Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 102, 602

Erakonnaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. detsembri 2002. a otsusega nr 287

§ 1. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 124 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks esitab erakond mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile täieliku aruande kõigi eelmise kvartali jooksul erakonnale laekunud vahendite kohta ning avalikustab selle ka erakonna Interneti-koduleheküljel. Nimetatud aruandes peab olema ära näidatud laekumise kuupäev, liik, rahaline väärtus ja allikas. Aruandes tuleb kajastada ka vastavalt käesoleva seaduse § 127 lõikele 5 riigieelarvesse kantud anonüümsed annetused. Aruande täpsema vormi kehtestab rahandusminister.»;

2) paragrahvi 124 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab iga aasta erakonna majandustegevuse aruande ning avalikustab selle ka erakonna Interneti-koduleheküljel. Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse Riigi Teataja Lisas.»;

3) paragrahvi 127 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Erakonna annetuste register peab olema erakonna asukohas kõigile erakonna liikmetele kättesaadav ja iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks saadab erakond väljavõtte annetuste registrist mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale ning avalikustab selle ka erakonna Interneti-koduleheküljel. Igaühel on õigus nimetatud aruandega tasuta tutvuda.»;

4) paragrahvi 128 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erakonnal on õigus sularahas vastu võtta üksnes füüsiliste isikute annetusi kuni 10 000 krooni aastas ühe annetaja kohta.»;

5) paragrahvi 1211 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud toetusena ei käsitata toetust, mis on antud üldises korras teatud majandustegevuse arengu soodustamiseks, Euroopa Ühenduse projektide elluviimiseks või erakorralistest asjaoludest tingitud kahju heastamiseks.»;

6) seadust täiendatakse pärast § 1212 peatükiga 22 järgmises sõnastuses:

«22. peatükk
VASTUTUS

§ 1213. Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine

(1) Erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

§ 1214. Erakonnale tehtavate annetuste vastuvõtmise, registreerimise ja avalikustamise korra rikkumine

(1) Erakonnale tehtavate annetuste vastuvõtmise, registreerimise või avalikustamise korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 1215. Erakonna majandustegevuse aastaaruande, vahendite kvartaliaruande ja valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra rikkumine

(1) Erakonna majandustegevuse aastaaruande või erakonnale laekunud vahendite kvartaliaruande või erakonna valimiskampaania rahastamise avalikustamise korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni. (õ) 9.09.2008 13:00

§ 1216. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 1213–1215 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 56, 350; 64, 390; 82, 480) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 1213–1215 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.

(3) Käesoleva seaduse §-des 1213–1215 sätestatud väärteoasju arutab maa- või linnakohus.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVIÕiend

Lugeda "Erakonnaseaduse muutmise seaduse" (RT I 2002, 102, 602) § 1 punkti 6 alusel täiendatava „Erakonnaseaduse“ peatüki 22 § 1215. lõike 2 tekst järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.“

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 31 punkt 2 ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni 8. septembri 2008. aasta taotluskiri 2.6-3/1670.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json