Teksti suurus:

Laevapileti andmed ja selle väljastamise korra kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Laevapileti andmed ja selle väljastamise korra kinnitamine

Vastu võetud 05.06.1998 nr 29
RTL 1998, 212, 829
jõustumine 13.07.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.07.2000RTL 2000, 88, 133507.08.2000

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321) paragrahvi 16 alusel määran:

Kinnitada laevapileti andmed ja selle väljastamise kord (lisatud).

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri
5. juuni 1998. a
määrusega nr 29Laevapileti andmed ja selle väljastamise kord

I. osa ÜLDSÄTTED  

1. Ametkondliku andmekogu pidamise eesmärk

Käesolevas laevapileti andmete ja selle väljastamise korras on sätestatud kooskõlas andmekogude seadusega (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552) ja laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadusega ametkondlikku andmekogusse (edaspidi andmete kogu) kantavad andmed, nende koosseis, laevapileti väljastamise kord, samuti selle pidamise, finantseerimise ja likvideerimise kord.

2. Andmete baasi moodustamine

1) Andmete kogu moodustatakse riigihaldusülesandeid täitvate laevade (edaspidi RHÜT laev) andmete baasil.

2) Andmete baasi aluseks on registriraamatu struktuur.

3. Andmete kogu objekt

1) Andmetekogu objektiks on RHÜT laev;

2) Riigihaldusülesandeid täitev laev on valitsusasutuste kasutusse antud riigile kuuluv laev, mis on ette nähtud valitsusasutustele pandud haldusülesannete täitmiseks.


[RTL 2000, 88, 1335 - jõust. 07.08.2000]

4. Andmete kogu ametlik nimi

Andmete kogu ametlikuks nimeks on: laevapileti andmed ja selle väljastamise kord.

5. Andmete kogu töötleb Veeteede Amet.

6. Andmete kogu pidaja ja ülesehitus

1) Andmete kogu peab Veeteede Ameti laevaregistri osakond.

2) Andmete kogu peetakse ühetasandilise andmete koguna Veeteede Ameti laevaregistri osakonnas ja haarab kõiki Eesti riigilippu kandvaid RHÜT laevu.7. Andmete kogu pidamise keel

Andmete kogu peetakse eesti keeles.

8. Andmete kogu pidamisega seotud kulud kaetakse Veeteede Ameti eelarvest.

II. osa LAEVAPILETI ANDMED  

9. Laevapileti väljaandja

Laevapileti vormistab ja annab välja Veeteede Ameti laevaregistri osakond.

10. Viide seadusele

Laevapiletil on viide seaduse paragrahvile ja lõikele, mille alusel on laeval lubatud kanda Eesti riigilippu.

11. Laeva nimi ja registreerimise number

1) Laevapiletile märgitakse laeva nimi.

2) Laeva registreerimisel antakse laevale alaline kordumatu registrinumber, mis kantakse laevapiletile.12. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (RMO) registrinumber

RHÜT laevad kogumahutavusega 100 ja enam registreeritakse Lloyd's Registris ja neile antakse vastav alaline kordumatu number, mis on ühtlasi RMO (IMO) registrinumbriks, ja kantakse laevapiletile.

13. Laeva kutsung

Raadiotehnilisi seadmeid omavatele laevadele väljastatakse veesõiduki raadioluba, millel on näidatud laeva kutsung. Laeva kutsung kantakse laevapiletile.

14. Laeva omanik

Laevapiletile märgitakse laeva omaniku nimetus ja asukoht.

15. Laeva kodusadam

Laevapiletile märgitakse laeva kodusadam.

16. Laeva kirjeldus

1) Laevapileti laeva kirjelduse osa koostamise aluseks on klassifitseerimata laevade sõidukõlblikkuse tunnistuses fikseeritavad andmed laeva kohta.

2) Laeva piletile kantakse sõidukõlblikkuse tunnistuse alusel järgmised andmed:
a) laeva tüüp;
b) laeva kere põhimaterjal;
c) brutotonnaaž;
d) netotonnaaž;
e) üldpikkus (m);
f) laius (m);
g) parda kõrgus (m);
h) laeva ehitaja;
i) ehitusaasta;
j) peamasinate võimsus (kW).17. Laevapileti kehtivus

Laevapilet väljastatakse tähtajaga kümme aastat.

III. osa LAEVAPILETI VÄLJASTAMISE KORD  

18. RHÜT laeva kasutaja esitab kirjaliku taotluse laevapileti väljastamiseks.
[RTL 2000, 88, 1335 - jõust. 07.08.2000]

19. Avaldusele lisatavad dokumendid

Laevapileti väljastamise avaldusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
 a) avalduse esitaja ettevõtteregistris registreerimise tunnistus;
b) omandi saamise õiguslik alus, mis tuleb tõendada;
c) laevatehnilised ja laevaohutusalased dokumendid laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse paragrahviga 46 sätestatud korras kinnitatud loetelu alusel;
d) veesõiduki raadioluba.

20. Avalduste vastuvõtmine

1) Avaldus registreeritakse kohe registreerimispäevikus ja nummerdatakse vastavalt avalduse saabumise ajale.

2) Samal päeval posti teel saabunud avaldused loetakse üheaegselt saabunuiks ja registreeritakse registripäevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.

3) Kui avaldus ei vasta vorminõuetele või kui sellele ei ole lisatud nõutavaid dokumente, siis avaldust ei võeta vastu.21. Tõend avalduse vastuvõtmise kohta

Avalduse vastuvõtmisel väljastab laevaregistri osakond avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse vastuvõtmist.

22. Laevapileti koopia

1) Laevapileti originaal väljastatakse registreerimise taotluse esitajale või tema esindajale volikirja alusel. Volikiri pannakse laevatoimikusse.

2) Laevaregistri osakond teeb väljastatavast laevapiletist koopia, mille pöördele laevapileti vastuvõtja annab selle kohta allkirja koos kuupäeva ja aasta märkimisega. Laevapileti koopia pannakse laevatoimikusse.


[RTL 2000, 88, 1335 - jõust. 07.08.2000]

23. Otsuse tegemine

1) Veeteede Ameti laevaregistri osakond teeb otsuse laevapileti väljastamise või registrist kustutamise avalduse rahuldamise või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta viie päeva jooksul arvates avalduse saabumisest.

2) Kui avaldus jäetakse osaliselt rahuldamata, tuleb otsuses näidata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi tähtaja jooksul ei kõrvaldata, jäetakse avaldus rahuldamata.

3) Otsusest teatatakse viivitamata avalduse esitajale.

7.10.2014 11:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „teatatakse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.24. Teatamiskohustus

1) Laeva omanik on kohustatud viivitamata kirjalikult teatama Veeteede Ameti laevaregistri osakonnale:
a) muutunud asjaoludest, mille alusel tema laevale on väljastatud laevapilet või mille alusel laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu;
b) laeva hukkumisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest;
c) muutustest laeva kohta esitatud muudes andmetes.

2) Teate esitamisel peab laeva omanik esitama laevapileti, kirjaliku avalduse laevapileti andmete muutmiseks ning vajaduse korral dokumendid, mis tõendavad andmete muutumist. Kui vaja, tehakse parandused laevapiletis ja laevaregistri registriosas.25. Esitatavate dokumentide vorm

1) Esitatavad dokumendid tuleb esitada eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt tõestatud tõlkega.

2) Ametiasutuste väljastatud dokumendid tuleb esitada originaalis või notariaalselt tõestatud ärakirjana.

3) Välisriigi ametiasutuste väljastatud dokumendid tuleb esitada legaliseeritult.26. Laevapileti kehtivuse pikendamine

1) Vähemalt üks kuu enne laevapileti kehtivusaja möödumist tuleb esitada kirjalik avaldus tähtaja uuendamiseks. Avalduses tuleb märkida, et laev ei ole kaotanud RHÜT laeva staatust.

2) Korduva laevapileti kehtivusajaks on kümme aastat.

3) Uue laevapileti väljastamisel tagastatakse vana laevapilet, mis pannakse laevatoimikusse.

IV. osa REGISTRIRAAMATU VORM (lisatud)  

27. Registriraamat

Registriraamatut peetakse RHÜT laevade kohta.

28. Registriraamatu koosseis

Registriraamatu koosseisu kuuluvad:
a) laevaregister;
b) registripäevik (lauaraamat);
c) laevatoimik.

29. Laevaregistri registriosa koosseis

1) RHÜT laeva kohta avatakse kahest jaost koosnev registriosa.

2) Laevaregistri registriosa 1. jao pealkirjaks on "RHÜT laev", 2. jao pealkirjaks on "Laeva omanik".

3) Jao pealkiri paigutatakse iga jao lehekülje lahtrite kohale keskele.

4) Registriosasid peetakse kas väljavõetavate vahelehtedega vihikutena (paberregistriosa) või elektroonilisel kujul (elektrooniline registriosa).

5) Nii paberregistriosa kui ka elektrooniline registriosa jagunevad andmete paigutuse poolest pealkirjaks (tiitelleheks) ja kaheks jaoks. Jaod jagunevad omakorda lahtriteks ja all-lahtriteks.

6) Registriosa loetakse laeva suhtes laevaregistriks.30. Laeva registrinumber

1) Iga andmete kogusse kantud RHÜT laev saab endale alalise kordumatu registrinumbri, mis on ühtlasi vastava registriosa numbriks.

2) Registrinumber kantakse registriosa tiitellehele ning iga jao lehekülje vasakusse ülanurka.31. Paberregistriosa turvaabinõud

1) Registriosa iga jao lehe esimese lehekülje vasemasse alanurka on vertikaalselt trükitud blanketi kontrollnumber. Arvestust blankettide üle peetakse kontrollnumbrite kaupa.

2) Paberregistriosa lehed on toonitatud alljärgnevalt:
a) 1. jagu: helehall;
b) 2. jagu: helepruun.32. Registriosa lehtede nummerdamine

1) Registriosa iga jao mõlema lehekülje paremas ülanurgas on märge "Leht nr" ning lahtrike lehe numbri tarvis.

2) Iga jao mõlema lehekülje paremas alanurgas on märge "Selle jao kanded jätkuvad lehel" ning lahtrike, kuhu kantakse järgmise lehe number.

3) Kui registriosa jakku määratud kanded jätkuvad uuel leheküljel, nummerdatakse esimene leht vastava jao numbriga, järgmine leht sama numbriga ning tähega "a", ülejärgmine lehekülg sama numbri ning tähega "b" ning nõnda edasi vastavalt tähestikule (näide: kui täitub registriosa 2. jao esimene leht, märgitakse selle paremasse ülanurka vastavasse lahtrisse number "2" ning alanurka ja uue lehe ülanurka number "2a", kui ka see täitub, märgitakse teise lehe alanurka ja kolmanda lehe ülanurka number "2b" jne).33. Registriosa tiitelleht

1) Registriosa tiitellehele (pealkirjale) märgitakse:
a) laeva nimi;
b) laeva registrinumber;
c) märkus registriosa sulgemise kohta, milles näidatakse ära sulgemise alus ja kuupäev, sellele kirjutab alla laevaregistri osakonna juhataja.

2) Paberregistriosa puhul tehakse tiitellehele märkus jao lehe täitumise tõttu kasutusse võetud uute lehtede järjekorra- ja turvanumbrid jagude kaupa ning uuele lehele esimese kande tegemise kuupäev ja aasta. Märkele kirjutab alla laevaregistri osakonna juhataja.34. Registripäevik

1) Registripäevikus registreeritakse avaldused laevapileti väljastamiseks.

2) Registripäevikus registreeritakse ka kõik teised kirjad ja avaldused, mis puudutavad RHÜT laevu või RHÜT laevade andmete kogu.

3) Registripäevikus on järgmised veerud:
a) järjekorranumber;
b) kirja number;
c) kuupäev ja kellaaeg;
d) kirja või avalduse sisu;
e) laevatoimik, kaust;
f) asja käik;
g) märkused.35. Laevatoimik

1) Iga RHÜT laeva kohta avatakse laevatoimik, mis tähistatakse selle laeva nime ja registrinumbriga.

2) Laevatoimikus säilitatakse dokumente, mis laeva omanik on seaduse kohaselt esitanud andmekogu pidajale, ja teisi antud laeva puudutavaid dokumente.

3) Laevale väljastatavate laevapiletite koopiad pannakse laevatoimikusse.

4) Laevatoimikusse pandud dokumendid nummerdatakse jooksvalt. Laevatoimikusse pandud dokumentide kohta koostatakse toimikus olevate dokumentide loetelu. Loetelu täiendatakse jooksvalt vastavalt dokumentide lisandumisele toimikusse.

V. osa RHÜT LAEVA ANDMED REGISTRIOSA 1. JAOS "RHÜT LAEV"  

36. Laeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

Esimesse lahtrisse päismikuga "Registreeritud" kantakse laeva registreerimise kuupäev ja aasta ning registrinumber.

37. Laeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

Teise lahtrisse päismikuga "Laeva nimi" kantakse laeva nimi. All-lahtrisse "a" päismikuga "Endised nimed" kantakse laeva endised nimed. Nime järel sulgudes näidatakse laeva nime muutmise aastaarvu kaks viimast numbrit.

38. Laeva andmed registriosa 1. jao 3. lahtris

Kolmandasse lahtrisse päismikuga "Laeva tüüp" kantakse laeva tüüp tema kasutusala järgi.

39. Laeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

Neljandasse lahtrisse päismikuga "IMO nr" kantakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber.

40. Laeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

Viiendasse lahtrisse päismikuga "Kutsung" kantakse laevale omistatud kutsung.

41. Laeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

Kuuendasse lahtrisse päismikuga "Kodusadam" kantakse laeva kodusadam.

42. Laeva andmed registriosa 1. jao 7. lahtris

Seitsmendasse lahtrisse päismikuga "Ehitusaasta" kantakse laeva ehitamise aasta.

43. Laeva andmed registriosa 1. jao 8. lahtris

Kaheksandasse lahtrisse päismikuga "Laeva ehitaja" kantakse laeva ehitanud laevatehase nimi.

44. Laeva andmed registriosa 1. jao 9. lahtris

Üheksandasse lahtrisse päismikuga "Laeva kere põhimaterjal" kantakse laeva kere põhimaterjalina kasutatud materjali nimetus.

45. Laeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

Kümnendasse lahtrisse päismikuga "Ehituskoht (linn, riik)" kantakse laeva ehitamise koht, näidates ära ehituskoha linna ja riigi nimi.

46. Laeva andmed registriosa 1. jao 11. lahtris

Üheteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva liikumapanev jõud (peamasin)" kantakse:
a) all-lahtrisse "a" tüüp (mootorlaev, aurulaev jne);
b) all-lahtrisse "b" arv (peamasinate arv);
 c) all-lahtrisse "c" võimsus (kW);
d) all-lahtrisse "d" mark (peamasina mark);
e) all-lahtrisse "e" sõukruvide arv;
 f) all-lahtrisse "f" kiirus (sõlmedes).

47. Laeva andmed registriosa 1. jao 12. lahtris

Kaheteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva lipuõiguslikud märkused" kantakse viide seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu ning laevapileti kehtivusaeg.

48. Laeva andmed registriosa 1. jao 13. lahtris

Kolmeteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva mahutavus ja peamised mõõdud" kantakse:
a) all-lahtrisse "a" kogumahutavus (BT);
b) all-lahtrisse "b" puhasmahutavus (NT);
c) all-lahtrisse "c" üldpikkus (m);
d) all-lahtrisse "d" pikkus (m);
e) all-lahtrisse "e" laius (m);
f) all-lahtrisse "f" parda kõrgus (m);
g) all-lahtrisse "g" süvis (m);
h) all-lahtrisse "h" kandevõime (t).

49. Laeva andmed registriosa 1. jao 14. lahtris

Neljateistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva mõõtekirja väljaandja ja väljaandmisaeg" kantakse laeva mõõtekirja väljaandnud asutuse nimetus ja kuupäev ning aasta.

50. Laeva andmed registriosa 1. jao 15. lahtris

Viieteistkümnendas lahtrisse päismikuga "Laeva klassiühingu nimetus" kantakse laeva üle tehnilist järelevalvet teostava rahvusvaheliselt tunnustatud klassiühingu nimetus. Sama lahtri all-lahtritesse kantakse:
 a) all-lahtrisse "a" laeva klassiühingu registrinumber;
b) all-lahtrisse "b" laeva klassisümbol;
c) all-lahtrisse "c" laeva klassitunnistuse kehtivus.

51. Laeva andmed registriosa 1. jao 16. lahtris

Kuueteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva andmete kogust kustutamise (registriosa sulgemise) kuupäev, aasta, viide selle põhjusele ja alusele" kantakse viide andmete kogust kustutamise kohta, selle põhjus ning alus kuupäeva ja aasta äramärkimisega.

52. Laeva andmed registriosa 1. jao 17. lahtris

Seitsmeteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Muudatused" kantakse:
 a) lahtrisse alapäismikuga "muudetav lahter" märgitakse lahtri number, mida seitsmeteistkümnendasse lahtrisse kantav muudatus puudutab;
b) seitsmeteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "lahtrites 1-15 tehtud muudatused" kantakse kohakuti eelmisesse lahtrisse kantud numbriga viited lahtrites 1-15 tehtud muudatustele.

53. Laeva andmetele allakirjutamine registriosa 1. jaos

Laeva esmakandele tuleb alla kirjutada 12. lahtris, sulgemiskandele 16. lahtris ja muutmiskannetele 17. lahtris, lisades kuupäeva ja aasta, kui see ei ilmne kande tekstist.

VI. osa RHÜT LAEVA ANDMED REGISTRIOSA 2. JAOS "LAEVA OMANIK"  

54. Registriosa 2. jao 1. lahter

Esimesse lahtrisse päismikuga "Järjekorranumber" märgitakse teise lahtrisse tehtava kande järjekorranumber.

55. Registriosa 2. jao 2. lahter

Teise lahtrisse päismikuga «Laeva omanik» kantakse laeva omaniku ja laeva kasutaja nimi ning kasutaja registrinumber ja asukoht.
[RTL 2000, 88, 1335 - jõust. 07.08.2000]

56. Registriosa 2. jao 3. lahter

Kolmandasse lahtrisse päismikuga "Omandamise aeg, alus ja maksumus" kantakse omandamise kuupäev ja aasta, dokumendi nimetus ja maksumus.

57. Registriosa 2. jao 4. lahter

Neljandasse lahtrisse päismikuga "Muudatused" kantakse viide 2. ja 3. lahtris tehtavatele muudatustele. Lahtritesse 2 ja 3 tehtavate uute kannete tegemise kuupäev ja aasta märgitakse 4. lahtris.

58. Registriosa 2. jao allkirjastamine

Registriosa 2. jao kannetele tuleb alla kirjutada 3. ja 4. lahtris, lisades allkirjastamise kuupäeva ja aasta.

VII. osa RHÜT LAEVADE ANDMETE KOGU ANDMEKAITSE KORRALDAMINE  

59. Andmete kogu avalikkus

1) RHÜT laevade andmete kogu laevaregistri registriosaga on lubatud tutvuda laeva omanikul, pädeval riigiasutusel ning muudel isikutel laeva omaniku kirjaliku nõusoleku alusel.

2) Käesoleva punkti 1. alapunktis nimetatud isikutel on õigus saada laevaregistri registriosast tõendatud ärakirju.60. Piiratult kättesaadavad ja salastatud andmed

1) Piiratult kättesaadavate ja salastatud andmete loetelu esitab laeva omanik eraldi kirjaliku avaldusena Veeteede Ameti laevaregistri osakonnale.

2) Kui laeva omanik ei ole Veeteede Ameti laevaregistri osakonnale esitanud kirjalikku avaldust piiratult kättesaadavate ja salastatud andmete loetelu, loetakse laeva puudutavad laevaregistris sisalduvad andmed avalikeks.61. Laevaregistri registriosa tutvustamine

1) RHÜT laevade laevaregistri registriosaga tutvustamise kontrolliks seatakse sisse vastav tutvumiste registreerimisraamat.

2) Registreerimisraamatusse tehakse kanded selle kohta millal, kellele ja millise laeva laevaregistri registriosa on tutvustatud.62. Andmekaitse tagamine

Veeteede Ameti laevaregistri osakond on kohustatud tagama piiratult kättesaadavate ja salastatud andmete kaitse.

63. Andmekaitsealane järelevalve

Andmekaitsealast järelevalvet RHÜT laevade andmete kogu üle teostab andmete kogu töötleja, kes teostab vähemalt üks kord aastas andmekaitsealast järelevalvet, kajastades seda registripäevikus.

VIII. osa RHÜT LAEVADE ANDMETE KOGU DOKUMENDID, NENDE ARVESTUS, HOIDMINE JA LIKVIDEERIMINE  

64. Kartoteegid

RHÜT laevade kohta peetakse kahte tähestikulist kartoteeki:
a) laeva nimede järgi;
b) laeva omanike nimede järgi.

1) Kartoteegid on ette nähtud laevaregistri osakonna töö lihtsustamiseks ja nendega tutvumist kolmandatele isikutele ei võimaldata.65. Registriraamatu hoidmine

Registriraamatuid hoitakse Veeteede Ameti laevaregistri osakonna dokumendihoidlas ja neid on keelatud sealt välja viia, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

66. Rikutud blanketid ja nende hävitamise kord

1) Rikutud turvanumbritega blanketid ja laevapileti blanketid hoitakse alles aasta lõpuni, kuni nende akteerimiseni.

2) Rikutud turvanumbritega blanketid ja laevapileti blanketid akteerib iga aasta lõpul Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga määratud komisjon. Pärast akteerimist rikutud blanketid hävitatakse.

3) Akt säilitatakse Veeteede Ameti laevaregistri osakonnas.67. Registriraamatu dokumentide säilitamine

Registriraamatu dokumente säilitatakse pärast nende lõpetamist 15 aastat laevaregistri osakonna arhiivis, pärast seda antakse Veeteede Ameti keskarhiivi.

68. Laevaregistri registriosa sulgemise viis

RHÜT laevade laevaregistri registriosa sulgemisel kriipsutatakse kõik selle osa lehed punase diagonaaljoonega läbi. Diagonaaljoon tõmmatakse lehe vasakust ülanurgast paremasse alanurka. Lehtede ülaäärtele tekstist vabale kohale pannakse punane sõnaga "Kustutatud" templi jäljend.

69. RHÜT laevade andmete kogu likvideerimine

RHÜT laevade andmete kogu likvideeritakse seadusega määratud korras.

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri
5. juuni 1998. a
määrusega nr 29 

Veeteede Amet

 

RHÜT laevade andmekogu

 
 

(laeva nimi)

 
 

(registrinumber)

 

1. jagu. RHÜT laev

 

Leht nr

Turvanumber

Kuupäev ja aasta

Allkiri

       
       
       
 

2. jagu. Laeva omanik

 

Leht nr

Turvanumber

Kuupäev ja aasta

Allkiri

       
       
       
 

Märge registriosa sulgemise kohta

 
 

Leht nr

 
 

1. jagu. RHÜT laev

 
   

1. Registreeritud

2. Laeva nimi

3. Laeva tüüp

""a nr

 

13. Laeva mahutavus ja peamised mõõdud

4. IMO nr

a) endised nimed

a) kogumahutavus (BT)

b) puhasmahutavus (NT)

c) üldpikkus (m)

d) pikkus (m)

5. Kutsung

 

e) laius (m)

f) parda kõrgus (m)

g) süvis (m)

h) kandevõime (t)

6. Kodusadam

7. Ehitusaasta

14. Laeva mõõtekirja väljaandja ja väljaandmisaeg

8. Laeva ehitaja

 

9. Laeva kere põhimaterjal

15. Laeva klassiühingu nimetus

10. Ehituskoht (linn, riik)

a) laeva klassiühingu registrinumber

b) laeva klassisümbol

11. Laeva liikumapanev jõud (peamasin)

c) laeva klassitunnistuse kehtivus

 

a) tüüp

b) arv

c) võimsus(kW)

16. Laeva andmekogust kustutamise (registriosa sulgemise) kuupäev, aasta,

d) mark

viide selle põhjusele ja alusele

e) sõukruvide arv

f) kiirus(sõlme)

 

12. Laeva lipuõiguslikud märkused

 
 
 

Selle jao andmed jätkuvad lehel

 
   

17. Muudatused

 

a) muudetav lahter

b) lahtrites 1-15 tehtud muudatused

   
   
   
 
 

Leht nr

 
 

2. jagu. Laeva omanik

 
   

Jrk. nr

Laeva omanik

Omandamise aeg, alus ja maksumus

Muudatused

1

2

3

4

       
       
 
 

Selle jao andmed jätkuvad lehel

 
 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json