KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2012. aasta muudatused [MEPC.217(63)]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2013
Avaldamismärge:RT II, 27.05.2016, 5

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa 2012. aasta muudatused [MEPC.217(63)]

Vastu võetud 02.03.2012

Vabariigi Valitsuse 28.04.2016 korraldus nr 146 konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

RESOLUTSIOON MEPC.217(63)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

(MARPOL VI lisas sätestatud sadama vastuvõtuseadmete piirkondlik korraldus ja 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksis sätestatud selektiivse katalüütilise reduktsiooni süsteemiga varustatud laevade diiselmootorite (peamasinate) sertifitseerimine)

MEREKESKKONNA KAITSE KOMITEE,

MEENUTADES Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitse komiteele merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt antud ülesandeid,

ARVESTADES 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artiklit 16 ning 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artiklit ning 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli (edaspidi 1997. aasta protokoll) artiklit 4, mis koosmõjus sätestavad 1997. aasta protokolli muutmise korra ning teevad organisatsiooni vastavale organile ülesandeks läbi vaadata ja vastu võtta 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused,

ARVESTADES KA, et 1997. aasta protokolliga lisati 1973. aasta konventsioonile VI lisa peakirjaga „Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid“ (edaspidi VI lisa),

ARVESTADES SAMUTI MARPOL VI lisa reeglit 13, mis muudab laeva diiselmootoritest eralduvate lämmastikoksiidide heitme kontrolli tehnilise koodeksi (2008. aasta lämmastikoksiidide koodeks) sama lisa alusel kohustuslikuks,

ARVESTADES KA, et nii resolutsiooniga MEPC 176(58) vastuvõetud muudetud VI lisa kui ka resolutsiooniga MEPC.177(58) vastuvõetud 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeks jõustusid 1. juulil 2010,

OLLES kaalunud muudetud VI lisa ja 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksi muudatusettepanekuid,

1. VÕTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt vastu VI lisa ja 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksi muudatused, mille tekst on toodud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunktile iii, et muudatused loetakse heakskiidetuks 1. veebruaril 2013, kui enne nimetatud kuupäeva ei ole organisatsioonile muudatuse kohta vastuväidet esitanud vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest;

3. PALUB konventsiooniosalistel arvestada, et vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunktile ii jõustuvad nimetatud muudatused 1. augustil 2013, kui need on eelmise punkti 2 kohaselt heakskiidetud;

4. PALUB peasekretäril vastavalt 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktile e edastada kõigile 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalistele käesoleva resolutsiooni ja lisas sisalduvate muudatuste teksti kinnitatud ärakirjad;

5. SAMUTI PALUB peasekretäril edastada organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1978. aasta ja 1997. aasta protokolliga muudatud 1973. aasta konventsiooni osalised, käesoleva resolutsiooni ja lisa ärakirjad.

Lisa MARPOL VI lisa ja 2008. aasta lämmastikoksiidide koodeksi muudatused

Annex 21 Resolution MEPC.217(63)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json