Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2002, 144, 2118

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 16.12.2002 nr 147

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375, 89, 511) §10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2. Avaldusele kantavad andmed

(1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number  ja andmed viimase taotlejale makstud töötu abiraha juhtumi kohta.

(2) Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

§ 3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) tööandja tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta;
2) dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta.

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööhõiveamet kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 12. detsembri 2001. a määrus nr 120 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2001, 136, 1982).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147
lisa 1

/otsingu_soovitused.json