Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.10.2012
Avaldamismärge:RT II, 30.01.2013, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöö kokkulepe

Vastu võetud 25.09.2012

Vabariigi Valitsuse 21.10.2010 korraldus nr 401 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Tai Kuningriigi valitsus (edaspidi pooled),

soovides arendada kahe riigi kultuuri- ja hariduskoostööd;

olles veendunud, et see koostöö aitab kaasa kahe riigi paremale teineteisemõistmisele ja suhete edendamisele,

on kokku leppinud järgmises:

 

Artikkel 1

Kumbki pool soodustab huvi tekkimist teise poole kultuuripärandi vastu ja teadmiste levikut tema kultuuriliste saavutuste kohta.

Sel eesmärgil soodustavad pooled oma pädevuse ja võimaluste piires, vastastikuse kasu põhimõttel ja kooskõlas oma õigusaktidega kahe riigi kunsti-, kultuuri- ja hariduskoostööd ja -vahetust ning loovad võimalusi kontaktide sõlmimiseks ja ühistegevuseks nimetatud valdkondades tegutsevate organisatsioonide, institutsioonide ja isikute vahel.

Pooled innustavad oma riigi pädevaid asutusi ja institutsioone kaaluma ühistegevust, mis võib hõlmata järgmist:

1. näituste ja muude kultuurilise, haridusliku ja dokumentaalse sisuga väljapanekute vahetus;

2. esinejate, kirjanike, heliloojate, kunstnike ja muude loovisikute vastastikused külastused;

3. teise riigi teatrite, näidendite ja heliteoste tutvustamine;

4. osalemine teise poole riigis korraldatavatel rahvusvahelistel konverentsidel, festivalidel, konkurssidel ja muudel kultuuriüritustel;

5. kaunite kunstide ja muude kultuurivaldkondade asjatundjate vahetus.

 

Artikkel 2

Pooled edendavad vahendite olemasolu korral haridus- ja teaduskoostööd ja -vahetust, sealhulgas:

1. tihendavad akadeemiliste asutuste ja asjaomaste valitsusasutuste koostööd õppekavade ja otseselt haridust käsitlevate valitsuse õigusaktide vahetamisel;

2. soodustavad õpilaste, üliõpilaste, kraadiõppurite, õpetajate, õppejõudude, teadlaste, haridusametnike ja muude haridusasjatundjate vahetust;

3. vahetavad stipendiume ülikooli- ja kraadiõpinguteks ning uurimistööks kõrgharidusasutustes;

4. laiendavad informaatika, teleside, infotehnoloogia, materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, arheoloogia, ajaloo, antropoloogia, keelte, kirjandusteoste, geograafia, majanduse, kultuuri ja muude teineteise riigi eluvaldkondade uurimist ning vahetavad nende valdkondade kohta teavet;

5. laiendavad koostööd trükiste väljaandmisel ja nende levitamisel, sealhulgas raamatute tõlkimisel, raamatunäituste korraldamisel ning raamatute (õpikute), perioodika ja muude dokumentide vahetamisel ühiselt kokku lepitud tingimustel, samuti osalemist teise poole riigis toimuvatel rahvusvahelistel raamatumessidel;

6. soodustavad teise poole keele ja kultuuri õpetamist;

7. edendavad teabe ja dokumentide vahetust, et hõlbustada tunnistuste, tõendite, diplomite, akadeemiliste kraadide ja tiitlite vastastikust tunnustamist kummagi poole õigusaktide kohaselt.

 

Artikkel 3

Pooled püüavad tihendada koostööd teabe, massimeedia, kino, televisiooni ja raadio vallas, sealhulgas:

1. suurendavad kahe riigi uudisteagentuuride ja pressiorganisatsioonide koostööd, luues muu hulgas otsekontakte ajalehtede ja ajakirjade kirjastajate vahel ning vahetades ajakirjanikke ja korrespondente;

2. soodustavad raadio-, tele- ja filmitegelaste osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel ja konverentsidel, mis toimuvad nende riikides, samuti tihendavad nii era- kui ka avalik-õiguslike raadio-, tele- ja filmiorganisatsioonide kontakte ja koostööd, eelkõige ühistootmise ning saadete edastamise ja levitamise kaudu;

3. hõlbustavad teise poole dokumentaal- ja õppefilmide levitamist ja näitamist ning propageerivad teise poole tegevust kino, raadio ja televisiooni vallas;

4. abistavad kooskõlas oma õigusaktidega pädevaid organisatsioone ja ettevõtteid teise poole audiovisuaalsete teoste salvestiste riiki sisseveol.

 

Artikkel 4

Pooled teevad jõupingutusi, et tugevdada koostööd spordi ja kehalise kasvatuse vallas, sealhulgas:

1. loovad kontakte ja seavad sisse tiheda koostöö spordiorganisatsioonide, -ühenduste, -liitude, -ühingute ja -klubide vahel ning edendavad seda; nimetatud institutsioonid lepivad koostöö üldtingimused ja üksikasjad kokku omavahel;

2. toetavad osalemist teise poole riigis toimuvatel spordiüritustel;

3. vahetavad sportlasi, treenereid, eksperte ja muid sporditöötajaid.

 

Artikkel 5

Pooled hõlbustavad kahe riigi noorte kontaktide loomist ja noorteorganisatsioonide koostööd, soodustades igal võimalikul juhul noortevahetust, seminaride, erialase ettevalmistuse kursuste ja keeleõppe korraldamist kahepoolsete kokkulepete ja korrapäraste programmide alusel.

 

Artikkel 6

Arvestades oma õigusakte, osutavad pooled teineteisele mõistlikkuse piires võimalikult palju abi isikute riiki sisenemisel, seal viibimisel ja riigist lahkumisel ning kokkuleppe alusel loodud programmide täitmiseks ja vahetuste korraldamiseks vajalike materjalide ja varustuse mitteärilisel eesmärgil sissevedamisel.

 

Artikkel 7

Pooled võtavad meetmeid, et luua soodsad tingimused kokkuleppe rakendamise edendamiseks.

 

Artikkel 8

Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil pooled on teineteisele teatanud, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud õigusnõuded on täidetud.

 

Artikkel 9

Kokkulepe on jõus, kuni pool teatab teisele poolele vähemalt kuus kuud kirjalikult ette oma kavatsusest kokkulepe lõpetada.

SELLE TÕENDUSEKS on valitsuste volitatud esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud New Yorgis 25. septembril 2012, kahes eksemplaris eesti, tai ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Tai Kuningriigi valitsuse nimel

Urmas Paet
Välisminister

Surapong Tovichakchaikul
Välisminister

 

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND
ON CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Kingdom of Thailand (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

Desiring to develop cooperation between the two countries in the field of culture and education,

Convinced that such cooperation will contribute to better mutual understanding and enhancement of relationship between the two countries,

Have agreed as follows:

 

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development of interest in the cultural heritage and wider knowledge of cultural achievements of the other Contracting Party.

To this end, the Contracting Parties shall within their competence and possibilities encourage and facilitate, on the basis of mutual benefit in accordance with laws and regulations of their countries, exchanges and cooperation between the two countries in the fields of arts, culture and education and provide appropriate opportunities for contacts and joint activities between the organizations, institutions and persons active in these fields.

The Contracting Parties shall encourage the competent authorities and institutions of their respective countries to consider activities that may include among others:

1. Exchange of exhibitions and other displays of cultural, educational and documentary nature;

2. Exchange of visits of performers, writers, composers, artists, and other persons engaged in creative activities;

3. Presentation of theatre companies, plays and musical compositions of the other country;

4. Participation in international conferences, festivals, competitions and other cultural events organized in both countries;

5. Exchange of experts in the fields of fine arts and other areas of culture.

 

Article 2

The Contracting Parties shall, subject to the availability of funds, promote cooperation and exchange in the field of education and research by:

1. Increasing cooperation between academic institutions and government agencies concerned in the exchange of information on curricular and government regulations which directly concern education;

2. Encouraging the exchange of students, postgraduates, lecturers, researchers, teachers, professors, scientists, educational administrators as well as other specialists in education;

3. Exchanging scholarships for university and postgraduate studies as well as research in institutions of higher education;

4. Widening the study of computer science, telecommunication, information technology, materials technology, biotechnology, archeology, history, anthropology, language, literary works, geography, economics, culture and other aspects of life in each other's country and also the exchange of information relating to these fields;

5. Expanding cooperation in the field of publications and their distribution including translation of books, organizing book exhibitions and exchange of books (textbooks) periodicals and other documentary material on the basis of mutually agreed conditions, as well as mutual participation in international book fairs held in the territory of both countries;

6. Encouraging the teaching of the language and the culture of the other Contracting Party;

7. Promoting the exchange of information and documentation in order to facilitate the mutual recognition of certificates, attestations, diplomas, academic degrees and titles, according to the respective laws and regulations of both countries.

 

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to increase cooperation in the fields of information, mass media and cinematography, television and radio areas by:

1. Expanding cooperation between the news agencies and press organizations of the two countries, including direct contacts between publishers of newspapers and periodicals as well as the exchange of journalists and press correspondents;

2. Encouraging the participation of representatives, in the radio, television and film areas in international competitions, festivals and conferences which take place in their respective countries as well as the expansion of contacts and cooperation between their public and private radio, television and film organizations in particular through the joint production, broadcasting and distributing programmes;

3. Facilitating distributing and screening documentary and educational films of the other Contracting Party as well as promoting the activities of the other Contracting Party in the fields of cinematography, radio and television;

4. Facilitating the import, in accordance with their respective laws and regulations, by competent organizations and firms of recorded audio-visual materials from each country.

 

Article 44

The Contracting Parties shall make efforts to strengthen cooperation in the field of sports and physical education by:

1. Establishing and promoting contacts and close cooperation between their respective sports organizations and associations, federations, sports societies and clubs of which the framework and details of this cooperation will be decided directly between such authorities;

2. Participating in sports events on the territory of each Contracting Party;

3. Exchanging sportsmen, coaches, experts and other personnel.

 

Article 5

The Contracting Parties shall assist in facilitating contacts between the youth and cooperation between the youth organizations of the two countries by encouraging youth exchanges, organizing of seminars, courses of professional training and language study through bilateral agreements or regular programmes in all cases where possible.

 

Article 6

Within the terms of the laws and regulations in force in its territory, each Contracting Party shall grant to the other every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation with non-commercial purposes of the material and equipment necessary for carrying out the programmes or exchanges which may be established in accordance with this Agreement.

 

Article 7

The Contracting Parties shall take necessary arrangements to create favourable conditions to promote the implementation of the present Agreement.

 

Article 8

This Agreement shall enter into force on the date of which the Contracting Parties have notified each other that all necessary legal formalities for its entry into force have been completed.

 

Article 9

This Agreement shall remain in force until either Contracting Party gives the other Contracting Party six months' prior written notice of its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New York this 25 day of September 2012, in duplicate, in the Estonian, Thai and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the text in English language shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia

For the Government of the Kingdom of Thailand

Urmas Paet
Minister of Foreign Affairs

Surapong Tovichakchaikul
Minister of Foreign Affairs


/otsingu_soovitused.json