Teksti suurus:

Riigiasutuste tegevuse lõpetamine, vara ja asjaajamise üleandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Riigiasutuste tegevuse lõpetamine, vara ja asjaajamise üleandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele

  Riigiasutuste tegevuse lõpetamine, vara ja asjaajamise 
     üleandmine Riigimetsa Majandamise Keskusele
 
Vastu võetud keskkonnaministri 30. detsembri 1998. a määrus nr 75 (RTL 1999, 7, 83)Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):      
02.03.1999/14 (RTL 1999, 43, 563) 19.03.1999
        
 
Seoses metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) 
paragrahvi 60 lõike 1 kohaselt Riigimetsa Majandamise Keskuse
moodustamisega Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse,
Keskkonnaministeeriumi hallatavate metskondade, Sagadi
Koolituskeskuse, Räpina Metsakooli, Marana Puukooli ja Kullenga
Puukooli ühendamise teel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 
8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998,
118-120, 1898) kinnitatud "Valitsusasutuste hallatavate
riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende
tegevuse lõpetamise korraga" määran:
 
1. [käesolevast tekstist välja jäetud]
[RTL 1999, 43, 563 - jõust.19.03.1999]
 
2. [käesolevast tekstist välja jäetud]
 
3. [käesolevast tekstist välja jäetud] 
 
4. [käesolevast tekstist välja jäetud]
 
5. Käesoleva määruse lisasid Riigi Teatajas ei avaldata ja
nendega võib tutvuda Keskkonnaministeeriumi kantseleis.
 
6. [käesolevast tekstist välja jäetud]
[RTL 1999, 43, 563 - jõust.19.03.1999]
 
7. [käesolevast tekstist välja jäetud]
[RTL 1999, 43, 563 - jõust.19.03.1999]
        
8. Kinnitada Otepää Looduspargi Administratsiooni eelarve
(lisatud).      
[RTL 1999, 43, 563 - jõust.19.03.1999]
        
9. Kinnitada Otepää Looduspargi Administratsiooni
põhimäärus (lisatud).      
[RTL 1999, 43, 563 - jõust.19.03.1999]
        
 

 
                          Kinnitatud
                        keskkonnaministri
                        2. märtsi 1999. a
                        määrusega nr 14
 
    Otepää Looduspargi Administratsiooni põhimäärus
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Otepää Looduspargi Administratsioon (edaspidi
administratsioon) on Keskkonnaministeeriumi hallatav
riigiasutus.
 
   2. Administratsioonil on oma eelarve, pangaarve, väikese
riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.
 
   3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest
Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab
keskkonnaminister.
 
   4. Administratsioon asub Otepääl. Looduspargi postiaadress
on Kolga tee 28, 67405 Otepää, Valgamaa.
 
 
   II. ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED
 
   5. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse määratud
kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat
riigivõimu seaduses sätestatud ulatuses ja korras.
 
   6. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:
   6.1. teostab järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses ja
korras;
   6.2. korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud ja
kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust;
   6.3. osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute ja
arengukavade koostamises;
   6.4. kooskõlastab kaitse-eeskirjades sätestatud juhtudel ja
korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
   6.5. koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid
seadusest tulenevaid dokumente;
   6.6. korraldab kaitstava loodusobjekti tutvustamist;
   6.7. osaleb kaitse-eeskirjade ja muude seadusest tulenevate
loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude
koostamises;
   6.8. koordineerib loodusuuringuid ja loodusseiret;
   6.9. korraldab maastiku kujunduse ja looduskaitsealaseid
hooldustöid;
   6.10. täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
 
 
        III. ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE
 
   7. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib ja
lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi
kantsleri ettepanekul.
 
   8. Administratsiooni direktor:
   8.1. juhib administratsiooni tööd;
   8.2. korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete
täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru
keskkonnaministrile;
   8.3. esindab administratsiooni erivolituseta ja annab
volitusi administratsiooni esindamiseks;
   8.4. koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab
administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja
sihipärase kasutamise;
   8.5. käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja
rahalisi vahendeid seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
   8.6. sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni
töötajatega töölepingud, kohaldab neile ergutusi ja määrab
distsiplinaarkaristusi, saadab neid töölähetusse;
   8.7. kinnitab administratsiooni sisekorraeeskirja,
raamatupidamise siseeeskirja ja töötajate ametijuhendid;
   8.8. täidab muid seadusega, seaduse alusel antud
õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.
 
   9. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud
administratsiooni töötaja.
 
   10. Direktor annab välja käskkirju tööalastes küsimustes.
 
   11. Administratsioon on aruandekohustuslik
keskkonnaministri ees.
 
 
        IV. ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID
 
   12. Administratsioonil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga
pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist
äärt mööda on sõnad "OTEPÄÄ LOODUSPARK".
 
 
           V. VARA JA ARUANDLUS
 
   13. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine,
kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseadusega, selle alusel
antud Vabariigi Valitsuse määrustega ning keskkonnaministri
poolt määratud korras.
 
   14. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning
esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.
 
 
            VI. LÕPPSÄTTED
 
   15. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse
lõpetab keskkonnaminister.
 
 
 
                          Kinnitatud
                        keskkonnaministri
                        2. märtsi 1999. a
                        määrusega nr 14
 
     Otepää Looduspargi Administratsiooni eelarve
 
   1999. a eelarvekulud (seaduse "1999. a riigieelarve" osa
134, peatükk 06)
 
   1. Töötasu (art 10)            165 000 kr;
 
   2. Sotsiaalmaks (art 21)          54 500 kr;
 
   3. Majandamiskulud (art 30)        160 000 kr,
   sh sõidukite ülalpidamiskulud (art 35)   45 000 kr;
 
   4. Infotehnoloogiakulud (art 37)      35 000 kr;
 
   5. Loodushoiukulud (art 44)         50 000 kr;
 
   6. Investeeringud:
   6.1. Kapitaalremont (art 73)        100 000 kr;
   6.2. Soetused (art 76)           50 000 kr.
 
   KULUD KOKKU:                614 500 kr.
 
 
  
  
  

/otsingu_soovitused.json