Teksti suurus:

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2014
Avaldamismärge:RT II, 29.04.2014, 2

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni VI lisa muudatused [MERC.176(58)]

Vastu võetud 10.10.2008

Vabariigi Valitsuse 27.03.2014 korraldus nr 122 konventsiooni VI lisa muudatuste heakskiitmise kohta

Vabariigi Valitsuse 29.12.2009 korraldus nr 586 konventsiooni VI lisa muudatuste kohta vastuväite esitamise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll (VI lisa lisamine)


Lisa 13

RESOLUTSIOON MERC.176(58)

1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONI MUUTMISE 1997. AASTA PROTOKOLLI LISA MUUDATUSED

(MARPOL-i muudetud VI lisa)


MEREKSKKONNA KAITSEKOMITEE,

TULETADES MEELDE Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni konventsiooni artikli 38 punkti a, milles käsitletakse merekeskkonna kaitsekomiteele (komitee) merereostuse vältimise ja piiramise rahvusvaheliste konventsioonidega antud ülesandeid,

VÕTTES TEADMISEKS 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni (edaspidi 1973. aasta konventsioon) artikli 16, 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli (edaspidi 1978. aasta protokoll) VI artikli ja 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli artikli 4, milles määratakse kindlaks 1997. aasta protokolli muutmise kord ning tehakse organisatsiooni asjakohasele organile ülesandeks vaadata läbi ja võtta vastu 1978. aasta ja 1997. aasta protokollidega muudetud 1973. aasta konventsiooni muudatused;

VÕTTES SAMUTI TEADMISEKS, et 1997. aasta protokolliga lisati 1973. aasta konventsioonile VI lisa (edaspidi VI lisa) pealkirjaga „Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid“,

OLLES VÕTNUD ARVESSE MARPOL-i VI lisa muudatusettepanekuid,

1. VÕTAB VASTU 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti d kohaselt muudetud VI lisa, mille tekst on esitatud käesoleva resolutsiooni lisas;

2. OTSUSTAB 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti f alapunkti iii kohaselt lugeda muudatused vastuvõetuks 1. jaanuaril 2010, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik konventsiooniosalistest või konventsiooniosalised, kelle kaubalaevastik moodustab kokku vähemalt 50% maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest, on enne seda kuupäeva edastanud organisatsioonile muudatuste kohta vastuväiteid;

3. PALUB konventsiooniosalistel teadmiseks võtta, et 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punkti g alapunkti ii kohaselt jõustuvad nimetatud muudatused 1. juulil 2010 pärast nende vastuvõtmist eespool toodud lõike 2 kohaselt;

4. PALUB peasekretäril kooskõlas 1973. aasta konventsiooni artikli 16 lõike 2 punktiga e edastada kõigile 1973. aasta konventsiooni, mida on muudetud 1978. ja 1997. aasta protokollidega, osalisriikidele käesoleva resolutsiooni tõestatud koopia ja lisas esitatud muudatuste teksti;

5. PALUB, et peasekretär edastaks käesoleva resolutsiooni ja selle lisa koopia organisatsiooni liikmetele, kes ei ole 1973. aasta konventsiooni, mida on muudetud 1978. ja 1997. aasta protokollidega, osalisriigid, ja

6. KUTSUB MARPOL-i VI lisa osalisriikide ja muude liikmesriikide valitsusi teavitama MARPOL-i VI lisa muudatustest laevaomanikke, laevaoperaatoreid, laevaehitajaid, laeva diiselmootorite tootjaid, laevakütuse tarnijaid ja teisi huvitatud osapooli.

Lisa MARPOLi muudetud VI lisa

Annex Revised MARPOL Annex VI

/otsingu_soovitused.json