Teksti suurus:

Raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaja pikendamise taotluse esitamise ja selle lahendamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaja pikendamise taotluse esitamise ja selle lahendamise kord

Vastu võetud 09.08.1999 nr 76
RTL 1999, 122, 1663
jõustumine 30.08.1999

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.02.2000/17 (RTL 2000, 30, 384) 06.03.2000

Käesolev määrus on antud metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583) paragrahvi 11 lõike 4 alusel.

1. Raiesmiku või kaitse- ja tulundusmetsa hukkunud osa uuendamise tähtaja pikendamiseks esitab metsaomanik (edaspidi taotleja) maakonna keskkonnateenistusile käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

2. Taotlus esitatakse 15. aprillist kuni 15. oktoobrini seitsmendal aastal pärast seda, kui esitati metsateatis raie tegemise või metsa hukkumise kohta. Taotlus loetakse esitatuks selle maakonna keskkonnateenistuses registreerimise päevast või postipanemise päevast postitempli järgi.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

3. Taotlusele lisatakse väljavõte taotleja kinnistusraamatust. Maakonna keskkonnateenistus võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

4. Maakonna keskkonnateenistuselt saadud materjalide alusel teeb keskkonnaminister otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Otsus vormistatakse käskkirjana ja see sisaldab vähemalt alljärgnevat:
1) metsaomaniku ja tema esindaja andmed;
2) taotluse rahuldamisel raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaega pikendav aeg;
3) taotluse mitterahuldamisel selle põhjused.

Otsuse ärakiri edastatakse taotlejale ja maakonna keskkonnateenistusele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

5. Käesoleva korra punktis 4 nimetatud otsuse aluseks on sõnadega «maakonna keskkonnateenistuse poolt tehtud ekspertiis, mille käigus kontrollitakse kohapeal taotleja poolt esitatud andmeid ning antakse hinnang rakendatud uuendusvõtetele, kasutatud kultiveerimismaterjalile ja antud kasvukoha looduslikele tingimustele (veereþiim jm). Keskkonnaminister võib pikendada raiesmike või hukkunud metsa uuendamise tähtaega kuni kolme aasta võrra.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

6. Kui taotlus ei ole vormikohaselt koostatud või ei ole sellele lisatud väljavõtet kinnistusraamatust või peab maakonna keskkonnateenistus vajalikuks nõuda täiendavaid dokumente, määrab maakonna keskkonnateenistus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või dokumentide esitamiseks. Kui tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud või nõutud dokumente esitatud, tagastab maakonna keskkonnateenistus taotluse.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

7. [kehtetu]

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

8. Keskkonnaministeeriumi metsaosakond peab metsaomanike poolt esitatud raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaja pikendamise taotluste kohta arvestust.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

9. Keskkonnaministeeriumi metsaosakond säilitab esitatud taotlusi ja nendega seonduvat dokumentatsiooni seitse aastat.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

10. Metsaomanik on kohustatud taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja täiendamiseks:
1) võimaldama maakonna keskkonnateenistuse esindajale juurdepääsu taotluses nimetatud aladele;
2) esitama maakonna keskkonnateenistuse esindaja nõudmisel täiendavat informatsiooni ja dokumente taotluses esitatule.

[RTL 2000, 30, 384 - jõust.06.03.2000]

 

 

Lisa
keskkonnaministri
9. augusti 1999. a
määrusele nr 76
Vorm

TAOTLUS

raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaja pikendamise kohta (vajalik alla kriipsutada)

1. Andmed metsaomaniku kohta

2. Andmed raiesmiku või hukkunud metsa kohta

Nimi . . . . . . . . . . . . .

Maakond . . . . . . . . . . .

Isiku-/registrikood . . . . .

Vald . . . . . . . . . . . .

Aadress . . . . . . . . . . .

Kinnistu number . . . . . . .

Kontakttelefon . . . . . . . .

Katastriüksuse number . . . .

Esindaja . . . . . . . . . . .

Kvartali number . . . . . . .

(nimi, isikukood,

Eraldise number . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Pindala . . . . . . . . . . .

volituse alus)

Metsa kategooria . . . . . .

3. Raie lõpetamise või metsa hukkumise aeg: ... aasta, ... kuu

4. Jäetud kasvama seemnepuid ... tk, neist säilinud ... tk.

5. Metsa uuendamise viis:

a) külvatud on . . . . . . . .

puuliigi seemneid . . . . . .

b) istutatud on . . . . . . .

puuliigi taimi . . . . . . .

c) loodusliku uuenduse tekkimiseks on . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Metsa uuenemine polnud võimalik järgmiste looduslike tingimuste omapära tõttu:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Pole kõrvaldatud järgmised metsaomanikust mittesõltuvad metsa hukkumise põhjused:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Metsaomanik taotleb raiesmiku või hukkunud metsa uuendamise tähtaja pikendust ... aastaks.

 

Taotluse esitaja nimi ja allkiri

"...".................

 

/otsingu_soovitused.json