Teksti suurus:

Autoveoseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 102, 601

Autoveoseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. detsembri 2002. a otsusega nr 286

§ 1. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» ning «teede- ja sideminister» vastavalt sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning «majandus- ja kommunikatsiooniminister» nõutavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad «halduskorras karistatud» sõnadega «karistatud väärteo eest»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vedude eest vastutava isiku mainet peetakse heaks, kui:
1) teda ei ole karistatud kuriteo eest või kui karistuse ärakandmisest või täitmisest on möödunud vähemalt kolm aastat;
2) teda ei ole karistatud kaheaastase perioodi jooksul ametialase tegevusega seoses üle kahe korra väärteo eest veokorralduse, autojuhi töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõiduki ohutuse või keskkonnakaitse valdkonnas või kui viimase karistuse täitmisest on möödunud üle ühe aasta;
3) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud käesoleva seaduse § 5 lõikes 5 nimetatud rikkumisi, mille eest on karistatud vedajat, või kui sellise karistuse täitmisest on möödunud üle kolme aasta;
4) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud autoveo tegevusloa kehtetuks tunnistamist või kui nimetatud kehtetuks tunnistamisest on möödunud üle viie aasta;
5) ta ei ole oma tegevuse või tegevusetusega põhjustanud vedajale tegevusloa andja poolt rohkem kui kahe ettekirjutuse tegemist või kui viimase ettekirjutuse tegemisest on möödunud üle ühe aasta.»;

4) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liiklusseadusest (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521) ja ühistranspordiseadusest tulenevad asjakohased dokumendid;»;

5) paragrahvi 36 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud nõuet autojuhi ametikoolituse tunnistuse ja alarmsõidukijuhi tunnistuse kontrollimiseks esitamise kohta kohaldatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist.

(7) Käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud nõuet autojuhi ametikoolituse ja alarmsõidukijuhi koolituse kohta kohaldatakse tööle võetavate autojuhtide ja alarmsõidukijuhtide suhtes alates 2003. aasta 1. jaanuarist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json