Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 99, 581

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendamise seadus

Vastu võetud 19.11.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. detsembri 2002. a otsusega nr 281

§ 1. Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387) § 29 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« 21) majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjale ja kontrollimiseks õigustatud isikutele vastavalt korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, 387) sätestatule;
22) Finantsinspektsioonile Finantsinspektsiooni seaduses (RT I 2001, 48, 267; 2002, 23, 131) sätestatud ülesannete täitmiseks.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json