Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Armeenia Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2011
Avaldamismärge:RT II, 28.12.2010, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Armeenia Vabariigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 22.09.2010

Vabariigi Valitsuse 16.09.2010 korraldus nr 360 eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Armeenia Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

soovides arendada kahe riigi sõbralikke suheteid ning vastastikust koostööd;

soovides lihtsustada diplomaatilise passiga kodanike liikumist,

on kokku leppinud järgmises.

 

Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Armeenia Vabariigi territooriumile, sealt lahkuda, seda läbida ning seal viibida ilma viisata kuni 90 päeva kuue kuu jooksul saabumise päevast arvates.

2. Armeenia Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda Eesti Vabariigi territooriumile, sealt lahkuda, seda läbida ning seal viibida ilma viisata kuni 90 päeva kuue kuu jooksul saabumise päevast arvates.

 

Artikkel 2

Kokkuleppega kehtestatud viisanõude kaotamine ei vabasta artiklis 1 nimetatud passide kasutajaid riiki sisenemist, riigis viibimist ja riigist lahkumist käsitlevate õigusaktide täitmisest, sealhulgas 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni ja 23. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni täitmisest.

 

Artikkel 3

Kokkulepe ei piira kummagi poole pädevate asutuste õigust mitte lubada riiki siseneda ja seal viibida isikutel, keda peetakse ebasoovitavaks.

 

Artikkel 4

1. Pooled võivad kokkuleppe kohaldamise täielikult või osaliselt peatada julgeoleku, tervise või avaliku korra huvides.

2. Peatamisest ja selle lõpetamisest teatatakse diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamata teisele poolele; peatamine ja lõpetamine jõustuvad kaks päeva pärast teatamist.

 

Artikkel 5

1. Pooled vahetavad kokkuleppes nimetatud passide näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui pool võtab kasutusele uue passi või muudab neid, mille näidised edastati, teatatakse sellest diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt 30 päeva enne uue passi või muudatuste jõustumist, lisades uue dokumendi näidise.

 

Artikkel 6

Lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidlused lahendavad poolte pädevad asutused konsultatsioonide või läbirääkimiste teel.

 

Artikkel 7

1. Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Pooled teavitavad teineteist kirjalikult kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Kokkulepe jõustub 30. päeval arvates päevast, mil saadakse kätte viimane selline teade.

2. Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul nõusolekul. Muudatused jõustuvad kokkuleppe jõustumiseks ettenähtud korra kohaselt.

3. Kumbki pool võib kokkuleppe lõpetada, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu; kokkulepe kehtib teatamisest arvates veel 30 päeva.

 

Koostatud 22. septembril 2010. aastal New Yorgis kahes eksemplaris eesti, armeenia ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Urmas Paet

Armeenia Vabariigi valitsuse nimel
Edward Nalbandian

 

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
ON ABOLITION OF VISA REQUIREMENT FOR THE HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

 

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as “the Parties”,

desirous to further contribute to the strengthening of the friendly relations between both States and to the development of reciprocal co-operation,

wishing to facilitate the movement of their nationals holding valid diplomatic passports,

have agreed as follows:

 

Article 1

1. Nationals of the Republic of Estonia holding valid diplomatic passports may enter, leave, transit through and stay in the territory of the Republic of Armenia without a visa up to ninety days within six months, since the day of arrival.

2. Nationals of the Republic of Armenia holding valid diplomatic passports may enter, leave, transit through and stay in the territory of the Republic of Estonia without a visa up to ninety days within six months, since the day of arrival.

 

Article 2

Abolishment of the visa requirement established in this Agreement does not exempt holders of such passports mentioned in Article 1, from observing the laws and regulations in force related to the entry into, stay in and departure from the state territories of the respective Parties, inter alia the Vienna Convention on Diplomatic Relations from 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations from 23 April 1963.

 

Article 3

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of any of the Parties to deny entry into or stay in their territories to persons considered undesirable.

 

Article 4

1. The Parties may totally or partially suspend the application of this Agreement due to national security reasons, health or public order preservation.

2. The decision on adoption and termination of such measures shall be immediately notified to the other Party through diplomatic channels and shall enter into force two days after the date of the receipt of such notification.

 

Article 5

1. The Parties shall exchange samples of the passports mentioned in this Agreement through diplomatic channels not later than thirty days before the entry into force of this Agreement.

2. Whenever any of the Parties issues a new passport or modifies those already exchanged, such modifications shall be notified through diplomatic channels not later than thirty days before the date the new passports or modifications enter into force, enclosing a sample of the new document.

 

Article 6

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled through consultations or negotiations between the competent authorities of the Parties.

 

Article 7

1. This Agreement has been concluded for an indefinite period of time. The Parties shall notify each other in writing when their internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the latter notification.

2. This Agreement may be amended in writing by the mutual consent of the Parties. Such amendments shall enter into force according to the same procedure as the Agreement.

3. This Agreement may be terminated by any of the Parties by giving prior notification through diplomatic channels and shall remain valid thirty days following the date of the receipt of such notification.

 

Done at New York on the 22 September 2010 in duplicate in the Estonian, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government of
the Republic of Estonia

Urmas Paet

For the Government of
the Republic of Armenia

Edward Nalbandian