Teksti suurus:

Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2012
Avaldamismärge:RTL 2002, 143, 2092

Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 11.12.2002 nr 28

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 39 lõike 2 alusel.

§ 1. Ehitise ekspertiis

(1) Ehitise ekspertiis on ehitise või selle osa vastavuse hindamine ehitisele ettenähtud nõuetele.

(2) Ehitise ekspertiisi käigus kontrollitakse:
1) ehitise vastavust nõuetele;
2) ehitise osade, sealhulgas ehitise kande-, piirde- ja jäigastavate konstruktsioonide ning ehitise tehnosüsteemide vastavust nõuetele;
3) ehitisse püsivalt paigaldatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavust nõuetele;
4) ehitise vastavust detail- või üldplaneeringule;
5) ehitise vastavust projekteerimistingimustele;
6) ehitise vastavust valla või linna ehitusmääruses esitatud tingimustele.

(3) Lisaks lõikes 2 nimetatule võib ehitise ekspertiisi käigus teha ehitise asukoha maaüksuse ehitusgeoloogilisi ja -geodeetilisi töid.

§ 2. Ehitise ekspertiisi lähtealused

Ehitise ekspertiisi tegemisel lähtutakse:
1) detail- või üldplaneeringust;
2) projekteerimistingimustest;
3) valla või linna ehitusmäärusest;
4) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemustest;
5) ehitusprojektist;
6) ehitise mõõdistusprojektist;
7) ehitamise tehnilistest dokumentidest;
8) õigusaktidega ehitisele kehtestatud nõuetest;
9) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele kehtestatud nõuetest;
10) õigusaktidega ehitisse paigaldatavatele toodetele ja seadmetele kehtestatud nõuetest;
11) ehitise ehitamise kohta käivatest standarditest;
12) ehitise kohta käivatest standarditest;
13) ehitusmaterjalide ja -toodete kohta käivatest standarditest;
14) ehitise osa kohta käivatest uuringutest.

§ 3. Ehitise ekspertiisi tulemus

(1) Ehitise ekspertiisi tulemusena koostatakse ekspertarvamus:
1) ehitise osa kohta või
2) ehitise kui terviku kohta või
3) ehitise osa ja ehitise kui terviku kohta.

(2) Ekspertarvamus peab sisaldama:
1) ehitise või selle osa lühiiseloomustust;
2) ehitise osade või osa iseloomustust;
3) üldiseid järeldusi ehitise või selle osa kohta;
4) teavet ehitise nõuetele mittevastavatest osadest sellise mittevastavuse korral.

(3) Ekspertarvamuses võib ehitise ekspertiisi tegija teha ettepaneku ehitise muutmiseks või ehitise osa asendamiseks.

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json