Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 101, 596

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 10.12.2002 nr 378

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354, 87, 505; 90, 520; 96, 563) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446; 100, 646; 2001, 53, 322; 67, 401; 2002, 15, 86) kinnitatud lisades 6, 7, 10, 11 ja 13 tehakse järgmised muudatused:

(1) Lisa 6 «Lääne Maavalitsuse asukoht ja struktuur»

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas ning välissuhteid;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Lisa 7 «Lääne-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur»

1) punkti 2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kantselei – korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, perekonnaseisualaseid ülesandeid, teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni;»;

2) punkti 2 alapunkt 9 tunnistatakse kehtetuks.

(3) Lisa 10 «Rapla Maavalitsuse asukoht ja struktuur»

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas ning välissuhteid;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

(4) Lisa 11 «Saare Maavalitsuse asukoht ja struktuur»

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arengu- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist, välissuhtlust ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) majandusosakond – korraldab maavalitsuse majandus- ja kommunikatsioonialaste ülesannete täitmist ning vastavate rahvusvaheliste projektide elluviimist maakonnas;»;

3) punkti 2 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) perekonnaseisuosakond – korraldab maavalitsuse perekonnaseisu- ja registrialaseid toiminguid, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist.»

(5) Lisa 13 «Valga Maavalitsuse asukoht ja struktuur»

1) punkti 2 alapunkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 2 alapunkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) infosüsteemide osakond – korraldab maakondlike andmekogude väljaarendamist, pidamist ja infosüsteemialast tööd maakonnas ning maavalitsuse perekonnaseisualaseid ülesandeid.»

§ 2. Maavanematel viia maavalitsuste koosseisud kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul määruse jõustumise päevast arvates.

Peaminister Siim KALLAS

Rahandusminister Harri ÕUNAPUU

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json