Teksti suurus:

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vormi ning kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatise vormi kinnitamine Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjad Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt Raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vormi ning kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatise vormi kinnitamine Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjad Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt Raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatis

Vastu võetud 17.03.1999 nr 30
RTL 1999, 59, 776

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vormi ning kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatise vormi kinnitamine

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2000/17 (RTL 2000, 30, 384) 06.03.2000

Määrus kehtestatakse Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 33 lõigete 6 ja 7 alusel.

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 33 lõigete 6 ja 7 alusel määran:

1. Kinnitada "Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjad" (lisatud).

2. Kinnitada metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vorm (lisatud).

3. Kinnitada kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatise vorm (lisatud).

 

 

Kinnitatud
keskkonnaministri
17. märtsi 1999. a
määrusega nr 30

KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE JA METSAMATERJALIGA SOORITATAVATE TEHINGUTE EESKIRJAD

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Käesolevad "Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjad" (edaspidi eeskirjad) reguleerivad kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali üleandmist nende võõrandamisel ning metsamaterjali üleandmist töötlemiseks või ladustamiseks.

2. Kasvava metsa raieõigus on õigus langetada puid kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingus fikseeritud ulatuses, kohas, ajal ja tingimustel.

3. Metsamaterjal on maharaiutud puu ja sellest valmistatud puidusortiment. Metsamaterjali mõiste ei laiene metsa kõrvalkasutuse saadusele.

4. Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandaja, samuti metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks üleandja peab tõendama omandajale ja töötlemiseks või ladustamiseks vastuvõtjale metsa raieõiguse või metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja omandaja või vastuvõtja selles veenduma.

 

II. KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE VÕÕRANDAMINE

 

5. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel on raieõiguse valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks:
1) metsaomanikul väljavõte kinnistusraamatust või riigimetsas väljavõte maakatastrist;
2) kasvava metsa raieõiguse omandanud isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud võõrandamise leping;
3) raieõiguse võõrandaja isikut tõendav dokument või äriregistri registrikaardi ärakiri.

6. Kasvava metsa raieõigus võõrandatakse võõrandaja ja omandaja vahel sõlmitava kirjaliku võõrandamise lepingu alusel.

7. Kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) lepingu number, kuupäev ja koostamise koht;
2) kasvava metsa raieõiguse võõrandaja ja omandaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ja aadress;
3) esindamise korral volitatud esindaja nimi, isikukood, aadress ja volitamise alus;
4) kasvava metsa raieõiguse võõrandaja kinnitus kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkuse kohta ühes valdamise aluse äranäitamisega ja omandaja kinnitus valdamise seaduslikkuses veendumise kohta;
5) kasvava metsa asukoht (erametsa korral maakond, vald, kinnistu ja katastriüksuse number, metsakvartali ja eraldise number; riigimetsa korral metskonna või muu üksuse nimetus, katastriüksuse number, metsakvartali ja eraldise number);
6) tehtava raie liik;
7) raiega hõlmatava pindala suurus ja raiest saadav puidukogus (riigimetsa korral puidukogus ka puuliikide lõikes);
8) andmed raiekoha piiride ja raieks määratud puude tähistamise kohta;
9) raielangile jäetavate seemnepuude arv või raiejärgne metsa rinnaspindala või täiuse määr;
10) raie tegemise ja saadud puidu väljaveo tähtaeg;
11) raielangi puhastamise viis ja tähtaeg;
12) raiel järgitavad looduskaitsetingimused;
13) müügihind ja selle tasumise kord;
14) sanktsioonid lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest;
15) kasvava metsa raieõiguse võõrandaja ja omandaja allkirjad, juriidilise isiku puhul pitser.

 

III. METSAMATERJALI VÕÕRANDAMINE JA TÖÖTLEMISEKS VÕI LADUSTAMISEKS ÜLEANDMINE

 

8. Metsamaterjali võõrandamisel ja üleandmisel töötlemiseks või ladustamiseks on metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks:
1) metsaomanikul väljavõte kinnistusraamatust või riigimetsas väljavõte maakatastrist;
2) kasvava metsa raieõiguse omandanud isikul raieõiguse eelmise omanikuga sõlmitud raieõiguse võõrandamise leping;
3) metsamaterjali omandanud isikul selle edasivõõrandamisel või töötlemiseks või ladustamiseks üleandmisel eelmise omanikuga sõlmitud metsamaterjali võõrandamise leping või üleandmise-vastuvõtmise akt;
4) metsamaterjali võõrandaja või üleandja isikut tõendav dokument või äriregistri registrikaardi ärakiri.

9. Metsamaterjal võõrandatakse võõrandaja ja omandaja vahel sõlmitava kirjaliku lepingu või keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

10. Metsamaterjal antakse üle töötlemiseks või ladustamiseks käesolevate eeskirjade punktis 9 nimetatud üleandmise-vastuvõtmise akti alusel, milles fikseeritakse sel juhul ainult metsamaterjali konkreetse üleandmise-vastuvõtmisega seonduvad andmed.

11. Metsamaterjali võõrandamise leping peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) lepingu number, kuupäev ja koostamise koht;
2) metsamaterjali võõrandaja ja omandaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ja aadress;
3) esindamise korral volitatud esindaja nimi, isikukood, aadress ja volitamise alus;
4) metsamaterjali võõrandaja kinnitus metsamaterjali valdamise seaduslikkuse kohta ühes valdamise aluse äranäitamisega ja omandaja kinnitus valdamise seaduslikkuses veendumise kohta;
5) metsamaterjali asukoht;
6) metsamaterjali kogus sortimentide (palk, paberipuu, tehnoloogiline puit, küttepuu, post, latt jm) ja puuliikide lõikes;
7) müügihind ja selle tasumise kord;
8) sanktsioonid lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest;
9) võõrandaja ja omandaja allkiri, juriidilise isiku puhul pitser.

 

IV. LÕPPSÄTTED

 

12. Käesolevate eeskirjade kohaselt koostatud lepingud ja üleandmisevastuvõtmise aktid vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb võõrandajale või üleandjale ja teine omandajale või vastuvõtjale.

13. Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut ning metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti säilitab raieõiguse või metsamaterjali omandaja või vastuvõtja seitse aastat.

14. Kui metsamaterjali võõrandamise leping või üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse metsamaterjali üleandmisel omandajale või töötlemiseks või ladustamiseks vastuvõtjale metsamaterjali vedamise sihtkohas, lisatakse lepingule või aktile veoselehed, mille kohaselt metsamaterjal kohale veeti, ning need säilitatakse koos vastava lepingu või aktiga.

15. Vastavalt metsaseaduse paragrahvi 33 lõikele 7 on metsaomanik kohustatud kahe nädala jooksul pärast raieõiguse või metsamaterjali müümist teatama sellest asukohajärgsele keskkonnateenistusele keskkonnaministri kehtestatud vormi kohase teatisega.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

16. Metsamaterjali omandaja saadab igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks metsamaterjali võõrandaja elukoha- või asukohajärgsele maksuametile käesolevate eeskirjade lisas toodud vormi kohase teatise sooritatud tehingu kohta.

 

 

Lisa
"Kasvava metsa raieõiguse
ja metsamaterjaliga sooritatavate
tehingute eeskirjade" juurde
Vorm

 

Metsamaterjali omandamise

TEATIS

Metsamaterjali omandaja nimi/nimetus ...................................................................

isikukood/registrikood ..............................................................................................

aadress, telefoni number ...........................................................................................

Jrk nr

Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti või võõrandamise lepingu nr ja kuupäev

Metsamaterjali võõrandaja

Andmed metsamaterjali kohta

   

Nimi / nimetus

Isikukood / registrikood

Aadress

Puuliik, puidusortiment

Kogus tm

Maksumus kr

Sellest käibemaks kr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 

Teatise esitamise kuupäev " ..... " ........... a.

Tõendan oma allkirjaga esitatud andmete õigsust: ............................................................................

(allkiri, juriidilisel isikul pitser)

Märkus. Metsamaterjali omandaja esitab metsamaterjali omandamise teatise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks metsamaterjali võõrandaja elu- või asukohajärgsele maksuametile.

 

 

Kinnitatud
keskkonnaministri
17. märtsi 1999. a
määrusega nr 30
Vorm

Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise AKT nr ....

"..... "..................... a..............................................................................................

(kuupäev)(akti koostamise koht)

Käesolev akt on koostatud metsamaterjali võõrandamise või töötlemiseks või ladustamiseks üleandmise kohta (vajalik alla kriipsutada).

Metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise koht ..........................................................

Metsamaterjali võõrandaja, töötlemiseks või ladustamiseks üleandja (edaspidi üleandja) .................................................................................................................................................

(nimi või nimetus, isikukood/registrikood, aadress; volitatud esindaja nimi, isikukood, aadress, volituse alus)

Metsamaterjali omandaja, töötlemiseks või ladustamiseks vastuvõtja (edaspidi vastuvõtja) ...................................................................................................................................................

(nimi või nimetus, isikukood/registrikood, aadress; volitatud esindaja nimi, isikukood, aadress, volituse alus)

Metsamaterjali üleandja tõendab, et metsamaterjal kuulub temale omandiõiguse alusel ning metsamaterjalil ei lasu kolmandate isikute õigusi ja metsamaterjali vastuvõtja veendub selles.

Metsamaterjali valdamise alus: 1) metsamaterjal on pärit üleandja enda kinnistult ...................................................................................................................................

(maakond, vald, kinnistu/katastriüksuse number)

2) metsamaterjal on saadud metsamaterjali võõrandamise lepingu või üleandmise-vastuvõtmise akti alusel (vajalik alla kriipsutada) .........................................................................

..........................................................................................................................................................

[andmed metsamaterjali võõrandamise lepingu või metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti kohta (number, kuupäev, endise omaniku nimi/nimetus, isikukood/registrikood, aadress]

Metsamaterjali üleandja annab üle ja metsamaterjali vastuvõtja võtab vastu alljärgnevad sortimendid:

Sortiment, puuliik

Pikkus m

Mõõtühik

Kogus

Hind kr*

Summa kr*

           
           

Kokku:

x

x

 

x

 

Summa sõnadega*:.......................................................................................

Metsamaterjali vastuvõtja kohustub käesoleva akti alusel vastu võetud metsamaterjali eest tasuma ........................................................................ (tasumise kord)*.

* ei täideta metsamaterjali töötlemiseks või ladustamiseks üleandmisel.

Muud tingimused: .......................................................................................

Tõendan oma allkirjaga käesolevasse akti kantud andmete õigsust:

Metsamaterjali üleandjaMetsamaterjali vastuvõtja

(allkiri, pitser) (allkiri, pitser)

 

 

Kinnitatud
keskkonnaministri
17. märtsi 1999. a
määrusega nr 30
Vorm

Raieõiguse ja metsamaterjali müügi

TEATIS

Raieõiguse või metsamaterjali müüja nimi/nimetus ......................................................

isikukood/registrikood ...........................................................

aadress, telefoni number .........................................................

Käesolevaga teatan, et müüsin kasvava metsa raieõigust/metsamaterjali alljärgnevalt:

Ostja

Müügikuupäev

Müüdud

Nimi/ nimetus

Isikukood/ registrikood

Aadress

Kasvava metsa raieõiguse ulatus

Metsamaterjali kogus tm

maakond

vald, linn, küla, tänav

katastriüksuse number/kinnistu number

kvartal

eraldis

ha

tm

                     
                     
                     

Teatise esitamise kuupäev " ..... " ................... a.

Tõendan oma allkirjaga esitatud andmete õigsust: ..........................................................

(allkiri, juriidilisel isikul pitser)

Metsaomanik esitab raieõiguse ja metsamaterjali müügi teatise kahe nädala jooksul pärast raieõiguse või metsamaterjali müümist asukohajärgsele keskkonnateenistusele.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

 

/otsingu_soovitused.json