Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2019
Avaldamismärge:RT II, 28.11.2019, 5

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline diplomaatilise passi kasutajate suhtes viisanõudest loobumise kokkulepe

Vastu võetud 21.08.2019

Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 korraldus nr 180 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Vabariigi Valitsuse 09.08.2019 korraldus nr 187 kokkuleppele allakirjutamiseks volituste andmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja India Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

võttes arvesse mõlema riigi huvi sõbralike suhete tugevdamise vastu ning

soovides lihtsustada diplomaatilist passi kasutavate Eesti Vabariigi kodanike ja India Vabariigi kodanike sisenemist oma riiki,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Kummagi poole kodanikul, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, on lubatud viisavabalt teise poole territooriumile siseneda, sealt lahkuda ja sealt läbi sõita rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu.

2. Kummagi poole kodanikul, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, on lubatud viisavabalt teise poole territooriumil viibida kuni 90 päeva 180-päevase perioodi jooksul eeldusel, et ta ei tee teise poole territooriumil tasustatud tööd, sealhulgas ei hakka füüsilisest isikust ettevõtjaks ega tegele muu eraviisilise äritegevusega.


Artikkel 2

1. Kummagi poole kodanik, kes on teise poole territooriumil diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja ja kellel on kehtiv diplomaatiline pass, peab enne teise poole territooriumile sisenemist hankima viisa.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud tingimused kehtivad ka diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajate või rahvusvahelise organisatsiooni esindajate perekonnaliikmetele eeldusel, et neil on kehtiv diplomaatiline pass.


Artikkel 3

1. Pooltel on õigus keelata ebasoovitavaks peetavatel isikutel oma territooriumile siseneda ja lühendada sellise isiku oma territooriumil viibimist.

2. Kui kummagi poole kodanik kaotab teise poole territooriumil oma passi, tuleb teise poole pädevaid asutusi sellest diplomaatiliste kanalite kaudu teavitada. Asjakohane diplomaatiline esindus või konsulaarasutus väljastab oma kodanikule uue passi või muu reisidokumendi ja teavitab sellest asukohariigi pädevaid asutusi.


Artikkel 4

1. Kummagi poole kodanikud, kellel on diplomaatiline pass, on kohustatud teise poole riigi piiri ületamisel ja selle territooriumil viibimise ajal täitma teise poole õigusakte. Pooled teavitavad teineteist viivitamata muudatustest õigusaktides, mis reguleerivad välismaalaste riiki sisenemist, sealt läbisõitu ning seal viibimist.

2. Kokkulepe ei mõjuta 18. aprillil 1961 vastu võetud diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis ja 24. aprillil 1963 koostatud konsulaarsuhete Viini konventsioonis ette nähtud õigusi ja kohustusi.


Artikkel 5

Kummagi poole kodanike diplomaatilised passid peavad kehtima vähemalt kuus kuud teise poole territooriumile sisenemise kuupäevast.


Artikkel 6

1. Kokkuleppe täitmiseks edastab kumbki pool teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu oma kehtivate diplomaatiliste passide näidised, sealhulgas selliste dokumentide üksikasjaliku kirjelduse, vähemalt 30 päeva enne käesoleva kokkuleppe jõustumist.

2. Kumbki pool edastab teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu oma uute või muudetud diplomaatiliste passide näidised vähemalt 30 päeva enne uue passi kasutusele võtmist.


Artikkel 7

Pooled võivad kokkuleppe täitmise täielikult või osaliselt peatada avaliku korra või julgeoleku kaalutlustel. Peatamine või täitmise jätkamine jõustub kohe, kui teist poolt on diplomaatiliste kanalite kaudu sellest kirjalikult teavitatud. Peatamine ei mõjuta nende kodanike õigusi, kes on teise poole territooriumile juba sisenenud.


Artikkel 8

Kumbki pool võib diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult taotleda kokkuleppe muutmist. Muudatus, milles pooled on kokku leppinud, jõustub artikli 10 lõikes 1 ette nähtud korra järgi ja moodustab kokkuleppe lahutamatu osa.


Artikkel 9

Kokkuleppe sätete tõlgendamisest või rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse sõbralikult pooltevaheliste konsultatsioonide või läbirääkimiste teel kolmandaid pooli või rahvusvahelist kohut kaasamata.


Artikkel 10

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel viimase sellise kirjaliku noodi saamisest, millega pooled on teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpule viimisest.

2. Kokkulepe kehtib määramata aja ja kumbki pool võib selle lõpetada, teavitades teist poolt kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu. Kokkuleppe kehtivus lõpeb 90 päeva möödumisel sellise teate saamisest.


Selle kinnituseks on volitatud isikud kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud 21. augustil 2019 Tallinnas kahes eksemplaris eesti, hindi ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

INDIA VABARIIGI VALITSUSE NIMEL

Paul Teesalu

Anumula Gitesh Sarma
Agreement  between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of India on the Exemption from Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports

[Kokkulepe] (hindikeelne tekst)

/otsingu_soovitused.json