Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe (terviktekst seisuga 02.02.2020)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT II, 28.02.2020, 2

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe (terviktekst seisuga 02.02.2020)

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkulepe, sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustus 10.05.2010. Käesolev terviktekst sisaldab kõiki kokkuleppes tehtud muudatusi seisuga 02.02.2020.


Eesti Vabariigi Välisministeerium
T a l l i n n

Nr 43/1776

Läti Vabariigi Välisministeerium avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teatada järgmist.

Läti Vabariigi Välisministeerium soovib teha ettepaneku lõpetada 27. märtsil 2008 nootide vahetamise teel sõlmitud viisaküsimustes esindamise kokkulepe ning sõlmida uus kokkulepe kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määrusega (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), järgmiselt.

1. Esindamise ulatus

Läti Vabariik hakkab esindama Eesti Vabariiki kooskõlas Schengeni õigustikuga Schengeni viisade menetlemisel järgmistes kohtades:

Riik

Diplomaatiline esindus või konsulaarasutus (edaspidi esindus)

Aserbaidžaan

Suursaatkond Bakuus

Usbekistan

Suursaatkond Taškendis

Valgevene

Konsulaat Vitebskis (ainult diplomaatilised- ja teenistuspassid)

Ameerika Ühendriigid     

Suursaatkond Washingtonis, DC

Eesti Vabariik hakkab esindama Läti Vabariiki kooskõlas Schengeni õigustikuga Schengeni viisade menetlemisel järgmistes kohtades:

Riik

Esindus

Ameerika Ühendriigid     

Peakonsulaat New Yorgis, NY

Sellise esindamise aluseks on Schengeni õigustikja käesolev kokkulepe. Kokkuleppe rakendustingimustes võidakse kokku leppida mitteametlikult. Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi välisministeerium võivad kokku leppida esinduste nimekirja muutmises nootide vahetamise teel.

Piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ei saa väljastada ilma esindatava riigi volituseta. Nõuet ei kohaldata, kui piiratud territoriaalne kehtivus tuleneb asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti, kuid kohaldatakse, kui reisidokumenti ei tunnusta Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.

2. Esindamise tingimused

Esindava riigi esindus menetleb esinduse tegutsemiskoha riigis seaduslikult elavate isikute viisataotlusi.

Kui teatavate kolmandate riikide kodanike või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes on nõutav konsulteerimine, korraldab seda esindav riik. Vajaduse korral edastatakse nende kolmandate riikide või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike nimekiri nootide vahetamise teel.

Kui esindava riigi esindus leiab, et kõik viisa väljastamise tingimused on täidetud ega ole ebaseadusliku sisserände ega avaliku korra rikkumise ohtu, väljastab esindus viisa.

Kui esindava riigi esindus asjakohases riigis leiab, et viisa väljastamise tingimused ei ole täidetud, on tal pärast taotluse läbivaatamist õigus keelduda viisa väljastamisest esindatava riigi nimel. Kaebusi menetletakse kooskõlas esindava riigi õigusega.

Vajaduse korral võib esindava riigi esindus võtta ühendust noodi lisas nimetatud esindatava riigi pädeva ametnikuga.

Lisadokumendid tõlgitakse viisat väljastava esinduse kasutatavasse keelde. Läti Vabariik ja Eesti Vabariik teavitavad oma viisataotlejaid ja asjaomaseid asutusi, et kui dokumendid on emma-kumma riigi rahvuskeeles, tuleb neile lisada tõlge keelde, mida kasutab viisat väljastav esindus.

Esindav riik teavitab esindavat riiki konkreetse või üldise taotluse alusel väljastatud või keeldutud viisadest.

Viisataotluste tasu võetakse Schengeni õigustikust juhindudes. Kõik viisatasud laekuvad esindava riigi esindusele. Esindatav riik ei anna esindavale riigile peale selle mingit rahalist hüvitist viisataotluste menetlemise eest. See puudutab üldkulusid, nagu rent, personali- ja IT-seadmete kulud, samuti konkreetseid kulusid, nagu postikulud, kulleritasud ja faksikulud.

3. Lõppsätted

Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

Selle võib igal ajal lõpetada nootide vahetamise teel. Kokkuleppe kohaldamise võib alati täielikult või osaliselt peatada. Peatamise algus- ja lõpukuupäevast teavitatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Kokkuleppe jõustumise kuupäeval lõpetatakse 27. märtsil 2008 nootide vahetamise teel sõlmitud viisaküsimustes esindamise kokkulepe.

Kui ülaltoodu on Eesti Vabariigi Välisministeeriumile vastuvõetav, on Läti Vabariigi Välisministeeriumil au teha ettepanek, et käesolev noot ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot moodustavad viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe, mis jõustub vastusnoodi kättesaamise kuupäeval.

Läti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

31. märtsil 2010 Riias


Läti Vabariigi Välisministeeriumi noodi nr 43/1776 lisa

Kontaktandmed

Eesti Vabariigi jaoks

Esindus, kes esindab Läti Vabariiki, kasutab Schengeni viisaküsimustes kontaktina Läti Välisministeeriumi konsulaarosakonna e-posti schengen.representation@mfa.gov.lv

Läti Vabariigi jaoks

Suursaatkonnale Bakuus (Aserbaidžaan)

Eesti suursaatkond Türgis (Ankara)
Gölgeli Sok. No:16
Gaziosmanpasa
06700 Ankara
tel (90 312) 40 56 970
faks (90 312) 40 56 976
e-post Embassy.Ankara@mfa.ee
http://www.estemb.org.tr

Suursaatkonnale Kairos (Egiptus)

Eesti suursaatkond Kairos
3 Abou El Feda Street,
Kairo
e-post embassy.cairo@mfa.ee
http://www.kairo.vm.ee

Suursaatkonnale Astanas (Kasahstan) ja Taškendis (Usbekistan)

Eesti suursaatkond Venemaa Föderatsioonis (Moskva)
8 Kalashny Pereulok
Moskva
tel (7 495) 737 3648
faks (7 495) 291 1073
e-post consulate.moskva@mfa.ee
http://www.estemb.ru


Läti Vabariigi Välisministeerium
RIIA

Nr 8.2-1/5260-5

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab lugupidamist Läti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata ministeeriumi 31. märtsi 2010 noodile nr 43/1776, mille sisu oli järgmine.

„Läti Vabariigi Välisministeerium avaldab lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teatada järgmist.

Läti Vabariigi Välisministeerium soovib teha ettepaneku lõpetada 27. märtsil 2008 nootide vahetamise teel sõlmitud viisaküsimustes esindamise kokkulepe ning sõlmida uus kokkulepe kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määrusega (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri), järgmiselt.

1. Esindamise ulatus

Läti Vabariik hakkab esindama Eesti Vabariiki kooskõlas Schengeni õigustikuga Schengeni viisade menetlemisel järgmistes kohtades:

Riik

Diplomaatiline esindus või konsulaarasutus (edaspidi esindus)

Aserbaidžaan     

Suursaatkond Bakuus

Egiptus

Suursaatkond Kairos

Kasahstan

Suursaatkond Astanas

Usbekistan

Suursaatkond Taškendis

Eesti Vabariik hakkab esindama Läti Vabariiki kooskõlas Schengeni õigustikuga Schengeni viisade menetlemisel järgmistes kohtades:

Riik

Esindus

Bulgaaria       

Suursaatkond Sofias

Sellise esindamise aluseks on Schengeni õigustikja käesolev kokkulepe. Kokkuleppe rakendustingimustes võidakse kokku leppida mitteametlikult. Läti Vabariigi ja Eesti Vabariigi välisministeerium võivad kokku leppida esinduste nimekirja muutmises nootide vahetamise teel.

Piiratud territoriaalse kehtivusega viisat ei saa väljastada ilma esindatava riigi volituseta. Nõuet ei kohaldata, kui piiratud territoriaalne kehtivus tuleneb asjaolust, et kõik Schengeni liikmesriigid ei tunnusta reisidokumenti, kuid kohaldatakse, kui reisidokumenti ei tunnusta Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.

2. Esindamise tingimused

Esindava riigi esindus menetleb esinduse tegutsemiskoha riigis seaduslikult elavate isikute viisataotlusi.

Kui viiseeskirja artikli 8 lõike 4 punkti c ja artikli 22 kohaselt teatavate kolmandate riikide kodanike või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike suhtes on nõutav konsulteerimine, korraldab seda esindatav riik. Vajaduse korral edastatakse nende kolmandate riikide või erikategooriasse kuuluvate kolmandate riikide kodanike nimekiri nootide vahetamise teel.

Kui esindava riigi esindus leiab, et kõik viisa väljastamise tingimused on täidetud ega ole ebaseadusliku sisserände ega avaliku korra rikkumise ohtu, väljastab esindus viisa.

Kui esindava riigi esindus asjakohases riigis leiab, et viisa väljastamise tingimused ei ole täidetud, on tal pärast taotluse läbivaatamist õigus keelduda viisa väljastamisest esindatava riigi nimel. Kaebusi menetletakse kooskõlas esindava riigi õigusega.

Vajaduse korral võib esindava riigi esindus võtta ühendust noodi lisas nimetatud esindatava riigi pädeva ametnikuga.

Lisadokumendid tõlgitakse viisat väljastava esinduse kasutatavasse keelde. Läti Vabariik ja Eesti Vabariik teavitavad oma viisataotlejaid ja asjaomaseid asutusi, et kui dokumendid on emma-kumma riigi rahvuskeeles, tuleb neile lisada tõlge keelde, mida kasutab viisat väljastav esindus.

Esindav riik teavitab esindavat riiki konkreetse või üldise taotluse alusel väljastatud või keeldutud viisadest.

Viisataotluste tasu võetakse Schengeni õigustikust juhindudes. Kõik viisatasud laekuvad esindava riigi esindusele. Esindatav riik ei anna esindavale riigile peale selle mingit rahalist hüvitist viisataotluste menetlemise eest. See puudutab üldkulusid, nagu rent, personali- ja IT-seadmete kulud, samuti konkreetseid kulusid, nagu postikulud, kulleritasud ja faksikulud.

3. Lõppsätted

Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

Selle võib igal ajal lõpetada nootide vahetamise teel. Kokkuleppe kohaldamise võib alati täielikult või osaliselt peatada. Peatamise algus- ja lõpukuupäevast teavitatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Kokkuleppe jõustumise kuupäeval lõpetatakse 27. märtsil 2008 nootide vahetamise teel sõlmitud viisaküsimustes esindamise kokkulepe.

Kui ülaltoodu on Eesti Vabariigi Välisministeeriumile vastuvõetav, on Läti Vabariigi Välisministeeriumil au teha ettepanek, et käesolev noot ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot moodustavad viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe, mis jõustub vastusnoodi kättesaamise kuupäeval.

Läti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.“

Ministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigile vastuvõetav. Seega Läti Vabariigi Välisministeeriumi noot ja see vastusnoot moodustavad viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe, mis jõustub selle vastusnoodi kättesaamise päeval.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Läti Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat austust.

7. mail 2010 Tallinnas

Agreement on Mutual Visa Representation  (consolidated text; in force as of February 2, 2020)

/otsingu_soovitused.json