Teksti suurus:

Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine

Vastu võetud 05.06.1998 nr 33
RTL 1998, 212, 832
jõustumine 13.07.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2000RTL 2000, 127, 203718.12.2000

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse (RT I 1998, 23, 321) paragrahvi 97 alusel määran:

Kinnitada laevapereta prahitud laevade registri vorm ja pidamise kord (lisatud).

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri
5. juuni 1998. a
määrusega nr 33Laevapereta prahitud laevade registri vorm ja pidamise kord

I. osa ÜLDSÄTTED  

1. Registri pidamise eesmärk

Käesolevas laevapereta prahitud laevade registri (edaspidi register) pidamise korras on sätestatud kooskõlas andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 36/37, 552) ja laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadusega registri pidamise kord.

2. Registriobjekt

Registriobjektiks on laevapereta prahitud laev.

3. Registri ametlik nimi

Registri ametlikuks nimeks on Veeteede Ameti laevapereta prahitud laevade register.

4. Registri vastutav ja volitatud töötleja

Registri vastutav töötleja on Teede- ja Sideministeerium. Registri volitatud töötleja on Veeteede Amet.

5. Registri pidaja ja ülesehitus

1) Registrit peab Veeteede Ameti laevaregistri osakond. Laevaregistri osakonna juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist Veeteede Ameti peadirektor.

2) Registrit peetakse ühetasandilise keskregistrina Veeteede Ameti laevaregistri osakonnas ja haarab kõiki Eesti riigilippu kandvaid laevapereta prahitud laevu.6. Registri pidamise keel

Registrit peetakse eesti keeles.

7. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamise ülalpidamiskulud kaetakse riigieelarvest Veeteede Ameti eelarve kaudu.

II. osa REGISTRIRAAMATU ÜLESEHITUS  

8. Registriraamat

Registriraamatut peetakse laevapereta prahitud laevade kohta.

9. Registriraamatu koosseis

Registriraamatu koosseisu kuuluvad:
a) laevaregister;
b) registripäevik (lauaraamat);
c) laevatoimik.

10. Laevaregistri registriosa koosseis

1) Laevapereta prahitud laeva kohta avatakse kahest jaost koosnev registriosa.2) Laevaregistri registriosa 1. jao pealkiri on "Laev", 2. jao pealkiri on "Laeva prahtija".3) Jao pealkiri paigutatakse iga jao lehekülje lahtrite kohale keskele.4) Registriosasid peetakse kas väljavõetavate vahelehtedega vihikutena (paberregistriosa) või elektroonilisel kujul (elektrooniline registriosa).5) Nii paberregistriosa kui ka elektrooniline registriosa jagunevad andmete paigutuse poolest pealkirjaks (tiitelleheks) ja kaheks jaoks. Jaod jagunevad omakorda lahtriteks ja all-lahtriteks.6) Registriosa loetakse laeva suhtes laevaregistriks.11. Laeva registrinumber

1) Iga laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laev saab endale kordumatu registrinumbri, mis on ühtlasi vastava registriosa numbriks.2) Registrinumber kantakse registriosa tiitellehele ning iga jao iga lehekülje vasakusse ülanurka.12. Paberregistriosa turvaabinõud

1) Registriosa iga jao lehe esimese lehekülje vasemasse alanurka on vertikaalselt trükitud blanketi kontrollnumber. Arvestust blankettide üle peetakse kontrollnumbrite kaupa.2) Paberregistriosa lehed on toonitatud alljärgnevalt:
a) 1. jagu: helesinine;
b) 2. jagu: heleroheline.13. Registriosa lehtede nummerdamine

1) Registriosa iga jao mõlema lehekülje paremas ülanurgas on märge "Leht nr" ning lahtrike lehe numbri tarvis.2) Iga jao mõlema lehekülje paremas alanurgas on märge "Selle jao kanded jätkuvad lehel" ning lahtrike, kuhu kantakse järgmise lehe number.3) Kui registriosa jakku määratud kanded jätkuvad uuel leheküljel, nummerdatakse esimene leht vastava jao numbriga, järgmine leht sama numbriga ning tähega "a", ülejärgmine lehekülg sama numbri ning tähega "b" ning nõnda edasi vastavalt tähestikule (näide: kui täitub registriosa 2. jao esimene leht, märgitakse selle paremasse ülanurka vastavasse lahtrisse number "2" ning alanurka ja uue lehe ülanurka number "2a", kui ka see täitub, märgitakse teise lehe alanurka ja kolmanda lehe ülanurka number "2b" jne).14. Registriosa tiitelleht

1) Registriosa tiitellehele (pealkirjale) märgitakse:
a) laeva nimi;
b) laeva registrinumber;
c) märkus registriosa sulgemise kohta, milles näidatakse ära sulgemise alus ja kuupäev, sellele kirjutab alla laevaregistri osakonna juhataja.2) Paberregistriosa puhul tehakse tiitellehele märkus jao lehe täitumise tõttu kasutusse võetud uute lehtede järjekorra- ja turvanumbrid jagude kaupa ning uuele lehele esimese kande tegemise kuupäev ja aasta. Märkele kirjutab alla laevaregistri osakonna juhataja.15. Registripäevik

1) Registripäevikus registreeritakse registreerimisavaldused, milles on väljendatud soov kande tegemiseks.2) Registripäevikus registreeritakse ka kõik teised kirjad ja avaldused, mis puudutavad laevapereta prahitud laevu või laevapereta prahitud laevade registrit.3) Registripäevikus on järgmised veerud:
a) järjekorranumber;
b) kirja number;
c) kuupäev ja kellaaeg;
d) kirja või avalduse sisu;
e) laevatoimik, kaust;
f) asja käik;
g) märkused.16. Registreerimisavalduste vastuvõtmine

1) Registreerimisavaldus registreeritakse kohe registreerimispäevikus ja nummerdatakse vastavalt avalduse saabumise ajale.2) Samal päeval posti teel saabunud registreerimisavaldused loetakse üheaegselt saabunuiks ja registreeritakse registripäevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse registreerimisavalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.3) Kui registreerimisavaldus ei vasta vorminõuetele või kui sellele ei ole lisatud seaduses nõutavaid dokumente või kviitungit riigilõivu tasumise kohta, ei võeta registreerimisavaldust vastu.17. Tõend registreerimisavalduse vastuvõtmise kohta

Registreerimisavalduse vastuvõtmisel väljastab laevaregistri osakond avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse vastuvõtmist.

18. Laevatoimik

1) Iga laevapereta prahitud laeva kohta avatakse laevatoimik, mis tähistatakse selle laeva nime ja registrinumbriga.2) Laevatoimikus säilitatakse dokumente, mis laeva prahtija on registripidajale seaduse kohaselt esitanud, ja teisi antud laeva puudutavaid dokumente.3) Laevale väljastatavate tunnistuste koopiad pannakse laevatoimikusse.4) Laevatoimikusse pandud dokumendid nummerdatakse jooksvalt. Laevatoimikusse pandud dokumentide kohta koostatakse toimikus olevate dokumentide loetelu. Loetelu täiendatakse jooksvalt vastavalt dokumentide lisandumisele toimikusse.

III. osa LAEVAPERETA PRAHITUD LAEVA ANDMED REGISTRIOSA 1. JAOS "LAEV"  

19. Laeva andmed registriosa 1. jao 1. lahtris

Esimesse lahtrisse päismikuga "Registreeritud" kantakse laeva registreerimise kuupäev ja aasta ning registrinumber.

20. Laeva andmed registriosa 1. jao 2. lahtris

Teise lahtrisse päismikuga "Laeva nimi" kantakse laeva nimi. All-lahtrisse "a" päismikuga "Endised nimed" kantakse laeva endised nimed. Nime järel sulgudes näidatakse laeva nime muutmise aastaarvu kaks viimast numbrit.

21. Laeva andmed registriosa 1. jao 3. lahtris

Kolmandasse lahtrisse päismikuga "Laeva tüüp" kantakse laeva tüüp tema kasutusala järgi.

22. Laeva andmed registriosa 1. jao 4. lahtris

Neljandasse lahtrisse päismikuga "IMO nr" kantakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber.

23. Laeva andmed registriosa 1. jao 5. lahtris

Viiendasse lahtrisse päismikuga "Kutsung" kantakse laevale omistatud kutsung.

24. Laeva andmed registriosa 1. jao 6. lahtris

Kuuendasse lahtrisse päismikuga "Kalalaeva pardanumber" kantakse kalalaevale omistatud pardanumber.

25. Laeva andmed registriosa 1. jao 7. lahtris

Seitsmendasse lahtrisse päismikuga "Kodusadam" kantakse laeva kodusadam.

26. Laeva andmed registriosa 1. jao 8. lahtris

Kaheksandasse lahtrisse päismikuga "Ehitusaasta" kantakse laeva ehitamise aasta.

27. Laeva andmed registriosa 1. jao 9. lahtris

Üheksandasse lahtrisse päismikuga "Ehituskoht (linn, riik)" kantakse laeva ehitamise koht, näidates ära ehituskoha linna ja riigi nimi.

28. Laeva andmed registriosa 1. jao 10. lahtris

Kümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva ehitaja" kantakse laeva ehitanud laevatehase nimi.

29. Laeva andmed registriosa 1. jao 11. lahtris

Üheteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva kere põhimaterjal" kantakse laeva kere põhimaterjalina kasutatud materjali nimetus.

30. Laeva andmed registriosa 1. jao 12. lahtris

Kaheteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva liikumapanev jõud (peamasin)" kantakse:
a) all-lahtrisse "a" tüüp (mootorlaev, aurulaev jne);
b) all-lahtrisse "b" arv (peamasinate arv);
 c) all-lahtrisse "c" võimsus (kW);
d) all-lahtrisse "d" mark (peamasina mark);
e) all-lahtrisse "e" sõukruvide arv;
 f) all-lahtrisse "f" kiirus (sõlmedes).

31. Laeva andmed registriosa 1. jao 13. lahtris

Kolmeteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva mahutavus ja peamised mõõdud" kantakse:
a) all-lahtrisse "a" kogumahutavus (BT);
b) all-lahtrisse "b" puhasmahutavus (NT);
c) all-lahtrisse "c" üldpikkus (m);
d) all-lahtrisse "d" pikkus (m);
e) all-lahtrisse "e" laius (m);
f) all-lahtrisse "f" parda kõrgus (m);
g) all-lahtrisse "g" süvis (m);
h) all-lahtrisse "h" kandevõime (t).

32. Laeva andmed registriosa 1. jao 14. lahtris

Neljateistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva mõõtekirja väljaandja ja väljaandmisaeg" kantakse laeva mõõtekirja väljaandnud asutuse nimetus ja kuupäev ning aasta.

33. Laeva andmed registriosa 1. jao 15. lahtris

Viieteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Reisijate arv (reisilaeval)" kantakse laeva reisijateveo tunnistusel märgitud lubatud reisijate arv.

34. Laeva andmed registriosa 1. jao 16. lahtris

Kuueteistkümnendas lahtrisse päismikuga "Laeva klassiühingu nimetus" kantakse laeva üle tehnilist järelevalvet teostava rahvusvaheliselt tunnustatud klassiühingu nimetus. Sama lahtri all-lahtritesse kantakse:
 a) all-lahtrisse "a" laeva klassiühingu registrinumber;
b) all-lahtrisse "b" laeva klassisümbol;
c) all-lahtrisse "c" laeva klassitunnistuse kehtivus.

35. Laeva andmed registriosa 1. jao 17. lahtris

Seitsmeteistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva lipuõiguslikud märkused" kantakse viide seaduse sättele, mille järgi laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu.

36. Laeva andmed registriosa 1. jao 18. lahtris

Kaheksateistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Laeva registrist kustutamise (registriosa sulgemise) kuupäev, aasta, viide selle põhjusele ja alusele" kantakse viide registrist kustutamise kohta, selle põhjus ning alus kuupäeva ja aasta äramärkimisega.

37. Laeva andmed registriosa 1. jao 19. lahtris

Üheksateistkümnendasse lahtrisse päismikuga "Muudatused" kantakse:
 a) lahtrisse alapäismikuga "muudetav lahter" märgitakse lahtri number, mida üheksateistkümnendasse lahtrisse kantav muudatus puudutab;
 b) üheksateistkümnendasse lahtrisse kantakse kohakuti eelmisesse lahtrisse kantud numbriga viited lahtrites 1-17 tehtud muudatustele.

38. Laeva andmetele allakirjutamine registriosa 1. jaos

Laeva esmakandele tuleb alla kirjutada 17. lahtris, sulgemiskandele 18. lahtris ja muutmiskannetele 19. lahtris, lisades kuupäeva ja aasta, kui see ei ilmne kande tekstist.

IV. osa LAEVAPERETA PRAHITUD LAEVA PRAHTIJA JA PRAHTIMISE ANDMED REGISTRIOSA 2. JAOS "LAEVA PRAHTIJA"  

39. Registriosa 2. jao 1. lahter

Esimesse lahtrisse päismikuga "Järjekorranumber" märgitakse teise lahtrisse tehtava kande järjekorranumber.

40. Registriosa 2. jao 2. lahter

Teise lahtrisse päismikuga "Laeva prahtija" kantakse laevapereta prahitud laeva prahtija ja tema poolt edasi prahtimisel järgneva prahtija, kui ta vastab «Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse» paragrahvidele 1 või 2,nimi, tema registrikood ja asukoht.
[RTL 2000, 127, 2037 - jõust. 18.12.2000]

41. Registriosa 2. jao 3. lahter

Kolmandasse lahtrisse päismikuga "Laeva omanik" kantakse laeva omaniku nimi ja asukoht.

42. Registriosa 2. jao 4. lahter

Neljandasse lahtrisse päismikuga "Laevapereta prahtimise leping" kantakse esmase prahtimise lepingu ja edasiprahtimise lepingu puhul:

a) lepingu nimetus;
b) lepingu sõlmimise kuupäev ja aasta;
 c) lepingu kestvus.

Edasiprahtimise lepingu tähtaeg ei või olla pikem, kui on esmase prahtimise lepingu tähtaeg.
[RTL 2000, 127, 2037 - jõust. 18.12.2000]

43. Registriosa 2. jao 5. lahter

Viiendasse lahtrisse päismikuga "Algregistririigi nõusolek laeva registreerimiseks" kantakse laeva paralleelseks registreerimiseks Eestis nõusoleku andnud algregistri nimetus, nõusoleku andmise kuupäev ja aasta ning loa kehtivusaeg.

44. Registriosa 2. jao 6. lahter

1) Kuuendasse lahtrisse päismikuga "Ajutise liputunnistuse kehtivus" märgitakse väljaantud ajutise liputunnistuse kehtivusaeg.2) Registriosa 2. jao kannetele tuleb alla kirjutada 6. lahtris, lisades allkirjastamise kuupäeva ja aasta.45. Ajutise liputunnistuse kehtivusaja pikendamine

Laeva prahtija taotlusel ajutise liputunnistuse kehtivusaja pikendamise puhul tehakse vastavalt lahtritesse 4, 5 ja 6 uued kanded.

46. Laevapereta prahitud laevade registri registriosa 1. ja 2. jao kannetes paranduste tegemine

1) Registriosa 1. ja 2. jao lahtrites muudatuste või paranduste tegemisel tõmmatakse muudetavale või ebaõigele kandele punane joon alla.2) Kande parandamine muul viisil on keelatud.3) Kui kande tekstile on ekslikult punane joon alla tõmmatud, kriipsutatakse punane joon läbi mustade ristjoontega.

V. osa LIPUDOKUMENT  

47. Ajutise liputunnistuse turvaabinõud

1) Ajutise liputunnistuse blanketid trükitakse esiküljelt helesiniseks toonitatud vesimärgiga paberile.2) Ajutisele liputunnistusele pannakse pitseri kohaks ettenähtud kohale blanketi värvitoonist erinevat värvi kleebis. Kleebisele vajutatakse reljeefpitser.3) Pärast ajutise liputunnistuse blanketile nõutavate andmete kandmist see kiletatakse.48. Ajutine liputunnistus

1) Laevapereta prahitud laevale väljastatakse kiletatud ajutine liputunnistus.2) Ajutine liputunnistus tõendab, et laeval on lubatud kanda Eesti riigilippu.3) Ajutine liputunnistus on tähtajaline lipudokument. Tunnistusel märgitud tähtaja möödumisel kuulub see tagastamisele Veeteede Ameti laevaregistri osakonda.49. Ajutise liputunnistuse koopia

1) Ajutise liputunnistuse originaal väljastatakse laeva prahtijale , kes kasutab laeva oma nimel või tema esindajale volikirja alusel. Volikiri pannakse laevatoimikusse.2) Register teeb väljastatavast ajutisest liputunnistusest koopia, mille pöördele tunnistuse vastuvõtja annab selle kohta allkirja koos kuupäeva ja aasta märkimisega. Tunnistuse koopia pannakse laevatoimikusse.


[RTL 2000, 127, 2037 - jõust. 18.12.2000]

VI. osa REGISTRI DOKUMENDID, NENDE ARVESTUS, HOIDMINE JA LIKVIDEERIMINE  

50. Kartoteegid

1) Registris peetakse kahte tähestikulist kartoteeki:
a) laeva nimede järgi;
b) laeva prahtijate nimede järgi.2) Kartoteegid on ette nähtud registri töö lihtsustamiseks ja nendega tutvumist kolmandatele isikutele ei võimaldata.51. Laevaregistriga tutvumise korraldamine

1) Laeva lipuõiguse ja laevaregistriste seaduse paragrahvis 90 sätestatud laevaregistri avalikkuse täitmiseks seatakse sisse laevapereta prahitud laevade registri laevaregistriga tutvumiste registreerimisraamat.2) Registreerimisraamatusse tehakse kanded selle kohta, millal, kellele ja millist laevaregistri registriosa on tutvustatud.52. Registriraamatu hoidmine

Registriraamatuid hoitakse Veeteede Ameti laevaregistri osakonna dokumendihoidlas ja neid on keelatud sealt välja viia, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

53. Rikutud blanketid ja nende hävitamise kord

1) Rikutud turvanumbritega blanketid ja ajutise liputunnistuse blanketid hoitakse alles aasta lõpuni, kuni nende akteerimiseni.2) Rikutud turvanumbritega blanketid ja ajutise liputunnistuse blanketid akteerib iga aasta lõpul Veeteede Ameti peadirektori käskkirjaga määratud komisjon. Pärast akteerimist rikutud blanketid hävitatakse.3) Akt säilitatakse Veeteede Ameti laevaregistri osakonnas.54. Registriraamatu dokumentide säilitamine

1) Registriraamatu laevaregistri dokumendid kuuluvad alalisele säilitamisele Veeteede Ameti laevaregistri osakonna arhiivis.2) Registriraamatu registripäevikuid säilitatakse pärast nende lõpetamist 15 aastat laevaregistri osakonna arhiivis, pärast seda antakse Veeteede Ameti keskarhiivi.3) Registriraamatu laevatoimikuid säilitatakse pärast laeva kustutamist registrist 15 aastat laevaregistri osakonna arhiivis, pärast seda antakse Veeteede Ameti keskarhiivi.55. Laevaregistri registriosa sulgemise viis

Laevapereta prahitud laevade registri registriosa sulgemisel kriipsutatakse kõik selle osa lehed punase diagonaaljoonega läbi. Diagonaaljoon tõmmatakse lehe vasakust ülanurgast paremasse alanurka. Lehtede ülaäärtele tekstist vabale kohale pannakse punane sõnaga "Kustutatud" templi jäljend.

56. Järelevalve registri pidamise üle

Järelevalvet laevapereta prahitud laevade registri pidamise üle teostab Veeteede Ameti peadirektor.

57. Registri likvideerimine

Laevapereta prahitud laevade register likvideeritakse seadusega määratud korras.

 

Kinnitatud
teede- ja sideministri
5. juuni 1998. a
määrusega nr 33 

Veeteede Amet

 

Laevapereta prahitud laevade register

 
 

(laeva nimi)

 
 

(registrinumber)

 

1. jagu. Laev

 

Leht nr

Turvanumber

Kuupäev ja aasta

Allkiri

       
       
       
 
 

2. jagu. Laeva prahtija

 

Leht nr

Turvanumber

Kuupäev ja aasta

Allkiri

       
       
       
 
 

Märge registriosa sulgemise kohta

 
     

Leht nr

 
 

1. jagu. Laev

 
       

1. Registreeritud

2. Laeva nimi

3. Laeva tüüp

""a

 

13. Laeva mahutavus ja peamised mõõdud

nr

a) endised nimed

a) kogumahutavus (BT)

b) puhasmahutavus (NT)

c) üldpikkus (m)

d) pikkus (m)

4. IMO nr

         

5. Kutsung

 

e) laius (m)

f) parda kõrgus (m)

g) süvis (m)

h) kandevõime (t)

6. Kalalaeva pardanumber

         

7. Kodusadam

 

14. Laeva mõõtekirja väljaandja ja väljaandmisaeg

8. Ehitusaasta

9. Ehituskoht(linn, riik)

15. Reisijate arv (reisilaeval)

10. Laeva ehitaja

16. Laeva klassiühingu nimetus

11. Laeva kere põhimaterjal

a) laeva klassiühingu registrinumber

12. Laeva liikumapanev jõud(peamasin)

b) laeva klassisümbol

a) tüüp

b) arv

c) võimsus(kW)

c) laeva klassitunnistuse kehtivus

d) mark

18. Laeva registrist kustutamise(registriosa

e) sõukruvide arv

f) kiirus (sõlme)

sulgemise) kuupäev, aasta, viide selle

17. Laeva lipuõiguslikud märkused

põhjusele ja alusele

   
 

Selle jao andmed jätkuvad lehel

 
   

19. Muudatused

 

a) muudetav lahter

b) lahtrites 1-17 tehtud muudatused

   
   
   
   
   
 
     

Leht nr

 
   

2. jagu. Laeva prahtija

   
       

Jrk. nr

Laeva prahtija

Laeva omanik

Laevapereta prahtimise leping

Algregistririigi nõusolek laeva registreerimiseks

Ajutise liputunnistuse kehtivus

1

2

3

4

5

6

           
           
           
 
 

Selle jao andmed jätkuvad lehel