Teksti suurus:

Ehituse omanikujärelevalve kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2011
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2108

Ehituse omanikujärelevalve kord

Vastu võetud 11.12.2002 nr 30

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 30 lõike 8 alusel

§ 1. Omanikujärelevalve

 (1) Ehitise omanik peab ehitisele enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegija, kelle tegevuse eesmärgiks on tagada:
 1) ehitusprojektikohane ehitamine;
 2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
 3) ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

 (2) Omanikujärelevalvet peab tegema ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

§ 2. Omanikujärelevalve tegemine

 (1) Omanikujärelevalve tegemise käigus peab omanikujärelevalve tegija pidevalt kontrollima:
 1) ehitusprojekti vastavust nõuetele;
 2) ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastavust nõuetele;
 3) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele;
 4) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitele;
 5) ehitatavasse ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
 6) ehitatavasse ehitisse paigaldatavate toodete, sealhulgas seadmete nõuetele vastavust;
 7) ehitatava ehitise vastavust ehitusprojektile;
 8) ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele;
 9) ehitatava ehitise või selle osa suhtes tehnilise kontrolli teostamist selle kohustuslikkuse korral;
 10) ehitatava ehitise või selle osa nõuetele vastavust;
 11) ehitatava ehitise vastavust ehitusettevõtjaga kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile;
 12) ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu;
 13) ehitise ja selle asukoha maaüksuse ohutust ümbruskonnale, sealhulgas kolmandate isikute suhtes;
 14) keskkonnaohutuse tagamist.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on omanikujärelevalve tegijal kohustus teavitada viivitamatult ehitise omanikku:
 1) ehitusprojekti mittevastavusest nõuetele;
 2) ehitamise mittevastavusest ehitusprojektile;
 3) ehitusmaterjalide ja -toodete mittevastavusest nõuetele;
 4) teostatavate ehitustööde ohtlikkusest;
 5) ehitatava ehitise ja selle ehitusplatsi ohtlikkusest;
 6) ehitatavast ehitise tingitud keskkonna saastamisest;
 7) keskkonna saastatusest ehitusplatsil.

 (3) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama vähemalt kahe tööpäeva jooksul ehitise omanikku, kui:
 1) teostatavate ehitustööde kvaliteet ei vasta ehitusettevõtjaga kokkulepitule;
 2) teostatavate ehitustööde täitmise tähtaeg ei vasta ehitusettevõtjaga kokkulepitule;
 3) ta on kontrollimise käigus teada saanud ehitusprojekti, ehitise või selle osa või ehitusmaterjalide või -toodete või ehitisse paigaldatavate toodete või seadmete nõuetele mittevastavusest või ehitus- või projekteerimis- või muu ettevõtjaga kokkulepitule mittevastavusest.

 (4) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama ehitise omanikku lõikes 3 nimetatust vähemalt kahe tööpäeva jooksul selle teadasaamise päevast arvates.

 (5) Omanikujärelevalve tegija peab:
 1) osalema dokumenteeritavate ehitustööde ülevaatusel;
 2) esitatavad märkused ja ettepanekud esitama kirjalikult ja allkirjastatult;
 3) täitma ehitamise käigus ehitise ja ehitamise ohutuse eesmärgil kehtestatud nõudeid;
 4) kontrollima ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmist.

§ 3. Omanikujärelevalve tegija õigused

 (1) Omanikujärelevalve tegijal on õigus viivitamatult nõuda:
 1) ehitusprojekti koostajalt ehitusprojekti nõuetele vastavusse viimist;
 2) ehitusettevõtjalt kasutatud ehitustoodete ja paigaldatud seadmete vastavusdeklaratsioonide ja/või -sertifikaatide (tunnistuste) ja muude vajalike dokumentide, nagu näiteks garantiikirjad, hooldus- või kasutusjuhendid, originaalide või koopiate esitamist;
 3) ehitusettevõtja poolt kasutatud ehitustoote asendamist selle mittevastavuse korral ehitusprojektile või kehtestatud nõuetele;
 4) ehitusettevõtjalt nõuetele mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
 5) ehitusettevõtjalt ehitusprojektile mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
 6) ehitustööde peatamist avariiohu tekkimise, ehitusalastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku tingimuste täitmata jätmise ja ehitusprojektile mittevastava ehitamise korral;
 7) ehitusettevõtjalt ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist.

 (2) Omanikujärelevalve tegija peab nõudmised esitama kirjalikult ja allkirjastatult vähemalt kahe tööpäeva jooksul nõude esitamise alusest teadasaamise päevast arvates.

§ 4. Omanikujärelevalve lähtealused

  Omanikujärelevalve tegemisel lähtutakse:
 1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemustest;
 2) detailplaneeringust;
 3) projekteerimistingimustest;
 4) ehitusprojektist;
 5) projekteerimis- ja ehituettevõtjaga kokkulepitust;
 6) õigusaktidega ehitisele kehtestatud nõuetest;
 7) õigusaktidega ehitusprojektile kehtestatud nõuetest;
 8) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele kehtestatud nõuetest;
 9) õigusaktidega ehitisse paigaldatavatele toodetele ja seadmetele kehtestatud nõuetest;
 10) ehitise ehitamise kohta käivatest standarditest;
 11) ehitusprojekti kohta käivatest standarditest;
 12) ehitise kohta käivatest standarditest;
 13) ehitusmaterjalide ja -toodete kohta käivatest standarditest.

§ 5. Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler