Teksti suurus:

Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni tekitatud kahjude registri loomise Euroopa Nõukogu laiendatud osaline kokkulepe [resolutsioon CM/Res(2023)3]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2023
Avaldamismärge:RT II, 30.05.2023, 1

Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni tekitatud kahjude registri loomise Euroopa Nõukogu laiendatud osaline kokkulepe [resolutsioon CM/Res(2023)3]

Vastu võetud 12.05.2023

Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni tekitatud kahjude registri loomise Euroopa Nõukogu laiendatud osalise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teade välislepingu jõustumise kohta

 

Resolutsioon CM/Res(2023)3
millega luuakse laiendatud osaline kokkulepe, mis käsitleb Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni tekitatud kahjude registrit
(Ministrite Komitee poolt vastu võetud 12. mail 2023. ministrite asetäitjate 1466. koosolekul)

Albaania, Austria, Belgia, Horvaatia, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Kreeka, Islandi, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburgi, Malta, Moldova Vabariigi, Monaco, Montenegro, Madalmaade, Põhja-Makedoonia, Norra, Poola, Portugali, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ukraina ja Ühendkuningriigi ministrite komitee esindajad ning Euroopa Liidu, Kanada, Jaapani ja Ameerika Ühendriikide esindajad;

võttes arvesse Euroopa Nõukogu statuuti (ETS nr 1), mille preambulis rõhutatakse õiglusel põhinevat püüdlust rahu poole;

meenutades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 2 kohaseid kõigi riikide kohustusi, sealhulgas kohustust hoiduda oma rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu kastutamisest nii iga riigi territoriaalse puutumatuse, poliitilise sõltumatuse vastu kui ka mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas ÜRO eesmärkidega, ning lahendada oma rahvusvahelised vaidlused rahulike vahenditega;

korrates, et nad mõistavad kõige karmimalt hukka Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni, ning väljendades oma täielikku toetust Ukrainale ja oma solidaarsust tema rahvaga;

kutsudes Venemaa Föderatsiooni üles viivitamata lõpetama agressioon, viima oma väed Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt täielikult ja tingimusteta välja ning vabastama kõik tsiviilisikud, kes on sunniviisiliselt ümberasustatud või õigusvastaselt küüditatud Venemaa Föderatsiooni territooriumile või aladele, mis on ajutiselt Venemaa Föderatsioon kontrolli all või okupeeritud, eelkõige lapsed;

korrates ka oma vankumatut pühendumist Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

meenutades, et 16. märtsil 2022 otsustas ministrite komitee heita Venemaa Föderatsiooni Euroopa Nõukogust välja tingituna tema Ukraina-vastasest agressioonist, arvestades et see agressioon on Venemaa Föderatsiooni poolt Euroopa Nõukogu statuudi artikli 3 ja rahvusvahelise õiguse kohaste kohustuste raske rikkumine;

mõistes hukka kõik rahvusvahelise õiguse, sealhulgas inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, eelkõige rünnakud tsiviilisikute ja tsiviilobjektide, sealhulgas Ukraina tsiviiltaristu, kultuuri- ja usupärandi ning keskkonna vastu, ning olles veendunud kindlas vajaduses tagada igakülgne vastutus Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni kontekstis;

meenutades sellega seoses rahvusvaheliselt õigusvastastes tegudes riigi vastutust käsitlevaid 2001. aasta artikleid, ÜRO 2005. aasta aluspõhimõtteid ja suuniseid, mis käsitlevad inimõiguste ränkade rikkumiste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse raskete rikkumiste ohvrite õigust õiguskaitsevahendile ja heastamisele, samuti 2011. aasta ministrite komitee suuniseid karistamatuse likvideerimise kohta inimõiguste raske rikkumise korral;

meenutades ministrite komitee 15. septembri 2022. aasta ja 24. veebruari 2023. aasta otsuseid, millega tervitatakse jätkuvaid jõupingutusi koostöös Ukrainaga, et tagada selliste kahjude, kaotuste või vigastuste täielik hüvitamine, mille on tekitanud Venemaa Föderatsiooni poolsed rahvusvahelise õiguse rikkumised Ukrainas;

pidades meeles Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee 14. novembri 2022. aasta resolutsiooni A/RES/ES-11/5 „Ukraina vastu suunatud agressiooni heastamise ja hüvitamise edendamine“, milles tunnistatakse muu hulgas, et Venemaa Föderatsioon peab kandma õiguslikke tagajärgi oma rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest Ukrainas või Ukraina vastu, sealhulgas hüvitama vigastused ja igasuguse kahju, mille sellised teod on põhjustanud, ning nentides, et selles resolutsioonis tunnistatakse ka vajadust luua hüvitamiseks rahvusvaheline mehhanism ning soovitatakse luua rahvusvaheline kahjuregister koostöös Ukrainaga;

nentides, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee kordas oma resolutsioonis 2482 (2023), mis käsitleb Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni õiguslikke ja inimõigustega seotud aspekte, oma üleskutset liikmesriikidele luua rahvusvaheline hüvitusmehhanism ja esimese sammuna rahvusvaheline kahjuregister;

olles veendunud, et kahjuregistri loomine on oluline esimene samm, et tagada Venemaa Föderatsiooni poolt Ukrainas või Ukraina vastu toime pandud rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude ohvritele õigeaegne hüvitise maksmine;

võttes arvesse ministrite komitee põhikirjajärgset resolutsiooni Res(93)28 osaliste ja laiendatud kokkulepete kohta;

võttes arvesse ministrite komitee resolutsiooni Res(96)36, millega kehtestatakse kriteeriumid Euroopa Nõukogu osaliste ja laiendatud kokkulepete kohta ning mida on muudetud resolutsiooniga CM/Res(2010)2;

võttes arvesse 19. aprilli 2023. aasta otsust, millega ministrite komitee lubas luua kahjuregistri kahjude kohta, mille on põhjustanud Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastane agressioon, laiendatud osalise kokkuleppe vormis Euroopa Nõukogu raames,

otsustavad luua laiendatud osalise kokkuleppe Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni põhjustatud kahjude registri kohta (edaspidi register), mida reguleerib käesolevale resolutsioonile lisatud põhikiri ning milles registreeritakse dokumentide alusel tõendid ja nõuded, mis puudutavad kahjusid, kaotusi või vigastusi, mille on tekitanud kõigile asjaomastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, samuti Ukraina riigile (sealhulgas tema piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele, riigi omandis või kontrolli all olevatele üksustele) alates 24. veebruarist 2022 Ukraina territooriumil tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mis ulatuvad tema territoriaalvetesse, Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliselt õigusvastased teod Ukrainas või Ukraina vastu;

lepivad kokku, et register luuakse esialgu kolmeks aastaks;

lepivad kokku, et registri toimimine vaadatakse esialgse kolmeaastase perioodi lõpus läbi eesmärgiga arutada selle tegevuse jätkamist;

kutsuvad kõiki Euroopa Nõukogu osalis- ja vaatlejariike, samuti muid riike ja rahvusvahelisi organisatsioone saama laiendatud osalise kokkuleppe osalisteks vastavalt registri statuudile;

kutsuvad Euroopa Nõukogu osalis- ja vaatlejariike, Euroopa Liitu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ning muid riike ja rahvusvahelisi organisatsioone tegema koostööd registriga, et hõlbustada selle tööd;

lepivad kokku teabe levitamises registri kohta võimalikult ulatuslikult võimalikele nõuete esitajatele ja üldsusele laiemalt, riikidele ja asjaomastele rahvusvahelistele organisatsioonidele ja organitele;

lepivad kokku töö jätkamises koostöös Ukrainaga ning asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja organitega, et luua eraldi rahvusvahelise õigusaktiga tulevane rahvusvaheline hüvitusmehhanism, mis võib hõlmata nõuete komisjoni ja hüvitusfondi, mille lahutamatuks osaks registri töö, sealhulgas digiplatvorm kõigi sellel registreeritud andmetega nõuete ja tõendite kohta, kavakohaselt saab.

 

Resolutsiooni CM/Res(2023)3 lisa

Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni tekitatud kahjude registri põhikiri

Artikkel 1. Kahjuregistri volitused

1.1. Venemaa Föderatsiooni Ukraina-vastase agressiooni põhjustatud kahjude registris (edaspidi register) registreeritakse dokumentide alusel tõendid ja nõuded, mis puudutavad kahjusid, kaotusi või vigastusi, mille on tekitanud alates 24. veebruarist 2022 Ukraina territooriumil tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mis ulatuvad tema territoriaalvetesse, kõigile asjaomastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, samuti Ukraina riigile, sealhulgas tema piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele, riigi omandis või kontrolli all olevatele üksustele, Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliselt õigusvastased teod Ukrainas või Ukraina vastu.

1.2. Register luuakse valitsustevahelise koostöö platvormina, mis tegutseb Euroopa Nõukogu institutsioonilises raamistikus.

Artikkel 2. Kahjuregistri ülesanded

2.1. Register võtab vastu ja töötleb teavet kahjunõuete ja tõendite kohta, kategoriseerib, liigitab ja organiseerib selliseid nõudeid, hindab ja määrab kindlaks nõuete registrisse lisamise aktsepteeritavuse ning registreerib aktsepteeritavad nõuded nende tulevase läbivaatamise ja lahendamise eesmärgil. Registril ei ole selliste nõuete lahendamise, sealhulgas vastutuse kindlaks määramise ning maksete või hüvitise eraldamise ülesandeid.

2.2. Registris nõuete registreerimise aktsepteeritavuse kriteeriumid nende tulevase läbivaatamise ja lahendamise eesmärgil määratakse kindlaks registri eeskirjades, pidades silmas, et sellised nõuded esitatakse seoses kahjude, kaotuste või vigastustega, mis on tekitatud:

a. 24. veebruaril 2022 või pärast seda,

b. Ukraina territooriumil tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mis ulatuvad tema territoriaalvetesse,

c. Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude tõttu Ukrainas või Ukraina vastu.

2.3. Nõuded, tõendid ja seonduva teabe esitatavad registrile asjaomased füüsilised ja juriidilised isikud, samuti Ukraina riik (sealhulgas tema piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, riigi omandis või kontrolli all olevad üksused).

2.4. Register teeb koostööd asjaomaste riiklike ja rahvusvaheliste partneritega, et edendada ja kooskõlastada tõendite kogumist kahjude, kaotuste või vigastuste kohta, mille on põhjustanud Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliselt õigusvastased teod Ukrainas või Ukraina vastu.

2.5. Registri töö, sealhulgas digiplatvorm kõigi sellel registreeritud andmetega nõuete ja tõendite kohta on kavakohaselt tulevase rahvusvahelise hüvitusmehhanismi, mis luuakse eraldi rahvusvahelise õigusaktiga koostöös Ukrainaga (edaspidi hüvitusmehhanism), esimene komponent. Tulevase hüvitusmehhanismi täpne vorm tuleb kindlaks määrata, ent see võib hõlmata nõuete komisjoni ja hüvitusfondi, millele antakse volitused vaadata läbi ja lahendada nõudeid ja/või maksta hüvitist kahjude, kaotuste või vigastuste eest, mille on põhjustanud Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheliselt õigusvastased teod Ukrainas või Ukraina vastu. Register osaleb oma tegevdirektori kaudu ja oma sekretariaadi abiga töös ja hõlbustab tööd, mille eesmärk on sellise hüvitusmehhanismi loomine, ning astub vajalikud sammud et valmistuda registri üleandmiseks hüvitusmehhanismile vastavalt käesolevale statuudile.

Artikkel 3. Õiguslik seisund ja asukoht

3.1. Register on juriidiline isik Madalmaade Kuningriigi ja Ukraina siseriikliku õiguse alusel ning tal on seega selline õigusvõime, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, volituste täitmiseks ja huvide kaitsmiseks, eelkõige võime sõlmida lepinguid ning omandada või võõrandada vallas- ja kinnisvara.

3.2. Registril on võime sõlmida leppeid riikidega ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja organitega oma volituste edendamiseks.

3.3. Registri asukoht on Haagis Madalmaade Kuningriigis. Registri seisundit ja tegevust Madalmaade Kuningriigis reguleerib Euroopa Nõukogu sõlmitud asukohariigi leping.

3.4. Registril on ka harukontor Ukrainas eesmärgiga suhelda Ukraina valitsusega ning hõlbustada suhtlust ja kontakte võimalike nõuete esitajatega ja üldsusega laiemalt Ukrainas, eelkõige registri olemasolu ja eesmärgi ning kahjunõuete esitamise korra teemal.

3.5. Registri ja tema ametnike, sealhulgas registri harukontori suhtes Ukrainas kohaldatakse Euroopa Nõukogu privileegide ja immuniteetide üldkokkulepet.

Artikkel 4. Osalemine

4.1. Euroopa Nõukogu iga osalis- või vaatlejariik ja Euroopa Liit, samuti iga muu riik, mis on hääletanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblees 14. novembri 2022. aasta resolutsiooni A/RES/ES-11/5 „Ukraina vastu suunatud agressiooni heastamise ja hüvitamise edendamine“ poolt, võib ühineda registriga kui osaline, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

4.2. Euroopa Nõukogu iga osalis- või vaatlejariik ja Euroopa Liit, samuti iga muu riik, mis on hääletanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblees 14. novembri 2022. aasta resolutsiooni A/RES/ES-11/5 „Ukraina vastu suunatud agressiooni heastamise ja hüvitamise edendamine“ poolt, võib ühineda registriga kui assotsieerunud liige, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile. Assotsieerunud liikmeid julgustatakse tegema vabatahtlikke sissemakseid registrile vastavalt artiklile 10. Assotsieerunud liikmed võivad igal ajal saada osalisteks, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

4.3. Osaliste konverents võib lubada igal riigil või rahvusvahelisel organisatsioonil, kes on seda taotlenud, ühineda registriga osalisena või assotsieerunud liikmena, võttes eelkõige arvesse Ukraina valitsuse seisukohta.

Artikkel 5. Osaliste konverents

5.1. Osaliste konverents (edaspidi konverents) koosneb iga osalise nimetatud ühest esindajast. Nimetatud isikutest teatatakse Euroopa Nõukogu peasekretärile.

5.2. Konverents valib oma liikmete seast esimehe ja kaks aseesimeest kolmeaastaseks perioodiks.

5.3. Konverents:

a. vastutab üldiselt registri volituste täitmise eest;

b. soovitab osalistele või assotsieerunud liikmetele meetmeid registri eesmärkide edendamiseks;

c. kiidab heaks registri tööd reguleerivad eeskirjad, mille kohta juhatus on teinud ettepaneku;

d. nimetab ametisse juhatuse liikmed;

e. määrab tegevdirektori Ukraina valitsuse ettepaneku alusel;

f. võtab vastu registri aastaeelarve;

g. võtab vastu registri aastaaruande;

h. täidab muid talle käesoleva põhikirjaga määratud ülesandeid.

5.4. Konverents kohtub nii sageli kui vaja, kuid vähemalt kord aastas. Konverentsiga seotud reisi- ja majutuskulud kannab iga osaline. Konverents võib kasutada oma otsustusõigust kirjaliku menetluse kaudu ja elektroonilisel teel.

5.5. Konverents võtab oma otsused vastu antud häälte kahekolmandikulise enamusega, nii et igal osalisel on üks hääl. Menetlusküsimused lahendatakse antud häälte enamusega. Konverents võtab vastu oma tegevuskorra ja muud dokumendid, mis on vajalikud tema tegevuse elluviimiseks.

5.6. Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 7 kohaldamist, võivad assotsieerunud liikmed osaleda konverentsi koosolekutel ilma hääleõiguseta. Assotsieerunud liikmed võivad teha suulisi või kirjalikke avaldusi konverentsi koosolekutel.

5.7. Assotsieerunud liikmed, kes on teinud vabatahtlikke sissemakseid registrile summas, mis võrdub osaliste konverentsi kindlaks määratud summaga vastavalt artiklile 10, omavad täielikke osalise õigusi selle majandusaasta jooksul, mille eest nad tegid sellise sissemakse.

5.8. Euroopa Nõukogu peasekretär võib osaleda või olla esindatud konverentsi koosolekutel ilma hääleõiguseta. Konverents võib kutsuda Euroopa Nõukogu asjaomaste organite või rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid osalema oma koosolekutel või oma koosolekute osal ilma hääleõigusteta, vastavalt koosoleku päevakorrapunktidele. Ta võib kutsuda ka eksperte osalema koosoleku konkreetsete päevakorrapunktide puhul ilma hääleõiguseta.

Artikkel 6. Juhatus

6.1. Registri juhatus (edaspidi juhatus) koosneb seitsmest liikmest, võttes arvesse nende usaldusväärsust, kogemust ja multidistsiplinaarseid teadmisi, mis on vajalikud registri tõhusaks toimimiseks, eelkõige rahvusvahelise õiguse, sõjakahjude ja nõuete, raamatupidamise ja kahjude hindamise alal, samuti soolist ja üleilmset geograafilist tasakaalu. Konverents võib muuta juhatuse liikmete arvu, kui see on vajalik, et tagada registri tõhus toimimine, võttes arvesse nõuete mahtu ja keerukust ning juhatuse seonduvat töökoormust.

6.2. Ühe juhatuse liikmetest nimetab konverents ametisse Ukraina valitsuse esitatud kandidaatide seast. Teised juhatuse liikmed nimetab konverents ametisse osaliste ja assotsieerunud liikmete esitatud kandidaatide seast. Vastavalt artikli 6 lõikele 3 nimetatakse kõik juhatuse liikmed ametisse kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib ühe korra pikendada.

6.3. Juhatuse liikmete ametisse nimetamise ja ametist kõrvaldamise korra määrab kindlaks konverents.

6.4. Juhatuse liikmed osalevad enda nimel, on oma ülesannete täitmisel sõltumatud ja erapooletud ning on valmis täitma oma tööülesandeid tõhusal viisil. Register maksab juhatuse liikmetele nende töö eest tasu konverentsi kehtestatud tingimustel.

6.5. Juhatus teeb, ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, järgmist:

a. vastutab registri ülesannete täitmise eest;

b. teeb ettepaneku eeskirjade kohta, mis reguleerivad registri tööd, ning rakendab neid asjakohaselt, sealhulgas eelkõige seoses nõuete kategooriate kindlaksmääramisega, nõuete vastuvõtmise, töötlemise ja registreerimise korraga, nõuete vormide formaadiga ning tõendeid puudutavate nõudmistega iga nõuete kategooria osas, mille kiidab heaks konverents;

c. omab lõplikku otsustusõigust määrata kindlaks registris registreeritavate nõuete aktsepteeritavus, tuginedes tegevdirektori soovitusele;

d. täidab muid ülesandeid, mis on vajalikud registri volituste täitmiseks ning mida ei ole käesoleva põhikirjaga määratud konverentsile, tegevdirektorile ega sekretariaadile.

6.6. Juhatus määrab kindlaks kuupäeva, millest alates võib esitada registrile nõudeid, tõendeid ja seonduvat teavet.

6.7. Juhatus võtab vastu oma tegevuskorra ja muud dokumendid, mis on vajalikud tema tegevuse elluviimiseks. Juhatus nimetab oma liikmete seast ametisse esimehe ja aseesimehe kolmeaastaseks ametiajaks, mida võib ühe korra pikendada.

6.8. Juhatus kohtub regulaarselt, aga vähemalt kord kvartalis, et määrata kindlaks, millised nõuded tuleks registris registreerida, ning teha muid otsuseid, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks. Tegevdirektor osaleb nendel koosolekutel nõuandva pädevusega.

6.9. Juhatus esitab konverentsile kvartaliaruandeid. Need aruanded sisaldavad saadud nõuete arvu ja registris registreeritud aktsepteeritavate nõuete arvu, asjaomaseid kategooriaid ja taotletava hüvitise kogusummat (kui on kohaldatav). Aruanded sisaldavad ka muude registri töö jaoks oluliste märkimisväärsete faktiliste või õiguslike küsimuste kokkuvõtet.

Artikkel 7. Tegevdirektor

7.1. Tegevdirektor esindab registrit ja tal on õigus tegutseda registri nimel.

7.2. Tegevdirektoril on õigus sõlmida lepinguid ja leppeid registri nimel. Tegevdirektori poolt registri nimel riiklike või rahvusvaheliste organitega sõlmitud lepped, milles nähakse ette tõendite kogumise või muu nõudeid või tõendeid puudutava teabevahetuse kooskõlastamine, kiidab heaks juhatus.

7.3. Euroopa Nõukogu peasekretär delegeerib tegevdirektorile sellised volitused, mis on vajalikud tegevdirektori tööülesannete täitmiseks sekretariaadi suhtes.

7.4. Tegevdirektor:

a. vastutab registri sekretariaadi töö igapäevase järelevalve ja haldamise eest;

b. tagab koos sekretariaadiga konverentsi ja juhatuse töö jaoks sisulise, tehnilise, haldusliku ja korraldusliku toe, sealhulgas regulaarse suhtluse ja nende koosolekute ettevalmistamise;

c. vastutab nõuete edastamise eest juhatusele registris registreerimiseks heakskiitmiseks;

d. suhtleb asjaomaste riiklike ja rahvusvaheliste organitega registri tööga ning nõuete ja tõendite kogumise protsessiga seotud mitmesugustel teemadel;

e. suhtleb Madalmaade Kuningriigi valitsusega ja Ukraina valitsusega eri haldusküsimustes, mis on seotud registri tööga;

f. täidab muid tegevdirektorile käesoleva põhikirjaga määratud ülesandeid.

7.5. Tegevdirektori määrab konverents Ukraina valitsuse ettepaneku alusel ning nimetab ametisse Euroopa Nõukogu peasekretär, võttes arvesse selle ametikoha jaoks vajalikku usaldusväärsust, kogemust ja multidistsiplinaarseid teadmisi. Peasekretär võib tegevdirektori mõjuval põhjusel ametist vabastada, järgides Ukraina valitsuse või peasekretäri algatatud menetlust ning pärast konverentsi nõusolekut.

Artikkel 8. Registri sekretariaat

8.1. Sekretariaat pakub tegevdirektori otsusel sisulist, tehnilist ja haldustuge registri haldamiseks ja toimimiseks.

8.2. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 3 kohaldamist, on sekretariaadil täielik halduslik autonoomia Euroopa Nõukogust ja tema organitest.

8.3. Sekretariaadi suhtes kohaldatakse Euroopa Nõukogu personaliseeskirju.

Artikkel 9. Sõltumatus

9.1. Juhatuse liikmed, tegevdirektor ja sekretariaat ei küsi ega saa oma tööülesannete täitmisel juhiseid üheltki valitsuselt, rahvusvaheliselt organisatsioonilt ega muult registriväliselt asutuselt.

9.2. Kõik registri osalised ja assotsieerunud liikmed, samuti Euroopa Nõukogu ja tema organid, kohustuvad austama juhatuse liikmete, tegevdirektori ja sekretariaadi kohustuste täielikult sõltumatut laadi ning mitte püüdma neid mõjutada nende kohustuste täitmisel.

Artikkel 10. Rahastamine ja eelarve

10.1. Registril on oma eelarve vastavalt põhikirjajärgsele resolutsioonile Res(93)28. Konverents võtab igal aastal vastu registri kulude eelarve, mille koostab tegevdirektor.

10.2. Registrit rahastatakse tema osaliste iga-aastaste sissemaksete ja tema assotsieerunud liikmete vabatahtlike sissemaksete kaudu.

10.3. Konverents määrab kindlaks nii osaliste iga-aastaste sissemaksete kui ka assotsieerunud liikmete soovituslike vabatahtlike sissemaksete summad. Need summad peaksid reeglina põhinema Euroopa Nõukogu üldeelarvesse tehtavate sissemaksete iga-aastase ulatuse kindlaksmääramise kriteeriumidel ning neid võib kohandada vastavalt põhimõtetele, millel see ulatus põhineb.

10.4. Register võib saada ja kasutada täiendavaid vabatahtlikke toetusi ja muid sissemakseid, mis on seotud tema tööga, sealhulgas mitterahalisi sissemakseid, konverentsi eelneval loal. Need sissemaksed peavad olema kooskõlas registri eesmärkide ja ülesannetega.

10.5. Konverents kiidab igal aastal heaks registri aastaaruande, mille koostab Euroopa Nõukogu peasekretariaat vastavalt Euroopa Nõukogu finantseeskirjadele ning mis esitatakse konverentsile koos välisaudiitori aruandega, nagu finantseeskirjades sätestatud. Selleks et vabastada peasekretär vastutusest asjaomase majandusaasta eest, esitab konverents ministrite komiteele aastaaruande koos oma kinnituse või võimalike märkustega ning välisaudiitori koostatud aruande, nagu finantseeskirjades sätestatud.

10.6. Euroopa Nõukogu finantseeskirju kohaldatakse registri eelarve vastuvõtmise ja haldamise suhtes, võttes arvesse käesoleva statuudi sätteid.

Artikkel 11. Konfidentsiaalsus

11.1. Vastavalt artikli 11 lõikele 2 käsitatakse igasugust teavet nõuete ja kahjude kohta, mille register on saanud, sealhulgas kõik tõendeid, konfidentsiaalsena.

11.2. Registrile esitatud nõuetega seotud dokumentidele juurdepääsu ja andmete kaitset käsitlevate eeskirjade kohta teeb ettepaneku juhatus ja need kiidab heaks konverents, sealhulgas teabe jagamise kohta käesoleva statuudi sätete alusel, eelkõige artikli 2 lõike 4 kohaldamisel.

Artikkel 12. Euroopa Nõukogu eeskirjad

Konverents võib juhatuse põhjendatud ettepaneku alusel kiita heaks erandid kohaldatavatest Euroopa Nõukogu eeskirjadest, kui see on vajalik registri ülesannete tõhusaks täitmiseks. Sellistest heakskiidetud eranditest teatatakse Euroopa Nõukogu ministrite komiteele ja peasekretärile.

Artikkel 13. Muudatused

Käesolevat põhikirja võib muuta üksnes ministrite komitee otsusega, kui tema koosseisu kuuluvad üksnes registri osalistest riikide esindajad, Euroopa Nõukogu statuudi artikli 20 punktis d sätestatud häälteenamusega ning identselt sõnastatud konverentsi otsusega.

Artikkel 14. Üleandmine, õigusjärglus ja tegevuse lõpetamine

14.1. Pärast hüvitusmehhanismi loomist, nagu on viidatud artikli 2 lõikes 5, antakse registri töö, kui see on asjakohane, üle hüvitusmehhanismile viisil, mis tagab registri katkematu toimimise kuni selle tegevuse lõpetamiseni ning mille käigus antakse registris sisalduv teave nõuete ja tõendite kohta hüvitusmehhanismi käsutusse. Selline üleandmine hõlmab registri digiplatvormi, sealhulgas kogu sellel sisalduvat teavet nõuete ja tõendite kohta, muid dokumente, sealhulgas arhiive, registri vallas- ja kinnisvara, sealhulgas pangakontosid, IT-seadmeid, tarkvara ja nende litsentse, registri lepinguid ja leppeid, samuti kõiki seonduvaid andmeid.

14.2. Juhatus teeb ettepaneku vajalike eeskirjade ja menetluste kohta eesmärgiga tagada, kui see on asjakohane, registri sujuv üleandmine hüvitusmehhanismile. Need eeskirjad kiidab heaks konverents.

14.3. Hüvitusmehhanismi eesmärk on kavakohaselt olla registri õigusjärglane pärast üleandmise lõpuleviimist.

14.4. Pärast üleandmise lõpuleviimist, nagu juhatus on kindlaks määranud ja konverents kinnitanud, lõpetatakse registri tegevus Euroopa Nõukogu laiendatud osalise kokkuleppega.

Artikkel 15. Vaidluste lahendamine

Osalised püüavad lahendada kõik vaidlused, mis võivad tuleneda käesoleva statuudi sätete kohaldamisest või tõlgendamisest või seda puudutada, läbirääkimiste teel või muul vaidluste rahumeelse lahendamise viisil, mida aktsepteeritakse nende vastastikusel kokkuleppel.

Artikkel 16. Väljaastumine ja väljaheitmine

16.1. Kõik osalised või assotsieerunud liikmed võivad registrist välja astuda, teatades sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

16.2. Peasekretär kinnitab teate kättesaamist ning teavitab registri osalisi ja assotsieerunud liikmeid.

16.3. Osalise väljaastumine jõustub selle majandusaasta lõpus, millal sellest teatati, kui teade esitatakse enne selle majandusaasta 1. juunit, või järgmise majandusaasta lõpus, kui tagasiastumise teade esitatakse majandusaasta 1. juunil või pärast seda. Assotsieerunud liikme väljaastumine jõustub teate kättesaamisel.

16.4. Konverents kontrollib vastavalt Euroopa Nõukogu finantseeskirjade kohaldatavatele sätetele osalise või assotsieerunud liikme väljaastumise või väljaheitmise finantstagajärgi ning teeb asjakohased korraldused.

16.5. Peasekretär teavitab viivitamata asjaomast osalist tema väljaastumise tagajärgedest vastavalt artikli 16 lõikele 3.

16.6. Konverents võib otsustada, et mis tahes osaline või assotsieerunud liige, kes tegutseb registri volitustega vastuolus või takistab registri ülesandeid, peatub olemast registri osaline või assotsieerunud liige alates kuupäevast, mille määrab kindlaks konverents.

Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json