Teksti suurus:

Ehituse omanikujärelevalve kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2011
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2108

Ehituse omanikujärelevalve kord

Vastu võetud 11.12.2002 nr 30

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 30 lõike 8 alusel

§ 1.  Omanikujärelevalve

  (1) Ehitise omanik peab ehitisele enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegija, kelle tegevuse eesmärgiks on tagada:
  1) ehitusprojektikohane ehitamine;
  2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
  3) ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

  (2) Omanikujärelevalvet peab tegema ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

§ 2.  Omanikujärelevalve tegemine

  (1) Omanikujärelevalve tegemise käigus peab omanikujärelevalve tegija pidevalt kontrollima:
  1) ehitusprojekti vastavust nõuetele;
  2) ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastavust nõuetele;
  3) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele;
  4) ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitele;
  5) ehitatavasse ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
  6) ehitatavasse ehitisse paigaldatavate toodete, sealhulgas seadmete nõuetele vastavust;
  7) ehitatava ehitise vastavust ehitusprojektile;
  8) ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele;
  9) ehitatava ehitise või selle osa suhtes tehnilise kontrolli teostamist selle kohustuslikkuse korral;
  10) ehitatava ehitise või selle osa nõuetele vastavust;
  11) ehitatava ehitise vastavust ehitusettevõtjaga kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile;
  12) ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu;
  13) ehitise ja selle asukoha maaüksuse ohutust ümbruskonnale, sealhulgas kolmandate isikute suhtes;
  14) keskkonnaohutuse tagamist.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on omanikujärelevalve tegijal kohustus teavitada viivitamatult ehitise omanikku:
  1) ehitusprojekti mittevastavusest nõuetele;
  2) ehitamise mittevastavusest ehitusprojektile;
  3) ehitusmaterjalide ja -toodete mittevastavusest nõuetele;
  4) teostatavate ehitustööde ohtlikkusest;
  5) ehitatava ehitise ja selle ehitusplatsi ohtlikkusest;
  6) ehitatavast ehitise tingitud keskkonna saastamisest;
  7) keskkonna saastatusest ehitusplatsil.

  (3) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama vähemalt kahe tööpäeva jooksul ehitise omanikku, kui:
  1) teostatavate ehitustööde kvaliteet ei vasta ehitusettevõtjaga kokkulepitule;
  2) teostatavate ehitustööde täitmise tähtaeg ei vasta ehitusettevõtjaga kokkulepitule;
  3) ta on kontrollimise käigus teada saanud ehitusprojekti, ehitise või selle osa või ehitusmaterjalide või -toodete või ehitisse paigaldatavate toodete või seadmete nõuetele mittevastavusest või ehitus- või projekteerimis- või muu ettevõtjaga kokkulepitule mittevastavusest.

  (4) Omanikujärelevalve tegija peab teavitama ehitise omanikku lõikes 3 nimetatust vähemalt kahe tööpäeva jooksul selle teadasaamise päevast arvates.

  (5) Omanikujärelevalve tegija peab:
  1) osalema dokumenteeritavate ehitustööde ülevaatusel;
  2) esitatavad märkused ja ettepanekud esitama kirjalikult ja allkirjastatult;
  3) täitma ehitamise käigus ehitise ja ehitamise ohutuse eesmärgil kehtestatud nõudeid;
  4) kontrollima ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmist.

§ 3.  Omanikujärelevalve tegija õigused

  (1) Omanikujärelevalve tegijal on õigus viivitamatult nõuda:
  1) ehitusprojekti koostajalt ehitusprojekti nõuetele vastavusse viimist;
  2) ehitusettevõtjalt kasutatud ehitustoodete ja paigaldatud seadmete vastavusdeklaratsioonide ja/või -sertifikaatide (tunnistuste) ja muude vajalike dokumentide, nagu näiteks garantiikirjad, hooldus- või kasutusjuhendid, originaalide või koopiate esitamist;
  3) ehitusettevõtja poolt kasutatud ehitustoote asendamist selle mittevastavuse korral ehitusprojektile või kehtestatud nõuetele;
  4) ehitusettevõtjalt nõuetele mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
  5) ehitusettevõtjalt ehitusprojektile mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
  6) ehitustööde peatamist avariiohu tekkimise, ehitusalastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku tingimuste täitmata jätmise ja ehitusprojektile mittevastava ehitamise korral;
  7) ehitusettevõtjalt ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist.

  (2) Omanikujärelevalve tegija peab nõudmised esitama kirjalikult ja allkirjastatult vähemalt kahe tööpäeva jooksul nõude esitamise alusest teadasaamise päevast arvates.

§ 4.  Omanikujärelevalve lähtealused

  Omanikujärelevalve tegemisel lähtutakse:
  1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemustest;
  2) detailplaneeringust;
  3) projekteerimistingimustest;
  4) ehitusprojektist;
  5) projekteerimis- ja ehituettevõtjaga kokkulepitust;
  6) õigusaktidega ehitisele kehtestatud nõuetest;
  7) õigusaktidega ehitusprojektile kehtestatud nõuetest;
  8) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele kehtestatud nõuetest;
  9) õigusaktidega ehitisse paigaldatavatele toodetele ja seadmetele kehtestatud nõuetest;
  10) ehitise ehitamise kohta käivatest standarditest;
  11) ehitusprojekti kohta käivatest standarditest;
  12) ehitise kohta käivatest standarditest;
  13) ehitusmaterjalide ja -toodete kohta käivatest standarditest.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Liina TÕNISSON
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json