Teksti suurus:

Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2016
Avaldamismärge:

Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra kinnitamine

Vastu võetud 21.09.1998 nr 38
RTL 1998, 287, 1173
jõustumine 29.09.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2000RTL 2000, 10, 9417.01.2000

Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998 36/37, 552; 59, 941) paragrahvi 95 lõike 15 ja paragrahvi 111 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 46 lõike 6 alusel ning arvestades sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941) paragrahvi 84 määran:Kinnitada "Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise kord" (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
justiitsministri
21. septembri 1998. a
määrusega nr 38Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise kord

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Määruse eesmärk

Käesolev määrus täpsustab mittetulundusühingute seaduse paragrahvis 95 ja sihtasutuste seaduse paragrahvis 84 nimetatud mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise teostamist ning sätestab nende likvideerijate tasustamise korra ja piirmäärad.

II. osa MITTETULUNDUSLIKU ÜHENDUSE LÕPETAMISE ALUSED 

2. Erakonna sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse esitamata jätmisel

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris (edaspidi ettevõtteregister) registreeritud erakond, mis ei ole hiljemalt 1998. aasta 1. oktoobriks esitanud kohtu registriosakonnas peetavasse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmise avaldust (edaspidi ümberregistreerimisavaldus), loetakse sundlõpetatuks mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 95 alusel alates 1998. aasta 2. oktoobrist.

3. Liikmeteta ühenduse sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse esitamata jätmisel

Ettevõtteregistris registreeritud vara sihtotstarbelise kogumise ja jagamise eesmärgil moodustatud mittetulunduslik ühendus, millel ei ole liikmeid ning mis ei ole hiljemalt 1998. aasta 1. oktoobriks esitanud sihtasutusena ümberregistreerimisavaldust, loetakse sundlõpetatuks alates 1998. aasta 2. oktoobrist.

4. Liikmetega ühenduse sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse esitamata jätmisel

Ettevõtteregistris registreeritud mittetulunduslik ühendus, millel on liikmed ning mis ei ole hiljemalt 1999. aasta 1. märtsiks esitanud mittetulundusühinguna ümberregistreerimisavaldust, loetakse sundlõpetatuks mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 95 alusel alates 1999. aasta 2. märtsist.

5. Sundlõpetamine ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisel

Kohtuotsuse jõustumise päevast loetakse sundlõpetatuks:
 a) ettevõtteregistris registreeritud erakond, mille ümberregistreerimisavaldus otsustatakse jätta pärast 1998. aasta 1. oktoobrit rahuldamata;
 b) ettevõtteregistris registreeritud mittetulunduslik ühendus, mille sihtasutusena ümberregistreerimisavaldus otsustatakse jätta pärast 1998. aasta 1. oktoobrit rahuldamata;
c) ettevõtteregistris registreeritud mittetulunduslik ühendus, mille mittetulundusühinguna ümberregistreerimisavaldus otsustatakse jätta pärast 1999. aasta 1. märtsi rahuldamata.

6. Vabatahtlik lõpetamine

Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 95 ja käesolevat määrust ei rakendata, kui:
a) ettevõtteregistris registreeritud vara sihtotstarbelise kogumise ja jagamise eesmärgil moodustatud mittetulunduslik ühendus, millel ei ole liikmeid, samuti ettevõtteregistris registreeritud erakond otsustas ise oma tegevuse lõpetada hiljemalt 1998. aasta 1. oktoobril ning likvideerijate avaldatud teade likvideerimise kohta ilmus üleriigilises ajalehes ja Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1998. aasta 2. oktoobril;
b) ettevõtteregistris registreeritud mittetulunduslik ühendus, millel on liikmed, otsustas ise oma tegevuse lõpetada hiljemalt 1999. aasta 1. märtsil ning likvideerijate avaldatud teade likvideerimise kohta ilmus üleriigilises ajalehes ja Riigi Teataja Lisas hiljemalt 1999. aasta 2. märtsil.

7. Lõpetamine pankrotiseaduse alusel

Mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 95 ja käesolevat määrust ei rakendata, kui kohus otsustas sundlõpetamise või kuulutas välja pankroti:
a) ettevõtteregistris registreeritud vara sihtotstarbelise kogumise ja jagamise eesmärgil moodustatud ilma liikmeteta mittetulundusliku ühenduse suhtes, samuti ettevõtteregistris registreeritud erakonna suhtes hiljemalt 1998. aasta 1. oktoobril;
b) ettevõtteregistris registreeritud mittetulundusliku ühenduse suhtes, millel on liikmed, hiljemalt 1999. aasta 1. märtsil.

8. Pankrotimenetluse raugemise tagajärg

(1) Ettevõtteregistris registreeritud mittetulundusliku ühenduse pankrotimenetluse raugemisel või pankroti väljakuulutamata jätmisel, kui see toimub pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302) paragrahvi 15 lõike 1 punkti 1 alusel või paragrahvi 93 lõike 3 alusel pärast ühendusele seadusega ettenähtud ümberregistreerimisavalduse esitamise tähtaega tehtud kohtulahendiga ning ühendus ei ole esitanud ümberregistreerimisavaldust seadusega ettenähtud tähtajaks, loetakse ühendus mittetulundusühingute seaduse paragrahvi 95 alusel sundlõpetatuks.(2) Ettevõtteregistris registreeritud mittetulundusliku ühenduse pankrotimenetluse raugemisel või pankroti väljakuulutamata jätmisel, kui see toimub pankrotiseaduse paragrahvi 15 lõike 1 punkti 2 või paragrahvi 93 lõike 1 alusel pärast ühendusele seadusega ettenähtud ümberregistreerimisavalduse esitamise tähtaega tehtud kohtulahendiga, loetakse ühendus lõppenuks ning ettevõtteregistri pidaja kustutab ta jõustunud kohtulahendi ärakirja alusel registrist ilma punktis 17 nimetatud sundlõpetamisteadet avaldamata.

III. osa MAA- JA LINNAKOHTUTE REGISTRIOSAKONDADE PÄDEVUS 

9. Arvutipäevikusse registreerimisnumbrite sisestamine

Kohtu registriosakond sisestab ümberregistreerimisavaldused arvutipäevikusse koos ettevõtteregistri registreerimisnumbriga.

10. Postiümbrike köitmine registritoimikusse

Kui ümberregistreerimisavaldus esitatakse kohtu registriosakonnale postiga, säilitatakse postiümbrik postituskuupäeva tuvastamiseks ning köidetakse registritoimikusse.

11. Sundlõpetamisteade ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisel

(1) Kui kohtu registriosakond otsustab jätta ümberregistreerimisavalduse pärast mittetulunduslikule ühendusele seadusega ettenähtud ümberregistreerimistähtaega rahuldamata, siis avaldab ta selle kohta pärast kandeotsuse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaja lõppu või vaidlustamise tagajärjeta jäämist sundlõpetamisteate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. (2) Lõikes 1 nimetatud sundlõpetamisteade peab sisaldama:
a) otsuse teinud kohtu registriosakonna nime;
b) ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmise aega;
c) ühenduse ettevõtteregistrisse kantud nime ning nime, mille mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmist taotleti;
d) ühenduse ettevõtteregistris registreerimise numbrit;
e) ettevõtteregistrisse kantud ühenduse juriidilist aadressi ning aadressi, mille kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse taotleti;
f) ettevõtteregistrisse kantud ühenduse juhi nime ning juhatuse liikmete nimesid, kelle kandmist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse taotleti;
g) teadet võlausaldajatele ning liikmetele selle kohta, et nad esitaksid kahe kuu jooksul pärast sundlõpetamisteate avaldamist ühenduse asukohajärgsele maa- või linnakohtule avalduse likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.


[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000] 12. Ümberregistreerimisavalduse rahuldamata jätmisest teatamine

Registriosakond saadab punktis 11 nimetatud sundlõpetamisteate teadmiseks ettevõtteregistri pidajale ning sundlõpetatud ühenduse asukohajärgsele maa- või linnakohtule.

IV. osa SUNDLÕPETATUD ÜHENDUSTE NIMEKIRI 

13. Sundlõpetatud ühenduste nimekirja koostamine

Ettevõtteregistri pidaja koostab punktides 2-4 ja punktis 8 nimetatud mittetulunduslikest ühendustest sundlõpetatud ühenduste nimekirja. Nimekirja võib koostada mitmes järgus. Nimekirja koostamisel ilmnevate õiguslike raskuste korral võib konsulteerida punktis 18 nimetatud ekspertnõukoguga.

14. Sundlõpetatud ühenduste nimekirja mittekantavad üksused

Sundlõpetatud ühenduste nimekirja ei kanta ettevõtteregistrisse kantud üksustest:
a) välismaa mittetulundusühingute ja sihtasutuste filiaale ja esindusi;
b) punktides 6 ja 7 nimetatud ühendusi;
 c) sundlõpetatud ühenduse struktuuriüksusi, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud;
d) fonde, millel ei ole füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmeid ega asutajaid.

15. Sundlõpetatud ühenduste nimekirja teadmiseks saatmine

Ettevõtteregistri pidaja saadab sundlõpetatud ühenduste nimekirja teadmiseks maavalitsustele, ettevõtteregistri andmeid registreerinud linnavalitsustele ning maa- ja linnakohtutele.

16. Sundlõpetamisteabe avaldamine Internetis

Ettevõtteregistri pidaja teeb arvutivõrgus Internet teenustasuta kättesaadavaks teabe selle kohta:
a) millised ettevõtteregistris registreeritud mittetulunduslikud ühendused on esitanud ümberregistreerimisavaldused, kuid ei ole veel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud;
b) milliste sundlõpetatud ühenduste kohta on Riigi Teataja Lisas avaldatud sundlõpetamisteade;
c) millistele sundlõpetatud ühendustele on kohus määranud likvideerijad, kuulutanud välja pankroti või jätnud taotlused likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta rahuldamata;
d) millised sundlõpetatud ühendused on ettevõtteregistrist kustutatud.

17. Sundlõpetamisteadete koostamine ettevõtteregistri pidaja poolt

(1) Pärast sundlõpetatud ühenduste nimekirja või selle osa koostamist saadab ettevõtteregistri pidaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamiseks sundlõpetamisteate iga nimekirjas oleva ühenduse kohta.(2) Lõikes 1 nimetatud sundlõpetamisteade sisaldab ühenduse kohta järgmisi andmeid:
a) nimi;
b) ettevõtteregistri registreerimisnumber;
c) juriidiline aadress;
d) ettevõtteregistrisse kantud juhi nimi ning isikukood või sünniaeg;
e) teade võlausaldajatele ning liikmetele selle kohta, et nad esitaksid kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist ühenduse asukohajärgsele maa- või linnakohtule avalduse likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.


[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000]

V. osa EKSPERTNÕUKOGU 

18. Sundlõpetatud ühenduste nimekirja koostamisega mittenõustumine

(1) Kui mittetulunduslik ühendus või tema liige või võlausaldaja või Riigikontroll ei nõustu ettevõtteregistri pidaja poolt ühenduse sundlõpetatud ühenduse nimekirja kandmise või mittekandmisega, siis võib ta esitada järelepärimise justiitsministri 7. novembri 1997. a määrusega nr 45 (RTL 1997, 181/182, 989) moodustatud ekspertnõukogule.(2) Ekspertnõukogule järelepärimise esitamine ei takista sundlõpetatud ühenduse nimekirja kandmise või mittekandmise vaidlustamist halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 ja 359; 1996, 37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472; 87, 1468; 93, 1557; 95/96, 1575; 1998, 17, 265; 61, 981) sätestatud korras.19. Ekspertnõukogu töökorraldus

Punkti 18 lõikes 1 ning punktis 13 nimetatud järelepärimiste läbivaatamisel juhindub ekspertnõukogu justiitsministri 7. novembri 1997. a määrusega nr 45 kinnitatud kodukorrast koos järgmiste erisustega:
a) Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidul on õigus delegeerida ekspertnõukogu koosseisu üks liige;
 b) ekspertnõukogu otsus on vastu võetud, kui poolthääli on vastuhäältest enam, kuid mitte vähem kui kolme poolthäälega.

VI. osa KOHTULE TAOTLUSTE ESITAMINE 

20. Kohtule taotluste esitamise tähtaeg

Sundlõpetatud ühenduste nimekirja kantud ühenduse võlausaldajatel ja liikmetel on pärast sundlõpetamisteate avaldamist kahe kuu jooksul aega esitada ühenduse asukohajärgsele maa- või linnakohtule avaldusi likvideerimismenetluse läbiviimiseks likvideerijate määramise või pankroti väljakuulutamise kohta.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000] 21. Ettevõtteregistri pidajale avaldustest ja lahenditest teatamine

Kohus teatab punktis 20 nimetatud avalduse esitamisest ning nende avalduste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehtud jõustunud kohtulahenditest ettevõtteregistri pidajale.

22. Uute avalduste likvideerijale edastamine

Kui kohus on juba määranud sundlõpetatud ühenduse likvideerimise läbiviimiseks likvideerija ning ühenduse suhtes esitatakse kohtule uus likvideerija määramise avaldus, siis käsitletakse sellise avalduse esitamist kui nõudest teatamist. Likvideerija määranud kohus edastab selle likvideerijale.

VII. osa LIKVIDEERIMISMENETLUS JA LIKVIDEERIJA TASUSTAMINE 

23. Likvideerimistoimingud

Sundlõpetatud mittetulundusliku ühenduse likvideerija:
a) koostab likvideerimismenetluse alustamisel sundlõpetatud ühenduse bilansi;
b) lõpetab ühenduse tegevuse;
c) nõuab sisse võlad;
d) müüb ühenduse vara;
e) rahuldab võlausaldajate nõuded või deponeerib seaduses ettenähtud juhtudel võlausaldajatele kuuluva raha;
f) pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja neile kuuluva raha deponeerimist koostab ühenduse lõppbilansi ning allesjäänud vara jaotusplaani;
 g) teatab ühenduse liikmetele lõppbilansi ja allesjäänud vara jaotusplaani koostamisest ning esitab need ühenduse asukohas liikmetele tutvumiseks;
 h) jagab ühenduse allesjäänud vara jaotusplaani alusel ühenduse liikmetele, kui sundlõpetamisteate avaldamisest on möödunud vähemalt neli kuud ning lõppbilansi ja jaotusplaani liikmetele tutvumiseks esitamisest on möödunud vähemalt üks kuu ning lõppbilanssi ja jaotusplaani ei ole kohtus vaidlustatud või on sellekohane hagi rahuldamata jäetud;
 i) pärast likvideerimismenetluse lõppemist esitab ettevõtteregistri pidajale lõppbilansi ning avalduse ühenduse ettevõtteregistrist kustutamise kohta ja likvideeritud ühenduse dokumentide hoidja andmete (nimi, elu- või asukoht) ettevõtteregistrisse märkimise kohta.
[RTL 2000, 10, 94 - jõust. 17.01.2000] 24. Pankrotiavalduse esitamine

Sundlõpetatud ühenduse likvideerija peab esitama kohtule pankrotiavalduse, kui selgub, et likvideeritava ühenduse varast ei jätku kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

25. Dokumentide hoidja määramine

Sundlõpetatud ühenduse likvideerimismenetluse lõppemisel võtab likvideerija ühenduse dokumendid enda kätte hoiule või annab hoiule kolmandale isikule.

26. Likvideerija tasustamise kord ja piirmäärad

Sundlõpetatud ühenduse likvideerija tasustamisel kohaldatakse justiitsministri 27. novembri 1997. a määrusega nr 46 kinnitatud "Äriregistrisse kandmata sundlõpetatud ettevõtte likvideerija tasustamise korda" (RTL 1997, 202/203, 1064), välja arvatud selle punkti 7.

VIII. osa REGISTRIST KUSTUTAMINE 

27. Sundlõpetatud ühenduse registrist kustutamise alus

Ettevõtteregistri pidaja kustutab sundlõpetatud ühenduse ettevõtteregistrist, kui:
a) kohtule ei ole ühenduse kohta punktis 20 nimetatud avaldusi esitatud;
b) kohus teatab kõigi punktis 20 nimetatud avalduste rahuldamata jätmisest;
c) kohtu poolt määratud likvideerija avaldusel, kui likvideerimismenetlus on lõpule viidud;
d) pankrotihalduri avaldusel pankrotiseaduse alusel;
e) tegemist on punkti 8 lõikes 2 nimetatud juhuga.

28. Kustutamise ja dokumentide hoidja kanne

Ettevõtteregistri pidaja teeb oma andmekogusse punktis 27 nimetatud aluse olemasolul kande selle kohta, et ühendus on ettevõtteregistrist kustutatud. Kandele lisatakse isiku andmed, kes on kustutatud ühenduse dokumentide hoidjaks (nimi, elu- või asukoht).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json