Teksti suurus:

Toiduseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 102, 603

Toiduseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. detsembri 2002. a otsusega nr 288

I. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele» sõnadega «käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele».

§ 2. Paragrahvi 8:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toidu käitlemine on lubatud tunnustatud käitlemisettevõttes. Käitlemisettevõte, kus toimub ainult toidutoorme tootmine ja tootja enda toodetud toidutoorme selline esmane töötlemine, mille käigus ei muutu toidutoorme esialgne kuju ja esialgsed omadused, samuti käitlemisettevõte, kus toimub ainult toidutoorme puhastamine, sorteerimine, kuivatamine ja ladustamine säilitamise eesmärgil, ei pea olema tunnustatud. Käitlemisettevõte, kus toimub vee pakendamine ning mee või munade tööstuslik pakendamine, kuulub tunnustamisele.»;

2) lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustamisel valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja teistest ümberkorraldustest peab käitleja teatama tunnustamist korraldavale järelevalveasutusele, edastades viimasele sellekohase kirjaliku teate.»

§ 3. Paragrahvi 10:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalveasutuse juht või tema volitatud järelevalveametnik kinnitab käitlemisettevõtte vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele tähtajatu tunnustamise otsusega.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui käitlemisettevõtte nõuetele vastavust saab hinnata alles käitlemisettevõttes toimuva käitlemise käigus või kui tunnustamise menetluse käigus tuvastati vajadus teha ettevõttes toiduohutuse tagamist otseselt mittemõjutavaid ehituslikke, tehnoloogilisi, töökorralduslikke või muid ümberkorraldusi, on järelevalveasutuse juhil või tema volitatud järelevalveametnikul õigus väljastada tähtajaline tunnustamise otsus kehtivusajaga kuni üks aasta. Enne tähtajalise tunnustamise otsuse tegemist on järelevalveasutusel õigus nõuda ümberkorralduste tegemise ajakava.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Järelevalveasutuse juht või tema volitatud järelevalveametnik teeb otsuse 20 tööpäeva jooksul pärast taotluse ning käesoleva seaduse § 9 lõike 3 alusel kehtestatud tunnustamise menetluse korras nimetatud andmete ja dokumentide saamist. Otsustamistähtaega võib lisaasjaolude selgitamiseks pikendada kuni 40 tööpäevani. Tähtaja pikendamise kohta edastab järelevalveametnik taotluse esitajale posti teel kirjaliku teate.»;

4) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui käitlemisettevõtte kohta on tehtud tähtajaline tunnustamise otsus, teeb järelevalveasutuse juht või tema volitatud järelevalveametnik enne tähtajalise tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppu tähtajatu tunnustamise otsuse või tunnustamisest keeldumise otsuse.»;

5) lõikes 4 asendatakse sõna «kirjalikult» sõnadega «posti teel».

§ 4. Paragrahvi 101:

1) lõiget 1 täiendada pärast sõna «tervis» sõnadega «või käitleja ei pea kinni käesoleva seaduse § 10 lõikes 11 nimetatud ajakavast»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käitlemisettevõttes, mille tunnustamise otsuse kehtivus peatati, tuleb käitlemine viivitamata peatada.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise otsus antakse käitlejale üle allkirja vastu või edastatakse posti teel väljastusteatega.»

§ 5. Paragrahvi 11:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) käitleja ei suuda käitlemisettevõttes valitsevate püsiolude tõttu täita toidutoorme, toidu või käitlemise kohta kehtestatud nõudeid,
2) esineb oht inimese tervisele,
3) tunnustatud ettevõttes on käitlemine lõpetatud või
4) käitleja esitab sellekohase taotluse.»;

2) lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus antakse käitlejale üle allkirja vastu või edastatakse posti teel väljastusteatega.»;

3) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käitlemisettevõttes, mille tunnustamise otsus tunnistati kehtetuks, tuleb käitlemine viivitamata lõpetada.»

§ 6. Paragrahvi 32:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käitlemisettevõte peab olema varustatud piisava hulga veeseaduse alusel (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) kehtestatud joogivee nõuetele vastava veega (edaspidi joogivesi). Joogivett peab käitlemisettevõttes kasutama alati, kui see on vajalik toidu saastumise vältimiseks. Merel viibivatel kalalaevadel võib kala esmaseks töötlemiseks kasutada sellist merevett, mis ei põhjusta kala saastumist, ei halvenda selle omadusi ega muuda seda ohtlikuks inimese tervisele.»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «kvaliteedinõuetele» sõnaga «nõuetele».

§ 7. Paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Järelevalvet tuleb läbi viia regulaarselt ja juhtudel, kui on põhjust arvata, et tegemist on õiguserikkumisega. Järelevalve tegemisel peab järelevalveametnik tagama, et tehtavad toimingud on kohased, vajalikud ning proportsionaalsed kehtestatud nõuete täitmise tagamiseks.»

§ 8. Paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalveasutus rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

§ 9. Paragrahvi 537 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnadega «, Veterinaar- ja Toiduamet».

§ 10. Paragrahvi 63:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse jõustumise ajal tegutseva ja tunnustamisele kuuluva käitlemisettevõtte tunnustamise taotlus peab olema esitatud hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käitlemisettevõttes, mille tunnustamiseks on taotlus esitatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, võib käitlemist jätkata kuni käitlemisettevõtte tunnustamise kohta tehtud otsuse kehtima hakkamiseni. Kui käitlemisettevõtte kohta tehti tunnustamisest keeldumise otsus, tuleb selles käitlemisettevõttes käitlemine viivitamata lõpetada.»

II. § 11. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json