Teksti suurus:

Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2008
Avaldamismärge:RTL 2003, 2, 3

Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2002 nr 82

Määrus kehtestatakse «Väärteomenetluse seadustiku» (RT I 2002, 50, 313) § 51 alusel.

Kinnitan kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormid (lisad 1–19).

Minister Märt RASK

Kantsler Priidu PÄRNA

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 1

Kohtuväline menetleja _______________________________________________________

                                        (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

KUTSE

  Väärteoasi nr ____________________________

_________________________________________________________________________

                             (füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimetus)

_________________________________________________________________________

                                                        (elu- või asukoha aadress)

olete kohustatud ilmuma «___» _________________ 200___ kell _________

_________________________________________________________________________

                 (kutsumise põhjus, kellena – menetlusalune isik, tunnistaja, kaitsja, esindaja)

________________________________ väärteoasjas __________________________ järgi

(kui väärteomenetlus on alustatud isiku
suhtes – isik, kelle suhtes väärteomenetlust
alustati)
(väärteo kvalifikatsioon – seaduse
nimetus, paragrahv, lõige, punkt)

aadressil ____________________________________________ ruum nr ______________

___________________________________________________________________ juurde,

                          (kohtuvälise menetleja ametniku ees- ja perekonnanimi)

elektronposti aadress ________________________ telefoninumber ___________________

Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Juriidilise isiku puhul kehtib kutse seaduslikule esindajale / esindajale.

(mittevajalik läbi kriipsutada)

Kui määratud ajaks ei ole võimalik ilmuda, olete vastavalt VTMS §-le 42 kohustatud ilmumata jätmisest ja selle põhjustest viivitamatult teatama.

Menetlusaluse isiku ja tunnistaja ilmumata jäämisel võidakse vastavalt VTMS § 43 lõikele 3 kohaldada sundtoomist. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused on kutse pöördele trükitud vastavalt VTMS §-le 19.

Teatis
(täidetakse, kui kutse annab kätte kohtuvälise menetleja ametnik)
Kutse väljastas ____________________________________________________________
                                               (ametikoht, ees- ja perekonnanimi, kuupäev, allkiri)
Kutse sain kätte ___________________________________________________________
                                                   (isiku ees- ja perekonnanimi, kuupäev, allkiri)

Kutse pöördele trükitud tekst:

Väärteomenetluse seadustiku § 19. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused

(1) Menetlusalusel isikul on õigus:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras;
3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures;
4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi;
5) teada menetlustoimingu eesmärki;
6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;
7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.

(3) Kaitsja osavõtt alates kohtumenetlusest on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama.

(4) Menetlusalune isik on kohustatud:
1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud;
2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 2

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                          (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

 

Väärteoasi nr ______________________

MENETLUSALUSE ISIKU ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL
HOIATAMISMENETLUSES

_____________________________________________ «___» _________________200__a

                                 ütluste andmise koht

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:

ees- ja perekonnanimi _________________________________________________________________

isikukood _______________________________

sünniaeg ja koht / isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr _____________________________________

__________________________________________________________________________________

                                     (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus_____________________ töökoht ____________________________________________

elukoha / asukoha aadress ______________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed, kelle nimel ütlused antakse:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus _________________________________________________________________

registrikood _________________________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või    tähekombinatsioon)

asukoha aadress _____________________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________________

Mulle on selgitatud ja olen tutvunud protokolli pöördele märgitud menetlusaluse isiku õiguste ja kohustustega vastavalt VTMS §-le 19, samuti §-s 53 sätestatud hoiatamismenetluse kohaldamise nõuetega. Nõustun hoiatamismenetlusega. Kinnitan ülekuulamisprotokollis märgitud menetlusaluse isiku andmete õigsust. Olen teadlik, et võin kirjutada ütlused ka omakäeliselt.______________________________________________________________________________________

                         (füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilise isiku seadusliku esindaja allkiri)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilise isiku seadusliku esindaja ütlused väärteo toimepanemise kohta:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Füüsilisest isikust menetlusalune isik / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seaduslik esindaja:

_________________________

 
                    (allkiri)  

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________

(allkiri)

 

Isik keeldus ütluste andmisest / ülekuulamisprotokollile alla kirjutamast: ___________________

_________________________________________________________________________

                                                              (märgitakse põhjus)

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________

(allkiri)

 

Protokolli pöördele trükitud tekst:

Väärteomenetluse seadustiku § 19: Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused

(1) Menetlusalusel isikul on õigus:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras;
3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures;
4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi;
5) teada menetlustoimingu eesmärki;
6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;
7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.

(3) Kaitsja osavõtt alates kohtumenetlusest on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama.

(4) Menetlusalune isik on kohustatud:
1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud;
2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.

Väärteomenetluse seadustiku § 53. Hoiatamismenetluse kohaldamine

(1) Vähetähtsa väärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta menetlusaluse isiku karistamata ja määrata hoiatustrahvi:
1) füüsilisest isikust menetlusalusele isikule 25 kuni 200 krooni;
2) juriidilisest isikust menetlusalusele isikule 200 kuni 1000 krooni.

(2) Kohtuväline menetleja võib hoiatustrahvi jätta määramata ja piirduda menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega, kui ta leiab, et menetlusaluse isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav.

(3) Hoiatustrahvi määramisega menetlusalusele isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel võib piirduda, kui:
1) menetlusalusele isikule on selgitatud, et tal on õigus hoiatamismenetlusest keelduda ning sel juhul alustatakse väärteomenetlust kiir- või üldmenetluse korras;
2) menetlusalusele isikule on selgitatud tema õigused ja kohustused vastavalt käesoleva seadustiku §-le 19, võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning ta on hoiatamismenetlusega nõus.

(4) Menetlusaluse isiku ütlused väärteo toimepanemise kohta protokollitakse käesoleva seadustiku §-s 56 sätestatud korras, arvestades erisust, et ülekuulamisprotokollis annab menetlusalune isik eraldi allkirja hoiatamismenetlusega nõusoleku kohta ja selle kohta, et talle on selgitatud käesolevas paragrahvis sätestatud hoiatamismenetluse korda.

(5) Hoiatamismenetluse kohaldamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud korras lõpetab väärteomenetluse. Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras, kui menetlusalusele isikule määrati hoiatustrahv ja ta ei ole seda hoiatamisotsuse kättesaamisest alates seitsme päeva jooksul täies ulatuses tasunud.

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 3

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

 

(kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr _______________

HOIATAMISOTSUS

«__» ____________ 200__ a___________________________________________________

                                                                                           (koht)

Käesoleva otsuse on teinud ________________________________________________ nimel

                                                                    (kohtuvälise menetleja nimetus)

__________________________________________________________________________

(otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on füüsiline isik)

ees- ja perekonnanimi __________________________________________________________

isikukood ___________________________

sünniaeg ja koht ______________________________________________________________

                                                 (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus _____________________ töökoht ____________________________________

elukoha aadress______________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus _________________________________________________________

registrikood _________________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress _____________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________

Menetlusalusele isikule on selgitatud VTMS §-s 19 ettenähtud õigusi ja kohustusi, samuti §-s 53 sätestatud õigust hoiatamismenetlusest keelduda ja seda, et keeldumise korral alustatakse menetlust kiir- või üldmenetluse korras. Menetlusalusele isikule on võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning ta nõustub hoiatamismenetlusega.

Väärteo lühikirjeldus: _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Väärteo kvalifikatsioon: ___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)

Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS § 53 lg 1 p-st ____

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus)

otsustas:

määrata __________________________________________________________________

                                                        (menetlusaluse isiku nimi/nimetus)

hoiatustrahv _________________________________________________________ krooni.

                                                     (märgitakse arv sõnades ja numbrites)

Hoiatustrahv tuleb tasuda otsuse kättesaamisest alates seitsme päeva jooksul ______________

_________________________________________________________________________

                   (panga nimetus, kood, arvelduskonto number ja viitenumber)

Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras, kui menetlusalune isik ei ole seitsme päeva jooksul otsuse kättesaamisest alates hoiatustrahvi täies ulatuses tasunud.

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________________

 

                                      (allkiri)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / menetlusalusest isikust juriidilise isiku esindaja allkiri otsuse kättesaamise kohta ja kuupäev:

________________________

__________________________

                 (allkiri)

                     (kuupäev)

Hoiatamisotsuse pöördele trükitud tekst.

Väärteomenetluse seadustiku § 19. Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused

(1) Menetlusalusel isikul on õigus:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras;
3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures;
4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi;
5) teada menetlustoimingu eesmärki;
6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;
7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.

(3) Kaitsja osavõtt alates kohtumenetlusest on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama.

(4) Menetlusalune isik on kohustatud:
1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud;
2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.

Väärteomenetluse seadustiku § 53. Hoiatamismenetluse kohaldamine

(1) Vähetähtsa väärteo puhul võib kohtuväline menetleja jätta menetlusaluse isiku karistamata ja määrata hoiatustrahvi:
1) füüsilisest isikust menetlusalusele isikule 25 kuni 200 krooni;
2) juriidilisest isikust menetlusalusele isikule 200 kuni 1000 krooni.

(2) Kohtuväline menetleja võib hoiatustrahvi jätta määramata ja piirduda menetlusaluse isiku suulise hoiatamisega, kui ta leiab, et menetlusaluse isiku hoiatamine teda trahvimata on piisav.

(3) Hoiatustrahvi määramisega menetlusalusele isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud alustel võib piirduda, kui:
1) menetlusalusele isikule on selgitatud, et tal on õigus hoiatamismenetlusest keelduda ning sel juhul alustatakse väärteomenetlust kiir- või üldmenetluse korras;
2) menetlusalusele isikule on selgitatud tema õigused ja kohustused vastavalt käesoleva seadustiku §-le 19, võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning ta on hoiatamismenetlusega nõus. 

(4) Menetlusaluse isiku ütlused väärteo toimepanemise kohta protokollitakse käesoleva seadustiku §-s 56 sätestatud korras, arvestades erisust, et ülekuulamisprotokollis annab menetlusalune isik eraldi allkirja hoiatamismenetlusega nõusoleku kohta ja selle kohta, et talle on selgitatud käesolevas paragrahvis sätestatud hoiatamismenetluse korda.

(5) Hoiatamismenetluse kohaldamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud korras lõpetab väärteomenetluse. Kohtuväline menetleja uuendab väärteomenetluse kiir- või üldmenetluse korras, kui menetlusalusele isikule määrati hoiatustrahv ja ta ei ole seda hoiatamisotsuse kättesaamisest alates seitsme päeva jooksul täies ulatuses tasunud.

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 4

Kohtuväline menetleja ________________________________________________________

                                          (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

Väärteoasi nr_____________________

MENETLUSALUSE ISIKU ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL
KIIRMENETLUSES

___________________________________________ «___» ___________________200__ a

                           ütluste andmise koht

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:

ees- ja perekonnanimi _________________________________________________________________

isikukood__________________________________________________________________________

sünniaeg ja koht / isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ____________________________________

_________________________________________________________________________________

                                  (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus ____________________ töökoht __________________________________

elukoha / asukoha aadress ___________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed, kelle nimel ütlused antakse:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus _________________________________________________________________

registrikood _________________________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress _____________________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress ____________________________________________________

Mulle on selgitatud ja olen tutvunud protokolli pöördele märgitud menetlusaluse isiku õiguste ja kohustustega vastavalt väärteomenetluse seadustiku §-le 19 ja kiirmenetluse erisustega vastavalt § 55 lõike 1 punktidele 2 ja 3. Nõustun kiirmenetlusega. Kinnitan ülekuulamisprotokollis märgitud menetlusaluse isiku andmete õigsust. Olen teadlik, et võin kirjutada ütlused ka omakäeliselt.

____________________________________________________________________________________________________________

              (füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilise isiku seadusliku esindaja allkiri)

Ülekuulamisel osales tõlk: ________________________________________________________________________________________

                                                                              (ees- ja perekonnanimi)

keda on hoiatatud vastutusest oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valestitõlkimise eest KarS §-de 318 ja 321 järgi. ___________________________________________

                                     (tõlgi allkiri)

Ülekuulamine algas kell ______________________ ja lõppes kell____________________

Väärteo kohta annan järgmised ütlused:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Ülekuulatav isik: _____________________________________

                                                         (allkiri)

Tõlk: _____________________________________________

                                               (allkiri)

Kaitsja: ___________________________________________

                                               (allkiri)

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________

                                                                     (allkiri)

Isik keeldus ütluste andmisest / ülekuulamisprotokollile alla kirjutamast: ___________________

_________________________________________________________________________

(märgitakse põhjus)

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________

                                                                 (allkiri)

Protokolli pöördele trükitud tekst:

Väärteomenetluse seadustiku § 19: Menetlusaluse isiku õigused ja kohustused

(1) Menetlusalusel isikul on õigus:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras;
3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures;
4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi;
5) teada menetlustoimingu eesmärki;
6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;
7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud korras.

(2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.

(3) Kaitsja osavõtt alates kohtumenetlusest on kohustuslik, kui menetlusalune isik on 14- kuni 18-aastane või ta ei ole psüühikahäire tõttu ise suuteline end esindama.

(4) Menetlusalune isik on kohustatud:
1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud;
2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.

Väärteomenetluse seadustiku § 55 «Kiirmenetluse kohaldamine» lõige 1

(1) Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged ja menetlusalusele isikule on:
1) teatatud tema õigused ja kohutused, mis on ette nähtud käesoleva seadustiku §-s 19;
2) selgitatud, et kiirmenetluses väärteoprotokolli ei koostata;
3) võimaldatud anda väärteo toimepanemise kohta ütlusi ning kui isik nõustub kiirmenetlusega.

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 5

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ____________

KOHTUVÄLISE MENETLEJA OTSUS
(KIIRMENETLUS)

«__» ____________ 200__ a_________________________________________________

                                                                                           (koht)

Käesoleva otsuse on teinud _____________________________________________ nimel

                                                                    (kohtuvälise menetleja nimetus)

_______________________________________________________________________

            (otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune isik on füüsiline isik)

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

isikukood ________________________________________________________________

sünniaeg ja koht___________________________________________________________

                                                    (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus______________________ töökoht ________________________________

elukoha aadress __________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune isik on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus ______________________________________________________

registrikood ______________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress __________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Menetlusalusele isikule / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku esindajale on selgitatud väärteomenetluse seadustiku §-s 19 ettenähtud õigusi ja kohustusi ja § 55 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud kiirmenetluse korda. Füüsilisest isikust menetlusalune isik / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku esindaja on kiirmenetlusega nõus.

Väärteo toimepanemise aeg ja koht: ___________________________________________

Väärteo lühikirjeldus: _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

Väärteo toimepanemist kinnitavad tõendid: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

Väärteo kvalifikatsioon: ______________________________________________________

                                                             (seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)

Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud: __________________________________________

_______________________________________________________________________________
___________________________ ___________________________________________________

Eeltoodu alusel ja juhindudes KarS § ……….. ning VTMS § 55 lg 1 p-st 2,

______________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus)

otsustas:

karistada ________________________________________________ § __ lg __ p __ järgi

                                                  (seaduse nimetus)

____________________________________ rahatrahviga _________ trahviühiku ulatuses

          (menetlusaluse isiku nimi/nimetus)

_________________________________________________________________ krooniga.

                                         (märgitakse arv sõnades ja numbrites)

Muud asjaolud:

(rahatrahvi tasumine ositi vastavalt KarS § 66 lõigetele 2 ja 3; asitõendina kasutatava või  muu äravõetud objektiga toimimise viis; menetluskulude otsustus jm)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada otsuse peale kaebus maa- või linnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

Kui rahatrahvi ei määratud ositi, tuleb rahatrahv tasuda otsuse kättesaamisest alates 15 päeva jooksul

______________________________________________________________________________________________________________

(panga nimetus, kood, arvelduskonto nr, viitenumber)

Otsus saadetakse kohtutäiturile täitmiseks, kui isik ei ole otsuse kättesaamisest alates 15 päeva jooksul rahatrahvi täies ulatuses tasunud või otsuse peale maa- või linnakohtule kaebust esitanud.

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________________________________

  (allkiri)

Olen otsuse kätte saanud: ____________________________________________________

                                                                        (allkiri) (kuupäev)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 6

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                                  (kohtuvälise menetleja nimetus, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr _________________

MENETLUSALUSE ISIKU ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL
ÜLDMENETLUSES

____________________________________________ «___» _________________ 200__a

                              ütluste andmise koht

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

isikukood ________________________________________________________________________

sünniaeg ja koht / isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ___________________________

_________________________________________________________________________

                                  (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus_______________________ töökoht _________________________________

elukoha / asukoha aadress___________________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress __________________________________________

Juriidilise isikus andmed, kelle nimel ütlused antakse:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus _______________________________________________________

registrikood _______________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress ________________________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Mulle on selgitatud minu õigusi ja kohustusi VTMS § 19 järgi. Kinnitan ülekuulamisprotokollis märgitud menetlusaluse isiku andmete õigsust. Olen teadlik, et võin kirjutada ütlused ka omakäeliselt.

_____________________________________________________________________________________________________________

(füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku
seadusliku esindaja allkiri)

Ülekuulamisel osales tõlk _________________________________________________________________________________________

                                                                           (ees- ja perekonnanimi)

keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi._________________________________________________________________________________________________________

  (tõlgi allkiri)

Ülekuulamine algas kell____________________ ja lõppes kell ______________________

Väärteo kohta annan järgmised ütlused:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Füüsilisest isikust menetlusalune isik / juriidilisest isikust menetlusaluse isiku seaduslik esindaja: _____________ ___________

 

(allkiri)

Tõlk:

_________________________

 

(allkiri)

Kaitsja:

_________________________

 

(allkiri)

Kohtuväline menetleja:

_________________________

 

(allkiri)

Isik keeldus ütluste andmisest / ülekuulamisprotokollile alla kirjutamast: ___________________

_________________________________________________________________________

(märgitakse põhjus)

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________

                                                                                              (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 7

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ______________

VÄÄRTEOPROTOKOLL

«____» _____________ 200__ a _______________________________________________

                                                                                              (koht)

Käesoleva protokolli on koostanud ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja elektronposti aadress)

juhindudes VTMS §-st 68.

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on füüsiline isik)

ees- ja perekonnanimi ________________________________________________________

isikukood _________________________________________________________________

isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr __________________________________________

                                                                          (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus _______________________ töökoht ________________________________

elukoha aadress ____________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress __________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus _______________________________________________________

registrikood _______________________________________________________________

(registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress ___________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress __________________________________________

Menetlusaluse isiku seadusliku esindaja andmed:

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

isikukood________________________________________________________________

isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ________________________________________

                                                                      (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus ____________________ töökoht __________________________________

elukoha aadress ___________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Kaitsja andmed:

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

töökoht ________________________ asukoha aadress ____________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress __________________________________________

Menetlusalune isik soovib / ei soovi, et kaitsja osaleks menetluses.

(vajalik alla joonida)

Menetlusalusele isikule on selgitatud VTMS §-s 19 ettenähtud õigusi ja kohustusi.

Väärteo toimepanemise aeg ja koht: _____________________________________________

Väärteo lühikirjeldus: ________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Väärteo kvalifikatsioon: ______________________________________________________

________________________________________________________________________

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)

Väärteo kvalifikatsiooni  muutmine: _____________________________________________

________________________________________________________________________

Muudatuse tegemise kuupäev _____ Kohtuvälise menetleja ametniku allkiri ______________

Menetlusaluse isiku ütlused või märkus selle kohta, et menetlusaluse isiku ütlused on protokollitud eraldi: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tunnistaja ütlused või märkus selle kohta, et tunnistaja ütlused on protokollitud eraldi: ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Teave väärteoga põhjustatud kahju kohta: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________ ______________________________________________________________________

Muud tõendid ja andmed, mis on vajalikud väärteoasja lahendamiseks: ___________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

Menetlusalune isik soovib / ei soovi väärteoasja arutamisest kohtuistungil osa võtta.

(Mittevajalik läbi kriipsutada, täidetakse, kui asja arutamine kuulub kohtu pädevusse)

Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada kohtuvälisele menetlejale väärteoasjas vastulause ja tõendid ning tutvuda kohtuvälise menetleja juures väärteotoimikuga 15 päeva jooksul, alates väärteoprotokolli koopia kättesaamisest «____» _________________ 200__ a

_________________________________________________________________________________________________

(märgitakse tutvumiskoha aadress, ruum ja asutuse tööaeg)

Menetlusaluse isik ja tema kaitsja võivad saada lahendi koopiad ning kohtuvälise menetleja lahend on menetlusalusele isikule ja tema kaitsjale tutvumiseks kättesaadav alates
«___» ______________ 200__ a

_________________________________________________________________________

(märgitakse tutvumis- ja lahendi koopia kättesaamise koha aadress, ruum ja asutuse tööaeg)

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________

                                                                                                (allkiri)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku / menetlusaluse isiku esindaja / kaitsja allkiri väärteoprotokolli koopia kättesaamise kohta:

Menetlusalune isik: _______________________________ ________________________
                                                                     (allkiri)                (kuupäev)
Menetlusaluse isiku esindaja: _______________________ ________________________
                                                                     (allkiri)                (kuupäev)
Kaitsja: ________________________________________ ________________________
                                                                     (allkiri)                (kuupäev)

Isik keeldus väärteoprotokolli vastu võtmast: _______________________________________

_________________________________________________________________________

(märgitakse põhjus)

Kohtuvälise menetleja ametnik: _________________________________________________

                                                                                             (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 8

Kohtuväline menetleja _______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ____________________

KOHTUVÄLISE MENETELJA OTSUS
(ÜLDMENETLUS)

«__» _________ 200__ a ____________________________________________________

                                                                                         (koht)

Käesoleva otsuse on teinud _____________________________________________ nimel

                                                                    (kohtuvälise menetleja nimetus)

________________________________________________________________________

(otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on füüsiline isik)

ees- ja perekonnanimi _______________________________________________________

isikukood ________________________________________________________________

sünniaeg ja koht ___________________________________________________________

                                                 (välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)

kodakondsus ________________________ töökoht ______________________________

elukoha aadress ___________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)

juriidilise isiku nimetus ______________________________________________________

registrikood _________________________________________________________________________________

                 (registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon)

asukoha aadress __________________________________________________________

telefoninumber ja elektronposti aadress _________________________________________

Väärteo toimepanemise aeg ja koht: ____________________________________________

_______________________________________________________________________

Väärteo lühikirjeldus: ______________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Otsuse tegemise aluseks olnud väärteoprotokolli kuupäev ning koostaja ees- ja perekonnanimi: ____________________________________________________________ ___________

_________________________________________________________________________

Vastulauses esitatu mittearvestamise põhjendus:____________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Väärteo kvalifikatsioon:

_________________________________________________________________________

(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt):

Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Eeltoodu alusel ja juhindudes KarS § .................. ning VTMS § 73 lg 1 p-st 1

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus)

otsustas:

karistada ________________________________________________ § __ lg __ p __ järgi

                                                   (seaduse nimetus)

_________________________________________ rahatrahviga ____trahviühiku ulatuses

               (menetlusaluse isiku nimi/nimetus)

_________________________________________________________________ krooniga.

                                   (märgitakse arv sõnades ja numbrites)

Muud asjaolud:

_________________________________________________________________________

(rahatrahvi tasumine ositi vastavalt KarS § 66 lg 2 ja 3; asitõendina kasutatava või  muu äravõetud objektiga toimimise viis; menetluskulude otsustus jm)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Menetlusalusel isikul ja tema kaitsjal on õigus esitada otsuse peale kaebus maa- või linnakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav.

Kui rahatrahvi ei määratud ositi, tuleb rahatrahv tasuda ____________________________________________________________________

                                                                                                                (panga nimetus, kood, arvelduskonto  number, viitenumber)

15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav.

Otsus saadetakse kohtutäiturile täitmiseks, kui päevast, mil otsus on kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav, on möödunud 15 päeva ja menetlusalune isik ei ole rahatrahvi täies ulatuses tasunud või otsuse peale maa- või linnakohtule kaebust esitanud.

Kohtuvälise menetleja ametnik: ______________________________________________________________

           (allkiri)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku/ menetlusaluse  isiku esindaja/kaitsja allkiri otsuse kättesaamise kohta ja kuupäev:

   
_______________________________ _______________________________
(allkiri) (kuupäev)
_______________________________ _______________________________
(allkiri) (kuupäev)
_______________________________ _______________________________
(allkiri) (kuupäev)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 9

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr _____________________

ISIKU KINNIPIDAMISE PROTOKOLL

__________________________________________ «____» _________________ 200___ a

                        (menetlustoimingu koht)

_________________________________________________________________________

                                                     (kohtuvälise menetleja nimetus)

_________________________________________________________________________

(protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

_________________________________________________________________________

(kinnipidamisest osa võtnud politseiametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, kui kinipidamine toimus VTMS § 45 lg-t 2 kohaldades)

juhindudes VTMS §-dest 44–45 ja §-st 49, on kinni pidanud

menetlusaluse isiku ees- ja perekonnanimi _________________________________________

isikukood _____________________ sünnikoht ____________________________________

kodakondsus __________________ elukoht ______________________________________

VTMS § 44 lg 1 alusel järgmistel põhjustel (alla joonida):

   1) püüab põgeneda;

   2) ei ole tuvastatud tema isikut;

   3) võib jätkuvalt toime panna väärtegusid;

   4) võib väärteomenetlust takistada või sellest kõrvale hoiduda.

«____» __________________ 200 ___ a kell __________

Kinnipidamise koht:_________________________________________________________

________________________________________________________________________

Väärteo kvalifikatsioon: ______________________________________________________

                                                            (seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)

Menetlusaluse isiku kirjeldus:__________________________________________________

                                                            (üleriiete ja jalatsite kirjeldus ning andmed väliste
                                                                             tervisekahjustuste kohta)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Kinnipidamisel isikult äravõetud objektide loetelu ja objektide tunnused:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Menetlusalusele isikule selgitati tema õigusi ja kohustusi VTMS § 19 järgi. Kinnipeetavale selgitati, et tal on võimalus teatada kinnipidamisest omal valikul vähemalt ühele isikule.

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(märkus selle kohta, kas kinnipeetavale anti võimalus oma kinnipidamisest kellelegi teatada  ja kuidas ta seda võimalust kasutas; märkus selle kohta, kellele teatati alaealise kinnipidamisest)

Menetlusalune isik, olles tutvunud käesoleva protokolli sisu ja VTMS §-s 19 nimetatud õiguste ja kohustustega, esitas järgmised avaldused ja taotlused:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Menetlusalune isik: _________________________________________________________

                                                                                      (allkiri)

Protokolli koostaja (koostajad): ________________________________________________

                                                                                      (allkiri või allkirjad)

Menetlusalune isik vabastati «____» _____________________ 200___ a kell___________

Menetlusaluse isiku kinnipidamisest vabastanud kohtuvälise menetleja ametnik:

_______________________________________________________________________

(ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi ning allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 10

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ____________________

VÄÄRTEOMENETLUSE LÕPETAMISE MÄÄRUS

«___» ____________ 200__ a ________________________________________________

                                                   (koht)

Käesoleva määruse on teinud _________________________________________________

                           (kohtuvälise menetleja nimetus)

nimel _____________________________________________________________________

         (otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

Füüsilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:

(täidetakse, kui menetlusalune on füüsiline isik)

ees- ja perekonnanimi ____________________________________________________
isikukood __________________________
sünniaeg ja koht / isikut tõendava dokumendi nimetus ja nr ________________________
_____________________________________________________________________
(välismaalase või isiku puhul, kellel ei ole isikukoodi)
kodakondsus______________________ töökoht ______________________________
elukoha aadress_________________________________________________________
telefoninumber ja elektronposti aadress _______________________________________
Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku andmed:
(täidetakse, kui menetlusalune on juriidiline isik)
juriidilise  isiku nimetus ___________________________________________________
registrikood ___________________________________________________________
                 (registrikood või välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud
                                                          numbri- või tähekombinatsioon)
asukoha aadress ____________________________________________________________
telefoninumber ja elektronposti aadress ___________________________________________
Väärteo kvalifikatsioon: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(seaduse nimetus, paragrahv, lõige ja punkt)
Väärteomenetluse lõpetamise põhjendus:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS § ___
______________________________________________________________________________________________________________
(kohtuvälise menetleja nimetus)
määras:
lõpetada väärteomenetlus ______________________________________________ suhtes.
                                                             (menetlusaluse isiku nimi /nimetus)
Muud asjaolud:
(konfiskeerimise otsustus, kui konfiskeerimise otsustamine on kohtuvälise menetleja pädevuses, asitõendina kasutatava või muu äravõetud objektiga toimimise viis jm)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Menetlusosalisel ja menetlusvälisel isikul on vastavalt VTMS § 76 lg-le 2 õigus esitada määruse peale kaebus kohtuvälise menetleja juhile 15 päeva jooksul alates määruse koopia kättesaamisest.
Kohtuvälise menetleja ametnik: _______________________________________________
                                                                                                     (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 11

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ____________________

SÜNDMUSKOHA VAATLUSE PROTOKOLL

«__» ___________ 200__ a ___________________________________________________

                                                                            (menetlustoimingu koht)

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus)

_________________________________________________________________________

(protokolli koostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi)

juhindudes VTMS §-de 47, 49 ja 50 ning KrMK § 149, § 150 lg-te 1 ja 2 ning § 153 nõuetest teostas sündmuskoha vaatlust.

Vaatluse juures viibisid: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

(märgitakse menetlustoimingu juures viibinud isikute ees- ja perekonnanimed)

Sündmuskoha vaatluse juures viibijatele selgitati, et neil on õigus viibida vaatluse juures ning teha selle kohta avaldusi ja märkusi, mis protokollitakse.

Õigustega tutvunud: ________________________________________________________

                                                                    (vaatluse juures viibija allkiri)

Õigustega tutvunud: ________________________________________________________

                                                                    (vaatluse juures viibija allkiri)

Spetsialistina osales menetlustoimingus:_________________________________________

                                                                      (spetsialisti ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

Spetsialistile selgitati tema õigusi ja kohutusi KrMK § 1111 järgi. Õiguste ja kohustustega tutvunud:

_______________________________  
                (spetsialisti allkiri)  

Vaatlus algas kell _______________________ ja lõppes kell _________________________

Vaatluse tingimused: ________________________________________________________

                                                                 (nt vaatlus toimus päevavalgel jm)

Sündmuskoha vaatlusega tuvastati:

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Muud asjaolud:

(Vaatluse käigus kasutati järgmisi tehnikavahendeid ja koostati skeeme jm)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Sündmuskohalt võeti kaasa: ___________________________________________________

                                                                (äravõetud objekt; kui objekti saab pakendada,
                                                                            märgitakse pakendi liik ja number)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Protokoll on menetlustoimingust osavõtjatele ja juuresviibijatele ette loetud.

Avaldused ja märkused menetlustoimingu ja protokolli kohta:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Juuresolijad:

________________________  
                 (allkiri)  
________________________  
                 (allkiri)  
Kohtuvälise menetleja ametnik:  
________________________  
                 (allkiri)  

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 12

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood,
                                                          aadress ja telefoninumber)

    Väärteoasi nr _________________________
 

____________________________________________________

 

                 (annan loa / ei anna luba läbiotsimiseks)

    ________________ kohtu kohtunik
    ____________________________
    (kohtuniku ees- ja perekonnanimi)
    «___» ______________ 200__a
LÄBIOTSIMISE MÄÄRUS
«__» ____________ 200__ a
_________________________________________________________________________
(protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)
läbi vaadanud materjali väärteoasjas nr ________________
tuvastas:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS §-dest 35, 47 ja 48 ning KrMK §-st 139,
määras:
korraldada läbiotsimine nimetatud väärteoasjas tähtsust omavate esemete leidmiseks _______________________________________________________________________________________________________________
(läbiotsimise koht)
Kohtuvälise menetleja ametnik: _______________________
                                                                      (allkiri)
Määrusega tutvunud «__» _____________________ 200__ a
Isik, kelle juures toimub läbiotsimine: ___________________
                                                                            (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 13

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr___________________

LÄBIOTSIMISE PROTOKOLL

«__» ____________ 200__ a

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus, protokolli koostanud ametniku ametikoht
ning ees- ja perekonnanimi)

juhindudes VTMS §-de 35 ja 47 ning KrMK §-de 139–142, 147 ja 148 nõuetest, korraldas

läbiotsimise _______________________________________________________________

                                                                     (läbiotsimise koht)

Läbiotsimise juures viibisid manukad:

_________________________________________________________________________

(manuka ees- ja perekonnanimi ning aadress)

_________________________________________________________________________

(manuka ees- ja perekonnanimi ning aadress)

Samuti viibis läbiotsimise juures:

_________________________________________________________________________

(menetlustoimingule allutatud isiku menetlusseisund ning tema ees- ja perekonnanimi,
isikukood ja aadress)

_________________________________________________________________________

(menetlustoimingule allutatud isiku menetlusseisund ning tema ees- ja perekonnanimi,
isikukood ja aadress)

Läbiotsimine algas kell _______________ja lõppes kell ______________

Vastavalt VTMS § 49 lg-le 3 ja KrMK § 141 lg-le 3 selgitati isikule, kelle juures toimub  läbiotsimine, ja manukatele õigust viibida läbiotsimise ajal kõikide menetleja  toimingute juures ja teha nende kohta avaldusi, mis protokollitakse.

Enne läbiotsimist tutvustati isikule, kelle juures toimub läbiotsimine, läbiotsimise määrust ja tehti ettepanek anda vabatahtlikult välja määruses tähendatud esemed ja dokumendid.

Läbiotsimise kohas viibivate isikute avaldused ettepaneku kohta anda vabatahtlikult välja määruses tähendatud esemed ja dokumendid.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________  
                       (isiku allkiri)  
_________________________________  
                       (isiku allkiri)  

Läbiotsimise käigu kirjeldus:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Läbiotsimisel leiti ja võeti ära:

_______________________________________________________________________________________________________________

(äravõetud objekt; kui objekti saab pakendada, märgitakse pakendi liik ja number)

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Läbiotsimisel esitati kaebusi ja avaldusi:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Protokoll on läbi loetud ja koostatud õigesti.

Manukad:

__________________________________  
                            (allkiri)  
__________________________________  
                            (allkiri)  

Juuresolijad:

__________________________________  
                            (allkiri)  
__________________________________  
                           (allkiri)  

Protokoll on läbi loetud ja koostatud õigesti. Läbiotsimise protokolli ärakirja olen kätte saanud.

Isik, kelle juures toimus läbiotsimine:

_________________________________  
                          (allkiri)  

Kohtuvälise menetleja ametnik:

_________________________________  
                        (allkiri)  

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 14

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr __________________

VÕETUSE MÄÄRUS

«__» ____________ 200__ a

_________________________________________________________________________

(protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

läbi vaadanud materjalid väärteoasjas nr __________________________________________

tuvastas:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS §-de 47 ja 48 ning KrMK § 139 lg-te 4 ja 5 nõuetest,

määras:

teostada võetus ___________________________________________________________________________________________________

                                       (isik, kellelt võetus teostatakse, võetuse koht ja võetuse objekt)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Kohtuvälise menetleja ametnik: _____________________

                                                                   (allkiri)

Määrusega tutvunud «__» __________________ 200__ a

Isik, kellelt teostatakse võetus: _____________________

                                                                   (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 15

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ___________________

VÕETUSE PROTOKOLL

«__»____________ 200__ a

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus, protokolli koostanud ametniku ametikoht
ning ees- ja perekonnanimi)

juhindudes VTMS §-de 47, 49 ning KrMK § 139 lg-te 4–5 ja §-de 140–142, 147 ja 148 nõuetest teostas

«___» ___________ 200__a koostatud võetuse määruse alusel ________________________

                  (isik, kellelt võetus teostatakse)

__________________________________________________________________ võetuse.

Võetus toimus: _____________________________________________________________

                                                                  (võetuse toimumise koht)

Võetus algas kell____________________mja lõppes kell ____________________________

Enne võetuse teostamist selgitati isikule, kellelt võetus teostatakse, vastavalt KrMK § 141 lg-le 3 tema õigust viibida võetuse ajal kõikide menetleja toimingute juures ja teha nende kohta avaldusi, mis protokollitakse.

__________________________________  
                        (isiku allkiri)  

Kohtuvälise menetleja ametniku ettepanekul andis _________________________________

                                                                                                 (isiku ees- ja perekonnanimi, kellelt
                                                                                                               võetus teostatakse)

kohtuvälisele menetlejale üle__________________________________________________

                                                      (märgitakse objekt; kui objekti saab pakendada, märgitakse
                                                                              pakendi liik ja number)

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Võetusel esitati kaebusi ja avaldus: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Protokoll on läbi loetud ja koostatud õigesti. Protokolli ärakirja olen kätte saanud:

__________________________________

    (isiku allkiri, kelle juures võetus toimus)  

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________________________

                                      (allkiri)
 

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 16

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr________________________________

VAATLUSE PROTOKOLL

«__» ____________ 200__ a

_________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus, protokolli koostanud ametniku ametikoht
ning ees- ja perekonnanimi)

juhindudes VTMS §-de 47 ja 49 ning KrMK § 149, § 150 lg-te 1 ja 2 ning § 153 nõuetest teostas

_________________________________________________________________________

(märgitakse objekt, mille vaatlust teostati ja vaatluse koht)

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Vaatluse juures viibisid: _____________________________________________________

                                                 (isiku ees- ja perekonnanimi, ametiisiku puhul ka ametikoht)

________________________________________________________________________

Kohtuvälise menetleja ametnik selgitas vaatluse juures viibijatele, et neil on õigus viibida vaatluse juures ning teha selle kohta avaldusi ja märkusi, mis protokollitakse.

Õigustega tutvunud:

____________________________

                       (allkiri)  

____________________________

                       (allkiri)  

Spetsialistina osales menetlustoimingus ________________________________________

                    (spetsialisti ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

kellele eelnevalt selgitati tema õigusi ja kohustusi KrMK § 1111 järgi.

Õiguste ja kohustustega tutvunud:

____________________________

                       (allkiri)  

Vaatlus algas kell _______________________ ja lõppes kell _______________________

Vaatluse tingimused: ______________________________________________________

                                                                 (nt vaatlus toimus päevavalgel jm)

Vaatlusega tuvastati: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Protokoll on menetlustoimingust osavõtjatelele ette loetud.

Avalduse ja märkused menetlustoimingu ja protokolli kohta: ___________________________

_________________________________________________________________________

Menetlustoimingu juures viibijad:

______________________________________________

  (allkiri)

______________________________________________

  (allkiri)

______________________________________________

  (allkiri)

Kohtuvälise menetleja ametnik:

______________________________________________

  (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 17

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr _________________________

ASITÕENDIKS TUNNISTAMISE MÄÄRUS

«__» ____________ 200__ a

_________________________________________________________________________

                       (protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

läbi vaadanud materjalid väärteoasjas nr __________________________________________

tuvastas:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Eeltoodu alusel ning juhindudes VTMS §-de 47 ja 48 ning KrMK §-de 61 ja 62 nõuetest,

määras:

1. Tunnistada ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

asitõendiks.

2. _______________________________________________________________________

                                           (asitõendite suhtes kohaldatavad abinõud)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kohtuvälise menetleja ametnik:

_________________________

                    (allkiri)  

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 18

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr ____________________

VÕRDLUSMATERJALI VÕTMISE MÄÄRUS

«__» ____________ 200__ a __________________________________________________

                                                                     (menetlustoimingu tegemise koht)

_________________________________________________________________________

(protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

läbi vaadanud materjali väärteoasjas nr ________________________

tuvastas:

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Eeltoodu alusel ja juhindudes VTMS §-de  47 ja 48 ning KrMK § 155 nõuetest,

määras:

teostada võrdlusmaterjali võtmine _____________________________________________

                                                        (isik, kellelt võrdlusmaterjal võetakse, võtmise koht ja objekt,
                                                                                 millelt võrdlusmaterjal võetakse)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kohtuvälise menetleja ametnik: ________________________

                                                                      (allkiri)

Määrusega tutvunud «___» _________________ 200__ a

Isik, kellelt võrdlusmaterjal võetakse: ____________________

  (allkiri)

Justiitsministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 82 «Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine»
lisa 19

Kohtuväline menetleja ______________________________________________________

                                         (kohtuvälise menetleja nimetus, registrikood, aadress ja telefoninumber)

  Väärteoasi nr__________________

VÕRDLUSMATERJALI VÕTMISE PROTOKOLL

«__» ____________ 200__ a

________________________________________________________________________________

(kohtuvälise menetleja nimetus, protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi)

juhindudes VTMS §-de 47 ja 49 ning KrMK § 155 nõuetest, teostas

________________________________________________________________________________

(märgitakse objekt, mille kohta võrdlusmaterjal võetakse)

____________________________________________ võrdlusmaterjali võtmise.

Menetlustoimingu juures viibisid ______________________________________________________

                                                                      (isiku ees- ja perekonnanimi, ametiisiku puhul ka ametikoht)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kohtuvälise menetleja ametnik selgitas menetlustoimingu juures viibijatele menetlustoimingu eesmärgi ja teatas, et neil on õigus viibida menetlustoimingu juures ning teha selle kohta avaldusi ja märkusi, mis protokollitakse.

Õigustega tutvunud:

_________________________ ____________________________
(allkiri) (allkiri)

Menetlustoiming toimus: ____________________________________________________

                                                                    (menetlustoimingu tegemise koht)

Menetlustoiming algas kell ___________________ ja lõppes kell _____________________

Protokoll on menetlustoimingust osavõtjatelele ette loetud. Avaldused ja märkused menetlustoimingu ja protokolli kohta: __________________________________

 

Menetlustoimingu juures viibijad:

_____________________________ ____________________________
(allkiri) (allkiri)

Kohtuvälise menetleja ametnik:

_____________________________

(allkiri)

/otsingu_soovitused.json