Teksti suurus:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2004
Avaldamismärge:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Vastu võetud 08.05.2001 nr 161
RT I 2001, 45, 251
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10. 12. 2002 nr 375 ( RT I 2002, 101, 593) 1. 01. 2003

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 7 lõike 2, § 11 lõike 2, § 15 lõike 3 ja «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4) § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5, § 13 lõike 6, § 22 lõike 7, § 25 lõike 3 ning § 26 lõike 3 alusel.

Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
1) «Veterinaarnõuded loomakasvatushoonetele ja -rajatistele ning loomade pidamiseks piiritletud aladele, samuti loomade pidamisele, registreerimisele ja teatud juhtudel tunnustamisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade loetelu ning nende registreerimise ja tunnustamise kord»;
2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise kord, põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;
3) «Nõuded loomadega kauplevale isikule ja tema ettevõtte tunnustamise kord»;
4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;
5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;
6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;
7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa»;
8) «Nõuded loomade peatuspaigale»;
9) «Dopinguks loetavate ravimite ja ainete nimekiri»;
10) «Nõuded võistlustel osalevate loomade vanusele, kasutatavale varustusele ja abivahenditele, samuti loomade võistlustel kasutamise sagedusele, võistlusradade ja takistuste ehitusele loomaliikide ja -kategooriate kaupa».

[RT I 2002, 101, 593 – jõust. 1. 01. 2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json