Teksti suurus:

Sotsiaalmajandusnõukogu töökorra kinnitamine

Sotsiaalmajandusnõukogu töökorra kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Sotsiaalmajandusnõukogu töökorra kinnitamine

Vastu võetud 06.04.1999 nr 25
RTL 1999, 63, 846
jõustumine 19.04.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.09.2000RTL 2000, 98, 154617.09.2000


Vabariigi Valitsuse seaduse
paragrahvi 46 lõike 6 alusel määran:
Kinnitada Sotsiaalmajandusnõukogu töökord (juurde lisatud).  Kinnitatud
sotsiaalministri 6. aprilli 1999. a määrusega nr 25SOTSIAALMAJANDUSNÕUKOGU TÖÖKORD

I. osa ÜLDSÄTTED 

1. Sotsiaalmajandusnõukogu (edaspidi nõukogu) on Vabariigi Valitsuse, tööandjate ja töötajate keskorganisatsioonide (sotsiaalpartnerite) esindajatest moodustatud kolmepoolne informatiivse, konsultatiivse ja nõustava iseloomuga sotsiaalse dialoogi organ.

2. Nõukogu tegevuse eesmärk on Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalpartnerite nõustamine:

1) riigi tasakaalustatud sotsiaalpoliitika ja sotsiaalmajandusliku arengu, tsiviilühiskonna kujundamisel;2) Euroopa sotsiaalse mudeli elluviimisel;3) sotsiaalmajandusliku dialoogi ja partnerluse edendamisel, huvide harmoniseerimisel;4) töösuhete ja tööseaduste arendamisel ning demokratiseerimisel, töösuhetes osalejate põhiõiguste ja vabaduste kindlustamisel;5) riigi reguleeriva osa järkjärgulisel vähendamisel sotsiaalmajandusküsimustes;6) majanduskasvu, ettevõtluse konkurentsivõime tõusu, tööhõive suurendamise ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamise saavutamisel;7) riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel ja selle rakendamisel.3. Nõukogu tegevust finantseeritakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

4. Nõukogu töö eest vastutab sotsiaalminister. Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Sotsiaalministeerium.

5. Nõukogu tegutseb enda kinnitatud tööplaani põhjal. Nõukogu tegevuse aastaaruande ja soovitused edastab Vabariigi Valitsusele sotsiaalminister. Nõukogu dokumente säilitatakse Sotsiaalministeeriumi arhiivis õigusaktidega sätestatud korras.

II. osa SOTSIAALMAJANDUSNÕUKOGU ÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS 

6. Tulenevalt eesmärkidest on nõukogul järgmised ülesanded:

1) sotsiaalmajanduslike protsesside ning makromajanduslike suhete seire, soovituste ja arvamuste edastamine otsuseid vastuvõtvatele institutsioonidele seoses sotsiaaltoetuste, palga-, tööhõive-, sotsiaalkindlustus-, töökeskkonna-, maksupoliitikaga ja nende ellurakendamisega ning tarbimise ja investeerimise omavahelise suhtega ja tarbimisstruktuuriga;2) sotsiaal- ja majanduspoliitikas kasutatavate meetodite ja abinõude ning sellealase seadustiku hindamine, informatsiooni vahetamine;3) Euroopa sotsiaalse mudeli elluviimisele ja Eesti seadusandluse harmoniseerimisele kaasaaitamine;4) Vabariigi Valitsuse, omavalitsuste ning sotsiaalpartnerite nõustamine;5) konsulteerimine sotsiaalmajandusküsimustes, kui seda peavad vajalikuks Vabariigi Valitsuse, tööandjate ja töötajate keskorganisatsioonide vahel saavutatud kokkulepped.7. Ettepanekuid nõukogu koosseisu kohta teevad sotsiaalminister, tööandjate ja töötajate keskorganisatsioonide juhid. Iga osapool on sõltumatu oma esindajate valikul ja tagasikutsumisel.

8. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus sotsiaalministri ettepanekul.

9. Nõukogu esimehe nimetab Vabariigi Valitsus, kuulanud ära tööandjate ja töötajate keskorganisatsioonide seisukoha esimehe kandidaadi kohta. Esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid tema poolt määratud nõukogu liige.

10. Nõukogu töövorm on istung. Istungid toimuvad vähemalt neli korda aastas.
[RTL 2000, 98, 1546 - jõust. 17.09.2000] 11. Istungi kutsub kokku ja viib läbi nõukogu esimees. Kõigil liikmetel on võrdsed õigused teha ettepanekuid nõukogus käsitlemisele tulevate küsimuste kohta. Sellesisuline kirjalik ettepanek esitatakse nõukogule eelmisel istungil.

12. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kõigi kolme osapoole esindajad, kuid mitte vähem kui 2/3 liikmetest. Nõutud kvoorumi puudumise korral kutsub nõukogu esimees uue istungi kokku kahe nädala jooksul.

13. Nõukogu tehnilist teenindamist tagav Sotsiaalministeeriumi teenistuja (edaspidi sekretär) saadab nõukogu istungi materjalid nõukogu liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne istungi toimumist. Nõukogul on õigus saada osapooltelt käsitlemisele tulevate küsimuste kohta asjakohaseid materjale.

14. Igas käsitletavas küsimuses võtab nõukogu vastu otsuse, mis ei pruugi olla ühisarvamus. Eriarvamused kantakse koosoleku protokolli.

15. Nõukogu edastab oma otsuse kas huvitatud institutsiooni ettepanekul või omaenda äranägemisel.

16. Nõukogul on õigus teha ettepanekuid asjakohaste teemade lülitamiseks kolmepoolsete läbirääkimiste temaatikasse, vastavasisulise ühisotsuse võtavad vastu kolmepoolsete läbirääkimiste delegatsioonid.

17. Vastavalt vajadusele on nõukogul õigus moodustada teatud küsimustes konsulteerimiseks töörühmi (tööturudemokraatia, palga-, sotsiaal-, tööhõive-, töökeskkonnapoliitika jt).

18. Nõukogu esimehel on õigus kutsuda istungile nõukogusse mittekuuluvaid isikuid, kellel ei ole hääleõigust.

19. Nõukogu istungi protokoll vormistatakse kümne istungile järgneva päeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja sekretär. Komisjoni otsuse edastab sotsiaalminister Vabariigi Valitsusele. Vabariigi Valitsuse otsus tehakse kõigile osapooltele teatavaks kümne päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemise päevast.

Töökord on vastu võetud kolmepoolsete läbirääkimiste protokollilise otsusega 11. märtsil 1999. a (protokoll nr 16, päevakorrapunkt nr 1).

/otsingu_soovitused.json