühe kuu jooksul Veeteede Ametile süvendatud ala plaani (WGS-84 koordinaatide süsteemis) koos seletuskirjaga.

4. peatükk
EHITUSTEGEVUS NAVIGATSIOONIMÄRKIDE VAHETUS LÄHEDUSES
JA MÕJUPIIRKONNAS

§4. Ehitustegevus navigatsioonimärkide vahetus läheduses

(1) Ehitustegevus navigatsioonimärgi vahetus läheduses (50 m raadiuses märgist) ja selle mõjupiirkonnas (märgi nähtavuse suunal merelt vaadatuna, sealhulgas ka märgi taga, kui see häirib navigatsioonimärgi või selle tule eristamist) kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.

(2) Ehitustegevuse kooskõlastamiseks esitab tellija Veeteede Ametile kirjaliku taotluse koos projektdokumentatsiooniga kavandatava ehitustegevuse kohta, millele Veeteede Amet annab ühe kuu jooksul kirjaliku vastuse.

(3) Ehitised ja rajatised, mis ei ole kooskõlastatud Veeteede Ametiga või ei vasta kooskõlastatud projektile, on tellija kohustatud omal kulul lammutama, teisaldama või muutma selle tehnilisi karakteristikuid vastavalt Veeteede Ameti ettekirjutustele.

§5. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Signe RATSO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json