HALDUSÕIGUSPensioniõiguse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSSotsiaalteenused ja toetusedVälislepingud

Riigid ja territooriumidMoldova

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2022
Avaldamismärge:RT II, 30.04.2021, 2

Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokoll

Vastu võetud 02.12.2020

Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vaheline sotsiaalkindlustusleping

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariik ja Moldova Vabariik (edaspidi lepingupooled),

soovides muuta Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelist sotsiaalkindlustuslepingut, mis on alla kirjutatud 19. oktoobril 2011 Tallinnas (edaspidi leping),

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Kogu lepingu teksti ulatuses asendatakse termin „invaliidsus“ terminiga „töövõimetus“.


Artikkel 2

1. Lepingu artikli 1 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
   „2) pädev võimuorgan:
     – Eesti Vabariigis: Sotsiaalministeerium
   ja
     – Moldova Vabariigis: Tervise-, Töö- ja Sotsiaalkaitseministeerium;“.

2. Lepingu artikli 1 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
   „6) pension:
     – Eesti Vabariigis: õigusaktides sätestatud perioodilised väljamaksed riiklikust pensionikindlustusest vanaduse ja toitja kaotuse korral;
   ja
     – Moldova Vabariigis: õigusaktides sätestatud perioodilised väljamaksed vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral;“.

3. Lepingu artikli 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:
   „8) isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on esitatud;
   9) isikuandmete töötlemine – igasugune isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum.“.


Artikkel 3

Lepingu artikli 8 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4. Isikutel, kes saavad vanaduspensioni või Moldova Vabariigi töövõimetuspensioni, ei ole samal ajal õigust toitjakaotuspensionile. Määratud toitjakaotuspensioni maksmine peatatakse, kui teine lepingupool määrab isikule vanaduspensioni või Moldova Vabariik määrab isikule töövõimetuspensioni.“.


Artikkel 4

Lepingu artikkel 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Artikkel 9
Tervisekontroll

1. Kui töövõimetuspensioni taotluse läbivaatamisel osutub vajalikuks anda hinnang isiku töövõimele ja puudele, kohaldab Moldova Vabariigi pädev asutus oma riigisiseseid õigusakte.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 viidatud hinnangu andmise toetamiseks edastab Eesti Vabariigi pädev asutus, mille territooriumil isik elab, Moldova Vabariigi pädeva asutuse nõudmisel viimasele tasuta kõik asjakohased meditsiiniaruanded ja -dokumendid.“.


Artikkel 5

Lepingu artikli 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3. Kui isikule on Eesti Vabariigi territooriumil elamise ajal määratud Eesti Vabariigi töövõimetuspension ja ta asub elama Moldova Vabariigi territooriumile, jätkatakse talle Eesti Vabariigi töövõimetuspensioni maksmist püsiva töövõimetuse tähtaja lõpuni või kui isikule on invaliidsus või püsiv töövõimetus määratud tähtajatult, siis Eesti Vabariigis kehtestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni.“.


Artikkel 6

Lepingut täiendatakse artikliga 101 järgmises sõnastuses:

„Artikkel 101
Isikuandmete kaitse

1. Lepingu ja õigusaktide kohaldamisel töötlevad lepingupoolte pädevad asutused üksteiselt saadud isikuandmeid vastavalt käesolevale lepingule ja riigis kohaldatavatele õigusaktidele.

2. Lepingupoolte pädevad asutused hoiavad ja kaitsevad üksteiselt saadud isikuandmete konfidentsiaalsust. Isikuandmeid võib koguda ja töödelda ainult siis, kui see on vajalik lepingus viidatud õigusaktide kohaldamiseks.

3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele on keelatud, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamist nõuavad või lubavad lepingupoolte õigusaktid.

4. Lepingupoolte pädevad asutused võtavad mõistlikke meetmeid, et tagada isikuandmete ajakohasus ja täielikkus, ning piirduvad andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalike isikuandmete töötlemisega.

5. Lepingupoolte pädevad asutused võtavad asjakohaseid tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke meetmeid, et pakkuda tõhusat kaitset isikuandmete loata töötlemise eest, sealhulgas ebaseadusliku andmetega tutvumise ning andmete kasutamise, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest.

6. Lepingupoolte pädevad asutused annavad üksteisele viivitamata teada, kui selgub, et üksteisele avalikustatud isikuandmed on ebaõiged, neid on muudetud või kui selliseid isikuandmeid ei oleks tohtinud teisele lepingupoolele avaldada. Pädevad asutused parandavad ebaõiged isikuandmed, kustutavad sellised isikuandmed või piiravad selliste isikuandmetega tutvumist.

7. Lepingupoolte pädevad asutused peavad kõigi isikuandmete töötlemise toimingute kohta arvestust.

8. Lepingupoolte pädevad asutused säilitavad isikuandmeid kujul, mis võimaldab isikuandmetega seotud isikuid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

9. Kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, taotleb teavet oma isikuandmete sisu ja töötlemise kohta, väljastab lepingupoole pädev asutus vastava teabe. Isik võib saada oma töödeldavatest isikuandmetest koopia.

10. Kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, taotleb oma isikuandmete parandamist, parandab lepingupoole pädev asutus põhjendamatu viivituseta tema ebaõiged isikuandmed või piirab selliste isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui taotlus on põhjendamatu või kui lepingupoole õigusaktides esineb muu õiguslik alus taotluse täitmisest keeldumiseks.

11. Kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud, tagab lepingupool, et isikul on õigus esitada oma õiguste kaitseks kaebus sõltumatule andmekaitseasutusele või kohtule.

12. Käesoleva lepingu kohaldamiseks vajalikud isikuandmed määravad lepingupooled kindlaks rakenduskokkuleppes.“.


Artikkel 7

Lepingut ja käesolevat protokolli tõlgendatakse ja rakendatakse ühe dokumendina.


Artikkel 8

Protokoll jõustub kolmanda kuu esimesel päeval pärast seda kuupäeva, kui lepingupooled on diplomaatiliste kanalite kaudu vahetatud kirjalikes teadetes kinnitanud, et lepingu jõustumise eelduseks olevad õigustoimingud on tehtud. Kirjalike teadete vahetamise kuupäevaks loetakse viimase teate kättesaamise kuupäeva.


Koostatud 2. detsembril 2020. aastal Tallinnas  kahes originaaleksemplaris eesti, rumeenia ja inglise keeles kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamisel tekkivate erimeelsuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Selle kinnituseks on nõuetekohaselt volitatud esindajad protokollile alla kirjutanud.

Eesti Vabariigi nimel

Moldova Vabariigi nimel

Tanel Kiik

Ion Stăvilă

 

Protocol amending the Agreement on Social Insurance Provisions between the Republci of Estonia and the Republic of Moldova 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json