KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2011. aasta muudatused [MEPC.203(62)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT II, 27.05.2016, 4

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2011. aasta muudatused [MEPC.203(62)]

Vastu võetud 15.07.2011

Vabariigi Valitsuse 28.04.2016 korraldus nr 146 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

RESOLUTSIOON MEPC.203(62)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

(Laevade energiatõhususe reeglite lisamine MARPOL VI lisale)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit ning 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli (edaspidi 1997. aasta protokoll) artiklit 4, mis koosmõjus sätestavad 1997. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused,

ARVESTADES KA, et 1997. aasta protokolliga lisati 1973. aasta konventsioonile VI lisa peakirjaga „Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid“ (edaspidi VI lisa),

ARVESTADES SAMUTI, et muudetud VI lisa võeti vastu resolutsiooniga MEPC.176(58) ning see jõustus 1. juulil 2010,

TUNNISTADES, et VI lisa muudatuste ja uue IV peatüki lisamise eesmärgiks on parandada laevade energiatõhusust tehniliste tegevusstandardite kogumi abil, mille tulemusena väheneks igasuguste kütteõlist ja selle põlemisprotsessist pärinevate ainete heitkogused, sealhulgas VI lisaga juba reguleeritud ainete heitkogused,

SAMUTI TUNNISTADES, et VI lisa muudatuste vastuvõtmine ei mõjuta mingil viisil muudel rahvusvahelistel foorumitel peetavaid läbirääkimisi, nagu näiteks seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooniga (UNFCCC), ega mõjuta nimetatud läbirääkimistel osalevate riikide seisukohti,

OLLES kaalunud muudetud VI lisa muudatusettepanekuid, millega lisatakse laevade energiatõhususe reeglid,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu VI lisa muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. juulil 2012, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. jaanuaril 2013, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heaks kiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad;

6. KUTSUB MARPOL VI lisa osalisi ja teiste organisatsiooni liikmete valitsusi juhtima laevaomanike, reederite, laevaehitajate, laevade projekteerijate, laevade diiselmootorite ja seadmete valmistajate ja muude huvigruppide tähelepanu MARPOL VI lisa muudatustele.

Lisa MARPOL VI lisa "Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid" muudatused, millega lisatakse uued laevade energiatõhususe reeglid

Annex 19 Resolution MEPC.203.(62)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json