Teksti suurus:

Protokoll nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT II, 28.03.2014, 2

Protokoll nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta

Vastu võetud 24.06.2013Protokolli nr 15 „Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta” ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (01.08.2021 sõnastuses, sisaldab konventsiooni protokollidega nr 14 ja 15 tehtud muudatusi)


Preambul

Protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja teised 4. novembril 1950 Roomas allakirjutatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi konventsioon) osalised,

võttes arvesse 19. ja 20. aprillil 2012 Brightonis toimunud Euroopa Inimõiguste Kohtu tuleviku teemalisel kõrgetasemelisel konverentsil vastu võetud deklaratsiooni ning 18. ja 19. veebruaril 2010 Interlakenis ning 26. ja 27. aprillil 2011 İzmiris toimunud konverentsidel vastu võetud deklaratsioone;

võttes arvesse 26. aprillil 2013 Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel vastu võetud arvamust nr 283 (2013);

arvestades vajadust tagada, et Euroopa Inimõiguste Kohus (edaspidi kohus) saaks ka edaspidi täita oma väljapaistvat rolli inimõiguste kaitsjana Euroopas,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Konventsiooni preambuli lõppu lisatakse uus lõik, mis sõnastatakse järgmiselt:
„kinnitades, et subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasub esmakohustus tagada konventsioonis ja selle protokollides määratletud õigused ja vabadused konventsiooniosalistel ning et seejuures on neil kaalutlusõigus, mille üle teostab järelevalvet konventsiooniga moodustatud kohus,”.


Artikkel 2

1. Konventsiooni artiklisse 21 lisatakse uus lõige 2, mis sõnastatakse järgmiselt:
„Kohtunikukandidaat peab olema alla 65-aastane kuupäeval, mil on parlamentaarsele assambleele artiklis 22 nimetatud kolmeliikmelise nimekirja esitamise tähtpäev.”

2. Konventsiooni artikli 21 lõiked 2 ja 3 loetakse vastavalt artikli 21 lõigeteks 3 ja 4.

3. Konventsiooni artikli 23 lõige 2 jäetakse välja. Artikli 23 lõiked 3 ja 4 loetakse vastavalt artikli 23 lõigeteks 2 ja 3.


Artikkel 3

Konventsiooni artiklist 30 jäetakse välja sõnad „kui ükski kohtuasja pooltest ei ole selle vastu”.


Artikkel 4

Konventsiooni artikli 35 lõikes 1 asendatakse sõnad „kuue kuu jooksul” sõnadega „nelja kuu jooksul”.


Artikkel 5

Konventsiooni artikli 35 lõike 3 punktist b jäetakse välja sõnad „sellel alusel ei või jätta läbi vaatamata ühtki asja, mida riigisisene kohus ei ole nõuetekohaselt läbi vaadanud”.


Lõpp- ja üleminekusätted

Artikkel 6

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsiooniosalistele, kes võivad väljendada oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta:
a) ratifitseerimis- või heakskiitmistingimuseta alla kirjutades või
b) ratifitseerimis- või heakskiitmistingimusega alla kirjutades, millele järgneb ratifitseerimine või heakskiitmine.

2. Ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.


Artikkel 7

Protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele kuupäevast, mil konventsiooniosalised on artikli 6 kohaselt väljendanud oma nõusolekut protokolli siduvuse kohta.


Artikkel 8

1. Protokolli artikliga 2 kehtestatavaid muudatusi kohaldatakse vaid kohtunikukandidaatide suhtes, kes on pärast protokolli jõustumist konventsiooniosaliste poolt konventsiooni artikli 22 alusel parlamentaarsele assambleele esitatavas nimekirjas.

2. Protokolli artikliga 3 kehtestatavat muudatust ei kohaldata pooleliolevas kohtuasjas, mille üks pooltest on enne protokolli jõustumise kuupäeva olnud vastu kohtu koja ettepanekule anda pädevus üle suurkojale.

3. Protokolli artikkel 4 jõustub pärast kuue kuu möödumist protokolli jõustumise kuupäevast. Protokolli artiklit 4 ei kohaldata kaebuste suhtes, mille kohta on lõplik otsus konventsiooni artikli 35 lõike 1 tähenduses tehtud enne protokolli artikli 4 jõustumise kuupäeva.

4. Protokolli kõiki teisi sätteid kohaldatakse kooskõlas artikliga 7 alates protokolli jõustumise kuupäevast.


Artikkel 9

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja teistele konventsiooniosalistele teatavaks:
a) iga allakirjutamise;
b) iga ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmise;
c) protokolli artikli 7 kohase jõustumise kuupäeva ning
d) protokolliga seotud muu akti, teate ja teadaande.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 24. juunil 2013 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja teistele konventsiooniosalistele.
Protocol No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  

/otsingu_soovitused.json