HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

Teksti suurus:

Abipolitseiniku seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.12.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Abipolitseiniku seadus

Vastu võetud 20.04.1994
RT I 1994, 34, 533
jõustumine 16.05.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.1997RT I 1997, 73, 120101.01.1998
12.06.2002RT I 2002, 56, 35001.09.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
13.11.2002RT I 2002, 99, 57819.12.2002

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab abipolitseiniku õigused, kohustused ja tegevusala eesmärgiga kaasata kodanikke politseitegevusse avaliku korra kaitseks ja turvalise ühiskonna tagamiseks.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 2.  Abipolitseinik

  (1) Abipolitseinik on isik, kes ei kuulu politsei koosseisu, kuid kes vabatahtlikult osaleb politsei tegevuses käesoleva seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras.

  (2) Politsei tegevuses osalemise ajal on abipolitseinik riigivõimu esindaja.

  (3) Abipolitseinik peab järgima avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377) lisas olevas avaliku teenistuse eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 3.  Abipolitseiniku töökorraldus ja väljaõpe

  (1) Abipolitseinik kinnitatakse politseiasutuse juhi käskkirjaga politseiametniku juurde või arvatakse politseiasutuse juures asuva abipolitseinike formeeringu koosseisu.

  (2) Abipolitseinike formeeringu moodustab ja selle töökorralduse kehtestab politseiasutuse juht.

  (3) Abipolitseinike väljaõpet korraldab politseiasutus. Väljaõppe nõuded kehtestab politseipeadirektor.

II. peatükk ABIPOLITSEINIKU TEGEVUSVALDKOND 

§ 4.  Abipolitseiniku tegevusvaldkond

  (1) Abipolitseinik:
  1) abistab politseid avaliku korra tagamisel;
  2) [Kehtetu]
  3) osaleb liiklusturvalisuse tagamisel ning liiklusjärelevalves;
  4) jälgib heakorra- ja keskkonnanõuete täitmist;
  5) jälgib tarbijakaitsenõuetest kinnipidamist;
  6) abistab politseid kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja avastamisel;
  7) osaleb õiguserikkumiste ennetamises;
  8) osutab abi isikule, kes on saanud kannatada kuriteo või õnnetusjuhtumi tagajärjel või kes on abitus seisundis;
  9) võtab osa inimeste ja vara päästmisest loodusõnnetuse või muu erakorralise sündmuse korral.

  (2) [Kehtetu]
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

III. peatükk ABIPOLITSEINIKU ÕIGUSED 

§ 5.  Abipolitseiniku õigused

  Politsei tegevuses osalemisel on abipolitseinikul õigus:
  1) nõuda õiguserikkujalt korrarikkumise lõpetamist ja avalikust korrast kinnipidamist;
  2) kontrollida õiguserikkumise toimepanemises kahtlustatava isikut tõendavaid dokumente;
  3) [kehtetu];
  4) pidada seaduses ettenähtud korras kinni ja toimetada politseiasutusse õiguserikkujaid ja õiguserikkumises kahtlustatavaid isikuid;
  5) toimetada ravi- või politseiasutusse isikuid, kes alkohoolse-, toksilise- või narkootilise joobe tõttu võivad ohustada iseennast või teisi isikuid, samuti õiguserikkujaid nende isiku kindlakstegemiseks ja vajaduse korral haldusõiguserikkumise protokolli koostamiseks;
  6) politsei ülesandel korraldada isiku sundtoomist seaduses ettenähtud juhtudel;
  7) kontrollida koos politseiametnikuga seaduste ja muude õigusaktidega kehtestatud korras materiaalsete väärtuste hoidmist ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides;
  8) siseneda koos politseiga elanike valdusse, kaasa arvatud elu- ja muud ruumid, samuti organisatsioonide ruumidesse ja territooriumile kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks, samuti loodusõnnetuse või muu erakorralise sündmuse puhul, mis ohustab inimese elu või tervist;
  9) peatada liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531) § 46 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras sõidukeid ning kontrollida sõitjate- ja veosevedu ning sõidudokumente;
  10) kõrvaldada sõiduki juhtimiselt isik, kellel puudub vastava kategooria sõiduki juhtimise või kasutamise õigust tõendav dokument või keda kahtlustatakse alkohoolses, toksilises või narkootilises joobes, ning kontrollida joovet kohapeal või saata joobes kahtlustatav ekspertiisi;
  11) kasutada vajaduse korral takistamatult organisatsioonile kuuluvaid sidevahendeid ning edasilükkamatul juhul ka mootorsõidukeid (välja arvatud välisriigi diplomaatilisele, konsulaar- või muule esindusele, samuti rahvusvahelisele organisatsioonile kuuluvad ning eriotstarbelised mootorsõidukid) vältimatut arstiabi vajavate isikute toimetamiseks raviasutusse;
  12) kontrollida tegevusloa või litsentsi olemasolu;
  13) kanda ja kasutada tulirelva ja erivahendeid politseiseaduse paragrahvides 14, 15 ja 151 sätestatud juhtudel ja korras;
  14) võtta sõiduki kütusepaagist või mujalt kütusesüsteemist proove selles sõidukis mootorikütusena kasutatava kütuse erimärgistatuse kindlakstegemiseks.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

IV. peatükk ABIPOLITSEINIKUKS VÕTMINE. ABIPOLITSEINIKU KOHUSTUSTEST VABASTAMINE 

§ 6.  Abipolitseinikuks võtmine

  (1) Abipolitseinikuks võidakse võtta vähemalt 18-aastane kehtestatud nõuete piires eesti keelt valdav Eesti kodanik, keda ei ole karistatud tahtliku kuriteo eest, kellel ei ole karistatust ning kes oma iseloomu ja kõlbeliste omaduste, haridustaseme, kehalise ettevalmistuse ja tervisliku seisundi poolest on võimeline täitma abipolitseiniku ülesandeid.

  (2) Abipolitseinikuks ei võeta kohtunikku, prokuröri, eradetektiivi ega kaitseväelast.

  (3) Abipolitseinikuks astuda soovija esitab avalduse politseiasutuse juhi nimele. Avalduses kohustub avaldaja täitma abipolitseiniku seadusest tulenevaid nõudeid. Vajaduse korral võidakse avaldajalt nõuda lisaandmete või -dokumentide esitamist.

  (4) [Kehtetu]

  (5) Enne abipolitseinikuks vastuvõtmist kontrollitakse abipolitseinikuks astuda soovija vastavust abipolitseinikule esitatavatele nõuetele politseipeadirektori poolt kehtestatud korras ja korraldatakse eelnev väljaõpe.

  (6) Avalduse rahuldamise korral arvatakse avaldaja abipolitseinikuks politseiasutuse juhi käskkirjaga. Avalduse rahuldamata jätmine tehakse avaldajale kättetoimetamisega teatavaks.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 7.  Abipolitseiniku tunnistus ja ametitunnused

  (1) Abipolitseinikule antakse tunnistus, rinnamärk, käeside ning muud ametitunnused, mille kirjelduse ja kandmise korra kinnitab politseipeadirektor.

  (2) Politsei tegevuses osalemise ajal kannab abipolitseinik ametitunnuseid. Abipolitseiniku tunnused peavad võimaldama identifitseerida politseiasutust ja isikut.

  (3) Nimetatud ametitunnused tuleb tagastada, kui abipolitseinik kohustustest vabastatakse. Erandeid sellest korrast võib teha politseipeadirektor.

§ 8.  Üleviimine teise politseiasutuse käsutusse

  Politseiasutuste juhtide kokkuleppel võidakse abipolitseinik viia tema nõusolekul üle teise politseiasutuse käsutusse, järgides käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatut.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 9.  Abipolitseiniku kohustustest vabastamine

  Abipolitseinik vabastatakse kohustustest politseiasutuse juhi või politseipeadirektori käskkirjaga:
  1) omal soovil;
  2) seoses abipolitseinikule sobimatu käitumisega;
  3) kui ta ei vasta käesoleva seaduse paragrahvis 6 esitatud nõuetele;
  4) kohalike omavalitsuste põhjendatud taotlusel;
  5) [Kehtetu]
  6) muudel põhjustel, mida politseiasutuse juht peab oluliseks.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

V. peatükk ABIPOLITSEINIKU ÕIGUSLIK KAITSE NING TAGATISED JA VASTUTUS 

§ 10.  Abipolitseiniku õiguslik kaitse

  (1) Abipolitseiniku elu, au ja väärikust kaitseb seadus.

  (2) Abipolitseiniku seaduslikud nõudmised ja korraldused on täitmiseks kohustuslikud.

  (3) Abipolitseiniku seaduslike nõudmiste ja korralduste eiramine toob kaasa vastutuse seaduses ettenähtud korras.

§ 11.  Abipolitseiniku sotsiaalsed tagatised

  (1) Abipolitseinikule, kellele seoses abipolitseiniku ülesannete täitmisega tekitati kehavigastus, mis põhjustas püsiva töövõimetuse, maksab Politseiamet ühekordset toetust:
  1) töövõime osalise kaotuse korral – 12-kordse politseiametniku miinimumpalga ulatuses;
  2) töövõime täieliku kaotuse korral – 60-kordse politseiametniku miinimumpalga ulatuses.

(õ) 27.01.2009 10:40

  (2) Abipolitseiniku hukkumisel seoses abipolitseiniku ülesannete täitmisega maksab Politseiamet tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele või omastele ühekordset toetust 120-kordse politseiametniku miinimumpalga ulatuses.

  (3) Käesolevas paragrahvis märgitud toetuste arvutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus .
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 12.  Kulutuste hüvitamine, tasu maksmine ja tööaja arvestus

  (1) Politseiasutus hüvitab abipolitseinikule transpordi-, side- ja muud politseiasutuse juhi poolt ettenähtud ja temale pandud teenistusülesannete täitmiseks vajalikud kulud.

  (2) Politseiasutusel ja kohalikul omavalitsusel on õigus maksta abipolitseinikule tema teenistusülesannete täitmise eest tasu.

  (3) Abipolitseiniku tunnitasu maksimaalseks piirmääraks on politseiametniku miinimumpalga tunnitasu.

  (4) Abipolitseinikule tasu maksmine ja arvutamine ning tööaja arvestus toimub Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.
[RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

§ 13.  Abipolitseiniku autasustamine

  Avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku tagamisel ning kuritegevusvastases võitluses silmapaistnud abipolitseinikku võib autasustada politseiasutuse juht või ta võidakse esitada autasustamiseks kõrgemalseisvale organile.

§ 14.  [Kehtetu - RT I 2002, 99, 578 - jõust. 19.12.2002]

VI. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.  Tulirelvade ja erivahendite väljastamine

  (1) Abipolitseinikule politsei tulirelvade ja erivahendite väljastamise juhtumid ja korra ning väljastamiseks lubatud relvade ja erivahendite liigi kehtestab siseminister.

  (2) Politseile kuuluvaid tulirelvi ja erivahendeid võidakse abipolitseinikule väljastada ainult talle pandud ülesannete täitmise ajaks.

§ 16.  Abipolitseinike tegevuse finantseerimine

  Abipolitseinike tegevusega seotud kulutused kaetakse politseiasutuse selleks ettenähtud vahendite arvelt.

§ 17.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  ÕIEND 
 Kustutatud § 11 lõike 1 eelmise redaktsiooni punktid 1 ja 2. 
 Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 32.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json