Teksti suurus:

Nõuded lastekodusse ja koolkodusse riiklikule hoolekandele võtmiseks ja hoolekande lõpetamiseks

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:

Nõuded lastekodusse ja koolkodusse riiklikule hoolekandele võtmiseks ja hoolekande lõpetamiseks

Vastu võetud 23.12.1999 nr 93

AVALDATUD :

RTL 2000, 4, 24

REDAKTSIOON :

Sotsiaalmin m 15.01.2001 Nr.5 jõust.01.01.2001

RTL 2001, 10, 134

Sotsiaalmin m 20.12.2000 Nr.85 jõust.22.12.2000

RTL 2000, 136, 2160

 

 

Määrus kehtestatakse « Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309) paragrahvi 17 lõike 7 alusel lastekodusse ja koolkodusse laste riiklikule hoolekandele võtmise ja hoolekande lõpetamise nõuete ühtlustamiseks.

§1. Lastekodusse ja koolkodusse võetakse riiklikule hoolekandele orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed.

§2. (Kehtetu - Sotsiaalmin m 15.01.2001 Nr.5 jõust.01.01.2001)

§3. Lapse võib võtta riiklikule hoolekandele enne vanema õiguste äravõtmise või lapse vanemalt äravõtmise kohtuotsust, kui lapse vanemate kohta on esitatud või esitatakse materjalid kohtusse kümne päeva jooksul arvates lapse asutusse paigutamise päevast.

§4. Lapse paigutamisel lastekodusse ja koolkodusse peab olema lapse seadusliku esindaja nõusolek ja tuleb arvestada vähemalt 10-aastase lapse ja noorema lapse arvamust, kui tema areng seda võimaldab.

§5. Ühest perekonnast pärit õed ja vennad jäetakse riiklikule hoolekandele paigutamisel kokku, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus laste huvidega.

§6. Otsuse lapse hoolekandeasutusse paigutamiseks teeb lapse elukohajärgne linna- või vallavalitsus, kes valmistab ette lapse riiklikule hoolekandele võtmiseks vajalikud dokumendid.

§7. (1) Hoolekannet vajava lapse kohta koostatakse toimik, kuhu paigutatakse järgmised dokumendid:
1) sünnitunnistuse koopia või meditsiiniline otsus lapse vanuse kohta;
2) tervisekaart;
3) lapse foto;
4) lapse haridusdokument (kooliealise lapse kohta);
5) koopiad dokumentidest lapse vanemate kohta (surmatunnistus, kohtuotsus, elukohatõend, tõend kodakondsuse kohta, elamisluba jne);
6) andmed lapse õdede ja vendade ning teiste lähedaste inimeste kohta;
7) lapse iseloomustus lasteaiast või koolist;
8) perekonna üldiseloomustus, mis kajastab laste ja vanemate vahelisi suhteid, perekonna materiaalset seisu ja muud sellele perekonnale iseloomulikku;
9) andmed vara ja selle hooldaja kohta.

(2) Käesoleva määruse paragrahvis 2 toodud juhul lisatakse toimikusse lapsevanema(te) avaldus lapse hoolekandele võtmise ja tema poolt makstava ülalpidamiskulu osa kohta ning dokumendid, mis tõendavad lapse hoolekandele võtmise vajadust.

§8. Lastekodusse või koolkodusse riiklikule hoolekandele võtmise aluseks on lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse taotlus, mis koos toimikuga esitatakse lapse elukohajärgsele maavalitsusele.

§9. Lapse riiklikule hoolekandele võtmisel sõlmitakse leping, mille osapoolteks on lapse seaduslik esindaja, maavanem ja lastekodu või koolkodu juhataja. Lepingud vaadatakse igal aastal üle ja tehakse neis lapse huvidele vastavad muudatused.

§10. Maavalitsus annab lastekodule üle lapse toimiku, kuhu on lisatud valla- või linnavalitsuse taotlus.

§11. Lastekodule või koolkodule annab lapse üle tema seaduslik esindaja. Lastekodu või koolkodu juhatajale antakse lapse haigekassakaart, sünnitunnistus või pass.

§12. Lastekodu hoiab lapse kohta saabunud dokumendid toimikus. Toimikusse lisatakse lapse lastekodus viibimise ajal kõik need dokumendid, mis on lapsele edaspidises elus olulised. Toimikuid hoitakse tulekindlas kapis.

§13. Lastekodu ja koolkodu peavad laste kohta vormikohast arvestust vastavalt sotsiaalministri 14. veebruari 1996. a määrusega nr 4  (RTL 1996, 24, 162) kinnitatud «Lastekodude põhimääruse» punktile nr 17.

§14. Laps võidakse lastekodust anda ajutiselt (nädalalõppudeks, koolivaheaegadeks) perekonda hooldamisele arvestades lapse tahet, lapse seadusliku esindaja nõusolekut ja ajutist hooldamist taotleva perekonna elukohajärgse valla- või linnavalitsuse arvamust.

§15. Ajutiselt perekonda hooldamisele antud lapse ülalpidamiseks antakse perekonnale lastekodust või koolkodust toiduraha.

§16. Lastekodus või koolkodus viibiva lapse ajutiselt perekonnas hooldamiseks sõlmivad lastekodu või koolkodu juhataja ja ajutine hooldusperekond lepingu.

§17. Lastekodust ja koolkodust ei anta alla 3-aastasi lapsi ajutiselt perekonda hooldamisele. 3- kuni 7-aastasi lapsi lubatakse ajutiselt perekonda hooldamisele kuni kolmeks päevaks korraga.

§18. (Kehtetu - Sotsiaalmin m 20.12.2000 Nr.85 jõust.22.12.2000)

§19. Lapse riiklik hoolekanne lõpetatakse lepingu tähtaja lõppemisel, lepingu lõpetamisel osapoolte ettepanekul või lepingu lõppemisel lapse surma tõttu.

§20. Lepingu pikendamisel, muutmisel või lõpetamisel tuleb arvestada lapse seadusliku esindaja nõusolekut ja vähemalt 10-aastase lapse arvamust ning noorema lapse arvamust, kui tema areng seda võimaldab. Lepingu muutmine või lõpetamine peab toimuma lapse huvides.

§21. Laste surmaga lõppenud õnnetustest teatatakse kohe lapse seaduslikule esindajale, lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele, politseile ja Sotsiaalministeeriumile.

§22. Lapse lahkumisel lastekodust või koolkodust seoses lepingu lõppemise või lõpetamisega antakse lapsele või tema seaduslikule esindajale allkirja vastu toimikus olevad dokumendid, pass, sünnitunnistus ja haigekassakaart. Koopiad dokumentidest säilitatakse toimikus ja antakse üle lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

§23. Lapse vastuvõtmine lastekodusse või koolkodusse, lapse ajutine perekonda hooldamiseks andmine ja hoolekande lõpetamine vormistatakse lastekodu või koolkodu juhataja käskkirjaga.

§24. Sotsiaalministri 21. aprilli 1994. a määrus nr 28 «Lapse lastekodusse paigutamise juhend» tunnistatakse kehtetuks.

§25. Sotsiaalministri 14. veebruari 1996. a määrusega nr 4 (RTL 1996, 24, 162) kinnitatud «Lastekodude põhimääruse» punkt 14 tunnistatakse kehtetuks.

§26. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.