Teksti suurus:

Jahiloa vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2002, 143, 2090

Jahiloa vorm

Vastu võetud 10.12.2002 nr 73

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) § 34 lõike 5 alusel.

§ 1. Suurulukiküttimise loa vorm

Määrus kehtestab suurulukiküttimise loa vormi, mis on esitatud määruse lisas 1.

§ 2. Teiste ulukite küttimise loa vorm

Määrus kehtestab teiste ulukite küttimise loa vormi, mis on esitatud määruse lisas 2.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 10. detsembri 2002. a määruse nr 73 «Jahiloa vorm»
lisa 1

SUURULUKIKÜTTIMISE LUBA

Esikülg

Suurulukiküttimise luba nr ................ SUURULUKIKÜTTIMISE LOA ALUSEL LASTI ÜKS
Jahiloa väljaandja nimi ja asukoht .......................................................................... ...............................................................................
...............................................................................
ON LUBATUD LASTA ÜKS .......................................................................... Suuruluki nimetus, vanus ja sugu

...............................................................................

                 (Suuruluki liik, vanus ja sugu) Tabamise kuupäev
Jahiloa saaja ees- ja perekonnanimi .......................................................................... ...............................................................................

                       (Jahipiirkond, kus uluk tabati)

..........................................................................  
Jahipidamise koht .........................................

...............................................................................

                              (Jahiloa sulgeja allkiri)

                                        (Jahipiirkond või selle osa)
   
  SUURULUKI HAAVAMINE
Jahiluba on kehtiv kuni ..............................

                                                      (Kuupäev)

........................................... kell ...........................

            (Suuruluki haavamise kuupäev ja kellaaeg)

   
Jahiluba on välja antud ..............................

                                             (Väljaandmise kuupäev)

...............................................................................

                             (Jahiloa avaja allkiri)

   

.........................................................................
.........................................................................

                             (Erinõuded)

...............................................................................
...............................................................................

(Märkused haavatud suuruluki leidmise, mitteleidmise kohta)

...............................................................................

                          (Jahiloa sulgeja allkiri)

Pitser  
Jahiloa väljaandja allkiri .............................  

Tagakülg

JAHIPIDAMISTE ARVESTUS

  Nr Jahiloa avamise kuupäev Jahiloa avaja nimi Allkiri  
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
jne      
 

Keskkonnaministri 10. detsembri 2002. a määruse nr 73 «Jahiloa vorm»
lisa 2

JAHILUBA TEISTE ULUKITE KÜTTIMISEKS

Esikülg

Jahiluba nr

Jahiloa väljaandja nimi ja asukoht ......................................................................

ON LUBATUD LASTA ..............................................................................................

                                                                          (Uluki(te )liik)

jahieeskirjaga lubatud tingimustel ja korras.

Jahiloa saaja ..........................................................................................................

                                                            (Ees- ja perekonnanimi)

Jahipidamise koht .................................................................................................

                                                         (Jahipiirkond või selle osa)

Jahiluba kehtiv kuni .............................................................................................

                                                                     (Kuupäev)

Jahiluba välja antud .............................................................................................

                                                          (Väljaandmise kuupäev)

.................................................................................................................................

                                                                  (Erinõuded)

Pitser

Jahiloa väljaandja allkiri ......................................................................................

Tagakülg

Nr

Jahiloa avamine

Jahiloa sulgemine

  Jahiloa avamise kuupäev Allkiri Kütitud ulukid liikide kaupa* Arv
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
Jne        

* Kütitud ulukite liik ja arv tuleb märkida jahiloale pärast jahipäeva lõpetamist

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json